ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՍԿՈՒՏԵՂ

Ափսէներուն ամենէն հռովմէականը

Ս. Սար­գի­սի օրը աւան­դութիւն է որ հայ տան­տի­րու­հի­ները սկու­տե­ղի վրայ փո­խինձ՝ բո­վուած ցո­րենի կամ գա­րիի ալիւր դնեն պա­տու­հա­նին կող­քին, վստահ ըլ­լա­լով որ այդ գի­շեր Ս. Սար­գի­սը իր ձիով կ՚այ­ցե­լէ մար­դոց տու­նե­րը եւ որ­պէս իր այ­ցե­լու­թեան նշան ձիու պայ­տի հետք կը ձգէ այդ փո­խին­ձի վրայ։ Այս տա­րի մեր պատշգամն ալ կը հիւ­րա­սիրէ պղնձեայ սկու­տեղ մը, որ Կե­սարիոյ հայ վար­պետնե­րու գործն է եւ վրան կը կրէ «Մահ­տե­սի Մի­նաս 1864» փո­րագ­րութիւ­նը։ Այս պարզ, բայց նուիրա­կան արա­րողու­թիւնն իսկ կը բա­ւէ, թէ մտքեր այ­ցե­լէ «սկու­տե­ղ» բա­ռի պատ­մութիւ­նը։

Միշտ չէ, որ կը գոր­ծա­ծենք «սկու­տե­ղ» բա­ռը։ «Ափ­սէ»ն աւե­լի լսե­լի է առօ­րեայի մէջ։ Պար­զա­պէս այն պատ­ճա­ռով, որ նա­խոր­դը մեծ է եւ տու­նե­րէն ներս յա­ճախա­կի գոր­ծա­ծու­թիւն չու­նի։ Սկու­տե­ղը աւե­լի առնչու­թիւն ու­նի կո­չունքնե­րու եւ տօ­նական օրե­րու հետ։ Բայց, ըն­թերցո­ղը չկար­ծէ, թէ նուրբ փո­րագ­րութիւննե­րով, երկրա­չափա­կան եւ բու­սա­կան զար­դա­նախ­շե­րով, որ­սի տե­սարան­նե­րով, հայ թա­գաւոր­նե­րու դի­ման­կարնե­րով, «Ոգի Հա­յաս­տա­նի» նիւ­թով, մա­կագրութիւննե­րով զար­դա­րուած՝ պղնձեայ, եր­բեմն ալ ար­ծաթ կամ ոս­կե­զօծ այդ քա­ռան­կիւննե­րու վրայ միշտ հրամ­ցուած են մի­սեր կամ պտուղներ... «Սկու­տե­ղ» բա­ռը ու­նի իր թա­քուն պատ­մութիւ­նը։ Պատ­մութիւն մը, որ իր չորս ան­կիւննե­րէն թաթ­խուած է արիւ­նի եւ ար­ցունքի մէջ, փա­ռասի­րութեան եւ նա­խան­ձի մէջ։ Եւ զգա­յացունց պի­տի ըլ­լայ տես­նել, թէ բարձրա­րուեստ սկու­տեղնե­րու վրայ եր­բեմն հրամ­ցուած են՝ գլուխներ, բա­նալի­ներ, աճիւններ եւ նոյնիսկ՝ երկրի մը ան­կա­խու­թիւնը... Բայց նախ դի­մենք ստու­գա­բանու­թեան եւ պատ­մութեան, թէ «սկու­տեղ»ին ծայ­րը ո՛ւր կը հաս­նի։

«Սկու­տեղ»ը ու­նի լա­տինա­կան ծա­գում՝ scutella, որ նուազա­կանն է scutra բա­ռին։ Կը նշա­նակէ «ափ­սէ, պնակ, սկա­ւառակ»։ Հ. Մա­նուէլ Վրդ. Ջախ­ջա­խեանի «Բառ­գիրք ի բար­բառ հայ եւ իտա­լական» աշ­խա­տասի­րու­թեան մէջ (1837, Վե­նետիկ) տրուած է հե­տեւեալ բա­ցատ­րութիւ­նը. «ՍԿՈՒ­ՏԵՂ կամ սկտեղ, պնակ ի ձեւ վա­հանի»։ Ար­մատն է scutum բա­ռը։ Վեր­ջինս, շատ հե­ռու է խո­հանոց­նե­րէն եւ ար­քունի սե­ղան­նե­րէն։ Ան կը նշա­նակէ՝ վա­հան. քա­ռան­կիւն, փայ­տեայ, կի­սա-գլա­նաձեւ վա­հան՝ որ Հռո­մը կը գոր­ծա­ծէր։ Ամե­նէն նշա­նաւո­րը ան՝ որ ոս­կեայ էր, Ծե­րակոյ­տի կող­մէ Ք.Ա. 27 թուակա­նին Օգոս­տոս կայսրին նուիրուած էր եւ կը խորհրդան­շէր չորս սկզբունքներ. արիու­թիւն, գթու­թիւն, ար­դա­րու­թիւն, բա­րեպաշ­տութիւն։ Առա­ւելա­բար, պատ­մութեան մէջ կան յի­շումներ, թէ Բիւ­զանդիոնի դի­մաց, Ասիական ափե­րուն վրայ փռուած Խրի­սոպո­լիս քա­ղաքը՝ հոն տե­ղակա­յուած վա­հանա­կիր զօ­րագունդե­րու ներ­կա­յու­թեամբ կո­չուե­ցաւ «Skutarion»։ Ան մե­րօրեայ Սկիւ­տար (Üsküdar, Eksüdar, Escutaire, Scutari) քա­ղաքն է՝ Զ. Ասա­տու­րի, Ե. եւ Պ. Դու­րեան­նե­րու, Գ. Կիւլպէն­կեանի, Կ. Եազ­մա­ճեանի, Օ. Չիֆ­թէ-Սա­րաֆի, Գ. Նո­րատունկեանի, Յ. Հինթլեանի, Հ. Նա­զարեան­ցի, , Շ. Պէր­պէ­րեանի, Լ. Շան­թի, Զ. Եսա­յեանի, Ս. Գա­րամա­նու­կի ծննդա­վայ­րը եւ ներշնչման աղ­բիւրը։

Հռո­մի փա­ղանգնե­րու հետ «scutum» բառն ալ տա­րածուեցաւ եւ տե­ղայ­նա­ցումներ գտաւ. escudiella, escudella, scudela, scuttle, écuelle, scodella, Ու­նե­ցաւ նաեւ իմաս­տի փո­փոխու­թիւն։ Դար­ձաւ՝ «մեծ ափ­սէ»։ Հա­յաս­տա­նի մէջ նախ առաւ «սկուտղէ ձե­ւը, ապա՝ «սկու­տեղ»։

«Սկու­տեղ»ին՝ գրա­ւոր հա­յերէն մուտքը եղաւ Ս. Գիր­քի թարգմա­նու­թեան մի­ջոցաւ։ Եւ բա­ռը, որ ու­նէր ռազ­մա­կան ան­ցեալ, չէր կրնար իր արիւ­նա­լի պատ­մութե­նէն ան­մի­ջապէս ձեր­բա­զատուիլ։ Հայ ըն­թերցո­ղը այդ սկու­տե­ղի վրայ տե­սաւ մար­գա­րէ Յով­հաննէս մկրտի­չին գլու­խը, սպա­նու­թիւն մը, որ կա­տարուեցաւ պիղծ Հե­րով­դիայի դրդու­մով, անոր աղջկան խնդրան­քով եւ Հե­րով­դէ­սի հրա­մանով։ «Տուր ինձ, ասէ, այսր ի վե­րայ սկտեղ զգլուխն Յով­հաննու Մկրտչի», «Եւ բե­րաւ գլուխ նո­րա սկտեղբ եւ տուաւ աղջկանն եւ տա­րաւ առ ի մայր իւր»։

«Սկու­տե­ղ» բա­ռը նա­խան­ձի պատ­մութիւ­նը շա­րու­նա­կեց Դ. Վա­րու­ժա­նի գրչին տակ։ «Հար­ճը» ստեղ­ծա­գոր­ծութեան մէջ Սիւ­նեաց աշ­խարհի Բա­կուր նա­հապե­տը իր մար­մար պա­լատին մէջ կո­չունքի նստած է մե­ծամեծ­նե­րու հետ։ Առատ լե­ցուած է ամէն պնակ, ամէն բա­ժակ.

«Այն ատեն ներս կը մտնեն եր­կու ջուխտակ գե­րիներ

Կրե­լով եր­կու լախտ վա­րազ սա­ներու վրայ ոս­կե­հեռ.

Եւ ու­րիշներ նոյն թի­ւով՝ իրենց ու­սին վրայ ու­նին

Ըս­կուտեղ­նե­րը նու­ռին, սա­փոր­նե­րը յորդ գի­նիին.»

Բայց Բա­կու­րի հիւ­րը, բագ­րա­տու­նի հզօր իշ­խան Տրդա­տը, տա­րուած՝ գի­նիէն եւ նրբա­կերտ հար­ճի զգլխիչ պա­րէն, սկու­տե­ղով մը կը փոր­ձէ սպան­նել Բա­կու­րին եւ գե­ղեց­կուհիին հետ փախ­չիլ.

«Եւ միշտ ժայ­ռի պէս կան­գուն, շըն­չե­լով բոց աչ­քե­րէն,

Հուժկու ձեռ­քով սե­ղանին վրա­յէն խը­լեց, իբ­րեւ զէն,

Մե­ծաքան­դակ ըս­կուտեղ մ՛ամ­բողջ պղնձով կուռ ձու­լուած,

Գա­զանա­ցաւ, փըր­փը­րեցաւ, շամբշո­տացաւ ու մը­խաց.

Եւ ուղղա­կի ար­ձա­կեց զայն Բա­կու­րի ճա­կատին…»։

Իսկ Մու­րա­ցանի «Գէորգ Մարզպե­տու­նի» պատ­մա­վէպին մէջ կար­դա­ցինք, թէ ինչպէ՛ս Մու­շեղ հի­նաւուրց եւ հա­ւատա­րիմ զօ­րակա­նը, Գառ­նիի բեր­դա­կալը, ամէն գի­շեր բա­նալի­ները թա­գու­հիին կը յանձնէր ար­ծա­թէ սկու­տե­ղի վրայ։

- Թո՛ղ ներս գայ,-հրա­մայեց թա­գու­հին։ Մի քա­նի րո­պէից ներս մտաւ բեր­դա­կալը։ ... Նա հա­մաչափ ու հաս­տա­տուն քայ­լե­րով մօ­տեցաւ թա­գու­հուն եւ խոր գլուխ տա­լով խնդրեց ըն­դունել ամ­րո­ցի բա­նալի­ները, որ իւր հետ եկող սպա­սաւո­րը ներ­կա­յաց­նում էր ար­ծա­թէ սկու­տե­ղի վրայ։

Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռքի ազ­գա­յին թան­գա­րան­նե­րը այժմ կը ցու­ցադրեն սկու­տեղնե­րու բազ­մա­թիւ նմոյշներ, մե­ծամաս­նութեամբ՝ 18-9-րդ դա­րու ստեղ­ծա­գոր­ծութիւններ։ Սկու­տեղներ պատ­րաստող նշա­նաւոր վար­պետնե­րը գոր­ծած են Վա­նի, Երզնկա­յի, Կա­րինի, Եւ­դո­կիոյ, Կիւմրիի, Ջու­ղա­յի եւ Երե­ւանի մէջ։

Իսկ Հա­յաս­տա՞նը սկու­տե­ղի վրայ... Ի՛նչ սար­սա­փազ­դու լուր... Երբ Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պետու­թեան մէջ ռու­սե­րէնը որ­պէս պե­տական երկրորդ լե­զու ըն­դունե­լու հար­ցի շուրջ թեր ու դէմ կար­ծիքնե­րով ողո­ղուած է դի­մատետ­րը՝ ցնցիչ է կար­դալ, թէ օգ­տա­տէր մը ինչպէս դի­մած է սկու­տեղ բա­ռին. «Սա մաս-մաս Հա­յաս­տա­նը Ռու­սաստա­նին սկու­տե­ղի վրայ նուիրե­լու գոր­ծընթաց է»։

Սեպ­տեմբե­րի 7, 2007 թուակա­նին հայ­կա­կան մա­մու­լը հա­ղոր­դեց լուր մը, եւ յի­շեցինք, թէ սկու­տե­ղը կրնայ ծա­ռայել նաեւ սրբա­զան նպա­տակ­նե­րու. «Ար­մա­ւիրի մար­զի Բաղ­րա­մեան գիւ­ղին մէջ բա­ցու­մը կա­տարուեցաւ ազ­գա­յին հե­րոս, ֆե­տայի Արա­բոյին նուիրուած թան­գա­րանին։ ... Տա­ղաւար-մա­տու­ռին մէջ տե­ղադ­րուած են նաեւ Մշոյ Առա­քելոց վան­քի աւե­րակ­նե­րու բե­կոր­նե­րը եւ սկու­տեղ մը հող՝ սուրբե­րու աճիւննե­րէն»։

Պատշգա­մի մէջ մեր սկու­տե­ղի վրայ ար­դեօ՞ք կայ Սուրբ Սար­գի­սի պայ­տի հետ­քը։ Կ՚ել­լենք դուրս։ Չկայ։ Գալ տա­րի նո­րէն պէտք է փոր­ձել։ Իսկ միւս սկու­տեղնե­րը... Անոնք յոր­դին բնու­թեան բա­րիք­նե­րով, մի­սով եւ խոր­տի­կով, նու­ռով եւ խաղողով։