PAKRAT ESTUKYAN

Pakrat Estukyan

Մենք ու մերոնք - Biz ve bizimkiler

1000-րդ.

Ահա հասած է «ԱԿՕՍ»ի 1000. րդ. թիւը։ Հազար շա­բաթ­ներ կը նշա­նակէ այս։ Ու­րեմն կ՚ար­ժէ այդ անցնող ժա­մանա­կի մա­սին վեր­լուծում մը ընել։

1996-ի Ս. Զատ­կի տօ­նին հրա­տարա­կուե­ցաւ այս թեր­թի առա­ջին հա­մարը։ Պոլ­սա­հայ հա­սարա­կու­թեան որոշ մէկ հա­տուա­ծին հա­մար ոգե­ւորու­թեամբ դի­մաւո­րուած այս յայտնու­թիւնը, ոմանց հա­մար ալ մտա­հոգու­թեան պատ­ճառ էր։ Անոնք խիստ վե­րապա­հու­թիւն ու­նէին թրքե­րէնով լոյս տես­նող հայ­կա­կան թեր­թի մը հան­դէպ։ «Ինչ հի­մա, թուրքե՞րն ալ պի­տի կար­դան մեր ազ­գա­յին խնդիր­նե­րը» կը հարցնէին։ Իրա­ւացի էր այդ հար­ցումը, քա­նի որ ամ­բողջ հան­րա­պետու­թեան շրջա­նին ան­նա­խադէպ երե­ւոյթ էր հայ­կա­կան թեր­թի մը տե­ղական լե­զուով հրա­տարա­կու­թիւնը։ Թէեւ սփիւռքի իրո­ղու­թեան մէջ հան­դի­պած էինք անգլե­րէն, ֆրան­սե­րէն, յու­նա­րէն կամ ռու­սե­րէն լե­զուով հայ­կա­կան պար­բե­րական­նե­րու գո­յու­թեան, բայց թրքե­րէնը բո­լորո­վին տար­բեր հան­գա­մանք կը ներ­կա­յաց­նէր։ Այս փափ­կանկա­տու­թիւնը հասկնա­լու հա­մար դի­տենք մի այլ օրի­նակ։ Հա­մահայ­կա­կան օղիմ­պիական խա­ղերու ըն­թացքին Երե­ւանի փո­ղոց­նե­րը բա­բելո­նի աշ­տա­րակի տպա­ւորու­թիւն կը թո­ղուն։ Բայց այդ լե­զու­նե­րու խառ­նա­րանին մէջ երբ Թուրքիայէն եկած տղաք ալ փոր­ձեն իրենց երկրի լե­զուով խօ­սիլ, յան­կարծ կռիւ կը ծա­գի խումբե­րու մի­ջեւ։ Ակօ­սի հրա­տարա­կու­թիւնը այս տա­րօրի­նակու­թիւնն ալ բնա­կանո­նի վե­րածե­լու հան­գա­մանք մը ու­նե­ցաւ։ Նաեւ շու­տով պար­զուեցաւ որ հա­յոց թշնա­մինե­րը լրա­քաղու­թեան հա­մար ար­դէն ու­նին բա­ւակա­նաչափ մի­ջոց­ներ։ Թրքե­րէնով լոյս տես­նող հայ­կա­կան թեր­թը ի նպաստ չէ այլ ի վնաս է հա­յոց թշնա­մինե­րուն։ Չէ որ այդ թեր­թի մի­ջոցաւ հա­յը իր խնդիր­նե­րը լսե­լի կը դարձնէր շատ աւե­լի լայն շրջա­նակի մը։

Անցնող 999 հա­մար­նե­րը թղթա­տելով կը հան­դի­պինք բազ­մա­թիւ էական լրա­տուու­թիւննե­րու, որոնք իրենց հե­տեւանքնե­րով բախ­տո­րոշ եղած են Պոլ­սա­հայ իրա­կանու­թեան մէջ։ Իբր օրի­նակ կա­րելի է նշել Պո­մոն­թիի Մխի­թարեան վար­ժա­րանի դէպ­քը։ Այդ դպրո­ցի շէն­քին գրաւ­ման պատ­մութիւ­նը խորհրդան­շա­կան օրի­նակ մըն է հայ ժո­ղովուրդի հարստու­թեան պե­տու­թեան կող­մէ թա­լան­ման առու­մով։ Ամ­բողջ գոր­ծընթա­ցը կրկնել անի­մաստ է։ Միայն վեր­յի­շելու հա­մար նշէնք որ Հան­րա­պետա­կան Թուրքիոյ կա­ռավա­րու­թիւնը 1936 թուին երկրի բո­լոր հիմ­նադրամ­նե­րէն պա­հան­ջեց ներ­կա­յաց­նեն իրենց պատ­կա­նող կա­լուած­նե­րը։ Եւ այդ տա­րեթի­ւէն 38 տա­րիներ ետք յայ­տա­րարեց որ փոք­րա­մաս­նութեան պատ­կա­նող հիմ­նադրամ­նե­րը իրա­ւունք չու­նին նոր կա­լուած­նե­րու տի­րանա­լու։ Այդ նա­խադ­րեալով ալ մի առ մի գրա­ւեց շա­տը կտա­կի մի­ջոցաւ, ոմանք ալ օրի­նաւոր կեր­պով գնուած բազ­մա­թիւ կա­լուած­ներ։

Պե­տու­թեան «օրի­նաւոր» այդ անար­դա­րու­թիւնը Ակօ­սի մի­ջոցաւ փո­խադ­րուեցաւ Թուրքիոյ հա­սարա­կու­թեան օրա­կար­գին։ Զա­նազան թեր­թեր եւ հե­ռուստա­կայան­նէր ձայ­նակցե­ցան Ակօ­սի լրա­տուու­թիւննե­րուն եւ պե­տու­թիւնը առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ետ­քայլ ըրաւ իր որո­շու­մէն։ Պե­տական տար­բեր մար­միններ մի­ջամուխ եղան խնդրին խա­ղաղ լու­ծում մը գտնե­լու հա­մար։ Թէեւ մին­չեւ օրս վերջնա­կան լու­ծում մը չէ գտնուած, բայց դպրո­ցը կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել։ Չենք վա­րանիր ըսե­լու որ եթէ Ակօ­սի հրա­տարա­կու­թիւնը չըլ­լար, մենք շա­տոնց կորսնցու­ցած կ՚ըլ­լա­յինք ազ­գին դրա­մով գնուած այդ կա­լուա­ծը։

Այ­սօր եթէ կը գոր­ծէ հա­սարա­կու­թեան միացեալ կամ­քը ներ­կա­յաց­նող ՎԱ­ՏԻՓ հար­թա­կը, այդ ձեռքբե­րումն ալ իրա­կանա­ցաւ Ակօ­սի եւ անոր հիմ­նա­դիր խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի յա­րատեւ ջան­քե­րուն շնոր­հիւ։

Հա­զարե­րորդ հա­մարը յաղ­թա­նակի մը պան­ծա­ցումն է, որու փոխարժէքը հատուցած ենք ամենաթանկ ձեւով։