ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԿԱՂԱՄԲ

Մայրական խոհանոցէն ալիք առ ալիք դուրս կ՚ելլէ կաղամբի տոլ­մա­յին բոյ­րը։ Ձմեռ­նա­յին ցուրտ օրե­րուն անոր լոկ բոյրն իսկ ջեր­մացնող է եւ կշտաց­նող։ Առա­ւելա­բար, ծայր աս­տի­ճան առող­ջա­րար է եւ սննդա­րար՝ «թա­ռամած, թօշ­նած, նսե­մացած, չոր­ցած հիւ­ծած եւ հա­լած» բո­լոր մար­միննե­րուն հա­մար։

Տի­կին Զիւմրիւ­թը, -կե­սարա­ցի հա­յու­հի, որուն ճա­շերը համ­բաւ ու­նին ամ­բողջ գեր­դաստա­նի մէջ,- սե­ղան կը բե­րէ սա­նը։ Ու երբ կը բա­ցուի կա­փարի­չը, ոլո­րապ­տոյտ կը բարձրա­նայ փա­ռաւոր ճա­շի գո­լոր­շին։ Կա­փարի­չին հետ կը բա­ցուի նաեւ քաղցրա­համ զրոյց։

- Այս տոլ­մա­յի տե­րեւ­նե­րուն մէջ ի՜նչ պատ­մութիւններ են փաթ­թուած...

- Ես կը կար­ծէի, թէ միս ու բրինձ, սոխ ու սխտոր միայն փաթ­թած եմ։ Քա­նի՞ հատ դնեմ։

- Տա­սը հատ մը։ Մա­ծուն կա՞յ։

- Մա­ծուն ալ կայ, սու­մախ ալ։ Է՜, ի՞նչ է այս կա­ղամ­բին պատ­մութիւ­նը։

- Նախ՝ անու­նը։ «Կա­ղամբ» բա­ռը յու­նա­րէն է։ Բու­նը κράμβη (քրամ­վի)։

- Եւ ի՞նչ կը նշա­նակէ ան... Մա­ծու­նը քո՞վը դնեմ։

- Չէ, ճիշդ վրան... «Քրամ­վի»ն կու գայ «քրամ­վոս» բա­ռէն, ածա­կան մըն է։ Կը նշա­նակէ «խոր­շո­մած, կուչ կուչ եկած, թա­ռամած, թօշ­նած, նսե­մացած, չոր­ցած, հիւ­ծած, հա­լած»։

- Ձե­զի նման։ Չէք ու­տեր, չէք ու­տեր, այսպէս ոս­կոր ու մաշկ կը մնաք։ Կե՛ր, որ պնակ մը եւս դնեմ։

- ... Իրա­կանու­թեան մէջ, տե­րեւ­նե­րու տես­քին հա­մար այդպէս կո­չուած է... Ինչպէս այս ճա­շին բոյ­րը սե­նեակէ սե­նեակ ճամ­բորդեց, նոյնպէս ալ «կա­ղամբ» բա­ռը ճամ­բորդած է երկրէ եր­կիր, -ճշգրտօ­րէն, Եւ­րո­պայէն դէ­պի արե­ւելք։ Նախ Բիւ­զանդիոն, ապա Հա­յաս­տան, Պարսկաս­տան, Մի­ջագետք, Հնդկաս­տան ու վեր­ջա­պէս Չնաս­տան եւ Ճա­պոնիա։ Ուր որ հա­սեր է, բա­ցեր է այդ ազ­գե­րուն ախոր­ժա­կը։ Յի­շել կ՚ար­ժէ, թէ Չնաս­տա­նը այ­սօր կ՚ար­տադրէ աշ­խարհի բո­լոր կա­ղամբնե­րուն յի­սուն տո­կոսը, իսկ Հնդկաս­տա­նը՝ տա­սը տո­կոսը։ Նա­ւապետ Ճէյմզ Քու­քի շուրջերկրեայ երեք ծո­վագ­նա­ցու­թիւննե­րու խո­հարա­րական գաղտնի­քը կա­ղամբն էր, գի­տէի՞ր։ Նա­ւաս­տի­ները լնդախտ չեն ու­նե­ցած եւ այդ ար­շա­ւանքնե­րուն դի­մացեր են կա­ղամ­բի սննդա­րար թթուաշի շնոր­հիւ։ Պարսկաս­տա­նի խո­հանոց­նե­րուն մէջ բա­ռը դար­ձած է «քա­լամ, քա­րամպ», լա­տինե­րէն crambe, արա­բական եր­կիրնե­րու մէջ «քար­նապ», Ասո­րես­տա­նի մէջ «քրաբ­բա»։ Քրտե­րուն հա­մար «քէ­լէմ», ազե­րինե­րուն հա­մար՝ «քը­լըմ»։ Լա­տին­նե­րուն brassica կո­չած բոյ­սե­րու ըն­տա­նիքը։ Իսկ Հա­յաս­տա­նի պա­րագա­յին, փո­ճոկա­ւոր­նե­րու ըն­տա­նիքին պատ­կա­նող եր­կու տա­րեկան այս հա­մեստ բոյ­սը, -որ ու­նի բարձր, ուղղա­ձիգ, ճիւ­ղա­ւորեալ ցօ­ղուն, գլխուն վրայ մսոտ, լայ­նա­տարած տե­րեւ­ներ եւ դեղ­նա­գոյն, ող­կուզա­ձեւ ծա­ղիկ­ներ,- հա­մեմեր է նաեւ հա­յոց բար­բա­ռը։ Մեր լե­զուա-խո­հանո­ցին մէջ, դա­րերու ըն­թացքին, դան­դա­ղօրէն եփած են «կա­ղամբ»ով պատ­րաստուած բազ­մա­թիւ բա­ռեր։ Նախ՝ իր տե­սակ­նե­րը. տե­րեւա­կաղամբ, գնդա­կաղամբ, ըն­դա­կաղամբ (ծաղ­կա­կաղամբ)։ Հայ­կա­կան աւան­դա­կան պատ­մութեան մէջ նոյ­նիսկ ու­նե­ցեր ենք «Կա­ղամ­բա­ցան Հայր»։

- Կա­րեւոր մէ­կը ըլ­լա­լու է։

- Շատ։ Բիւ­զանդիոնի հա­յազ­գի կայսր, զօ­րավար, պե­տական գոր­ծիչ Յով­հաննէս Ա. Չմշկի­կի հայ­րը։

- Կաս­կած չու­նիմ, թէ ապա­գայ կայսրի մայ­րը իր ամու­սի­նին աճե­ցու­ցած կա­ղամբնե­րու թթուաշով, տոլ­մա­յով եւ աղ­ցա­նով կե­րակ­րած է իր փոք­րիկ Յով­հաննէ­սը։

- Չեմ առար­կեր, քա­նի որ 925 թուակա­նին Չմշկա­ծագի մէջ Գուրգէն­նե­րու նա­խարա­րական ըն­տա­նիքէն ծնած Յով­հաննէ­սը, հա­կառակ իր կարճ հա­սակին, կարճ ժա­մանա­կի մէջ դար­ձաւ կայսրու­թեան ամե­նէն զօ­րաւոր, տո­կուն ռազ­մա­վար­նե­րէն մէ­կը։ Անոր շնոր­հիւ Բիւ­զանդիոնը վե­րադար­ձաւ իր նախ­կին փառ­քի օրե­րուն։ Հա­զիւ քսան տա­րեկա­նին մաս­նակցե­ցաւ Կար­նոյ գրաւ­ման, նշա­նակուեցաւ Արե­­ւելեան զօր­­քե­­­րու սպա­­րապետ, 969-ին վճռա­­կան ճա­­կատա­­մար­­տի մէջ ջախ­­ջա­­­խեց արա­­բական բա­­նակը։ Եր­­կու տա­­րի վերջ կը կռուէր կայսրու­­թեան արեւմտեան ծայ­­րա­­­մասե­­րուն վրայ։ Նախ պար­­տութեան մատ­­նեց Թրա­­կիա ներ­­խուժած ռու­­սե­­­րը, ապա կայսրու­­թեան միացուց Պուլկա­­րիոյ կա­­րեւոր մէկ մա­­սը։ 972-ին կրկին կեդ­­րո­­­նացաւ արե­­ւելեան սահ­­մաննե­­րու ապա­­հովու­­թեան եւ ըն­­թարձակ­­ման գոր­­ծընթա­­ցին։ Գրա­­ւեց Մար­­տի­­­րոպո­­լիսը-Նփրկեր­­տը այ­­սինքն, այ­­սօ­­­րուան Սիլ­­վա­­­նը-, ապա Մծբի­­նը, Դա­­մաս­­կո­­­սը, Հոմ­­սը, Պա՛ալ­­պէ­­­քը, ամ­­բողջ Պա­­ղէս­­տի­­­նը եւ Լի­­բանա­­նը՝ իր Պէյ­­րութով, Պիպ­­լո­­­սով եւ Տրի­­պոլիով։

- Ամ­­բողջ կո­­րովը կա­­ղամ­­բի շնոր­­հիւ։ Ձեր մայ­­րե­­­րուն եփած ճա­­շը եթէ ու­­տէք, ահա այսպէս զօ­­րաւոր կ՚ըլ­­լաք։ Տուր պնա­­կը, նո­­րէն լեց­­նեմ։

- Թան կա՞յ...

- Մա՜, թա­­նը սառ­­նա­­­րանի մէջ մոռ­­ցայ։ Դուն շա­­րու­­նա­­­կէ պատ­­մել...

- Բա­­ռը լաւ աճեր, ճիւ­­ղա­­­ւորուեր է հա­­յերէ­­նի դաշ­­տե­­­րուն մէջ։ Ծնունդ տուեր է բազ­­մա­­­թիւ բարդ բա­­ռերու, որոնք իրենց կար­­գին ու­­նին իրենց հա­­մեստ պատ­­մութիւ­­նը... Մեր գեղ­­ջուկնե­­րը բան­­ջա­­­րանո­­ցին մէկ ան­­կիւնը ունցեր են «կա­­ղամ­­բա­­­նոց»։ «Կա­ղամ­բա­կոթ»ին վրայ հա­սակ նե­տեր են այդ բոյ­սե­րը։ Անոնք տուեր են հա­սուն «կա­ղամ­բա­կուրծ»։ Եր­բեմն «կա­ղամ­բա­կեր» վնա­սակար «կա­ղամ­բա­թիթեռ­նե­ր» կե­րեր են տե­րեւ­նե­րը։ Եր­բեմն ալ «կա­ղամ­բա­պալար» պա­տահեր, փճա­ցու­ցեր է զա­նոնք։ Բայց շատ ան­գամ լաւ բերք ստա­ցուեր է։ «Կա­ղամ­բա­կիր» պար­տիզպա­նը հա­ւաքեր է բեր­քը, բե­րեր է շու­կայ։ Շրջուն «կա­ղամ­բա­վաճառ»ներ ան­ցեր են փո­ղոց­նե­րէն։ Անոնց ձայ­նը լսեր են մայ­րեր։ Կա­ղամ­բը առեր պատ­րաստեր են մի­սով «կա­ղամ­բա­պուր»։ Հի­ւանդ զա­ւակ­նե­րուն ալ պար­տադրեր են, որ խմեն գա­ւաթ մը «կա­ղամ­բա­ջուր»։ Իսկ ան­դին ատաղ­ձա­գոր­ծեր շի­ներ են «կա­ղամ­բա­տակառ»։ Տի­կին­ներ անոր մէջ դրեր են «կա­ղամ­բաթթու»։ Ըն­տա­նիք­ներ եւ անոնց հիւ­րե­րը ջերմ սե­ղան­նե­րու շուրջ շե­րեփ առ շե­րեփ վա­յելեր են զայն...

- Համ­շէնցի մեր դրա­ցին ալ կը գան­գա­տի, թէ իր գիւ­ղի յայտնի կարմրագ­լուխ կա­ղամ­բը հոս նոյն հա­մը չու­նի։ Անոնք ալ կա­ղամ­բով «թեր­թեր» կը շի­նեն, «չար­հա­լայի ապուր» կը շի­նեն...

- Կը հա­ւատա՞ս, այսքան պատ­մութիւն, կա­նանչ տե­րեւի մը խոր­շո­մին մէջ... Ես գոր­ծի չու­շա­նամ։ Ձեռ­քերդ դա­լար, շատ հա­մով էր...

- Անուշ ըլ­լայ։ Նո­րէն եկուր, նո­րէն կ՚եփեմ։