ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԴԵՂ

Բառերուն ամենէն առողջը (եւ ամենէն կրակոտը)


1876 թուականի 6 Փետրուարը, Կիրակին, տարուան ամենէն ցուրտ օրերէն մէկն էր։ Ձիւնի տակ թմրած էր Պոլիսը ու դատարկացած էին փողոցները։ Դեղարար Կարապետ «վարդապետ»ի տարրալուծարանէն դուրս՝ «քուփա» մը միայն զիս կրնար ցուրտէն պաշտպա­նել ու Ղա­լաթիայէն Օր­թա­գիւղ՝ Ան­տո­նեան վանք հասցնել։ Ձիաքարշ այս փոք­րիկ, սեւ կառ­քը, եւ­րո­պական նո­րու­թիւն մը Օս­մա­նեան մայ­րա­քաղա­քի փո­ղոց­նե­րուն վրայ, ու­նէր ֆայ­տո­նէն կա­րեւոր մէկ տար­բե­րու­թիւն. անոր չորս կող­մե­րը գոց էին։

Արա­գըն­թաց այդ փո­խադ­րա­միջո­ցի պա­տու­հա­նէն դուրս՝ Պոս­ֆո­րը կը ներ­կա­յանար որ­պէս բնան­կարնե­րու ցու­ցադրու­թիւն մը, որուն իշ­խող գոյ­ներն էին սպի­տակը, մոխ­րա­գոյնն եւ սե­ւը։ Այս ցու­ցադրու­թիւնը վերջ գտաւ կէս ժա­մէն, երբ կառ­քը կանգ առաւ։ Վա­ռոր­դը, որուն անունն էր Առա­քել, ըսաւ, թէ Փիշ­մի­շօղ­լու փո­ղոցէն վեր՝ քիչ մը պէտք է որ քա­լեմ ու հոն է վան­քը։

Թա­կեցի դրան բռնա­կը, կնոջ նուրբ ձեռք մը՝ պղին­ձէ ձու­լուած։ Դու­ռը բա­ցաւ հայր Եիւ­զիւքճեանը, հե­ղինա­կը՝ «Նկա­րագ­րութիւն Պարսկաս­տա­նի Երե­ւելի Շի­նու­թեանց» աշ­խա­տասի­րու­թեան։

- Պա­րոն ստու­գա­բանու­թիւն, այս եղա­նակի՞ն... Ներս մտէք, ներս։

- Ձեզ շատ լաւ տե­սայ, վար­դա­պետ։

- Լաւ ըսենք, որ լաւ ըլ­լանք։ Վեր ել­լենք, խօ­սինք։

- Ահ, չմոռ­ցած… Ասի­կա՝ ձե­զի. Կա­րապետ վար­դա­պետը պատ­րաստեց։

- Միշտ կը յի­շէ զիս։ Շնոր­հա­կալ եմ։

Հիւ­րասրա­հի մէջ տնտես մայ­րի­կի մը բե­րած տաք թէ­յին հետ ջերմ խօ­սակ­ցութիւն կ՚ու­նե­նանք հո­գեւոր եւ աշ­խարհիկ գրա­կանու­թեան մէջ «դեղ» բա­ռի ոդի­սակա­նի մա­սին։

- Ժամ մը առաջ, վար­դա­պետ, մեր յար­գե­լի դե­ղարա­րին հետ կը խօ­սէինք, թէ վա­ռօդը դեղ էր եւ սահ­մա­նադ­րութիւ­նը՝ դեղ։

- Կա­րելի է յի­շենք նաեւ հո­գեւոր դե­ղերը։ Մեր գրա­դարա­նի մէջ ու­նինք հայր Մկրտիչ վար­դա­պետ Աւ­գե­րեանի մէկ հե­ղինա­կու­թիւնը. «Դեղ Կե­նաց, իբր հո­գեւոր բժշկա­րան»։ Պա­րոն ստու­գա­բանու­թիւն, հա­կառակ ընդհան­րա­ցած կար­ծի­քին «դեղ» բա­ռը, շատ ան­գամ առըն­չութիւն չէ ու­նե­ցած մարմնա­կան ախ­տե­րու հետ։ Կը սի­րեմ մէջ­բե­րել Գրի­գոր Նա­րեկա­ցին. Այդ սուրբ բա­նաս­տեղծի գրի­չին կը պատ­կա­նին «դեղ» բա­ռի հետ յօ­րինուած հրա­շալի բա­ռակա­պակ­ցութիւններ, ինչպէս՝ «դեղ կե­նաց», «դեղն ան­մա­հացու­ցիչ», «դեղ փրկու­թեան», «սպե­ղանեաց դեղ», «դեղ առող­ջութեան», «ան­մա­հու­թեան դեղ», «դեղ մաղ­թա­նաց», «դեղ մա­հու», «դեղ փրկու­թեան»…։ «Մա­տեան Ող­բերգու­թեան» ստեղ­ծա­գոր­ծութեան մէջ Տէ­րը դար­ձեր է «դեղ».

«Ամե­նատե­ղաց դեղ, ձրի բժշկու­թիւն,

Կրկնա­ձիր առող­ջութիւն, վե­հագոյն խրա­խոյս,»

- Իսկ ո՞վ կրնար մտա­ծել, թէ «դեղ»ը օր մը պի­տի դառ­նար գե­ղեց­կուհիի համ­բոյրը, կամ՝ անոր սպի­տակ ծո­ցը։

- Աշու­ղի մը խօս­քե­րը ըլ­լա­լու են, ան­կասկած։

- Սի­րահար Նա­հապետ Քու­չա­կի խօս­քե­րը.

«Դեղ­նել եմ խըն­կիդ նը­ման, գու­նա­տել եմ զէտ ըզ­զաֆրան.

Չի գի­տեմ՝ քո սէ՞րդ արել. թէ՞ եկել է օրս ի մա­հուան։

Աս­ցին, թէ դու դեղ ու­նիս, տուր ին­ձի, որ կեն­դա­նանամ.

Թէ չէ՝ կու մեռ­նիմ, գը­նամ, գան ասեն քեզ մար­դասպան»։

«Հա՜յ իմ փոք­րիկ շա­մամ, քո ծո­ցուդ ա՛մ ե՞րբ տի­րանամ,

Քո ծոցդ է ի ծով նը­ման, ծո­վըն դեղ կ՚ասեն ի ջեր­ման.

Փոք­րիկ մը­տեր­միկ լի­նամ, ու մըտ­նում ի ծոցդ ու լո­ղամ.

Ծո­վուդ ալ ի դուրս ել­նում, ու­նե­րո՛դ շու­քըն քը­նանամ»։

- Պա­րոն ստու­գա­բանու­թիւն, Աս­տուածա­շունչին պէտք է նա­յիլ որ­պէս հա­րուստ սկզբնաղ­բիւր՝ «դեղ» բա­ռի բազ­մա­պիսի իմաստնե­րու հա­մար։ Ահա մէ­կը՝ «վհկու­թիւն, կա­խար­դութիւն, դիւ­թութիւն, մո­գանք», որուն կը հան­դի­պինք Նոր Կտա­կարա­նի վեր­ջին գիր­քին՝ Ս. Յով­հաննէ­սի յայտնու­թեան մէջ. «... եւ ո՛չ ապաշ­խա­րեցին ի մար­դասպա­նու­թե­նէ եւ ի դե­ղատուու­թե­նէ եւ ի պոռնկու­թե­նէ եւ ի իգո­ղու­թե­նէ իւ­րեանց»։ Երբ մեր իշ­խաններն եւ եպիս­կո­պոս­նե­րը Արե­ւոր­դի­ներու խնդի­րով դի­մեցին Ս. Ներ­սէս Շնոր­հա­լիին, վեր­ջինս «Յա­ղագս Արե­ւոր­դեաց Դար­ձի» թուղթով տուաւ գրա­ւոր պա­տաս­խան, թէ «դե­ղատուու­թիւնը» պէտք է մէ­կը դի թո­ղուլ իբր դի­ւական խա­բէու­թիւն։

- Հա­ճելի է տես­նել, թէ այս բա­ռը ճօ­ճանա­կի պէս կը տա­տանի «մեղք» իմաս­տէն մին­չեւ հո­գեկան «փրկու­թիւն»։ Իսկ աշ­խարհիկ գրչի մօտ կ՚առ­նէ բո­լորո­վին տար­բեր երե­ւոյթ։ Միջ­նա­դարեան բա­նաս­տեղծ Սա­հակ Տի­րացուն ու­նի «Տաղ սի­րոյ ասա­ցեալ» ստեղ­ծա­գոր­ծութիւ­նը, որուն մէջ «դեղ» բա­ռը փո­խաբե­րական իմաս­տով կը նշա­նակէ՝ շրթունք։

«Աչ­քերդ կան­թեղ է, ու­ներդ կա­մար,

Երես­ներդ արե­գակ կամ շամս ու ղա­մար,

Ակ­ռա­ներդ մար­գա­րիտ, ալ­մաստ, ան­գին քար,

Պռկներդ հի­ւան­դի դեղ է, նազ­լի եար»։

- Այս քա­ռեակը ին­ծի կը յի­շեց­նէ «դեղ սի­րոյ» ար­տա­յայ­տութիւ­նը, որ եւ­րո­պայի մէջ յայտնի է որ­պէս «…ltro de amor»։

- Սի­րային վէ­պերու մէջ յա­ճախ յի­շուած «դե­ղաջուր»ը, այ­սինքն, այդ կա­խադ­րա­կան խմիջ­քը։

- Ինչ հա­ճելի էր այս մտո­վի պտոյ­տը։ Այնքան ատեն որ կան ախ­տեր, «դեղ» բառն ալ պի­տի շա­րու­նա­կէ իր շրջա­նը՝ աւե­լի զար­գա­նալով։

- Կաս­կած չկայ։ Գի­տու­թիւնը կը յա­ռաջ­դի­մէ ու մենք կ՚ու­նեանք «դե­ղաբա­նու­թիւն» եւ «դե­ղաբան»ներ, հա­տիկ հա­տիկ պատ­րաստուած «դե­ղահատ»եր, քա­ղաք­նե­րու մէջ զա­նոնք վա­ճառող «դե­ղարան»ներ…

- Կա­րապետ դե­ղարա­րը ինչպէ՞ս էր։

- Շատ լաւ։ Կ՚աշ­խա­տէր դե­ղատոմ­սե­րու ծա­ւալուն հա­ւաքա­ծոյի մը վրայ։ Զայն կը կո­չէ «Գիրք դե­ղարա­րու­թեան»։ Իսկ ձեր գիր­քը... լոյս տե­սած պէտք է որ ըլ­լայ։

- Այդպէս է։ Ան­շուշտ, յա­ւակ­նութիւ­նը չու­նի մեր ազ­գա­յին հար­ցե­րու դի­մաց «դեղ հան­րա­յին» մը ըլ­լա­լու, բայց նպաստ մըն է հա­յոց շի­նարա­րական ժա­ռան­գը պահ­պա­նելու հա­մար։ Կ՚ու­զեմ օրի­նակ մը ձեր անու­նով մա­կագ­րել։

- Շնոր­հա­կալ եմ։ Մեծ պա­տիւ կը զգամ։

- Իսկ չմոռ­նամ Կա­րապետ վար­դա­պետին պատ­րաստած դե­ղերը գոր­ծա­ծել։ Վեր­ջա­պէս՝ «Առողջ միտք՝ առողջ մարմնի մէջ»։