Կը մահանայ վերջին Մազլումեանը

Մազ­լումեան­նե­րը Կե­սարիայէն գաղ­թե­լով հաս­­տա­­­տուած են Հա­­լէպ տա­­կաւին 19-րդ դա­­րու առա­­ջին կի­­սուն։ Գրի­­գոր Մազ­­լումեան հիմ­­նած է ըն­­տա­­­նիքին առա­­ջին պան­­դո­­­կը «Արա­­րատ» անու­­նով։ Անոր զա­­ւակ­­նե­­­րը Ար­­մե­­­նակ եւ Օն­­նիկ Մազ­­լումեան­­ներ հիմ­­նած են Օթել Պա­­րոնը, 1911-ին, զոր մին­­չեւ այ­­սօր կան­­գուն կը մնայ։ Ար­­մե­­­նակ Մազ­­լումեանի թո­­ռը՝ Ար­­մէն Մազ­­լումեան, մին­­չեւ օրս կը տնօ­­րինէր Օթել Պա­­րոնը։ Ան մա­­հացաւ ան­­ցեալ շա­­բաթ օր։

Մազ­լումեան­նե­րը Կե­սարիայէն գաղ­թե­լով հաս­­տա­­­տուած են Հա­­լէպ տա­­կաւին 19-րդ դա­­րու առա­­ջին կի­­սուն։ Գրի­­գոր Մազ­­լումեան հիմ­­նած է ըն­­տա­­­նիքին առա­­ջին պան­­դո­­­կը «Արա­­րատ» անու­­նով։ Անոր զա­­ւակ­­նե­­­րը Ար­­մե­­­նակ եւ Օն­­նիկ Մազ­­լումեան­­ներ հիմ­­նած են Օթել Պա­­րոնը, 1911-ին, զոր մին­­չեւ այ­­սօր կան­­գուն կը մնայ։ Ար­­մե­­­նակ Մազ­­լումեանի թո­­ռը՝ Ար­­մէն Մազ­­լումեան, մին­­չեւ օրս կը տնօ­­րինէր Օթել Պա­­րոնը։ Ան մա­­հացաւ ան­­ցեալ շա­­բաթ օր։

Ար­­մէն Մազ­­լումեան զա­­ւակ­­ներ չու­­նի, ուստի չորս սե­­րունդի վրայ եր­­կա­­­րող Մազ­­լումեան­­նե­­­րու շա­­ռաւի­­ղը կը հաս­­նի իր աւար­­տին։ Ար­­մէն Մազ­­լումեան կեան­­քի վեր­­ջին տա­­րինե­­րը ան­­ցուց պա­­տերազ­­մի տակ։ Պան­­դո­­­կը ըլ­­լա­­­լով ազ­­գայնա­­ցուած Սու­­րիական իշ­­խա­­­նու­­թիւննե­­րու կող­­մէ տա­­կաւին 60-ական­­նե­­­րէն ի վեր, պա­­տերազ­­մի տա­­րինե­­րուն գոր­­ծա­­­ծուե­­ցաւ որ­­պէս բարձրաս­­տի­­­ճան սպա­­ներու ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րուն ապաս­­տա­­­րան։ Առա­­ջին ան­­գամ չէ, որ ալե­­ւոր պան­­դո­­­կը կը ծա­­ռայէ որ­­պէս ապաս­­տա­­­րան։ 1915-ին, հոն ապաս­­տա­­­նած են Արամ Ան­­տոնեան, Գրի­­գոր Զոհ­­րապ, եւ տա­­կաւին շատ ու­­րիշներ։

Ար­­մէն Մազ­­լումեան ան­­ցեալ տա­­րի հա­­մաշ­­խարհա­­յին ու­­շադրու­­թեան կեդ­­րոն դար­­ձած էր, երբ Անգլիական «Տէյ­­լի Մէյլ» օրա­­թեր­­թը իր հետ հար­­ցազրոյց մը հրա­­տարա­­կելով, պատ­­մած էր Պա­­րոնին պատ­­մութիւ­­նը, պա­­տերազ­­մի օրագ­­րութեան ընդմէ­­ջէն։

Մազ­­լումեան կը սի­­րէր այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րուն ներ­­կա­­­յաց­­նել պան­­դո­­­կին պատ­­մութիւ­­նը, անոր փո­­շոտ պա­­տերուն վրա­­յէն պատ­­մե­­­լով թէ ինչպէս Ակա­­թա Քրիս­­թի այստեղ գրած է իր «Ոճիր Արե­­ւելեան Ճե­­պըն­­թա­­­ցի Վրայ» վէ­­պը։ Թէ ինչպէս այստեղ իջե­­ւանած է Արա­­բիայի Լաու­­րէնսը լրտե­­սական իր աշ­­խա­­­տանքնե­­րու ըն­­թացքին։ Թէ ինչպէս Եգիպ­­տո­­­սի նա­­խագահ Ճա­­մալ Ապ­­տուլ Նա­­սէր այստե­­ղէն ճառ ար­­տա­­­սանած է, եւ վեր­­ջա­­­պէս, թէ ինչպէս Ճե­­մալ Փա­­շա այստեղ տա­­նուլ տուած է Նու­­պար Փա­­շային բախ­­տա­­­խաղի մէջ, եւ ստի­­պուած զի­­ջած քա­­նի մը հայ որ­­բեր։

Մազ­­լումեան­­նե­­­րու ըն­­տա­­­նիքին պատ­­մութիւ­­նը նոյ­­նա­­­ցած է Հա­­լէպի պատ­­մութեան, եւ Հա­­լէպի հայ գա­­ղու­­թի պատ­­մութեան հետ։ Այս դա­­ժան օրե­­րուն, երբ գա­­ղու­­թը եւս հո­­գեվար­­քի մէջ է, մե­­զի կը մնայ յու­­սալ, որ Մազ­­լումեան­­նե­­­րու աւան­­դած դա­­ր ու կէս պատ­­մութիւ­­նը պի­­տի չմնան թուղթ ու գիր, այլ պի­տի ապ­րին վե­րակեն­դա­նացող գա­ղու­թին ընդմէջէն։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ