PAKRAT ESTUKYAN

Pakrat Estukyan

Մենք ու մերոնք - Biz ve bizimkiler

«Ազգ» In, «Ազգային» Out

Հայ ժողովուրդը իր ազգային կազմաւորու­մը աւար­տեց միասին ապ­րած ժո­ղովուրդնե­րէն՝ թուրքե­րէն, քիւրտե­րէն, լա­զերէն շատ աւե­լի կա­նուխ ժա­մանակ­նե­րուն։ Թուրքե­րը, իբ­րեւ ար­հեստա­կան մի­ջոց­նե­րով եւ բռնու­թեամբ ազգ գո­յաց­նե­լու փորձ, մին­չեւ օրս չեն հա­սած ազ­գա­յին այն գի­տակ­ցութեան, որուն հա­յերը հա­սած էին մօտ եր­կու դար առաջ։ Քիւրտե­րը, հա­կառակ իրենց յե­տադի­մական ու մո­լեռանդ կրօ­նական հզօր հո­սանքնե­րուն, վեր­ջին քա­ռասուն տա­րինե­րու ըն­թացքին մեծ յա­ռաջըն­թաց ար­ձա­նագ­րե­ցին ազգ կա­ռու­ցե­լու խնդրին մէջ։ Իրենց ազ­գա­յին քա­ղաքա­կանու­թիւնը ան­կախ պե­տակա­նու­թե­նէ աւե­լի կա­րեւոր կը գտնէ ազ­գա­յին գրա­կանու­թիւն հիմ­նել։ Կ՚աշ­խա­տին առտնին խօ­սակ­ցա­կան լե­զուն գրա­կան լե­զուի բարձրաց­նել։ Լա­զերը մօտ չորս դար առաջ Իս­լա­մը ըն­դունե­լով ար­դէն հրա­ժարած են ազ­գի վե­րածուելու գոր­ծընթա­ցէն։ Լազ հա­սարա­կու­թիւնը ար­դէն իսկ հա­մակեր­պած է իս­լա­մանա­լու զու­գա­հեռ թրքա­նալով ձու­լուելու եր­թին։ Եթէ յան­կարծ քա­ղաքա­կան մեծ յե­ղաշրջում մը չապ­րըւի, առ­յա­ւէտ կը կոր­չի լա­զերու իբ­րեւ ժո­ղովուրդ գո­յու­թիւնն ալ։

Կա­րելի է նման պատ­կե­րի մէջ դի­տել նաեւ Հիւ­սի­սային Կով­կա­սի ժո­ղովուրդնե­րէն չեր­քեզնե­րը։ Անոնք ալ կա­մաւոր հրա­ժարե­ցան մայ­րե­նիէն, ազ­գա­յին եւ աւան­դա­կան անձնա­նուննե­րէն, հետզհե­տէ տոհ­միկ փառ­քե­րէն։

Ձուլման խթա­նը նախ եւ առաջ Թուրքիոյ պե­տական քա­ղաքա­կանու­թիւնն է։ Քա­ղաքա­կան այս խթա­նի կող­քին երկրորդ գոր­ծօ­նը ու­նի ըն­կե­րաբա­նական բնոյթ։ Հա­րիւր տա­­րի առաջ Թուրքիոյ բնակ­­չութեան միայն քսան տո­­կոսը կը բնա­­կէր քա­­ղաք­­նե­­­րու մէջ։ Ժո­­ղովուրդին մե­­ծամաս­­նութիւ­­նը գիւ­­ղե­­­րու բնա­­կիչ­­ներ էին, ուր մարդկա­­յին յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րը շատ աւե­­լի սահ­­մա­­­նափակ են։ Խառն ամուսնու­­թիւններ չեն կա­­տարուիր, մա­­նաւանդ ալ դպրոց­­նե­­­րու բա­­ցակա­­յու­­թեան պա­­րագա­­յին, մար­­դիկ նոյ­­նիսկ պե­­տական լե­­զուին իսկ ան­­հա­­­ղորդ կրնա­­յին մնալ։ Իսկ այ­­սօր շրջուած է բնակ­­չութեան հա­­մեմա­­տու­­թիւնը։ Գիւ­­ղե­­­րու մէջ ապ­­րողնե­­րը միայն քսան տո­­կոս կը կազ­­մեն։ Նշենք որ գիւղն ալ օժ­­տուած է ար­­դի ժա­­մանակ­­նե­­­րու «դրու­­թիւննե­­րով»։ Նախ ճամ­­բա­­­ներու մի­­ջոցաւ հա­­ղոր­­դակցե­­լու դիւ­­րութիւ­­նը, ապա ելեկտրա­­կանու­­թեան շնոր­­հիւ լսո­­ղական եւ տե­­սողա­­կան հա­­ղոր­­դումնե­­րու առ­­կա­­­յու­­թիւնը բա­­ւարար է աւան­­դութիւննե­­րուն քայ­­քայման հա­­մար։

Թուրքիոյ Հան­­րա­­­պետու­­թեան Նա­­խագահ Էր­­տո­­­ղան իր վար­­չա­­­պետու­­թեան տա­­րինե­­րուն ելոյթ ու­­նե­­­նալով նշած էր թէ երկրի սահ­­մաննե­­րէն ներս գո­­յու­­թիւն ու­­նին աւե­­լի քան 35 էթ­­նի­­­կական եւ կրօ­­նական խումբեր։

Վե­­րի տո­­ղերով կը պար­­զուի թէ ամէն «էթ­­նի­­­կական» կամ հա­­յավա­­րի կո­­չու­­մով տոհ­­միկ խմբակ­­ցութիւն ազգ չի հա­­մարուիր։

Ցե­­ղախումբե­­րը որ­­քան ալ պատ­­մա­­­կան ան­­ցեալ ու­­նե­­­նան, հա­­մեմա­­տաբար նոր «ազգ» բա­­ցատ­­րութիւ­­նով ներ­­կա­­­յանա­­լու հա­­մար կը պար­­տին յա­­ւելեալ յատ­­կութիւններ ու­­նե­­­նալ։ Այս յատ­­կութիւննե­­րու կա­­րեւո­­րագոյնն է ազ­­գա­­­յին գի­­տակ­­ցութիւ­­նը։ Գի­­տակ­­ցութիւն՝ որուն հա­­մար անհրա­­ժեշտ է անձնա­կան, ըն­տա­նեկան, գեր­դաստա­նական շա­հերու հա­մազօր իմա­նալ նաեւ ազ­գին շա­հերը։ Զգու­շա­նալ այդ շա­հերուն հա­մամարդկա­յին ար­ժա­նիք­նե­րուն հա­կասե­լէն։ Պատ­գամ ըն­դունիլ Պա­րոյր Սե­ւակի «Մենք մեզ ոչ ոքից չենք գե­րադա­սում» կար­գա­խօսը, որ­պէսզի իս­կոյն մտա­բերենք «Միայն մենք Արա­րատ ու­նենք» եւ «Թշնա­մու կո­ղը մխրճուել» ար­տա­յայ­տութիւ­նը։

«Ազգ»ը ար­ժէ­քաւոր է, բայց այդ ար­ժէ­քին երկրպա­գող «ազ­գա­յին», «ազ­գա­սէր», «ազ­գայնա­կան»ը՝ ոչ։ Ոչ, որով­հե­տեւ անոնք վա­րակուած են զի­րենք ու­րիշնե­րէ գե­րադա­սելու ախ­տով։ Մեր ապ­րած երկրի մէջ այդ ախ­տէն տա­ռապող­նե­րուն մատ­նուած հիաս­թա­փու­թիւնը վա­յելե­լով ան­ցուցինք մեր կեան­քի տա­րինե­րը։

Աս­տուած «ազգ» կո­չու­մին շատ կա­նուխ եւ ար­ժա­նապէս տի­րացած հայ ժո­ղովուրդի զա­ւակ­նե­րը հե­ռու պա­հէ ազ­գայնա­կանու­թեան ախ­տէն։