Հրանդ Տինք Հիմնարկէն կոչ թեկնածութեան

Հրանդ Տինք Հիմ­­նարկը ինչպէս նա­­խորդ տա­­րիներ այս տա­­րի ալ կոչ կ՚ուղղէ հա­­մացան­­ցի եւ մա­­մու­­լի մի­­ջոցաւ բո­­լոր անոնց, որոնք պի­­տի կա­­րենան թեկ­­նա­­­ծու­­ներ առա­­ջար­­կել մի­­ջազ­­գա­­­յին Հրանդ Տինք Մրցա­­նակի հա­­մար։ Հիմ­­նարկի այս նա­­խաձեռ­­նութեան շնոր­­հիւ Իս­­թանպու­­լի տա­­րեկան տո­­մարին մէջ նշո­­ւած օր մը դար­­ձաւ 15 Սեպ­­տեմբե­­րը՝ Հրանդ Տին­­քի ծննդեան օրը։

Հրանդ Տինք Հիմ­­նարկը ինչպէս նա­­խորդ տա­­րիներ այս տա­­րի ալ կոչ կ՚ուղղէ հա­­մացան­­ցի եւ մա­­մու­­լի մի­­ջոցաւ բո­­լոր անոնց, որոնք պի­­տի կա­­րենան թեկ­­նա­­­ծու­­ներ առա­­ջար­­կել մի­­ջազ­­գա­­­յին Հրանդ Տինք Մրցա­­նակի հա­­մար։

Հիմ­­նարկի այս նա­­խաձեռ­­նութեան շնոր­­հիւ Իս­­թանպու­­լի տա­­րեկան տո­­մարին մէջ նշո­­ւած օր մը դար­­ձաւ 15 Սեպ­­տեմբե­­րը՝ Հրանդ Տին­­քի ծննդեան օրը։ Այս տա­­րի մրցա­­նակը եօթե­­րորդ ան­­գամ ըլ­­լա­­­լով պի­­տի գտնէ իր ար­­ժա­­­նաւոր­­նե­­­րը։

Մրցա­­նակին ար­­ժա­­­նի պի­­տի գտնո­­ւին այն ան­­հատնե­­րը, հիմ­­նարկնե­­րը եւ զա­­նազան կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րը, որոնք կը ձգտին խտրա­­կանու­­թե­­­նէ, ցե­­ղապաշ­­տութե­­նէ, բռնու­­թե­­­նէ զերծ, առա­­ւել ազատ ու ար­­դար աշ­­խարհ մը կա­­ռու­­ցել։ Այս Տես­­լա­­­կանին հա­­մար վտանգնե­­րու կ'են­­թարկո­­ւին, կան­­խա­­­կար­­ծիքնե­­րը կը կոտ­­րեն, խա­­ղաղու­­թեան լե­­զուով կ'ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւին եւ կը ոգե­­ւօրէն մարդկու­­թեան քա­­լել պայ­­քա­­­րի ու­­ղիին վրայ։

Այս մրցա­­նակով, Հրանդ Տինք հիմ­­նարկին նպա­­տակն է յի­­շեց­­նել բո­­լորին, որ այս ուղղու­­թեամբ ջանք կը թա­­փեն, թէ իրենց ձայ­­նը լսե­­լի է, թէ տե­­սանե­­լի է իրենց աշ­­խա­­­տան­­քը, թէ առան­­ձին չեն։ Հիմ­­նարկին նպա­­տակն է նաեւ մրցա­­նակա­­կիր­­նե­­­րուն նե­­ցուկ կանգնիլ բա­­րոյա­­պէս եւ խրա­­խու­­սել հա­­մայն մարդկու­­թեան պայ­­քա­­­րիլ իտէալ­­նե­­­րու հա­­մար։

Այս տա­­րուան մրցա­­նակին թեկ­­նա­­­ծու առա­­ջար­­կե­­­լու թո­­ւակա­­նը սահ­­մա­­­նուած է մին­­չեւ 30 Ապ­­րիլ, 2015։

Ինչպէ՞ս առա­­ջար­­կել թեկ­­նա­­­ծու

Ձեր թեկ­­նա­­­ծու­­թեան առա­­ջարկնե­­րը կրնաք հիմ­­նարկին հասցնել՝

www.hrantdinkodulu.org

www.hrantdinkaward.org կայ­­քէ­­­ջերու հար­­ցա­­­թեր­­թի­­­կը լրաց­­նե­­­լով եւ կամ ու­­ղարկե­­լով award@hrantdink.org ելեկտրո­­նային հաս­­ցէին, մին­­չեւ 30 Ապ­­րիլ, 2015.

Հար­­ցա­­­թեր­­թի­­­կին կցե­­լով ձեր առա­­ջար­­կած թեկ­­նա­­­ծուի մա­­սին լրա­­ցու­­ցիչ տե­­ղեկու­­թիւննե­­րը, մե­­ծապէս դիւ­­րա­­­ցու­­ցած պի­­տի ըլ­­լաք մի­­ջազ­­գա­­­յին դա­­տակազմի որոշումը։

Պո­ղազի­չի Հա­մալ­սա­րանի Թա­տերա­խումբը՝ «Գի­շեր Մը Փե­րայի Մէջ» խո­րագ­րո­ւած թա­տերա­կան գոր­ծով պի­տի ներ­կա­յանայ հան­դի­սատե­սին։ Հայ գրա­կանու­թեան ամե­նաերե­ւելի եր­գի­ծաբան­նե­րէն Յա­կոբ Պա­րոնեանի եւ Երո­ւանդ Օտեանի ստեղ­ծա­գոր­ծութիւննե­րուն հի­ման վրայ ստեղ­ծո­ւած թա­տերա­խաղը՝ Չո­րեք­շաբթի Ապ­րիլ 8-ին ժա­մը 8։30-ին Տե­միր Տե­միր­կիլ սրա­հին մէջ առա­ջին ան­գամ բեմ ելաւ։

«Գի­շեր Մը Բե­րայի Մէջ» ներ­կա­յացու­մը Կի­րակի Ապ­րիլ 12-ին եւ Եր­կուշաբ­թի Ապ­րիլ 13-ին ժա­մը 18։00-ին, ինչպէս նաեւ ամ­սուն 14-ի ժա­մը 20։30-ին եւ 15-ի ժա­մը 19։30-ին նոյն սրա­հին մէջ դար­ձեալ պի­տի ներ­կա­յացո­ւի։ Թա­տերա­խաղը Ապ­րիլ 24-ին Էս­քի­շեհիր Անա­տոլու Հա­մալ­սա­րանի, իսկ 26-ին՝ Մի­ջին Արե­ւել­քի Թեք­նի­կական Հա­մալ­սա­րանի թա­տերա­կան փա­ռատօն­նե­րուն պիտի հիւրընկալուի։