ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Արմէն Գասպարեանի կինօն

Մասնագիտութիւնն ու պաշտօնը տարբեր հասկացութիւններ են։ Մասնագիտութիւն ունեցողը խուսափում է որեւէ պաշտօնից, այն էլ բարձր պաշտօնից, որովհետեւ դա զրկում է նրան ազա­­տու­­թիւնից, իսկ արուես­­տա­­­գէտը չի կա­­րող ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծել անա­­զատու­­թեան մէջ։ Բա­­ցի այդ բարձր պաշ­­տօն ստանձնա­­ծը իշ­­խա­­­նու­­թեան հետ հաշտ պի­­տի լի­­նի, իսկ ազատ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծո­­­ղը իր բնոյ­­թով ընդհան­­րա­­­պէս ընդդի­­մադիր է։ Հա­­յաս­­տա­­­նում կայ մի քա­­ղաք, որն իր բնոյ­­թով ընդդի­­մադիր կե­­ցուածք ու­­նի. ընդդի­­մադիր է իշ­­խա­­­նու­­թեան վա­­րած քա­­ղաքա­­կանու­­թեան հան­­դէպ, որն առա­­ջըն­­թաց չի կա­­րող ապա­­հովել, ընդդի­­մադիր է Երե­­ւանի հան­­դէպ, որը քա­­ղաք դառ­­նա­­­լու փո­­խարէն ընկղմւում է գա­­ւառա­­կանու­­թեան մէջ, վեր­­ջա­­­պէս ընդդի­­մադիր է հա­­մատա­­րած ան­­ճա­­­շակու­­թեան հան­­դէպ, քան­­զի այդ քա­­ղաքը ար­­հեստնե­­րի եւ արուես­­տի քա­­ղաք Կիւմրին է։ Իր ազատ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծա­­­կան ոգով։ Իր ար­­ժա­­­նապա­­տուու­­թեան զգա­­ցու­­մով, որին կիւմրե­­ցինե­­րը թա­­սիբ են ասում։ Գոր­­ծազրկու­­թիւնը ստի­­պում է դի­­մել ար­­տա­­­գաղ­­թի, ինչպէս միւս բո­­լոր հա­­յաս­­տանցի­­ներին, սա­­կայն աղ­­քա­­­տու­­թիւնը քա­­ղաքի խիստ կրճա­­տուած բնակ­­չութեանը էլ աւե­­լի է նուստաց­­նում, քան­­զի կիւմրե­­ցու թա­­սիբը միշտ պար­­տադրել է նրան նոյ­­նիսկ ամե­­նահա­­մեստ պայ­­մաննե­­րում դրսե­­ւորել շռայ­­լութիւն։ Եւ այդ աննպաստ պայ­­մաննե­­րում կիւմրե­­ցուն օգ­­նութեան է հաս­­նում իր մտքի շռայ­­լութիւ­­նը, որին ասում են սրամ­­տութիւն։ Կար­­ծում եմ հու­­մո­­­րը ոչ միայն Կիւմրին է որ­­պէս քա­­ղաք պա­­հում, այլ նաեւ երկրա­­գունդը՝ որ­­պէս մարդկու­­թեան բնօր­­րան։ Եւ կան մարդկա­­յին ըն­­տա­­­նիքի մէջ հա­­տու­­կենտ ան­­հատներ, որոնց շնոր­­հիւ ստեղծւում է իրենց ապ­­րած տե­­ղի հա­­ւաքա­­կան կեր­­պա­­­րը, որն առա­­ջանում է ոչ թէ ու­­ղիղ ըն­­կալման, այլ՝ ծուռ, թեք, զա­­ւեշ­­տա­­­կան տե­­սան­­կիւնից։ Կար­­ծում եմ բո­­լոր նրանք, ով­­քեր ճա­­նաչում են սցե­­նարիստ եւ վա­­ւերագ­­րա­­­կան ֆիլ­­մե­­­րի հե­­ղինակ–ռե­­ժիսոր Ար­­մէն Գաս­­պա­­­րեանին, կը հա­­մաձայ­­նուեն ինձ հետ, որ Գիւմրու հա­­մար դա հէնց ինքն է։ Բազ­­մա­­­թիւ երկրպա­­գու­­նե­­­րի խնդրան­­քով նա իր զա­­ւեշ­­տա­­­կան գրա­­ռումնե­­րը ժո­­ղովեց մի գրքում, որը շու­­տով լոյս է տես­­նե­­­լու Մոս­­կուայում ռու­­սե­­­րէնով։ Ին­­չո՞ւ ռու­­սե­­­րէնով։ Դա էր մեր պե­­տական լե­­զուն մին­­չեւ ան­­կա­­­խացու­­մը, իսկ Ար­­մէ­­­նը, ծնուելով 1970-ին, երա­­զում էր կի­­նոյում աշ­­խա­­­տել եւ հրա­­շալի «դպրոց» էր անցնում Լե­­նինա­­կանի (այդպէս էր կոչ­­ւում Կիւմրին 1924-1990թթ.) «Հոկ­­տեմբեր» կի­­նօթատ­­րո­­­նում, աշ­­խա­­­տելով այնտեղ որ­­պէս կի­­նօմե­­խանիկ (անգ. projectionist), այ­­սինքն տաս­­նեակ ան­­գամներ ցու­­ցադրում էր նոյ­­ն ֆիլ­­մը եւ քա­­նի որ այդ ֆիլ­­մե­­­րը բա­­ցար­­ձա­­­կապէս կի­­նօարուես­­տի նմոյշներ էին, ապա նա իր ու­­սումն էր ստա­­նում, դի­­տելով Ֆե­­դերի­­կօ Ֆե­­լինիի, Ինգմար Բերգմա­­նի, Ֆրան­­սուա Տրիւ­­ֆո­­­յի, Մի­­լոշ Ֆոր­­մա­­­նի եւ այլ կի­­նօհսկա­­ների գոր­­ծե­­­րը։ Եւ ֆիլ­­մե­­­րը ոչ թէ են­­թագրե­­րով էին ցու­­ցադրւում, այլ կրկօ­­­րինա­­­կուած, այ­­­սինքն բնօ­­­րինա­­­կը չէր լսւում, մենք լսում էինք միայն ռու­­­սա­­­­­­­կան տեքստը։ Նոյն ֆիլ­­­մը դի­­­տելով տաս­­­նեակ ան­­­գամներ, Ար­­­մէ­­­­­­­նը ար­­­դէն հե­­­տեւում էր ոչ թէ բո­­­վան­­­դա­­­­­­­կու­­­թեանը, այլ ֆիլ­­­մի ստեղծման եղա­­­նակին։ Վեր­­­ջին ֆիլ­­­մը նա չհասցրեց մին­­­չեւ վերջ ցու­­­ցադրել. սկիզ­­­բը 11-ին, իսկ 11.41 գե­­­տինը ցնցուեց եւ 7 Դեկ­­­տեմբեր 1988-ը մտաւ մարդկու­­­թեան պատ­­­մութեան մէջ որ­­­պէս Սպի­­­տակի երկրա­­­շար­­­ժի տա­­­րեթիւ։

18 տա­­­րեկան Ար­­­մէ­­­­­­­նը, ան­­­ցաւ աշ­­­խա­­­­­­­տան­­­քի դրա­­­մատի­­­կական թատ­­­րոն, ստանձնե­­­լով հրշէ­­­ջի պաշ­­­տօ­­­­­­­նը եւ հե­­­տեւե­­­լով ար­­­դէն բե­­­մի ներ­­­կա­­­­­­­յացումնե­­­րին։ Այ­­­նուհե­­­տեւ ան­­­ցաւ ռեժի­­­սո­­­­­­­րական կուրսեր Ալ­­­բերտ Մկրտչեանի մօտ եւ մեկ­­­նեց Մոս­­­կուա՝ ՎԳԻԿ, միայն այստե­­­ղից էին դուրս գա­­­լիս լուրջ կի­­­նօգոր­­­ծիչներ։ Նա սո­­­վորեց սցե­­­նարա­­­կան բաժ­­­նում եւ գրեց մի սցե­­­նար Քիոնիքսբերգ քա­­­ղաքի ող­­­բերգու­­­թեան մա­­­սին, երբ գեր­­­մա­­­­­­­նական բնակ­­­չութիւ­­­նը պի­­­տի ար­­­տա­­­­­­­հանուէր եւ գեր­­­մա­­­­­­­նացի­­­ների տե­­­ղը պի­­­տի գրա­­­ւէին սո­­­վետա­­­կան մար­­­դիկ, իսկ անու­­­նը պի­­­տի վե­­­րանուանուէր Կա­­­լինինգրա­­­դի։ Սցե­­­նարը ար­­­ժա­­­­­­­նացաւ երեք երկրնե­­­րի հա­­­ւանու­­­թեան. Ռու­­­սաստա­­­նի, Գեր­­­մա­­­­­­­նիայի եւ Լի­­­տուա­­­նիայի։ Ար­­­մէ­­­­­­­նը մեծ գու­­­մար ստա­­­ցաւ եւ ու­­­նե­­­­­­­ցաւ հնա­­­րաւո­­­րու­­­թիւն նկա­­­րահա­­­նել վա­­­ւերագ­­­րա­­­­­­­կան կի­­­նօ։ Ի տար­­­բե­­­­­­­րու­­­թիւն խա­­­ղար­­­կա­­­­­­­յին կի­­­նոյի վա­­­ւերագ­­­րա­­­­­­­կան ֆիլ­­­մի սցե­­­նարը ծնւում է հէնց նկա­­­րահան­­­ման պա­­­հին, իսկ ընդհան­­­րա­­­­­­­պէս սցե­­­նար գրե­­­լը այնպի­­­սի իւ­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­յատուկ ար­­­­հեստ է, որ շատ քչե­­­­րին է յա­­­­ջող­­­­ւում, մա­­­­նաւանդ գրող­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րին, որով­­­­հե­­­­­­­­­­­­­­­տեւ գրա­­­­կանու­­­­թիւնը ոչ մի կապ չու­­­­նի սցե­­­­նարա­­­­կան արուես­­­­տի հետ։ Ար­­­­մէ­­­­­­­­­­­­­­­նը կա­­­­րողա­­­­նում է ե՛ւ սցե­­­­նար գրել ե՛ւ պատ­­­­մուածք։ Ահա դրուագ նրա մի պատ­­­­մուած­­­­քից, որ­­­­տեղ նա նկա­­­­րագ­­­­րում իր հան­­­­դի­­­­­­­­­­­­­­­պու­­­­մը հան­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­ճանաչ ռե­­­­ժիսոր Էդ­­­­մոն Քէօսա­­­­յեանի հետ պա­­­­տանի տա­­­­րիքում.

«Երե­­­­ւանում չես կա­­­­րող սո­­­­վորել կի­­­­նօ նկա­­­­րահա­­­­նել։ Պի­­­­տի քեզ միան­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­մից որոշ պար­­­­զա­­­­­­­­­­­­­­­բանումներ անեմ։ Մոս­­­­կուայում քեզ կը խան­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­րի ազ­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­նու­­­­նի հայ­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­կան -եան վեր­­­­ջա­­­­­­­­­­­­­­­ւորու­­­­թիւնը։ Եթէ ոչնչի չհաս­­­­նես, ապա քեզ կ՚ար­­­­հա­­­­­­­­­­­­­­­մար­­­­հեն, իսկ եթէ յա­­­­ջողես՝ կ՚ատեն։ Վե­­­­րադառ­­­­նաս այստեղ, կ՚ասեն, որ եկել ես տե­­­­ղացի­­­­ների մի կտոր հա­­­­ցը ձեռ­­­­քից խլե­­­­լու հա­­­­մար… Այնպէս որ սան­­­­դուղք է, եթէ կը կա­­­­րողա­­­­նաս, ապա կը բարձրա­­­­նաս»։

Ար­­­­մէ­­­­­­­­­­­­­­­նի ֆիլ­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­րը շա­­­­րու­­­­նակ բարձրա­­­­նում են էք­­­­րան։ Եւ ոչ միայն հա­­­­րազատ Կիւմրի­­­­յում։ Նրա վա­­­­ւերագ­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­կան ֆիլ­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­րը ամե­­­­նացան­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­լի ֆիլ­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­րից են բազ­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­թիւ փա­­­­ռատօն­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րում, որոն­­­­ցից առանձնա­­­­յատուկ նշեմ Թուրքիայում անցկա­­­­ցուող փա­­­­ռատօն­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րը։ «Գո­­­­ղացուած ման­­­­կութիւն» ֆիլ­­­­մը Վա­­­­նում ար­­­­ժա­­­­­­­­­­­­­­­նացաւ «Լա­­­­ւագոյն ռե­­­­ժիսոր» մրցա­­­­նակի, այ­­­­նուհե­­­­տեւ ցու­­­­ցադրուեց Ան­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­րայի մի­­­­ջազ­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­յին փա­­­­ռատօ­­­­նում։ Իսկ Գաս­­­­պա­­­­­­­­­­­­­­­րեանի «Հայ­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­կան Հա­­­­ցը» 30 երկրնե­­­­րում ցու­­­­ցադրուեց եւ դեռ շա­­­­րու­­­­նա­­­­­­­­­­­­­­­կում է իր ար­­­­շա­­­­­­­­­­­­­­­ւը։

Այժմ նրա նոր «Բաց դռներ» ֆիլ­­­­մը ընտրուել է 5 հայ ռե­­­­ժիսոր­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րի ֆիլ­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­րից եւ հրա­­­­ւիրուել է Ռու­­­­սաստա­­­­նի ամե­­­­նահե­­­­ղինա­­­­կաւոր փա­­­­ռատօ­­­­նի, որը կոչ­­­­ւում է «Վա­­­­ւերագ­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­կան կի­­­­նոյի բաց փա­­­­ռատօն Ռու­­­­սաստան»։ Ֆիլ­­­­մը հա­­­­ւատ­­­­քի մա­­­­սին է։ Լե­­­­նինին փո­­­­խարի­­­­նեց Յի­­­­սուս Քրիս­­­­տո­­­­­­­­­­­­­­­սը, բայց ո՞վ է այ­­­­սօր իս­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­պէս Աստծուն հա­­­­ւատում։ Միայն խեն­­­­թը, որին ասում են Աստծոյ ծուռ։ Եւ նա ֆիլ­­­­մում Քրիս­­­­տո­­­­­­­­­­­­­­­սի ար­­­­ձանն է կրում, բարձրաց­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­լով այն սա­­­­րի գլխին կանգնած եկե­­­­ղեցի, որի դռնե­­­­րը միշտ բաց են, ինչպէս հա­­­ւատա­­­ցեալի հո­­­գին… Լեռ­­­նա­­­­­­­հովիտ գիւ­­­ղում է գտնւում այդ եկե­­­ղեցին։ Լո­­­ռու մար­­­զում…