ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Նախքան քարկոծել

Անցնող ու­թը, ինը տա­րինե­րու ըն­թացքին այս սիւ­նա­կին վրայ պի­տի դժուարա­նամ յի­շելու թէ քա­նի ան­գամներ գրած եմ Թուրքիոյ հայ հա­մայնքի ապ­րած պա­ռակ­տումի մա­սին։ Այդ պա­ռակ­տումը ընդմիշտ վե­րագ­րած եմ ար­ժա­նի իշ­խա­նու­թեան մը բա­ցակա­յու­թեան։ Իմ տա­րիքս բա­ւարար է յի­շելու հա­մար թէ այս հա­մայնքը ու­նե­ցած է բախ­տա­ւոր օրեր, երբ զուրկ ըլ­լա­լով հան­դերձ ժո­ղովուրդ ըլ­լա­լու յատ­կա­նիշ­նե­րէն յա­ջողած է միաս­նա­կանու­թեան ոգի մը գո­յաց­նել, փո­խադարձ սէր ար­տադրել մէ­կը միւ­սի նկատ­մամբ։ Այդ բո­լորին ետին կար շա­տերուն կող­մէ սի­րուած հե­ղինա­կու­թիւն ու­նե­ցող առաջ­նորդի մը պատ­ճա­ռած միաս­նութիւ­նը։ Մեր անդրա­դար­ձած պա­ռակ­տումը, որ շա­տեր կը դի­տէին իբ­րեւ չա­փազան­ցութիւն ժա­մանա­կի ըն­թացքին կա­րեւոր ճամ­բայ հար­թեց եւ վե­րածուեցաւ բե­ւեռա­ցու­մի։ Այս բե­ւեռա­ցու­մը այ­լեւս նոյն երե­ւոյ­թին նա­յելով բո­լորո­վին հա­կառակ հե­տեւո­ղու­թիւններ ու­նե­նալու հանգրուանին հա­սած է։ Երե­ւոյ­թին ապա­ցոյ­ցը նա­խորդ Հինգշաբ­թի Գումգա­բուի Աթո­ռանիստ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ կող­քին գտնուող Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ պա­տահած­նե­րուն յա­ջորդ օրուայ թեր­թե­րուն մէջ տեղ գտնե­լու ձեւն է։ Եկէք աւե­լի դիւ­րին հասկնա­լու հա­մար ակ­նարկ մը նե­տենք 17 Փետ­րուար թուակիր «Մար­մա­րա» եւ «Ժա­մանակ» թեր­թե­րուն, որոնք իրենց առա­ջին էջե­րուն վրայ կ՚անդրա­դառ­նա­յին նա­խորդ օրուայ ան­ցուդարձնե­րուն։

«Երե­կուան օրը բախ­տո­րոշ, բայց միաժա­մանակ տխուր, նոյ­նիսկ պի­տի ըսենք՝ խայ­տա­ռակ իրա­դար­ձութիւննե­րու օր էր ու իբր այդ եր­կար ժա­մանա­կի հա­մար ան­մո­ռանա­լի պի­տի մնայ մեր տա­րեգ­րութեան մէջ»։ Այսպէս կը բնու­թագրէր «Մար­մա­րա»ն նա­խորդ օրուայ համայ­նա­պատ­կե­րը։ Նոյն օր «Ժա­մանակ» շռնդա­լից կեր­պով կ՚աւե­տէր՝ «Հա­մերաշ­խութիւն եւ ճգնա­­ժամը շրջան­­ցուեցաւ»։

Օրա­­թեր­­թե­­­րը՝ ինչպէս անունն ալ կը վկա­­յէ, կը սպա­­ռին օրուան մէջ։ Բնա­­կանա­­բար ժա­­մանա­­կի ըն­­թացքին կը մոռ­­ցուին անոնց գրած­­նե­­­րը։ Բայց կայ եւս իրո­­ղու­­թիւն մը, պրպտող­­ներ, ու­­սումնա­­սիրող­­ներ, ժա­­մանա­­կի բնոյ­­թը հասկնա­­լու հա­­մար տա­­րիներ ետք ար­­խիւնե­­րու թանձր փո­­շին թօ­­թափե­­լով կը փոր­­ձեն վերստին լու­­սա­­­բանել ան­­ցեալի այս կամ այն պա­­տահա­­րի ման­­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րը։ Այժմէն կա­­րելի է խոր­­հիլ թէ ապա­­գայի այդ ու­­սումնա­­սիրո­­ղը ի՞նչ պի­­տի խոր­­հի իրա­­րու հա­­կասող այս եր­­կու թեր­­թե­­­րը տես­­նե­­­լով։ Ո՞րն է իրաւ։ Կար­­ծես այս հար­­ցումին պա­­տաս­­խա­­­նը յստա­­կեց­­նե­­­լու հա­­մար այդքան եր­­կար սպա­­սելու ալ կա­­րիք չու­­նինք։ Դա­­տաս­­տա­­­նը այ­­սօ­­­րէն կրնանք կազ­­մել եւ տես­նել թէ այդ օրե­րուն թուրքիոյ հայ հա­սարա­կու­թիւնը տար­բեր տրա­մադ­րութեան մը մէջ է եւ «Ժա­մանակ» օրա­թեր­թը բո­լորո­վին տար­բեր։

Ան­շուշտ որ Արամ Արք. Աթէ­շեան վեր­ջին ու­թը տա­րինե­րու ըն­թացքին ժո­ղովուրդին կամ­քին հա­կասող բազ­մա­թիւ քայ­լե­րու ձեռ­նարկեց։ Այդ քայ­լե­րուն հա­մար ար­ժա­նի է մե­ղադ­րանքի եւ քննա­դատուելու։ Սա­կայն մենք գո­նէ յստա­կօրէն յայ­տա­րարենք, որ բո­լոր սխա­լը միայն ու միայն սրբա­զանին վե­րագ­րել եւ անոր գոր­ծած բո­լոր սխալ­նե­րը լոկ իր շա­հերուն հա­մար գլխուվրայ ըն­դունող­նե­րը ան­տե­սել անար­դա­րու­թիւն է։

Ըստ մեզ ալ կա­տարեալ խայ­տա­ռակու­թիւն մըն էր նա­խորդ Հինգշաբ­թի օր Գա­զազ Ամի­րա Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ կա­տարուածը։ Բայց մենք ստի­պուած ենք հարցնե­լու՝ «այդ ոս­տի­կան­ներն ալ Արամ Սրբա­զանը՞ հրա­ւիրեց եկե­ղեցի»։ Խիղճ ու­նե­ցող ամէն մարդ պէտք է այս հար­ցումնե­րը նկա­տի ու­նե­նայ եւ ըստ այնմ փոր­ձէ քար­կո­ծել ոեւէ մէ­կուն։ Այս հա­մայնքը թե­րեւս ամէ­նէն աւե­լի տու­ժեց բո­լոր անոնցմէ, որոնք անար­ժա­նաբար իշ­խա­նու­թիւննե­րու տի­րացան եւ ապա իրենք զի­րենք թա­գաւոր կար­ծե­ցին։ Այ­սօ­րուան մեղ­քը ծանր է, այնքան ծանր որ կա­րելի չէ միայն Արամ Սրբա­զանի նի­հար ու­սե­րուն բեռցնել։