ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ձե­զի օրեր...

dzovinarlok@gmail.com

Նախորդ թիւի մէջ խօսում էի ընտրութիւնների ար­դիւնքնե­րի մա­սին, որոնք այնպէս հիաս­թա­փեց­րին հա­յաս­տանցի­ներին, որ դա նման էր հո­գեկան սպան­նութեան։ Ինչպէ՞ս փո­խել այս եր­կի­րը, ու­նե­նալով նման ստրկա­միտ ընտրա­զան­գուած, այլ ոչ՝ գի­տակից քա­ղաքա­ցի։ Սա­կայն դի­տելով հա­մացան­ցում «Իրա­զեկ Քա­ղաքա­ցինե­րի Միաւո­րում» հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութեան ձայ­նագրու­թիւննե­րը, որոնք բա­ցայայ­տե­ցին թի­ւով 114 կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւննե­րի «գոր­ծունէու­թիւնը»՝ իշ­խող հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թեան օգ­տին, երբ ու­սուցիչ­նե­րը աշ­խա­տան­քը կորցնե­լու սպառ­նա­լիքի ներ­քոյ ձայ­ներ էին հա­ւաքագ­րում այդ կու­սակցու­թեան հա­մար կամ ձայ­նա­գու­թիւննե­րը, արուած ՍԱՍ սու­պերմար­քե­տի մէջ, որ­տեղ աշ­խա­տող­նե­րին նոյնպէս պար­տադրում էին ձայ­ներ բե­րել ռեյ­թինքա­յին ցու­ցա­կում ընդգրկուած ՍԱՍ –ի սե­փակա­նատի­րոջ Ար­տակ Սարգսեանի օգ­տին, ակա­մայ հան­գում ես այն եզ­րա­կացու­թեան, որ մենք ու­նենք ոչ այնքան ստրկա­միտ զան­գուած, այլ՝ պար­զա­պէս օրէն­քով չպաշտպա­նուած աշ­խա­տաւոր­նե­րի բա­նակ։ Մար­դիկ օրուայ հա­ցի կա­րօտ՝ ոչ թէ աշ­խա­տում, այլ ծա­ռայում են. աշ­խա­տանք տուողը կա­րող է ստի­պել նրանց աշ­խա­տել առանց հանգստեան օրե­րի եւ մին­չեւ 12-13 ժամ եւ աշ­խա­տողը չի կա­րող պաշտպա­նել իր իրա­ւունքնե­րը, որով­հե­տեւ դե­ռեւս չկայ, չի ձե­ւաւո­րուել այդ մշա­կոյ­թը, ու­րեմն անե­լիք­ներ ու­նենք իրա­ւական ճա­կատում... Սա­կայն ինչ վե­րաբեր­ւում է առաջ­նագծում կրուող մար­տիկնե­րին, ապա այստեղ այ­լեւս զոհ չենք գտնի եւ այ­սօր՝ 24 Ապ­րի­լի առ­թիւ մենք կա­րող ենք ար­ձա­նագ­րել այն փաս­տը, որ ան­շի­րիմ մնա­ցած սուրբ նա­հատակ­նե­րի հո­գինե­րը տեղ են գտել մեր ոգու մէջ եւ դարձրել մեզ ան­զի­ջող եւ ան­վախ նոյ­նիսկ ամե­նադա­ժան վտան­գի առ­ջեւ։

Յի­շենք կրկին Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ Կա­թողի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա-ի՝ Նո­րին Սրբու­թիւն Հռո­մի Պապ Ֆրան­ցիսկո­սին 2015-ին երախ­տի­քի խօս­քի մէջ հնչեց­րած միտ­քը.

«Ինչպէս 2-րդ դա­րու եկե­ղեց­ւոյ Հայ­րը Տեր­տուղեանո­սը ըսած է՝ նա­հատակ­նե­րու արիւ­նը աւի­շը դար­ձաւ եկե­ղեց­ւոյ կեան­քին եւ վկա­յու­թեան, այնպէս ալ մեր 1,5 մի­լիոն նա­հատակ­նե­րու արիւ­նը աւի­շը դար­ձաւ մեր եկե­ղեց­ւոյ եւ ժո­ղովրդի կեան­քին, մե­զի տա­լով հա­ւատ­քին եւ հայ­րե­նիքին հա­մար ապ­րե­լու, գոր­ծե­լու եւ պայ­քա­րելու ու նոյ­նիսկ իմա­ցեալ մա­հով նա­հատա­կուե­լու սրբա­զան քա­ջու­թիւնը…»։

Իսկ ահա ինչ նկա­տառում է արել յոյն գիտ­նա­կան Նի­կոս Լի­գերո­սը մէկ տա­րի առաջ հայ երի­տասարդնե­րի աննկա­րագ­րե­լի հե­րոսու­թեան դրսե­ւոր­ման առ­թիւ. «հայ ժո­ղովու­րը չի նոյ­նա­կանաց­նում իրեն սկսած ցե­ղաս­պա­նու­թիւնից, որին են­թարկուեց։ Նա չէր ծնուել որ­պէս ժո­ղովուրդ-զոհ։ Նրա մշա­կոյ­թի, լե­զուի եւ աւանդնե­րի ար­մատնե­րը գա­լիս են դա­րերի խոր­քե­րից։ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան են­թարկուած­նե­րը ամե­նեւին էլ մե­ռած հո­գիներ չեն։ Բո­լոր զո­հերը դառ­նում են հա­յու­թեան մաս։ Հա­յերը հա­կառակ, իսկ գու­ցէ հէնց ցե­ղաս­պա­նու­թեան շնոր­հիւ դառ­նում են մար­տիկներ, եւ այդ պատ­ճա­ռով հա­կառա­կոր­դի յար­ձակման դէմ ցու­ցադրած հայ մար­տիկնե­րի դի­մադ­րութիւ­նը պէտք է դի­տել ո՛չ միայն որ­պէս սո­վորա­կան արիու­թեան օրի­նակ, այլ այն, որ ցե­ղաս­պա­նու­թեան են­թարկուած այս ժո­ղովուրդը չի ու­զում լի­նել զոհ, չի ու­զում, որ իրեն խղճան»։

Օրերս Երե­ւանում բա­ցուեց հա­զուա­գիւտ մի թան­գա­րան՝ Հայ Բժշկու­թեան Թան­գա­րան։ Հա­զուա­գիւտ է, որով­հե­տեւ ստեղ­ծուել է ան­հա­տի կող­մից՝ հո­գեբոյժ Յա­րու­թիւն Մի­նասեանի. 1999-ից այն զբա­ղեց­նում էր նրա աշ­խա­տած «Նոր Արաբ­կիր» Առող­ջութեան կեդ­րո­նի մի սե­նեակը, որ­տեղ բժիշ­կը ցու­ցադրում էր 30,000 նմոյշնե­րից ըն­դա­մէնը 5,000-ը։ Իսկ այժմ թան­գա­րանը տե­ղափո­խուեց Մի­նասեանի բնա­կարա­նի վե­րին յարկ, այ­սինքն երեք սե­նեակա­նոց բնա­կարան։ Առա­ջիկա­յում կը պատ­մեմ Յա­րու­թիւն Մի­նասեանի տպա­ւորիչ հա­ւաքա­ծուի մա­սին, իսկ այժմ պի­տի անդրա­դառ­նամ նրա ստեղ­ծած Կեն­սա­գիր­նե­րի Ակումբի մա­սին, ուր ներգրա­ւուած են գիտ­նա­կան­ներ, պատ­մա­բան­ներ, բժիշկներ, ման­կա­վարժներ, գրող­ներ եւ եր­գի­ծաբան­ներ… Ի՞նչ են անում կեն­սա­գիր­նե­րը։ Հա­ւաքում են մարդկանց կեն­սագրու­թիւններն ու նրանց թո­ղած մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութիւ­նը։ Ահա­ւասիկ Յա­րու­թիւն Մի­նասեանի 5 տպա­գիր եւ 15 ան­տիպ գրքե­րը, որոն­ցից մէ­կը ներ­կա­յաց­նում է իրե­նից «Օս­մա­նեան Կայսրու­թիւնում եւ Թուրքիայի Հան­րա­պետու­թիւնում բռնաճնշումնե­րի եւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան են­թարկուած հայ բժիշկներ անուամբ հա­մառոտ կեն­սագրա­կան բա­ռարան»։ Շուրջ 470 բժիշկնե­րի մա­սին է աշ­խա­տու­թիւնը։ Շա­տերը բժիշկ լի­նելուց բա­ցի եղել էին նաեւ գրող, բա­նասէր, հրա­պարա­կախօս եւ ար­ժա­նացան բան­տարկու­թեան, խոշ­տանգումնե­րի, հրկիզ­ման, սրա­խող­խող արուեցին կամ սուին­նե­րով պա­տառո­տուե­ցին… Նրանց չապ­րածն ու կեան­քի եղե­ռական ընդհա­տու­մը… մե­զի օրեր։ Ձե­զի օրեր...