Հերթապահ խմբագրապետերը ձերբակալուած

ՆԱԶԱՆ ԷՕԶՃԱՆ

ozcanazan@gmail.com

Հերթապահ խմբագ­րա­պետի ար­շա­ւին մաս­նակցե­լով «Էօզ­կիւր Կիւնտէմ» թեր­թի հետ զօ­րակ­ցող խմբա­գիր­նե­րը սկսած են ձեր­բա­կալուիլ։ Թեր­թին մէջ միայն մէ­կական օր հեր­թա­պահ խմբագ­րա­պետի պաշ­տօն ստանձնած փրոֆ. Շեպ­նէմ Քո­րուր Ֆին­ճանճը, «Լրագրողներ՝ առանց սահ­մա­նի» հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութեան Թուրքիոյ ներ­կա­յացու­ցիչ Էրօլ Էօն­տէ­րօղ­լու եւ խմբա­գիր Ահ­մէտ Նէ­սին իրենց մէ­կական օրուայ զօ­րակ­ցութեան հա­մար կը դա­տուին 2-էն մին­չեւ 14 տա­րի բան­տարկու­թեան պա­հան­ջով։ Շեպ­նէմ Քո­րուր Ֆին­ճանճը Թուրքիոյ Մար­դու Իրա­ւունքնե­րու Հիմ­նադրա­մի նա­խագահն է եւ իր կա­տարած մար­դա­սիրա­կան աշ­խա­տու­թիւննե­րուն հա­մար ար­ժա­նացած է Հրանդ Տին­քի անու­նով տրուած մրցա­նակին։

Հեր­թա­պահ խմբագ­րա­պետու­թեան ար­շա­ւին ցարդ մաս­նակցած 44 լրագրողնե­րէն 37-ին դէմ հար­ցաքննու­թիւն կա­տարուած էր ահա­բեկ­չութեան քա­րոզչու­թիւն ընե­լու մե­ղադ­րանքով։ Հան­րա­ծանօթ մտա­ւորա­կան­նե­րու ձեր­բա­կալու­թիւնը դժգո­հու­թեան մեծ ալիք մը գո­յացուց թէ երկրէ ներս եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի եր­կիրնե­րուն մէջ։

21 Յու­նիս Երեք­շաբթի օր բազ­մա­թիւ լրագ­րողներ, հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութիւննե­րու ան­դամներ եւ ձեր­բա­կալուած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րը մէկ­տե­ղուե­ցան «Էօզ­կիւր Կիւնտէմ» թեր­թի խմբագ­րա­տան առ­ջեւ եւ պա­հան­ջե­ցին որ ձեր­բա­կալուած­նե­րը իս­կոյն ազատ ար­ձա­կուին։ Այստեղ ձեր­բա­կալուած մտա­ւորա­կան­նե­րէն Ահ­մէտ Նէսինի կի­նը հա­կազ­դեց ահա­բեկ­չութեան մա­սին մե­ղադ­րանքին դէմ եւ ըսաւ. «Ես պար­ծանք կը զգամ իմ ամու­սի­նովս։ Կը մեր­ժեմ իրեն վե­րագրուած ահա­բեկիչ զրպար­տութիւ­նը։ Այս երկրի մէջ միայն մէկ ահա­բեկիչ կայ եւ բո­լորդ գի­տէք որ ով է»։

Այս բո­ղոքի ցոյ­ցին մաս­նակցող­նե­րէն 108 լրագ­րողներ եւս կա­մաւոր եղան «Էօզ­կիւր Կիւնտէմ» թեր­թի հեր­թա­պահ խմբա­գիրի պաշ­տօ­նը ստանձնե­լու հա­մար (անոնց մէջ է նաեւ թեր­թիս խմբա­գիր Եդուարդ Տան­ձի­կեան եւ աշ­խա­տակազ­մի վաս­տա­կաւոր ան­դամնե­րէն Գա­րին Գա­րագաշ­լը)։

Նոյն օրուայ երե­կոյեան զօ­րակ­ցութեան երկրորդ հա­ւաք մըն ալ կազ­մա­կեր­պուեցաւ Կա­լաթա­սարա­յի հրա­պարա­կին վրայ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ