Յիշելով Հրանդ Տինքին

-Քանի՞ տա­րի ան­ցաւ։

-Ինը տա­րի…

Ինը տա­րի առաջ նա դուրս եկաւ խմբագ­րութիւ­նից եւ չվե­րադար­ձաւ։ Այ­սօր Իս­թանպուլ այ­ցե­լող ամէն մի ազ­նիւ մարդ Սուրբ Սո­ֆեայից զատ կը փու­թայ Հա­լաս­քարկա­զի պո­ղոտայ, որ­պէսզի խո­նար­հուի Տին­քի յու­շա­տախ­տա­կի առ­ջեւ, որի վրայ ար­ձա­նագ­րուած է սպա­նու­թեան, փաս­տը եւ ժա­մը՝ 15:05: Գու­ցէ նաեւ կայ­ցե­լի Հրան­դի շի­րիմը եւ չա­փազանց բա­ւարա­րուած կը վե­րադառ­նայ տուն եւ կը պատ­մի շրջա­պատին իր այ­ցե­լու­թեան մա­սին։ Այո՜, 2007–ի Յու­նուարի 19-ին Իս­թանպու­լը հարստա­ցաւ դի­տար­ժան վայ­րով…

Յի­շում եմ, թէ ինչպէս մեզ խեղ­դե­ցին ար­ցունքնե­րը, ի՛նչ ցաւ մտաւ մեր մէջ եւ ի՛նչ ծան­րութիւն ըն­կաւ մեր սրտե­րի վրայ։  Սա­կայն ատե­լու­թիւնը տեղ չգտաւ մեր սրտե­րում, որով­հե­տեւ… տեղ չմնաց ոչ մի ու­րիշ զգաց­մունքի հա­մար բա­ցի վշտից։

7 տա­րի անց նրա 60-ամեակին ես գրե­ցի. «Ող­բը մերն էր, ամօ­թը՝ նրանց, վիշ­տը մերն էր, ան­դառնա­լիու­թեան ցա­ւը՝ նրանց, հե­րոսը մերն էր, հե­րոսը՝ նաեւ նրանց»։ Խօս­քը ազ­նիւ մարդկանց մա­սին էր։ Նրանց անհրա­ժեշտ է տա­րան­ջա­տել միւսնե­րից, որոնց մա­սին հա­յերն ասում են «թուքրը մնում է թուրք»  եւ «տե­սա՞ք, որ Թուրքիայում աղաւ­նի­ներին սպա­նում են. միամիտ Հրան­դը սխա­լուեց»։ Եւ նրա վեր­ջին յօ­դուա­ծը աղաւ­նու հո­գեվի­ճակի մա­սին մտել է Հրան­դի կեն­սագրու­թեան մէջ եւ բո­լորը, շա­րադ­րե­լով նրա կեան­քի պատ­մութիւ­նը, պար­տա­դիր անդրա­դառ­նում են այդ յօ­դուա­ծին, կար­ծես, հենց այդ գրու­թիւնն է կեր­տում Տին­քի իրա­կան դի­ման­կա­րը։ Այո՜, նա վա­խուորած աղաւ­նու պէս հա­յեաց­քը այս ու այն կողմն էր պտտում, դրա մա­սին կա­րող են վկա­յել բո­լոր նրանք, ով­քեր տե­սել են Հրան­դին վեր­ջին շրջա­նին։ Տե­սել են, բայց երբ նկա­տել են նրա հա­յեաց­քի մէջ քա­րացած տագ­նա­պը, որը շղար­շի պէս պա­տել էր դէմ­քը, հե­տեւեալ պա­հին Հրան­դը վե­րադար­ձել էր իր սո­վորա­կան ան­վախ վի­ճակին եւ թող նրա տագ­նա­պի վկա­ներից գէթ մէ­կը խոս­տո­վանի, որ Հրան­դը գան­գա­տել կամ կի­սուել էր նրա հետ այն սպառ­նա­լիք­նե­րի վե­րաբե­րեալ, որոնք նա­խոր­դել էին սպա­նութեանը։ Նրա շար­ժումնե­րը նման էին աղաւ­նու շար­ժումնե­րին։ Հո­գեվի­ճակը նոյնպէս նման էր աղաւ­նու հո­գեվի­ճակին, բայց աղաւ­նու նման լի­նել չի նշա­նակում աղաւ­նի լի­նել։ Զար­մա­նալի էր, բայց ոչ ոքու նա բան չա­սեց։ Նրան հասցրել էին սպա­սողա­կան վի­ճակի, նա ամէն վայրկեան հա­րուա­ծի էր սպա­սում… Եթէ մար­դուն ու­ժեղ հա­րուա­ծեն, նա ցա­ւից կա­րող է գո­ռալ։ Եթէ մար­դուն ծոծ­րա­կից ատրճա­նակով խփեն, նա կա­րող է մե­ռած ընկնել եւ արիւ­նով ներ­կել ըն­կած տե­ղը։ Բայց դա չի նշա­նակում, որ նրան վա­խեց­րին։ Յաղ­թե­ցին։ Ընդհա­կառա­կը. եթէ հան­ճարնե­րին հաս­կա­նալու հա­մար ժա­մանակ է պա­հանջւում (այդ է պատ­ճա­ռը, որ նրանց հաս­կա­նում են սո­վորա­բար մա­հից յե­տոյ), ապա Հրան­դին հաս­կա­ցան հենց նրա մա­հուան շնոր­հիւ։ Նա չվա­խեցաւ նա­յել մա­հուան դէմ­քին ակ­նա­պիշ։ Նա օր ցե­րեկով, տաք Յու­նուարեան ցե­րեկով հա­սակով մէկ փռուեց գետ­նին։ Դրա­նով էլ չբա­ւարա­րուած ար­դէն սպա­նուած Հրան­դին եր­կար, շատ եր­կար պա­հեցին գետ­նին՝ չծած­կած ոտ­նա­թաթե­րը դէմ տա­լով աշ­խարհին…

Չեմ ու­զում նա­յել այդ պատ­կե­րի վրայ, որ վա­յել չէր Հրան­դին։ Ու­զում եմ յի­շել մի ու­րիշ հան­ճար՝ Պա­րոյր Սե­ւակի «Ծնուել Եմ» բա­նաս­տեղծու­թեան տո­ղերից, որոնք թե­րեւս գրուած են 1957-ին, երբ Հրան­դը դեռ 4 տա­րեկան էլ չկար, բայց ճիշդ ու ճիշդ 2007-ի Յու­նուարի 19-ի ժա­մը 15։05-ի Հրան­դի մա­սին են.

… Ես ծնուել եմ նրա հա­մար,

Որ ցա­ւածին մխի­թարեմ.

Ջա­հել­նե­րի հար­սա­նիքին

Ձեռ­քիս գի­նի զուարթ պա­րեմ.

Եթէ շուրջս խա­ւար լի­նի՝

Մարդկանց հա­մար փայ­լա­տակեմ,

Հա­սակով մէկ փռուեմ գետին

Վհատութեան ճամբան փակեմ…

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ


Yazar Hakkında

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ