Փաստաթուղթերու վկայութիւնով

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Հրանդ Տինքի դատավարութեան թղթածրար մտած փաս­տա­թուղթե­րը գոր­ծո­ւած ոճի­րի կող­քին պե­տու­թեան, մա­նաւանդ ոս­տի­կանու­թեան եւ Ազ­գա­յին Լրա­քաղու­թեան Կազ­մա­կեր­պութեան մեր­ձե­ցումնե­րը բա­ցայայ­տե­լու առու­մով ու­շագրաւ փաս­տեր կը պար­զեն։ Այդ տե­սակի վա­ւերագ­րա­կան փաս­տա­թուղթ մը կը բա­ցայայ­տէ թէ ին­չու հա­մար Հրանդ Տին­քին անցա­գիր չէ տրո­ւած։

«Ակօս»ի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տինք շատ եր­կար տա­րիներ անցա­գիր չէր ունեցած։ Իր դի­մումնե­րը մեր­ժո­ւած էին շուրջ 25 տա­րի։ 1997-ի պատ­կա­նող եւ «գաղտնի» նշա­նակո­ւած այդ փաս­տա­թուղթի մէջ բա­ցի Հրանդ Տին­քէն, մեկ­նա­բանու­թիւններ կար նաեւ այդ ժա­մանակ Պատ­րիար­քա­կան Փո­խանորդ Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեանի հաս­ցէին։ «Ֆրադ Տինք անուն ան­ձը մեր կող­մէ կը հե­տապնդո­ւի իր հա­յան­պաստ գոր­ծունէու­թեան պատ­ճա­ռով։ Հա­յերու կող­մէ հրա­տարա­կուած «Ակօս» թեր­թի խմբա­գիրն է եւ սերտ յա­րաբե­րու­թիւն ու­նի հայ­կա­կան ազ­գա­յնա­կան հա­կումնե­րով ծա­նօթ Պատ­րիար­քա­րանի Փո­խանորդ Մես­րոպ Ար­քե­պիս­կո­պոս Մու­թա­ֆեանի հետ»։

Միւս կող­մէ դար­ձեալ փաս­տա­թուղթե­րով յայտնի կը դառ­նայ թէ պե­տու­թիւնը հե­տաքրքրո­ւած է Տին­քի ոճ­րա­գործ Օկիւն Սա­մաս­թի եւ ոճի­րի պա­տուի­րատու Եասին Հա­յալի ազ­գա­յին պատ­կա­նելիու­թիւնով։ Անվտան­գութեան Ընդհա­նուր Տնօ­րէնութեան Լրա­քաղու­թեան Բաժ­նի կող­մէ ուղղար­կո­ւած բա­ցատ­րութեան մէջ յստա­կօրէն կը նշո­ւի թէ Կիւ­միւշհա­նէ քա­ղաքի Տէ­միրէօրէն գիւ­ղի բնա­կիչ ար­ձա­նագ­րո­ւած Պա­հատ­տին- Հու­րիի որ­դի, 1981-ին Տրա­պիզոն ծնած Եասին Հա­յալի ար­ձա­նագ­րութիւ­նը հե­տախու­զո­ւած է մին­չեւ 1904 թո­ւական եւ տես­նո­ւած է թէ ըն­տա­նիքի ան­դամնե­րուն մէջ կրօ­նափո­խու­թիւն կամ ոչ իս­լամ պատ­կա­նելու­թիւն մը գո­յու­թիւն չու­նի։ Նմա­նապէս Տրա­պիզո­նի Տիւզգէօյ գա­ւառի Չալ­գէօյ գիւ­ղի տո­մարին ար­ձա­նագ­րո­ւած Ահ­մէտ-Նավ­վա­յի որ­դի, 1990-ին Սկիւ­տար ծնած Օկիւն Սա­մաս­թի ար­ձա­նագ­րութի­ւնը հե­տախու­զո­ւած է մին­չեւ 1899 թո­ւական եւ տես­նո­ւած է թէ ըն­տա­նիքի ան­դամնե­րուն մէջ կրօ­նափո­խու­թիւն կամ ոչ իս­լամ պատ­կա­նելու­թիւն մը գոյութիւն չունի։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ