ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՊԱԿԻ

-Յարգելի հիւրեր, բարի եկաք «Բիւզանդա­կան Միջ­նա­դարեան Ապա­կեգոր­ծութիւն» մի­ջազ­գա­յին ամե­նամեայ աճուրդին։ Այ­սօր վա­ճառ­քի կը դնենք նաեւ Հա­յաս­տա­նի հին մայ­րա­քաղաք Դուինի մէջ 9-րդ եւ 10-րդ դա­րերուն ար­տադրուած չորս ապա­կի առար­կա­ներ. ունկա­ւոր փոքր սա­­փոր մը, ձի­­թաճ­­րագ մը եւ ու­­ռուցիկ զար­­դա­­­ձեւե­­րով գի­­նիի գա­­ւաթ մը, թի­­ւեր՝ 118, 119 եւ 120։ Առա­­ւել բա­­ցառիկ է թիւ 117 գու­­նա­­­ւոր զար­­դա­­­նօթը, որուն վրայ պատ­­կե­­­րուած է ջու­­թակ նուագող մարդ... Յար­­գե­­­լի ներ­­կա­­­ներ, կը յի­­շեց­­նենք, թէ իրա­­կանա­­ցած գի­­ներուն վրայ պէտք է աւելցնել պե­­տական անհրա­­ժեշտ տուրքը, ինչպէս նաեւ 25 տո­­կոս՝ աճուրդի տան մաս­­նա­­­բաժի­­նը։ Յա­­ջողու­­թիւն բո­­լորիդ։

Խօս­­նա­­­կը բարձրա­­հասակ երի­­տասարդ մըն է։ Բե­­մի վրայ անոր կ՚ըն­­կե­­­րակ­­ցին եր­­կու երի­­տասար­­դուհի­­ներ։ Կը հնչէ առա­­ջին զան­­գա­­­կը, ու մի առ մի ցու­­ցադրու­­թեան կու գան գլուխ-գոր­­ծոցներ։ Խան­­դա­­­վառ են բո­­լոր հա­­ւաքող­­նե­­­րը։ Խան­­դա­­­վառ է նաեւ Աբ­­րա­­­համը, մօ­­տիկ ըն­­կեր մը, -հայ­­կա­­­կան արուես­­տի ինքնուս մաս­­նա­­­գէտ, սի­­րողա­­կան հնա­­բան եւ իր նիւ­­թա­­­կան կա­­րողու­­թիւննե­­րուն չափ՝ հա­­ւաքող մը։

Թիւ 1։ Բաց­­ման գի­­նը 300։ Յա­­ւելում... 350, 375... Ծա­­խուե­­ցաւ։ Թիւ 2։ Բաց­­ման գի­­նը 1.000։ Յա­­ւելում... 1.100, 1.200, 1.250... Ծա­­խուե­­ցաւ։ Թիւ 3, թիւ 4... Գլխու պտոյտ տուող արա­­գու­­թեամբ իրենց նոր տէր­­ե­­­րը կը գտնեն գե­­ղատե­­սիլ գա­­ւաթ­­ներ, անօթ­­ներ, զար­­դե­­­ղէն­­ներ, աշ­­տա­­­նակ­­ներ, օծա­­նելի­­քի շի­­շեր... Մին­­չեւ հայ­­կա­­­կան առար­­կա­­­ներուն ներ­­կա­­­յացու­­մը, ժա­­մանակ կ՚ու­­նե­­­նանք զրու­­ցե­­­լու «ապա­­կի» բա­­ռի եւ հայ­­կա­­­կան ապա­­կեգոր­­ծութեան մա­­սին։

-Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, Դուինը, -հա­­յոց Ար­­շա­­­կու­­նի թա­­գաւոր­­նե­­­րու ոս­­տա­­­նը եւ հայ­­կա­­­կան եկե­­ղեց­­ւոյ աթո­­ռանիս­­տը,- նաեւ հայ­­կա­­­կան ապա­­կեգոր­­ծութեան կեդ­­րոնն էր 8-րդ դա­­րէն մին­­չեւ 1.225՝ մին­­չեւ քա­­ղաքի վերջնա­­կան կոր­­ծա­­­նու­­մը։ Գլխա­­ւոր շու­­կա­­­յի ապա­­կեգոր­­ծե­­­րու թա­­ղին մէջ, հմուտ ար­­հեստա­­ւոր­­ներ կը պատ­­րաստէին շի­­շեր, սա­­փոր­­ներ, թա­­սեր, գա­­ւաթ­­ներ, պնակ­­ներ, զար­­դեր, դե­­ղագոր­­ծնե­­­րու յա­­տուկ փոր­­ձա­­­նօթ­­ներ, լու­­սա­­­մու­­տի ապա­­կիներ։ Վար­­պետնե­­րը ծա­­նօթ էին նաեւ ապա­­կին գու­­նա­­­ւորե­­լու գաղտնի­­քին։ Այդ բո­­լորը փայլ կու տա­­յին երե­­ւելի շէն­­քե­­­րուն, եռա­­նաւ մայր տա­­ճարին եւ մա­­նաւանդ ար­­քունի պա­­լատին։

-Այն նշա­­նաւոր շի­­նու­­թիւնը, որ կանգնած էր մայ­­րա­­­քաղա­­քին իշ­­խող բլու­­րին վրայ, աշ­­տա­­­րակա­­շատ, բազ­­մա­­­թիւ բուրգե­­րով, գե­­ղեցիկ դռնե­­րով անա­­ռիկ միջ­­նա­­­բեր­­դի գա­­գաթի հար­­թա­­­կին։

Թիւ 50, 51, 52... Ծա­­խուե­­ցան։

-Դուինի ապա­­կեգործ ար­­հեստա­­ւոր­­նե­­­րը կազ­­մեր են ար­­հեստակ­­ցա­­­կան միու­­թիւններ։ Շու­­կա­­­յի մօտ, Տփխիս դու­­ռէն դէ­­պի Կով­­կաս եւ Հա­­րաւա­­յին Ռու­­սաստան կա­­տարուած ար­­տա­­­ծումնե­­րու շնոր­­հիւ ալ հարստա­­ցու­­ցեր են պե­­տական գան­­ձը։

Թիւ 77, 78, 79... Ծա­­խուե­­ցան։

-Աբ­­րա­­­համ, «ապա­­կի» բառն ալ գե­­ղեցիկ նշոյլ մըն է մեր լե­­զուին մէջ։ Նախ պէտք է յի­­շել, թէ գրա­­բար եւ մի­­ջին հա­­յերէն ձեւն էր «ապի­­կի»։ Որ­­պէս ազ­­նիւ հիւր, եկեր է Պարսկաս­­տա­­­նէն ու բնա­­կեր է հա­­յերէ­­նի մէջ։ Ուստի, անոր ստու­­գա­­­բանու­­թեան հա­­մար լե­­զուա­­բան­­նե­­­րը դի­­մած են «Բա­­ռարան Պարսկե­­րէն»ի։

-Գէորգ Դպիր Պա­­լատե­­ցիի պաշ­­տե­­­լի աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թեան։

-Այո, ան որ լոյս տե­­սած էր 1826-ին Կոս­­տանդնու­­պոլսոյ մէջ։ «ԱՊ­­ԿԻՅՆԷ» բա­­ռին տակ կայ հե­­տեւեալ բա­­ցատ­­րութիւ­­նը. Բար­­դեալ է բառս «ապ­­կիյն»է ի բա­­ռիցս ԱՊ եւ ԱԿԻՅՆ. Քան­­զի «ապ» նշա­­նակէ ջուր. եւ «ակիյն»՝ մէջ. որոյ այբն վասն թե­­թեւու­­թեան ի բաց առեալ, լի­­նի ԱՊ­­ԿԻՅՆ. Եւ այսպէս նշա­­նակէ «ջուր ի ներքս»։

-Ջո՜ւր պա­­րու­­նա­­­կող, ջու­­րի՜ նման...

-Չէ՞ որ լու­­սա­­­թափանց է եւ հե­­ղուկ... Միջ­­նա­­­դարու հայ բա­­ժիշկ Ար­­մի­­­տով­­լաթ Ամա­­սիացիի «Ան­­գի­­­տաց Ան­­պէտ» գիր­­քին մէջ բազ­­մա­­­թիւ ան­­գամներ կը հան­­դի­­­պինք «ապի­­կի» բա­­ռին։ Ամե­­նէն հե­­տաքրքրա­­կանը՝ թէ ի՞նչ տե­­սակ ամա­­նի մէջ պա­­հել դե­­ղերը. «... Դե­­ղերս որ­­պի­­­սի՞ ամա­­նով պա­­հեն որ ոյժն չի խա­­փանի. հանց աման լի­­նի որ բե­­րանն նեղ լի­­նի. եւ զբե­­րանն մո­­մով բռնեն, որ այս դեղս ի քաւ­­դուն չի փո­­խուի եւ չի խա­­փանի. որ­­պէս մուշքն, եւ քա­­ֆուրն, եւ յան­­պարն, եւ որ նման է սո­­ցա. եւ զմուշքն լաւ պա­­հելն է այն է, որ զինքն ի յար­­ճի­­­ճէ աման դնես. եւ թէ չի գտնուս, ապի­­կի աման դնես եւ զբե­­րանն ամ­­րացնես. եւ զքա­­ֆուրն՝ ապի­­կի աման դնես»։ «Ապի­­կի» բա­­ռի սե­­ռական-տրա­­կան հին հո­­լովն էր «ապի­­կոյ» կամ «ապի­­կու»։ Բժշկու­­թեան մէջ ու­­նե­­­ցեր ենք «ապա­­կիս ար­­կա­­­նել» ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը։ Բա­­ռը որոշ փայլ տուած է նաեւ մեր լե­­զուին։ Ան­­կէ յա­­ռաջա­­ցեր են «ապի­­կած, ապի­­կեղէն, ապի­­կէգործ, ապի­­կէգոր­­ծութիւն, ապա­­կատա­­րազ, ապա­­կեակ» բա­­ռերը։ Երբ բա­­ռը դար­­ձաւ «ապա­­կի», յա­­ռաջ եկան նո­­րեր. ապա­­կեայ, ապա­­կեփեղկ, ապա­­կեգործ, ապա­­կեգոր­­ծութիւն, ապա­­կեդուռ, կրկնա­­պակի, ճե­­նապա­­կի, ապա­­կեն­­ման, ինչպէս նաեւ՝ հա­­յերէ­­նասէր ան­­ձե­­­րու ամե­­նասի­­րած բա­­ռը՝ ԱՊԱ­­ԿԵՏԻՊ, ինչպէս էր Հրա­­չեայ Աճա­­ռեանի «Ար­­մա­­­տական» բա­­ռարա­­նի առա­­ջին տպագ­­րութիւ­­նը 1926-ին։

-Ապա­­կին, որ խորհրդան­­շանն էր ազ­­նուու­­թեան եւ թա­­փան­­ցի­­­կու­­թեան, նո­­րագոյն ժա­­մանակ­­նե­­­րուն դար­­ձած ըլ­­լալ կ՚երե­­ւի «ան­­թա­­­փան­­ցի­­­կու­­թեան» մի­­ջոց։

-Արե­­գակ­­նա­­­յին ակ­­նոցնե՞րը նկա­­տի ու­­նիս, Աբ­­րա­­­համ։

-Ոչ, ոչ։ Ինքնա­­շար­­ժե­­­րու վրայ «մգե­­ցուած ապա­­կի» ու­­նե­­­նալու նո­­րու­­թիւնը, ան որ թա­­ղան­­թա­­­պատուած է ու կը ծած­­կէ վա­­րոր­­դի կամ ճամ­­բորդի ինքնու­­թիւնը։

Թիւ 117։ Բաց­­ման գի­­նը՝ 4.000։ Յա­­ւելում՝ 4.500, 5.000, 5.500, 6.500...

-Աբ­­րա­­­համ, ին­­չո՞ւ շա­­տեր հե­­տաքրքրուած են անոր հետ։

-Եւ­­րո­­­պացի­­ներն են... Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, հա­­կառակ անոր, որ Դուինի միջ­­նա­­­բեր­­դին մէջ յայտնա­­բերուած է ան, պատ­­մա­­­բան­­նե­­­րու հա­­մոզ­­մամբ՝ տե­­ղական ար­­տադրո­­թիւն չէր կրնար ըլ­­լալ...

Նոր յա­­ւելումներ. 8.000, 8.500, 9.500...

-Նա­­յեցէք երա­­ժիշ­­տին, իր ջու­­թակր դրած է ու­­սին վրայ ու կը նուագէ այնպէս, ինչպէս եւ­­րո­­­պացի­­ները կը նուագէին։ Մինչդեռ միջ­­նա­­­դարեան Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ ջու­­թա­­­կը կը նուագուէր ուղղա­­հայեաց, ծունկի վրայ։

... 11.000, 11.500, 12.500։

-Ջու­­թակ նուագո­­ղի պատ­­կե­­­րով այս բա­­ցառիկ առար­­կան, Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, ար­­ժէ­­­քաւոր է մի­­ջազ­­գա­­­յին արուես­­տի եւ առեւ­­տուրի պատ­­մութեան հա­­մար։

Ծա­­խուե­­ցաւ։ 12.500։ Ճա­­փոնա­­ցի անա­­նուն գոր­­ծա­­­րար մըն է անոր նոր տէ­­րը։ Թիւ 118 եւ 119 առար­­կա­­­ները կը մնան առանց յա­­ճախոր­­դի։ Իսկ գի­­նիի բա­­ժակը, առանց մրցակ­­ցութեան, եզա­­կի առա­­ջար­­կով կը մնայ Աբ­­րա­­­համի մօտ։

-Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, կար­­միր ապա­­կի ըլ­­լա­­­լու հան­­գա­­­ման­­քը, ինչպէս նաեւ անոր նուրբ կա­­ռու­­ցուած­­քը կը թե­­լադ­­րեն, թէ ար­­քունի­­քին պատ­­կա­­­նող առար­­կայ մըն էր այս բա­­ժակը, եւ որուն հպեր են Ար­­շա­­­կու­­նի իշ­­խա­­­նու­­հիի մէջ շրթունքնե­­րը։

-Պի­­տի գոր­­ծա­­­ծե՞ս, թէ ցու­­ցա­­­փեղ­­կի մէջ պի­­տի պա­­հես։

-Ո՛չ մէ­­կը։ Մօտ օրէն Նո­­յեմ­­բե­­­րի 19-ին, ապա­­կեգործ ար­­հեստա­­ւոր­­նե­­­րու մի­­ջազ­­գա­­­յին տօն է։ Այդ առի­­թով զայն պի­­տի նուիրեմ Հա­­յաս­­տա­­­նի Պատ­­մութեան թան­­գա­­­րանին։ Հոն կը ներ­­կա­­­յացուի «Դուին։ Հա­­յաս­­տա­­­նը IX-XIII Դա­­րերում» ցու­­ցադրու­­թեան մէջ։

- Այս որո­­շու­­մին հա­­մար կ՚առա­­ջար­­կեմ բա­­ժակ վերցնել։

- Ըն­­դունուած է։

Յ.Գ. Դուինի ապա­­կեգործութեան պատ­­մութեան հա­­մար օգ­­տա­­­գործուած է Փրոֆ. Կ Դ. Ղա­­ֆադարեանի «Միջ­­նա­­­դարեան Ապա­­կեգոր­­ծութիւ­­նը Դուի­­նում» յօ­­դուա­­ծը։