ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ո՞վ ենք մենք եւ դէպի ո՞ւր ենք գնում

dzovinarlok@gmail.com

Խորհրդարանական ընտրութիւնները մի շատ կա­րեւոր բան բա­ցայայ­տե­ցին. ով ենք մենք պատ­մա­կան այս հանգրուանին, երբ ճա­կատա­գիրը մեզ հա­զուա­գիւտ հնա­րաւո­րու­թիւն տո­ւեց պե­տակա­նու­թիւն կեր­տել։ Նշո­ւեց ան­կա­խու­թեան 25 տա­րին եւ ի՞նչ։ Չեմ պատ­րաստւում պատ­մել, թէ ի՚նչ կեղ­ծիքնե­րի նոր տե­սակ­ներ կի­րառեց իշ­խող քա­ղաքա­կան ու­ժը, ի՚նչ վա­խի մթնո­լորտ էր տի­րում մար­զե­րում, որ­տեղ տե­սախ­ցիկնե­րը ան­ջա­տած մարդկանց բե­րում էին քո­ւէար­կե­լու, ձեռ­քը տա­լով 9 քո­ւէաթեր­թի­կից միայն Հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թեան քո­ւէաթեր­թի­կը։ Պե­տական ոլոր­տում աշ­խա­տողը պար­տա­ւոր էր ոչ միայն իշ­խող կու­սակցու­թեանը ձայն տալ, այլ նաեւ ապա­հովել 10-15 լրա­ցու­ցիչ ձայ­ներ, հա­կառակ դէպ­քում սպառ­նում էին աշ­խա­տան­քից հե­ռաց­նել։ Եւ հա­սարա­կու­թեանը պա­տեց մե­ծագոյն հիաս­թա­փու­թիւն, որը եր­բե­ւէ եղել էր հա­յոց պատ­մութեան մէջ։ Առա­ջին ան­գամն է, որ ժո­ղովուրդը դուրս չե­կաւ հրա­պարակ՝ առար­կե­լու ընտրու­թիւննե­րի ար­դիւնքնե­րը, որով­հե­տեւ ժո­ղովուրդ ասո­ւածից այ­լեւս ոչինչ է մնա­ցել։ Տա­րինե­րի թա­լանը, կեղ­ծի­քը, անօ­րինա­կանու­թիւնն ու ան­հե­ռան­կա­րու­թիւնը տո­ւեցին իրենց պտուղնե­րը։ Ժո­ղովուրդը վե­րացաւ եւ դրա փո­խարէն մենք ու­նենք պար­զա­պէս հլու-հնա­զանդ մի նա­խիր, որին նստեց­նում են ինքնա­շարժ, եւ տա­նում տե­ղամաս քո­ւէար­կութեան, նա­խապէս վերցնե­լով անձնագ­րե­րի տո­ւեալ­նե­րը։ Առա­ջին ան­գամն էր, որ ընտրող­նե­րի ցու­ցակնե­րը պա­տերին փակ­ցո­ւած էին եւ մար­դիկ ցու­ցակնե­րում գտնում էին Հա­յաս­տա­նից վա­ղուց ար­տա­գաղ­թած եւ հա­շուա­ռու­մից դուրս գրո­ւած հա­րազատ­նե­րին եւ հա­րեւան­նե­րին։ Այնպէս որ քո­ւէար­կողնե­րի պաշ­տօ­նական թի­ւը, որ ես տո­ւել էի նա­խորդ Ակօս-ի մէջ, այ­սինքն 1 մլն. 547,947 մարդ,- կեղծ թիւ էր։

Ըստ Եւ­րո­միու­թեան դի­տորդնե­րի եզ­րա­կացու­թեան՝

«Ընտրու­թիւննե­րը լաւ էին կազ­մա­կեր­պո­ւել եւ ընդհա­նուր առ­մամբ առ­կայ էր յար­գանք հիմ­նա­րար ազա­տու­թիւննե­րի նկատ­մամբ։ Այ­դուհան­դերձ ընտրու­թիւննե­րի վրայ ստո­ւեր է գցել ար­ժա­նահա­ւատ տե­ղեկու­թիւն առ այն, որ եղել են քո­ւէներ գնե­լու դէպ­քեր, պե­տական ծա­ռայող­նե­րի եւ մաս­նա­ւոր հա­տուա­ծի աշ­խա­տակից­նե­րի նկատ­մամբ ճնշումներ, որն էլ իր հեր­թին հան­գեցրեց ընտրու­թիւննե­րի նկատ­մամբ հան­րա­յին վստա­հու­թեան պա­կասի խո­րաց­մա­նը։ Այ­նո­ւամե­նայ­նիւ ընտրու­թիւննե­րի ար­դիւնքնե­րը ար­տա­ցոլում են Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովրդի կամ­քը»։

Սխալ է, որ «եղել են դէպ­քեր», որով­հե­տեւ հա­մատա­րած ընտրա­կաշառք է բա­ժանո­ւել։ Խօս­ւում է 100 մի­լիոն տո­լարի մա­սին, որը ներդրո­ւել է ձայ­ներ գնե­լու գոր­ծում։ Ճիշդ է, որ դա եղել է ժո­ղովրդի կամ­քը։ Ժո­ղովուրդը ընտրել է 10,000 դրա­մանո­ցը։ Չեմ հա­ւատում, որ աղ­քա­տու­թիւնն է պատ­ճա­ռը, որով­հե­տեւ այդ գու­մա­րով դու քո կեան­քը չես բա­րելա­ւի, միայն մի ան­գամ կը գնաս շու­կայ։ Պատ­ճա­ռը քա­ղաքա­ցիական գի­տակ­ցութեան ի սպառ բա­ցակա­յու­թիւնն է. քա­ղաքա­ցին ինքն իրեն հարց չի տա­լիս, ին­չու են իմ ձայ­նի հա­մար գու­մար տա­լիս։ Ու­րեմն այդ ձայ­նը ինչ-որ ար­ժէք ու­նի։ Սո­վետա­կան Միու­թեան պայ­մաննե­րում, կա­շառք չկար, որով­հե­տեւ ընտրու­թիւն էլ չկար. թեկ­նա­ծուն մէկն էր, որին եթէ քո­ւէ չտա­յիր, քեզ կը տա­նէին հո­գեբու­ժա­րան։ Իսկ հի­մա քա­ղաքա­ցի չկայ։ Գի­տակ­ցում չկայ։ Մտա­ծում են հե­տեալ կերպ. «Առանց ինձ էլ ամէն ինչ որո­շուած է, ու­րեմն վերցնեմ այս գու­մա­րը եւ ծախ­սեմ»։ Եւ այդ ան­գի­տակից զան­գո­ւածը այնքան մեծ թիւ է կազ­մում, որ Հա­յաս­տա­նը հնա­րաւո­րու­թիւն չու­նի ընտրու­թիւննե­րով եր­կի­րը փո­խել։ Զուր չէ, որ մի քա­ղաքա­ցի քո­ւէար­կե­լուց յե­տոյ վե­րադար­ձել է եւ ծրա­րի վրայ 20,000-ոց դրամ դնե­լով՝ ասել է. «Ազ­գը չի վա­ճառ­ւում»։ Խիստ հիաս­թա­փու­թիւն ապ­րե­ցին նաեւ այս ամե­նին ակա­նատես եղած սփիւռքա­հայե­րը։ Դի­տոր­դա­կան առա­քելու­թիւն իրա­կանաց­րած Ար­սի­նէ Խան­ճեանը շո­ւարել էր. «Եթէ իս­կա­պէս ու­զում ենք այս եր­կի­րը յե­ղափո­խու­թիւն ու­նե­նայ, մարդկա­յին, քա­ղաքա­կան յե­ղափո­խու­թիւն, մեծ գործ ու­նեն անե­լու ընդդի­մադիր կու­սակցու­թիւննե­րը… Կա­րիք կայ քա­ղաքա­ցիական իրա­ւունքնե­րի եւ պար­տա­կանու­թիւննե­րի գի­տակ­ցութիւն ստեղ­ծե­լու։ Հար­ցե­րից մէ­կը ոչ թէ խախ­տումներն են, այլ այն, որ իրենք այդ պար­տա­ւորու­թիւնը չեն զգում։ Չեն գի­տակ­ցում, որ իրենց ձայ­նով փո­փոխու­թիւն բե­րել երկրում»։ Բայց ի՞նչ անի ընդդի­մու­թիւնը, եթէ ստրկու­թիւնը մտել է գի­տակ­ցութեան մէջ եւ դար­ձել միս ու արիւն։ Ահա թէ ինչպէս է նկա­րագ­րում ընտրա­զան­գուածին ՀԱԿ-ի վար­չութեան ան­դամ Վար­դան Մալ­խա­սեանը.

«Նա­յում էի տե­ղամա­սերում, մեղքս գա­լիս էր ժո­ղովուրդը. վա­խեցած, անար­գած… Այնպի­սի տպա­ւորու­թիւն էր, կար­ծես թէ թուրքը գրա­ւել է այս եր­կիրն ու ժո­ղովրդին գե­րի է վերցրել, երա­խանե­րին պա­տանդ է վերցրել եւ ու­ղարկել տե­ղամաս՝ պայ­մա­նով. «Եթէ ինձ չքո­ւէար­կես, երա­խանե­րիդ կ՚ոչնչաց­նեմ»։ Շատ մտե­րիմ մար­դիկ վա­խենում էին մեզ հետ շփո­ւել, մեզ հետ խօ­սել։ Ժո­ղովուրդը վե­րածո­ւել էր մի կա­տարեալ արա­ծող նա­խիրի, որին ուր ու­զես՝ կը քշես։ Տե­սէ՛ք, հի­մա ար­տա­սահ­մա­նից եկած­նե­րը ինչ կար­ծիք են կազ­մում մեր մա­սին, ասում են՝ ժո­ղովուրդը խոր­քա­յին կեր­պով փչա­ցած է, փո­ղով կա­րելի է ժո­ղովրդին ուր ու­զել՝ քշել։ Հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թիւնը Սերժ Սարգսեանի գլխա­ւորու­թեամբ պէտք է վերջնա­կանա­պէս մի բան հաս­կա­նայ. հի­ւանդ, կե­ղեքո­ւած, կա­շառո­ւած ժո­ղովրդով հայ­րե­նիք պա­հելն ուղղա­կի անհնար է, երկրում առա­ջըն­թաց ու­նե­նալն անհնար է, այ­սի­պի ժո­ղովրդով եր­կի­րը դա­տապար­տո­ւած է»։

Սրա պատ­ճա­ռը ռե­ժիսոր Հրանդ Վար­դա­նեանը բա­ցատ­րում է հե­տեւեալ կերպ. «Բո­լորը խօ­սում են՝ թէ ինչ ան­կիրթ, ստրկա­ցող, թշո­ւառ ժո­ղովուրդ է։ Բայց չեն ասում՝ երե­սուն տա­րի ինչպէ՞ս կրթո­ւեց, ի՞նչ կի­նօ եւ թատ­րոն տե­սաւ, ի՞նչ հե­ռուստա­տեսու­թիւն, երգ-երաժշտու­թիւն հնչեց նրա անա­ղարտ ականջնե­րում։ Երե­սուն տա­րի ար­տա­քին թշնա­մինե­րից բա­ցի եր­կի­րը ու­նի նաեւ բա­րեկամ թշնա­մի, որը կրկնա­կի վտան­գա­ւոր է։ Ազ­գի 90%-ը ապ­րում է երկրից դուրս, իսկ տա­նը մնա­ցածին էլ՝ 30 տա­րի է ղե­կավա­րում են գեղ­ցիք ու քաղ­քե­նի ռու­սա­վախ ստե­րը։ Թքել եմ բո­լորիդ երե­սին, եթէ ձեր գերխնդի­րը սա էր, եթէ դուք պի­տի հարստա­նայիք զի­նուո­րի արեան, գիւ­ղա­ցու չքա­ւորու­թեան եւ վատ ու­սուցում ստա­ցող սերնդի հա­շուին, իսկ ան­սա­սան­նե­րը պի­տի ժա­մանակ առ ժա­մանակ ճա­ռեր ար­տա­սանէին»։

Իսկ գու­ցէ դա աւե­լի խոր­քա­յին է, որի մա­սին գրում էր դե­ռեւ 90-ական­նե­րին մի մոս­կո­ւացի պոէտ. «Մենք 70 տա­րի ստո­րաց­ման ենք են­թարկո­ւել, վայ­րե­նացել ենք։ Մենք ոչ թէ սո­վորա­կան ստրուկներ ենք, որոնք տա­ռապում են զրկանքնե­րից, մենք՝ մաս­նա­գիտա­ցած ստրուկներ ենք, որոնք հպար­տա­նում են իրենց ստրկու­թեամբ…»։

Եթէ մին­չեւ հի­մա դե­ռեւս յոյ­սի նշոյլ կար, որ ընտրու­թիւննե­րի մի­ջոցով կա­րելի փո­խել ան­դունդ գա­հավի­ժող եր­կի­րը, ապա այս ընտրու­թիւննե­րը փաս­տե­ցին, որ մե­ծամաս­նութեանը չես փո­խի. ծա­խուող, ան­գի­տակից զան­գո­ւածին, որը կա­ռավար­ւում է կեղ­ծիքնե­րի գոր­ծիք դար­ձած իշ­խա­նաւոր­նե­րի կող­մից։ Որ­քա՚ն ջանք, եռանդ եւ գու­մարներ են ներդրւում կու­սակցա­շինու­թեան եւ իր վե­րար­տադրու­թեան մէջ, որ­պէսզի այն ապա­հովի իշ­խա­նու­թիւնը կեղ­ծիքնե­րով զաւ­թած եւ իր շա­հերին յար­մա­րեց­րած փո­ղատէ­րերին։ Այդ ամե­նով իրօք որ պե­տու­թիւն կա­րելի էր կա­ռու­ցել։ Զուր չէր ասում Հաց Բե­րող Արթուր Սարգսեանը. Մեր ազգը ծածկագրել են. «Մարդ բառը եթէ հակառակ կողմից կարդաք, ստացւում է դրամ»։