ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Դատարկ պաստառները» անցան խորհրդարան

dzovinarlok@gmail.com

Ապ­րի­լի 1-ն էր, շա­բաթ օր. Ծի­ծաղի օր էր, նաեւ խա­բելու օր։ Հա­յաս­տա­նի եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րի միու­թիւնը հրա­ւիրել էր ապ­րիլմէ­կեան ամե­նամեայ աւան­դա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի առա­ւօտեան ժա­մը 11-ին։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­մա­նը ես ու­շա­ցայ եւ եկայ ժա­մը 13-ին։ Դուռն ար­դէն գոց էր եւ ինձ ասա­ցին, որ վե­րեւը մարդ չկայ եւ նա­յելու բան էլ չկայ, որով­հե­տեւ նկար­նե­րը դա­տարկ են։ Խա­բելու օր է, դէ նկա­րիչ­ներն էլ խա­բեցին։ Ես չգի­տեմ, ինչպէս իրենք մեկ­նա­բանե­ցին իրենց մտայ­ղա­ցու­մը, սա­կայն երբ ես բարձրա­ցայ եւ տե­սայ 15 նկա­րիչ­նե­րի կող­մից ստո­րագ­րած 45 դա­տարկ պաս­տառներ, ապա ամէն ինչ հաս­կա­ցայ։ Ան­ցեալ տա­րի Ապ­րի­լի 1-ին բա­ցուեց եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րի ցու­ցա­հան­դէ­սը «Մա­մուլ» թե­մայով, որն ընդհա­տուեց Ապ­րի­լի 2-ի ող­բերգու­թեամբ։ Եւ այժմ նկա­րիչ­նե­րը յար­գե­ցին մեր հե­րոս զի­նուոր­նե­րի մա­հը լռու­թեան ցու­ցա­հան­դէ­սով։ Աւե­լի ուշ կար­դա­ցի Եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րի միութեան նա­խագահ Սու­քիաս Թո­րոսեանի մեկ­նա­բանու­թիւնը. «Քա­նի որ Ապ­րի­լի 1-ը հա­մընկնել էր լռու­թեան օրուայ հետ, մենք՝ յար­գե­լով ՀՀ օրէնսդրու­թիւնը, սպի­տակ պաս­տառնե­րով ցու­ցադրուեցինք, իսկ ապա­գայ մեր օրէնսդիր­նե­րը խախ­տե­ցին օրէն­քը եւ չհա­նեցին փո­ղոց­նե­րում տե­ղադ­րած նա­խընտրա­կան գո­վազդնե­րը»։

Ապ­րի­լի 2-ն էր։ Լրա­ցել էր քա­ռօրեայ պա­տերազ­մի 1 տա­րին եւ այն, որ հէնց այդ օրն էին նշա­նակուել խորհրդա­րանա­կան ընտրու­թիւննե­րը, չա­փազանց խո­ցել էր ո՛չ միայն որ­դե­կորոյս ըն­տա­նիք­նե­րին, այլ՝ ողջ հայ ազ­գին, որով­հե­տեւ դա նշա­նակում էր ու­րա­նալ հե­րոս­նե­րի թա­փուած արիւ­նը։

Ապ­րի­լի 3։ Այ­սօր յայտնի դար­ձան ընտրու­թիւննե­րի ար­դիւնքնե­րը։ Նախ նշեմ, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան խորհրդա­րանա­կան ընտրու­թիւննե­րին մաս­նակցե­ցին 1 մի­լիոն 547 հա­զար 947 քա­ղաքա­ցի, այ­սինքն բնակ­չութեան 60.86%-ը։ Խորհրդա­րան մտնե­լու հա­մար կու­սակցու­թիւնը պի­տի յաղ­թա­հարէր 5% շե­մը, իսկ դա­շին­քը՝ 7%։ Ահա­ւասիկ քուէար­կութեան ար­դիւնքնե­րը.

«Ելք» դա­շինք՝ 7.78%

«Ազատ դե­մոկ­րատներ»՝ 0.94%

«ՀՎԿ» (Հայ­կա­կան Վե­րած­նունդ կու­սակցու­թիւն)՝ 3.72%

«Ծա­ռու­կեան» դա­շինք՝ 27.37%

«Կոնգրէս-ՀԺԿ» դա­շինք (Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեանի գլխա­ւորու­թեամբ)՝ 1.65%

ՀՀԿ (իշ­խող կու­սակցու­թիւն)՝ 49.15%

ՀԿԿ (կո­մու­նիստա­կան կու­սակցու­թիւն)՝ 0.75%

ՕՐՕ (Օհա­նեան-Ռաֆ­ֆի-Օս­կա­նեան) դա­շինք՝ 2.07%

ՀՅԴ՝ 6.578%

Այսպի­սով խորհրդա­րան ան­ցան 4 քա­ղաքա­կան ու­ժեր. 2 կու­սակցու­թիւն եւ 2 դա­շինք։

Անսպա­­սելի էր Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանի պար­­տութիւ­­նը եւ միաժա­­մանակ անսպա­­սելի չէր, քան­­զի Կոնգրէ­­սը դուրս եկաւ ընտրար­­շա­­­ւի պար­­տուողա­­կան գա­­ղափա­­րով, քա­­րոզե­­լով խա­­ղաղու­­թիւն, որին կա­­րելի էր հաս­­նել միայն ու միայն Ղա­­րաբա­­ղի շուրջ ըն­­կած 7 շրջան­­նե­­­րի զի­­ջու­­մով։

Ըստ Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանի բա­­նակ­­ցութիւննե­­րը Լեռ­­նա­­­յին Ղա­­րաբա­­ղի շուրջ ըն­­թա­­­նում են, ճիշդ է ոչ մի­­մեանց հետ, այլ 2 երկրնե­­րի նա­­խագահ­­նե­­­րը առան­­ձին են բա­­նակ­­ցում.

«Նրանց առ­­ջեւ դրուած է 2 կէտ։ Այս օճա­­խը պի­­տի հանգցուի։ Ռու­­սաստա­­նը, ԱՄՆ-ը եւ Ֆրան­­սիան հա­­մաձայ­­նուել են եւ Ռու­­սաստա­­նի վրայ են դրել խնդրի լու­­ծումը։ Ժո­­ղովրդի աղ­­քա­­­տու­­թեան, թշուառութեան պատ­­ճա­­­ռը կոնֆլիկ­­տի չլու­­ծուածու­­թիւնն է։ Տաս­­նեակ հա­­զարա­­ւոր երա­­խաներ ծա­­ռայում են բա­­նակում։ Ինչպէ՞ս կա­­րող է ժո­­ղովուրդը չհաս­­կա­­­նալ խա­­ղաղու­­թեան ար­­ժէ­­­քը։ Հէնց թա­­լանի պատ­­ճառն էլ է Ղա­­րաբա­­ղի խնդի­­րը։ Այն տա­­րածքնե­­րը, որ մենք կո­­չում ենք ազա­­տագ­­րուած, մի­­ջազ­­գա­­­յին օրէն­­քը, ՄԱԿ-ի փաս­­տաթղթե­­րը, որի տակ մենք էլ ենք ստո­­րագ­­րել, կո­­չում են գրա­­ւեալ։ Թէեւ ՄԱԿ-ը ըն­­դունել էր 4 բա­­նաձեւ գրա­­ւեալ տա­­րածքնե­­րի մա­­սին, բայց պատ­­ժա­­­միջոց­­ներ չկի­­րառեց, հաս­­կա­­­նալով, որ այդ տա­­րածքնե­­րը անվտան­­գութիւն են ապա­­հուում։ Թւում է, թէ վտան­­գը մե­­ծանում է, եթէ զի­­ջենք այդ 7 շրջան­­նե­­­րը Ղա­­րաբա­­ղի շուրջ, բայց զի­­նադա­­դարի պայ­­մա­­­նագի­­րը դառ­­նում է հաշ­­տութեան պայ­­մա­­­նագիր, որն ու­­նի բո­­լորո­­վին ու­­րիշ երաշ­­խիքներ։ Ստեղծւում է բու­­ֆե­­­րային գօ­­տի, ապա­­ռազ­­մա­­­կանա­­ցուած գօ­­տի, եւ այնտեղ կանգնում են խա­­ղաղա­­պահ զօր­­քեր»։

Այսպի­­սով անվտան­­գութեան գօ­­տին փո­­խարին­­ւում է մի­­ջազ­­գա­­­յին կա­­ռոյցնե­­րի երաշ­­խի­­­քով եւ խա­­ղաղա­­պահ զօր­­քե­­­րով։ Լրագ­­րո­­­ղի այն հար­­ցին, թէ Հա­­յաս­­տա­­­նը չի վստա­­հում Ատրպէյ­­ճա­­­նին, որին պի­­տի ճնշի մի­­ջազ­­գա­­­յին օրէն­­քը, առա­­ջին նա­­խագա­­հը պա­­տաս­­խա­­­նում է.

«Ես ի՞նչ անեմ։ Քրիս­­տո­­­սին էլ շատ մար­­դիկ չէին հա­­ւատում։ Իշ­­խա­­­նու­­թիւնը նրա հա­­մար է, որ որո­­շումներ կա­­յաց­­նի։ Մին­­չեւ հի­­մա մեզ հետ բա­­նակ­­ցում են, կը գայ մի պահ, որ մեզ կը պար­­տադրեն։ Կը դառ­­նայ Պոս­­նիա, Քո­­սովոյ։ Տա­­րածքնե­­րի վե­­րադար­­ձի հար­­ցը ո՛չ մե­­զանից է կա­­խուած, ո՛չ Ատրպէյ­­ճա­­­նի։ Եթէ մենք կա­­մաւոր չյանձնենք, ապա մեզ կը պար­­տադրեն։ Չենք կա­­րող պա­­հել այդ տա­­րածքնե­­րը։ Աշ­­խարհը մեզ թոյլ չի տայ։ Այս հար­­ցում մենք սա­­տարում ենք Սերժ Սարգսեանին։ Բայց միայն այս հար­­ցում։ Մենք Սերժ Սարգսեանի իշ­­խա­­­նու­­թեան ամե­­նախիստ քննա­­դատն ենք…»։

Ինչ վե­­րաբեր­­ւում է ընտրու­­թիւննե­­րի ար­­դիւնքում ձե­­ւաւո­­րուած խորհրդա­­րանին, ապա այն խիստ հիաս­­թա­­­փեց­­րեց մտա­­յին կա­­րողու­­թիւն ու­­նե­­­ցող ընտրա­­զան­­գուածին, քան­­զի այ­­լեւս յոյս չկայ, որ ընտրա­­կաշառ­­քով քուէար­­կող մե­­ծամաս­­նութեան գի­­տակ­­ցութիւ­­նը եր­­բե­­­ւէ կ՚արթնա­­նայ։

Մարքսն ասում էր «Կե­­ցու­­թիւնն է որո­­շում գի­­տակ­­ցութիւ­­նը»։

Սխալ է. գի­­տակ­­ցութիւնն է որո­­շում կե­­ցու­­թիւնը։ Այնպէս որ մեր խորհրդա­­րանը հան­­դէս կը գայ նոյն «դա­­տարկ պաս­­տառնե­­րով», ինչ ցու­ցադրե­ցին մեր եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րը, քան­զի Հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թեան ռեյ­թինկա­յին ցու­ցա­կով ընտրուած փո­ղատէր պատ­գա­մաւոր­նե­րը ինչպէս միշտ հանդէս են գալու ընդամէնը որպէս կոճակ սեղմողներ։