Յաղթանակը տունը պաշտպանողին է

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Թուրքիոյ զինեալ ուժերը վերջին օրե­րուն կը պատ­­րաստուին իրենց պատ­­մութեան ամե­­նադ­­ժուարին պա­­տերազմնե­­րէն մէ­­կուն։ ԱՔՓ-ի իշ­­խա­­­նու­­թիւնը հինգ տա­­րիէ ի վեր վա­­րած սխալ Սու­­րիական քա­­ղաքա­­կանու­­թե­­­նէն ազա­­տուե­­լու հա­­մար, միակ մի­­ջոց կը տես­­նէ պա­­տերազ­­մը։ Թու­­նի­­­սէն սկսե­­լով ալիք առ ալիք Հիւ­­սիւսա­­յին Ափ­­րի­­­կէյի եր­­կիրնե­­րը ողո­­ղող եւ եւ­­րո­­­պացի­­ներուն «Արա­­բական Գա­­րուն» անուանած ընդդի­­մու­­թեան ալի­­քը Սու­­րիոյ մէջ ան­­նա­­­խատե­­սելի դի­­մադ­­րութեան հան­­դի­­­պեցաւ։ ԱՄՆ-ի եւ ԵՄ-ի սմսե­­ղուկ քա­­ղաքա­­կան ռազ­­մա­­­վար­­նե­­­րը շատ ու­­րախ էին Լի­­պիայի մէջ Քատ­­տա­­­ֆիի դէմ ար­­ձա­­­նագ­­րուած յա­­ջողու­­թե­­­նէն։ Կը յու­­սա­­­յին նոյն ար­­դիւնքը տես­­նել Սու­­րիոյ մէջ։ Ժո­­ղովրդա­­կան մաս­­նակցու­­թիւն չգտնող ընդդի­­մու­­թիւնը իր ու­­զա­­­ծէն աւե­­լի զէնք գտաւ շնոր­­հիւ արեւմտեան եր­­կիրնե­­րէ, սիւննիական նա­­խապա­­շարու­­մով շար­­ժող Թուրքիայէ, Սաու­­տի Արա­­բիայէ եւ Քա­­թարէ։

Սու­­րիոյ կոր­­ծա­­­նու­­մը թէ քա­­րիւ­­ղի ապօ­­րէն առեւ­­տուրով կը հարստաց­­նէր Թուրքիան, եւ թէ առիթ կու տար իր պատ­­մա­­­կան թշնա­­մու, Ալէ­­վի Ասա­­տի հետ հա­­շիւ մաք­­րե­­­լու։ Եգիպ­­տա­­­կան յե­­ղափո­­խու­­թեան եւ հա­­կայե­­ղափո­­խու­­թեան օրե­­րուն ար­­դէն պար­­զուած էր Թուրքիոյ դա­­ւանանքնե­­րու մի­­տող կողմնո­­րոշու­­մը։ Այժմ Սու­­րիան ար­­շա­­­ւելու երա­­զը կ՚ար­­տա­­­յայ­­տուէր «Դա­­մաս­­կոս, Էմէ­­վի­­­ներու մզկի­­թի մէջ նա­­մազ մա­­տու­­ցե­­­լու» խոս­­տումով։ Յա­­ճախ կ՚օգ­­տա­­­գոր­­ծուէր «իր ժո­­ղովուրդը տան­­ջող բռնա­­կալ Ասատ» նա­­խադա­­սու­­թիւնը։ Այ­­սօր դի­­տելով Թուրքիոյ սահ­­մաննե­­րու մէջ Տիգ­­րա­­­նակերտ, Մծբին, Սուր, Ճի­­զիր եւ Իտի­­լի մէջ կա­­տարուած­­նե­­­րը, ոչ ոք կը յի­­շէ Թուրքիոյ իշ­­խա­­­նու­­թիւննե­­րուն այդ խօս­­քե­­­րը։

Գա­­լով գրու­­թեան մուտքի «դժուար պա­­տերազմ» նիւ­­թին, թե­­րեւս աւե­­լի ճիշդ պի­­տի ըլ­­լայ «իզուր պա­­տերազմ» բա­­ցատ­­րութիւ­­նը։ Սու­­րիոյ հիւ­­սի­­­սային հա­­տուա­­ծին մէջ ար­­մա­­­տական իս­­լամ ահա­­բեկ­­չա­­­կան խմբա­­ւորումնե­­րու դէմ քիւրտե­­րու ձեռքբե­­րած զի­­նուո­­րական յաղ­­թա­­­նակ­­նե­­­րը մեծ մտա­­հոգու­­թիւն կը պատ­­ճա­­­ռեն Թուրքիոյ։ Թրքա­­կան կա­­ռավա­­րու­­թեան իս­­լամ ահա­­բեկիչ­­նե­­­րու զէնք հայ­­թայթե­­լու մա­­սին լու­­րե­­­րը յա­­ճախ գրուեցան Արեւմտեան մա­­մու­­լի մէջ։ Տա­­րած­­քաշրջա­­նի բնա­­կիչ­­ներն ալ կը հաս­­տա­­­տեն այդ պնդումնե­­րը։ Իշ­­խա­­­նու­­թիւնը ահա­­բեկիչ­­նե­­­րու պար­­տութիւ­­նը տես­­նե­­­լով հան­­դերձ կը յա­­մառի իր սխալ քա­­ղաքա­­կանու­­թեան վրայ։ Այդ յա­­մառումն ալ կը բա­­ցատ­­րէ քրտա­­կան միաւո­­րումնե­­րը ահա­­բեկիչ հա­­մարե­­լով։ Երկրէ ներս քրտաբ­­նակ քա­­ղաք­­նե­­­րու դէմ պե­­տական ահա­­բեկ­­չութիւն հա­­մարուելու ար­­ժա­­­նի եղա­­նակ­­նե­­­րով յար­­ձա­­­կող կա­­ռավա­­րու­­թիւնը կը փոր­­ձէ մի­­ջազ­­գա­­­յին գետ­­նի վրայ ալ իր յան­­ցա­­­գոր­­ծութիւ­­նը ար­­դա­­­րաց­­նել, հա­­մոզե­­լով իրեն դաշ­­նա­­­կից եր­­կիրնե­­րը։ Սա­­կայն անոնք գլխա­­ւորու­­թեամբ ԱՄՆ-ի, կը մեր­­ժեն քիւրտ ռազ­­միկնե­­րը ահա­­բեկիչ անուանել, ընդհա­­կառա­­կը պնդե­­լով որ քիւրտե­­րը իրենց զօ­­րակից­­ներն են Սու­­րիոյ մէջ։ Թուրքիա այս պայ­­մաննե­­րու տակ է որ կը ռմբա­­կոծէ քրտա­­կան խա­­րիսխնե­­րը։

Ան­­վի­­­ճելի իրո­­ղու­­թիւն է որ քիւրտե­­րը եւ տա­­րած­­քաշրջա­­նի միւս ժո­­ղովուրդնե­­րը ար­­շա­­­ւող խու­­ժա­­­նի դէմ կը պա­­տերազ­­մին իրենց տան ազա­­տու­­թեան եւ պա­­տուին հա­­մար։ Այս տրա­­մադ­­րութեան դի­­մաց բնա­­կանա­­բար ան­­զօր պի­­տի մնան Թուրքիոյ զի­­նուո­­րական գե­­րակ­­շիռ կա­­րողու­­թիւննե­­րը։ Մնաց որ մենք այս ֆիլ­­մը նա­­խապէս ալ դի­­տած ենք։

Ղա­­րաբա­­ղեան պա­­տերազ­­մին Ատրպէյ­­ճա­­­նը պար­­տութեան մատ­­նո­­­ղը Հա­­յաս­­տա­­­նի բա­­նակը չէր, այլ իր տան ազա­­տու­­թեան եւ պա­­տուին հա­­մար մարտնչող ղա­­րաբաղ­­ցի գիւ­­ղա­­­ցին։ Այ­­սօր խե­­ղաթիւ­­րե­­­լով պատ­­մուածը սուտ է։ Ղա­­րաբա­­ղեան պա­­տերազ­­մի տա­­րինե­­րուն, տա­­կաւին չէր կազ­­մած իր ազ­­գա­­­յին բա­­նակը։ Թուրքիա այդ պա­­տերազ­­մին ալ անուղղա­­կի կեր­­պով մաս­­նակցած էր։ Հրա­­սայ­­լեր, սպա­­ներ ղրկած էր։ Վրան գորշ գայլ նկա­­րուած թրքա­­կան հրա­­սայ­­լե­­­րուն վրայ Ղա­­րաբա­­ղի հայ գիւ­­ղա­­­ցինե­­րը լու­­սանկա­­րուե­­լով յի­­շատակ­­ներ ան­­մա­­­հացու­­ցին։ Գե­­րավա­­րուած թուրք սպա­­ները եւ ազ­­գայնա­­կան կա­­մաւոր­­ներն ալ հա­­մաձայ­­նութեան հնա­­զան­­դե­­­լով գաղտնա­­պահու­­թեան մէջ փո­­խան­­ցե­­­ցին Թուրքիոյ։

Ժա­­մանա­­կը կը փո­­խուի, ժա­­մանա­­կի ըն­­թացքին մտայ­­նութիւննե­­րը, հա­­մոզումնե­­րը կը փո­­խուին, բայց են­­թա­­­գիտակ­­ցութեան փո­­րագ­­րուած թշնա­­մու­­թիւննե­­րը դեռ կը մնան։

Պա­տերազ­մը պի­տի աւար­տի եւ կաս­կած չկայ որ յաղ­թողնե­րը իրենց տու­նե­րը պաշտպանողները պիտի ըլլան։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ