ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Հայերէնը օտար լեզու չէ որ յետոյ սորվինք

ՄԱԿ-ի կրթութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի կազմակերպութիւնը ՈՒՆԵՍՔՕ 2008 տարեթիւը հռչակած էր «Լեզուներու Միջազգային Տարի»։ Նոյն թիւի 18 Փետրուարին հրատարակեց վտանգուած լեզուներու քարտէս մը։ Կը պարզուէր թէ ցարդ խօսուած 6 հազար 700 լեզուներէն 2 հազար 400-ը կորսուելու վտանգի հետ դէմ յանդիման են։ Այդ լեզուներէն 18 հատը կը խօսուէր Թուրքիոյ տարածքին վրայ, որոնցմէ մէկն էր նաեւ Արեւմտահայերէնը։ Արեւմտահայերէն խօսողներու նուազումը թրքահայութեան գլխաւոր մտահոգութիւններէն մէկն է։ Սակայն վերջերս յատկապէս հայ երիտասարդներու մօտ մայրենի լեզուի նկատմամբ հետաքրքրութեան աճը նոր յոյսեր կը թելադրէ։ 21 Փետրուար Մայրենի Լեզուի Համաշխարհային Օրուան առթիւ Արեւմտահայերէնի թրքահայոց համար նշանակած կարեւորութեան շուրջ զրուցեցինք «Ժամանակ» թերթի խմբագիր եւ Մխիթարեան Վարժարանի հայերէնի ուսուցիչ, լեզուաբան, Սեւան Տէյիրմէնճեանի հետ։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Հիմնարկը՝ յաջորդ յիսնամեակի հեռանկարով

Նա­խորդ թի­ւերուն մէջ ար­դէն ար­տա­յայ­­տուած էինք Պոլ­­սա­­­հայ Ու­­սուցիչ­­նե­­­րու Հիմնարկ 50 ամեակին։ Ար­­դա­­­րեւ նա­­խորդ Կի­­րակի օր հիմ­­նարկը աշ­­խարհիկ եւ կրօ­­նական հան­­դի­­­սու­­թիւննե­­րով նշեց հիմ­­նարկու­­թեան յո­­բելեար տա­­րին։ Այս առ­­թիւ հիմ­­նարկի Պոլ­­սա­­­հայ իրո­­ղու­­թեան մէջ կա­­տարած դե­­րակա­­տարու­­թեան շրջագը­­ծով հար­­ցազրոյց մը ու­­նե­­­ցանք հաս­­տա­­­տու­­թեան երկրորդ քար­­տուղար Մա­­րիամ Տրա­­մերեանի հետ։ Ան նշեց, որ հինգ տա­­րիներ առաջ հիմ­­նարկի նախ­­կին տնօ­­րէն Կա­­րօ Կա­­րապե­­տեանի հրա­­ւէրով ստանձնած էր այս հաս­­տա­­­տու­­թե­­­նէ ներս վար­­չական պաշ­­տօ­­­նը։