ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Դատապարտուած չենք չարիքին

Պահ մը յիշել նախորդ սերունդները, որոնց համար այսօրուայ մարդը քիչ մըն ալ հեգնանքով պիտի ըսէ՝ «ծնած տեղը մեռնողները»։ Եթէ բարեբախտութիւն է, այդ բարիքը վիճակե­ցաւ մեր ժա­մանակ­նե­րու մարդկանց, որոնց հա­մար հե­ռաւո­րու­­թիւննե­­րը կար­­ծես նշա­­նակու­­թիւն չու­­նին։ Ըդու­­նուած հաս­­տա­­­տու­­մով մը կրնանք ըսել որ աշ­­խարհ փոք­­րա­­­ցած է ժա­­մանա­­կակից մար­­դուն հա­­մար։ Ան­­հա­­­ւատա­­լի հեշ­­տութիւ­­նով կ՚անցնինք մեծ հե­­ռաւո­­րու­­թիւննե­­րը, որոնք նա­­խապէս երա­­զելն ան­­գամ դժուար էր։ Թէեւ հաս­­տատ կրնանք գիտ­­նալ թէ աշ­­խարհի երե­­սին տա­­կաւին բազ­­մա­­­թիւ­­ներ զուրկ են ճամ­­բորդե­­լու այս տե­­սակի դիւ­­րութե­­նէ։ Երկրէ եր­­կիր ճամ­­բորդե­­լը ան­­հա­­­սանե­­լի երազ մըն է շա­­տերու հա­­մար։ Այլ խօս­­քով ծնած տե­­ղը մեռ­­նողնե­­րը դեռ տա­­կաւին շատ ու շատ են։ Բայց դի­­տելով մե­­զի ըն­­ծա­­­յուած առիթ­­նե­­­րը, կը տես­­նենք որ մեծ ճա­­նապարհ ան­­ցած ենք բաղ­­դատմամբ մեր նա­­խորդ սե­­րունդնե­­րուն։ Օրի­­նակի հա­­մար մեծ հայրս Վար­­դան Ա. Աշ­­խարհա­­մար­­տի տա­­րինե­­րուն խզուած էր եղ­­բայրնե­­րէն եւ մին­­չեւ իր կեան­­քին վերջ ան­­գամ մըն ալ չէր հան­­դի­­­պած անոնց։ Ան­­շուշտ այս տեղ կա­­րեւոր գոր­­ծօն էր նաեւ եր­­կիրնե­­րու իրար­­մէ տա­­րան­­ջա­­­տու­­մը թե­­լադ­­րող քա­­ղաքա­­կանու­­թիւննե­­րը։ Մեծ հայրս պա­­տերազ­­մի աւար­­տին մնա­­ցած էր Թուրքիա, ուր ՆԱ­­ԹՕ—ի ան­­դամ եր­­կիր է։ Իսկ եր­­կու եղ­­բայրնե­­րը մնա­­ցին Սո­­վետա­­կան Միութեան տա­­րած­­քին մէջ։ Հին բա­­ցատ­­րութեամբ ան­­դունդ մը կար այդ եր­­կու եր­­կիրնե­­րու մի­­ջեւ։ Ու­­րեմն մար­­դիկ թո­­ղենք սահ­­մաններ անցնի­­լը, այդ սահ­­մաննե­­րուն մօ­­տենա­­լու իսկ կա­­րողու­­թիւն չէին ու­­նե­­­ցած։ Այ­­սօր որ ան­­ցեալի հետ հա­­մեմա­­տելով այդ սահ­­մաններն ալ կորսնցու­­ցած կ՚երե­­ւին իրենց ար­­գե­­­լաբա­­կող նշա­­նակու­­թիւնը, երե­­ւոյ­­թը տա­­կաւին կը մնայ ան­­փո­­­փոխ։ Մար­­դիկ կը մնան սահ­­մաննե­­րով ար­­գի­­­լուած տա­­րածքնե­­րու մէջ։ Ու­­րեմն սա տա­­կաւին մեր երա­­զած աշ­­խարհը չէ։

Ի՞նչ ընել, ինչպէ՞ս ընել ճիշդ ալ այդ երա­­զածին հաս­­նե­­­լու հա­­մար։ Ան­­շուշտ դժուար հար­­ցադրում։ Դժուար՝ քա­­նի որ տա­­կաւին չենք յա­­ջողած միասին ապ­­րե­­­լու գաղտնի­­քը ճա­­րել։ Բայց կար­­ծես պար­­տա­­­ւոր ենք այդ երա­­զը իրա­­կանաց­­նե­­­լու։ Մարդ կո­­չուե­­լու հիմ­­նա­­­կան պայ­­մանն է այդ։ Հան­­դուրժել գիտ­­նալ, յար­­գանքով վե­­րաբե­­րիլ ու­­րի­­­շին եւ բա­­րիք ցան­­կալ օտա­­րին։ Այս է որ այդքան ան­­կա­­­րելի կը թուի ոմանց եւ կեան­­քը կը դառ­­նայ ան­­տա­­­նելի։ Ու­­րիշ ին­­չո՞վ բա­­ցատ­­րենք սա անի­­մաստ սպա­­նու­­թիւննե­­րը, ուր մար­­դիկ առանց վա­­րանե­­լու կեան­­քեր կը խլեն լոկ չա­­րագոր­­ծութեան հա­­մար։ Տրա­­մաբա­­նական ոչ մէկ պատ­­ճա­­­ռաբա­­նու­­թիւն պի­­տի ու­­նե­­­նայ այն զան­­գուածա­­յին սպա­­նու­­թիւննե­­րը, որոնք ուղղուած են բո­­լորո­­վին օտա­­րին եւ կը մի­­տին իբ­­րեւ թէ նպա­­տակի մը ծա­­ռայել։ Մինչդեռ այդ տե­­սակ նպա­­տակ մը գո­­յու­­թիւն չու­­նի եր­­բեք։ Ո՛չ երէկ, ո՛չ ալ այ­­սօր։

Վե­­րադառ­­նանք գրու­­թեան սկիզ­­բին։ Ճամ­­բորդե­­լը, ճամ­­բորդու­­թեան զու­­գա­­­հեռ նոր ծա­­նօթու­­թիւննե­­րը, նոր հան­­դի­­­պումնե­րը, նոր յայտնա­բերումնե­րը միայն բա­րիքի ներշնչում պի­տի տան։ Այդ առու­մով խրա­խու­սե­ցէք ձեր շուրջին­նե­րը։ Դուրս քան իրենց ծնած, սնած ու աճած մի­ջավայ­րէն եւ տես­նեն, հան­դի­պին օտար ափե­րուն մէջ իրենց նման­նե­րուն։ Տես­նեն որ հա­ցը ամէն տեղ նոյն հա­մը ու­նի, աշ­խա­տողի ճա­կատը ամէն տեղ նոյնքան բաց։ Նաեւ տես­նեն թէ շա­հի ագահ կու­տա­կու­մը, այ­լա­մեր­ժութիւ­նը, ան­հանդուրժո­ղակա­նու­թիւնը ամէն տեղ միայն պա­տերազմ պի­տի ծնի, միայն ողբ ու աւեր։

Հա­մոզուինք՝ մարդ արա­րածը արժանի է լաւին, բարիին, ազնիւին։