ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Սելինա Տողանի հարցումները

Եր­կար տա­րինե­րու բա­ցակա­յու­թե­նէ ետք երեք հայ պատ­գա­մաւոր­նե­րու Թուրքիոյ խորհրդա­րանի ան­դա­մակ­ցութիւ­նը որոշ հե­տաքրքրու­թիւն յա­ռաջա­ցու­ցած է զա­նազան շրջա­նակ­նե­րէ ներս։ Եթէ ոմանք ոգե­ւորուած են այս նոր զար­գա­ցու­մէն, ոմանք ալ որոշ վե­րապա­հու­թեամբ կը հե­տեւին հա­յազ­գի երես­փո­խան­նե­րուն գոր­ծունէու­թեան։ Առ այժմ նա­խագա­հի մը ընտրու­թիւնով զբա­ղած խորհրդա­րանի օրա­կար­գին հար­ցում մը ներ­կա­յացուց ՃՀՓ կու­սակցու­թեան պատ­գա­մաւոր Սե­լինա Տո­ղան։ Յե­նելով սահ­մա­նադ­րութեան 98-րդ. եւ խորհրդա­րանի ներ­քին կա­նոնագ­րութեան 96 եւ 99-րդ. յօ­դուած­նե­րուն, վար­չա­պետին դի­մեց հե­տեւեալ հար­ցումնե­րով։
ԱՌՕՐԵԱՅ Լաւագոյնները՝ Բաղրամեան պողոտայի վրայ

Նախորդ թի­ւի մէջ՝ պատ­մե­լով կի­լիկիացի-սի­րիացի Աբ­րա­համ Գիւրջեանի ըն­տա­նիքի մա­սին, հօր մա­հով վեր­ջա­կէտ չդրե­ցինք, քան­զի ըն­տա­նիքի բեռն ըն­կաւ Լու­սի­նէ Գիւրջեանի մօր ու­սե­րին, որը մնաց իր 6 ան­չա­փահաս երա­խանե­րի հետ ան­ծա­նօթ եւ տագ­նա­պալի մի­ջավայ­րում գո­յատեւ­ման պայ­քա­րի մէջ։ Ստա­լինեան ահա­բեկ­չութիւ­նը չէր նա­հան­ջում, մարդկանց տան դրան մօտ կանգ էր առ­նում սեւ մե­քենան եւ տա­նում ան­յայտ ուղղու­թեամբ։
ԱՌՕՐԵԱՅ Եղբայրական դրախտ՝ Քամփ Արմէն

21 Յունիս Կիրակի օր այցելեցի Թուզլայի «Քամփ Արմէն» ճամբարը։ Ճամբու ընթացքին ես ինծի կը հարցնէի «արդեօք ուրիշներ ալ կ՚ըլլա՞ն, թէ ոչ առանձին պիտի մնամ»։
ԱՌՕՐԵԱՅ Կիլիկիացի Աբրահամ Գիւրջեանի ընտանիքը  (Փաստեր, յուշեր, վկայութիւններ)

Երբ տեսնում ես, թէ ինչ է կատարւում Հալէպում, ոչ մի ուրիշ նիւթ աչքիդ չի գալիս։ Սակայն չափազանց վտանգաւոր միտում է նկատւում. մարդիկ վարժւում են ողբերգական լուրերին, ասում են «Աստուած հոգին լուսաւորէ։ Ամէն։» եւ այսքանով բաւարարւում։ Իսկ հալէպցին միսմենակ է մնում իր զոհուածի, ռմբակոծուած քաղաքի, քանդուած տան եւ յետագայ վտանգի հետ։ Ո՛չ համապատասխան կազմակերպութիւն կայ, որը պէտք է զբաղուի հայերի տարհանման եւ նոր տեղում տեղաւորման հետ, ո՛չ էլ ցանկութիւն՝ այն ստեղծել։
ԱՌՕՐԵԱՅ Խախտում՝ մարդու իրաւունքներու

2015 թ. Յու­նի­սի 19-ին Ազա­տու­թեան հրա­պա­րա­­կի վրայ կա­­յացաւ «Ո՚չ թա­­լանին» նա­­խաձեռ­­նութեան՝ ելեկտրա­­կան հո­­սան­­քի թան­­կացման դէմ ուղղուած ցոյ­­ցը։ Ցու­­ցա­­­րար­­նե­­­րը կը պա­­հան­­ջէին չե­ղեալ յայ­­տա­­­րարել Հան­­րա­­­յին ծա­­ռայու­­թիւննե­­րը կար­­գա­­­ւորող յանձնա­­ժողո­­վի՝ ելեկտրա­­կան հո­­սան­­քի սա­­կագի­­նը 6.93 դրա­­մով բարձրաց­­նե­­­լու մա­­սին Յու­­նի­­­սի 17-ին որո­­շու­­մը։
ԱՌՕՐԵԱՅ Մահ՝ երէց Կեդրոնականցիին

«Ժա­մը ճիշդ 12։44-ին դուն բեմ կ՚ել­լես եւ շրջա­նաւարտ դա­սարա­նի անու­նով կ՚ար­տա­յայ­տուիս։ Չորս վայրկեան կը տե­ւէ քու ելոյ­թը։ Քեզ­մէ ետք բեմ պի­տի ել­լեն նախ խնա­մակա­լու­թեան ատե­նապե­տը, երեք վայրկեանով, եւ ապա հիմ­նա­դիրը, դար­ձեալ երեք վայրկեան։ Վեր­ջին ել­լո­ղը տնօ­րէնը պի­տի ըլ­լայ, չորս վայրկեանի մէջ պի­տի աւար­տէ իր ելոյ­թը եւ նոյն պա­հուն բեմ պի­տի հրա­ւիրէ այդ պա­հուն սրա­հին մէջ գտնուող կրտսե­րագոյն եւ երի­ցագոյն Կեդ­րո­նական­ցի­ները։ Ար­դէն ժա­մը ճիշդ 13.00 է եւ բո­լորը պի­տի գո­ռան –Ապ­րի Կեդ­րո­նակա­նը, ապ­րի Կեդ­րո­նական­ցին»։
ԱՌՕՐԵԱՅ Յարատեւ դիմադրութիւն

Երբ Քամփ Ար­մէ­նի յափշտակ­ման խնդի­րը առա­ջին օրե­րու բո­ցավա­րու­մէն ետք հետզհե­տէ հան­գած եւ բար­ձի­թող ըլ­լա­լու վե­րածուած տպա­ւորու­թիւն մը կը թո­ղու, Նոր Զար­թօնքի եւ Քամփ Ար­մէ­նի Զօ­րակ­ցութեան պա­հան­ջա­տիրու­թիւնը օրըս­տօ­րէ կը ծա­ւալի։ Այս պայ­մաննե­րու տակ Ակօսն ալ իր սիւ­նակնե­րու մի­ջոցաւ վճռած է յա­րատեւօրէն օրա­կար­գի վրայ պա­հել այս նիւ­թը։
ԱՌՕՐԵԱՅ Համասեան երաժշտութիւնով կը հատէ սահմանները

Հա­յաս­­տա­­­նի առաջ­­նա­­­կարգ երա­­ժիշտնե­­րու կար­­գին կը դա­­սուի ծա­­նօթ ճա­­զի դաշ­­նա­­­կահար Տիգ­­րան Հա­­մասեանը։ Ան վեր­­ջերս ձեռ­­նարկած է հիւ­­րա­­­համերգնե­­րու ծրագ­­րին, որ ու­­նի նաեւ ուխտագ­­նա­­­ցութեան բնոյթ։ Հա­­մասեան որո­­շած է աշ­­խարհի վրայ հա­­րիւր եկե­­ղեցի­­ներու կա­­մար­­նե­­­րու ներ­­քեւ հնչեց­­նել Կո­­միտա­­սեան մե­­ղեդի­­ները եւ հայ ժո­­ղովուրդի պատ­­մա­­­կան տա­­ղերը։
ԱՌՕՐԵԱՅ 20 Հայ համայնավարներ կախաղանի տակ

Նէվզաթ Օնա­րանէն հե­ռախօ­սազանգ մը ստա­ցայ։ Աթա­թիւրքի անուան գրա­դարա­նէն գիրք մը գտած էր եւ կը կար­ծէր թէ կա­րեւոր կրնայ ըլ­լալ։ Այսպէս սկսաւ այս գիր­քի ոդի­սակա­նը։
ԱՌՕՐԵԱՅ Բացում՝ Սեբաստահայերու նոր հաւաքատեղիի

Սեբաս­տա­հայոց Հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան նոր հա­ւաքա­տեղիի հան­դի­սաւոր բա­ցու­մը կա­տարուեցաւ 13 Յու­նիս Շա­բաթ օր։ Փան­կալթի թա­ղի, Թիւրքպէյ փո­ղոցի 40 թիւ շէն­քի մէջ գտնուող նոր հա­ւաքա­տեղին միու­թեան ան­դամնե­րուն հան­գա­նակու­թեամբ առ­նուած էր ան­ցեալ ամիս­նե­րուն։