Հանդիպում՝ յուշագրութեան հետքերով

ՖԷՐՏԱ ՊԱԼԱՆՃԱՐ

«Արաս» Հրա­­տարակ­­չութեան մա­­տենա­­շարէն վեր­­ջերս լոյս տե­­սած «Քա­­նի հո­­գի է՞ք Պօ­­ղոս Էֆէն­­տի» յու­­շագրու­­թիւնը նոր ծա­­նօթու­­թիւննե­­րու պատ­­ճառ դար­­ձաւ։

1902 թո­­ւին Ռո­­տոս­­թօ ծնած Աբ­­րա­­­համ Գա­­սապեան 1969-ին կօշ­­կա­­­վաճա­­ռի խա­­նու­­թը փա­­կելով կը դադ­­րի աշ­­խա­­­տան­­քէ։ Կը սկսի իր յու­­շե­­­րը գրի առ­­նել։ Երբ կը հաս­­նի վեր­­ջա­­­կէտին տետ­­րա­­­կի վեր­­ջին թեր­­թին վրայ կը գրէ հե­­տեւեալը՝ «շատ լաւ գի­­տեմ թէ ոչ ոք պի­­տի կար­­դայ այս տո­­ղերը։ Աշ­­խա­­­տան­­քէ դադ­­րե­­­լէ վերջ մէ­­կու­­կէս ամիս շա­­րու­­նակ այս գրա­­ռումնե­­րով ժա­­մանակ սպա­­ռեցի։ Տե­­սայ թէ որ­­քան դժո­­ւար է առանց աշ­­խա­­­տանքի օրը աւար­­տել»։ Սա­­կայն կեան­­քը տար­­բեր կ՚ըն­­թա­­­նայ եւ 1972-ի իր մա­­հէն ետք թոռ­­նուհին Էօժէ­­նի Հէօլլիւքսէ­­վէր իր մեծ հօր գրա­­ռումնե­­րը թարգմա­­նելով կը բռնէ «Արաս» հրա­­տարակ­­չա­­­տան ճամ­­բան։ Աբ­­րա­­­համ Գա­­սապեան 13 տա­­րեկան է երբ իր ըն­­տա­­­նիքին հետ միասին կը բռնէ աք­­սո­­­րի ճամ­­բան։ Երե­­քու­­կէս տա­րուայ այդ ճա­­նապար­­հորդու­­թեան մէջ կը կորսնցնէ մեծ հայ­­րը, հօ­­րաքոյ­­րը, քե­­ռայ­­րը եւ քե­­ռայ­­րին եղ­­բայրը։ Հրաշ­­քով կը փրկո­­ւի ան­­խուսա­­փելի մա­­հէն եւ կը յա­­ջողի վե­­րադառ­­նալ ծննդա­­վայր Ռո­­տոս­­թօ։ Ու­­սումը շա­­րու­­նա­­­կելու հա­­մար տա­­րիքը յա­­ռաջա­­ցած է եւ ան կը դի­­մէ աս­­պա­­­րէզ մը սոր­­վե­­­լու աւան­­դութեան։ 19 տա­­րեկա­­նին կու գայ Իս­­թանպուլ եւ այստեղ կը զբա­­ղի կօ­­շիկի եւ մու­­ճա­­­կի վա­­ճառ­­քով։ 1923-ին կը մեկ­­նի Եւ­­րո­­­պա։ Ֆրան­­սա­­­յի եւ Ռու­­մի­­­նիոյ մէջ գոր­­ծա­­­ւոր ըլ­­լա­­­լով աշ­­խա­­­տելէ վերջ, 1929-ին կը վե­­րադառ­­նայ եր­­կիր։ Կրկին կը լծո­­ւի իր գիտ­­ցած աս­­պա­­­րէզին։ Կօ­­շիկ ծա­­խող խա­­նութ մը կը բա­­նայ նախ Մահ­­մուտփա­­շայի եւ ապա Գա­­տըգիւ­­ղի մէջ։ 1933-ին կ՚ամուսնա­­նայ եւ 36-ին կը բախ­­տա­­­ւորո­­ւի առաջ­­նեկ աղ­­ջիկ զա­­ւակով՝ Ժա­­նէթ։ Ապա կը ծնի երկրորդ աղ­­ջի­­­կը՝ Սիլ­­վա 42-ին։ 1941-ին երկրի փոք­­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րու բո­­լոր աշ­­խա­­­տու­­նակ մար­­դիկ կը զի­­նուո­­րագ­­րո­­­ւին իբ­­րեւ շի­­նարա­­րու­­թեան բա­­նուոր։ «20 դա­­սակարգ զի­­նուո­­րագ­­րութիւն» կո­­չուած այդ զի­­նուո­­րագ­­րութե­­նէն ետք 1942-ին վրայ կը հաս­­նի «ու­­նե­­­ւորու­­թեան տուրք» կո­­չուած նոր փոր­­ձանք մը։ Այդ տուրքը հա­­տու­­ցե­­­լու հա­­մար Գա­­սապեան կը հար­­կադրո­­ւի խա­­նութնե­­րը ծա­­խելու։ Սա­­կայն չի վհա­­տիր եւ Մահ­­մուտփա­­շայի մէջ կը ձեռ­­նարկէ նոր խա­­նութ մը բա­­նալու։

Գիր­­քը հրա­­տարա­­կուե­­ցաւ մօ­­տաւո­­րապէս չորս ամիս առաջ։ Գիր­­քին մէջ նշո­­ւած դէմ­­քե­­­րէն Ար­­մե­­­նու­­հի Քէօսէեանի անու­­նը պատ­­ճառ կը դառ­­նայ որ թոռ­­նուհին Իս­­թանպու­­լի հայ­­կա­­­կան դպրոց­­նե­­­րու վաս­­տա­­­կաւոր ու­­սուցչու­­հի Ար­­փի Կամ­­զէ կը նկա­­տէ թէ այնտեղ յի­­շուա­­ծը ու­­րիշ մէ­­կը չէ, քան իր մեծ մայ­­րը։ Իս­­կոյն կապ կը հաս­­տա­­­տէ գիր­­քի թարգմա­­նիչին հետ եւ մայրն ալ հե­­տը առ­­նե­­­լով կը պայ­­մա­­­նաւո­­րուին հան­­դիպման հա­­մար։

Ի վեր­­ջոյ եր­­կու թոռ­­նուհի­­ներ իրենց մայ­­րե­­­րով հան­­դերձ այ­­ցե­­­լեցին խմբագ­­րա­­­տուն, որ­­պէսզի մենք ալ թա­­փան­­ցենք այս հե­­տաքրքրա­­շարժ հան­­դիպման ման­­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րուն։ Տի­­կին Սո­­նա Զար­­դա­­­րեան տպա­­ւորո­­ւած է այս հան­­դի­­­պու­­մէն։ Կ՚աս­­փո­­­սայ որ ծնող­­քը պար­­զա­­­պէս իրենց զա­­ւակ­­նե­­­րու հո­­գեբա­­նու­­թիւնը նկա­­տի ու­­նե­­­նալով չեն խօ­­սած այս նիւ­­թե­­­րու մա­­սին։

«Մայրս Պոլ­­սոյ մէջ ֆրան­­սա­­­կան վար­­ժա­­­րան աւար­­տե­­­լէ ետք ու­­սուցչա­­գոր­­ծե­­­լու հա­­մար կը մեկ­­նի Պար­­տի­­­զակ։ Հոն կը ծա­­նօթա­­նայ հօրս հետ, բայց հայրս զի­­նուո­­րագ­­րո­­­ւելուն ան ալ բո­­լոր պար­­տի­­­զակ­­ցի­­­ներու նման կը հար­­կադրո­­ւի դէ­­պի Սու­­րիոյ անա­­պատ­­նե­­­րը եր­­կա­­­րող ող­­բերգա­­կան ճա­­նապար­­հորդու­­թեան։ Այս բո­­լորը մօր­­մէս լսած եմ եւ ես ալ գրի առած։ Կ՚երե­­ւի թէ այդ գրա­­ռումներն ալ կը հրա­տարա­կուին մօտ ապագային»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ