ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԿԱՌԱՓՆԱՐԱՆ

Ներեցէ՛ք զիս, ես ձեզի ցաւ եմ պատճառած

Ու­րախ եմ, որ զիս հար­ցազրոյ­ցի հա­մար հրա­ւիրած էք, ո՛չ՝ այդ չար նպա­տակով։

- Ան­ցեալի սար­սա­փը ան­­գամ մը եւս չենք ու­­զեր ապ­­րիլ։

- Նախ եւ առաջ, հայ ժո­­ղովուրդէն կը խնդրեմ, որ նե­­րէ զիս, ես ձե­­զի ցաւ եմ պատ­­ճա­­­ռած։

- Ձեր յան­­ցանքը չէր, մենք կը հասկնանք անի­­կա։

«Կա­­ռափ­­նա­­­րան» բառն է, որ եկած է իր ինքնաքննա­­դատա­­կան ինքնա­­կեն­­սագրու­­թիւնը պատ­­մե­­­լու։ Զրոյ­­ցին ներ­­կայ է նաեւ Սա­­րինը, զար­­մա­­­նալի յի­­շողու­­թեան տէր աշա­­կեր­­տուհի մը, որ կը պատ­­րաստուի բա­­նաս­­տեղծ Գե­­ղամ Սա­­րեանի «Դէ­­պի Կա­­ռափ­­նա­­­րան» եր­­կա­­­րաշունչ բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը ար­­տա­­­սանե­­լու։

- Կը յի­­շեմ այդ գոր­­ծը… Ձեր մե­­ծանուն Կո­­միտաս վար­­դա­­­պետի յի­­շատա­­կին գրուած է։ Ին­­ծի հա­­մար սեւ օր մըն էր այդ մռայլ իրի­­կու­­նը, երբ այդ սուրբը եւ այլ մե­­ծերը ձեր, շղթա­­յուած, վար­­կա­­­բեկուած՝ յանձնուեցան ին­­ծի։

Սա­­րինը կը մտամ­­փո­­­փուի, ապա կը սկսի մեղ­­միկ հնչել տխրա­­շունչ բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը.

- Սեւ ծովն էր ալե­­կոծ փրփրել իր ափե­­րին

Թմրել էր Պո­­լիսը փար­­թամ պար­­տէզնե­­րում

Եւ մի­­նարէ­­ների նիր­­հուն կա­­տար­­նե­­­րին

Վեր­­ջա­­­լոյ­­սի գու­­նատ շո­­ղերն էին մա­­րում։

Մինչ պա­­տանու­­հին կը շա­­րու­­նա­­­կէ ար­­տա­­­սանել, «կա­­ռափ­­նա­­­րան» բառն ալ կը պատ­­մէ ի՛ր պատ­­մութիւ­­նը։

- Նոյ նա­­հապե­­տի օրե­­րէն ներ­­կայ եմ Հայ­­կա­­­կան լեռ­­նաշխար­­հին մէջ։ Ձեր ազա­­տատենչ զա­­ւակը, բա­­նաս­­տեղծ Մի­­քայէլ Նալ­­պանտեանը շա­­րագ­­րած է հե­­տեւեալը. «Ջրհե­­ղեղից յե­­տոյ Նոյ նա­­հապե­­տը դուրս ելաւ տա­­պանից ու Արա­­րատ լե­­րան ստո­­րոտին տնկած այն հո­­վիտը, որ­­տեղ իջե­­ւանեց, անուանեց Նա­­խիջե­­ւան, այ­­սինքն՝ Նախ­­նի­­­ների իջե­­ւան... Նո­­յը նա­­խապէս հե­­տը վերցրած Ադա­­մի գանգն ու ոս­­կորնե­­րը տա­­րել ու թա­­ղել է մի բլրի վրայ, որ յե­­տագա­­յին կո­­չուել է Գող­­գո­­­թա, այ­­սինքն՝ գան­­գի կամ կա­­ռափի տեղ, ուր հրեանե­­րը այ­­նուհե­­տեւ գլխա­­տելու, իսկ հռո­­մայե­­ցինե­­րը խա­­չելու էին մա­­հապար­­տե­­­րին»։ Ուստի, ես եմ գլխա­­տումնե­­րու եւ խա­­չելու­­թիւննե­­րու գլխա­­ւոր մի­­ջոցը։

- Փռուեց ծո­­վի վրայ ահեղ իրիկ­­նա­­­ժամ,

Արե­­գակի վեր­­ջին շո­­ղեքն այնտեղ հան­­գաւ,

Գող­­գո­­­թայի նման իր լռու­­թեամբ դա­­ժան

Կանգնել էր ափի մօտ խորհրդա­­ւոր
մի նաւ։

- Ամօ­­թի եւ յան­­ցանքի խառն զգա­­ցումնե­­րով չու­­զե­­­ցի, որ ձեր լե­­զուա­­բան­­նե­­­րը գիտ­­նան, թէ ո՛վ եմ ես։ Փոր­­ձե­­­ցի ծած­­կել ինքնու­­թիւնս։ Ան­­շուշտ գի­­տէիք, թէ «կա­­ռափ» բառն եմ, «գլուխ, գանկ»։ Ձեր լե­­զուին եւ գրա­­կանու­­թեան մէջ յայտնուեցայ տար­­բեր դի­­մակ­­ներ հա­­գած։ Նախ դար­­ձայ բայ, «կա­­ռափ­­նել»։ Սկիզ­­բը կը նշա­­նակէի «գլու­­խը քա­­րով ջար­­դել»։ Ժա­­մանա­­կի ըն­­թացքին եղայ աւե­­լի մա­­հացու… «կա­­ռափ­­նատ»։ Մի­­ջազ­­գա­­­յին համ­­բա­­­ւի տի­­րացայ «կի­­յոթին» անու­­նի տակ։ Ու­­նիմ բազ­­մա­­­թիւ մեղ­­սա­­­կից­­ներ. կա­­ռափ­­նա­­­տած, կա­­ռափ­­նա­­­տել, կա­­ռափ­­նա­­­տիչ, կա­­ռափ­­նա­­­տու­­թիւն, կա­­ռափումն, կա­­ռափիչ, կա­­ռափ­­նա­­­բեկ…

- Այնտեղ էին նրանք… Այդ չա­­րագոյժ նա­­ւում,

Հա­­յոց քնար­­նե­­­րի վար­­պետնե­­րը բո­­լոր,

Հա­­յոց պայ­­ծառ մտքի աստղերն էին մա­­րում

Այդ ահա­­ւոր ժա­­մին խա­­ւարի դէմ ան­­զօր։

- Ապա եկայ ե՛ս, կա­­ռափ­­նա­­­րան, եւ անժպիտ քոյ­­րերս. կա­­ռափ­­նա­­­տեղ, կա­­ռափ­­նա­­­տեղի, կա­­ռափ­­նա­­­տուն, կա­­ռափ­­նա­­­բեմ… «գլուխ կտրե­­լու, գլխա­­տելու տեղ, մա­­հապա­­տիժի տեղ»։ Ձեր բա­­ռարան­­նե­­­րու ամե­­նասար­­սա­­­փելի գո­­յակա­­նը։ Նախ քսան հատ էին անոնք... ձեր ազ­­գի պայ­­ծառ գլուխներ, ապա եղան եր­­կու հա­­րիւր, որ իմ ոտքե­­րուս տա­­կը ին­­կան։

Սա­­րինը սառ­­նա­­­սիրտ կը շա­­րու­­նա­­­կէ ար­­տա­­­սանու­­թիւնը ու իր կո­­ղերուն մէջ կը սկսի զգալ ահա­­ւոր ապ­­րումներ…

- Նրանց տա­­նում էի հե­­ռու կա­­ռափ­­նա­­­րան / Գու­­նատ էին նրանք։ Եր­­կու հա­­րիւր էին…

Այնտեղ էին նրանք… Վա­­րու­­ժա­­­նը խո­­հուն, / Սիաման­­թօն՝ հա­­յեացքն յա­­ռած դէ­­պի եթեր…

Եւ ո՞վ գի­­տէ ար­­դեօք, ի՞նչ էր խոր­­հում / Կո­­միտա­­սը՝ հո­­գում պա­­հած բա­­զում եր­­գեր…

Գու­­ցէ խոր­­հում էր նա ար­­ցունքը կո­­կոր­­դում / Իր գլխա­­տուող, անոգ ժո­­ղովրդի մա­­սին…

- Հա­­յոց լե­­զուի գրա­­ւոր շրջա­­նին, խո­­ժոռ դէմքս առա­­ջին ան­­գամ տե­­սաք ձեր սուրբ գիր­­քին մէջ։ 7 ան­­գամ, 7 տար­­բեր ձե­­ւերով. կա­­ռափն, կա­­ռափ­­նատ, կա­­ռափ­­նա­­­տել, կա­­ռափել… Վեր­­ջի­­­նի մէջ տե­­սաք, թէ ես ինչ խոր պատ­­մութիւն ու­­նիմ. «Եւ եկեալ ի տե­­ղին անուանեալ Գող­­գո­­­թա, որ է տե­­ղի կա­­ռափե­­լոյ»։

- Նրանց տա­­նում էին հե­­ռու կա­­ռափ­­նա­­­րան.

Լուռ էր Վա­­րու­­ժա­­­նը, Սիաման­­թօն խո­­հուն,

Հա­­յեացքն ուղղած դէ­­պի եր­­կինքն ան­­սահման

Կանգնել էր Կո­­միտա­­սը ինչպէս տա­­ճարի սիւն։

- Դար­­ձուածքներ եւ բա­­ռակա­­պակ­­ցութիւններ ալ շի­­նեցիք ինձմով. «Ընդ կա­­ռափն հա­­նել, Տե­­ղի կա­­ռափե­­լոյ, Զկա­­ռափն հար­­կա­­­նել, Զկա­­ռափն հա­­տանել, Կա­­ռափ­­նա­­­բեկ առ­­նել»։

- Նա­­ւը շար­­ժուեց։ Դան­­դաղ պո­­կուեց ար­­դէն ափից.

Բռնած ան­­յայտ ու մութ հե­­ռու­­նե­­­րի ճամ­­փան.

Ու տա­­րածուում էր դեռ օդում աղեր­­սա­­­լից

Հա­­յոց պա­­տարա­­գի յու­­զիչ «Տէր Ողոր­­մեան»…

- Իսկ մէկ այլ սուրբի, Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցիի գրչին շնոր­­հիւ պա­­տիւը ու­­նե­­­ցայ մե­­ծագոյն հայ­­կա­­­կան բա­­նաս­­տեղծու­­թեան մէջ յի­­շուե­­լու. «Տէ՛ր... ան­­մարդա­­սիրե­­լի մատ­­նիչ, անփրկե­­լի տան­­ջիչ, ան­­կա­­­շառ կա­­ռափիչ…»։ Բայց մէկ բան դեռ չեմ պատ­­մած։ Օր մը, կրնա՞ք երե­­ւակա­­յել, ես, մա­­հադէմ, մա­­հաբեր, մա­­հագոյժ բառ, պէտք էր մար­­դոց... խնդաց­­նէի, երբ եր­­կու լու­­սա­­­միտ հա­­յոր­­դի­­­ներ, Արամ Ան­­տո­­­նեանն ու Երուանդ Օտեանը, որո­­շեցին զիս դարձնել... քա­­ղաքա­­կան-եր­­գի­­­ծական շա­­բաթա­­թեր­­թի անուն։ Եր­­կու տա­­րի լոյս տե­­սայ։ Քննա­­դատե­­ցի ձեր ներ­­կուսակ­­ցա­­­կան կռիւ­­նե­­­րը։ Կոչ ըրի, որ պա­­հեցէք ձեր միաս­­նա­­­կանու­­թիւնը։

- Նա­­ւը շար­­ժուեց՝ ինչպէս մռայլ մի դամ­­բա­­­րան,

Եւ խուլ տնքաց ցա­­ւից բազ­­մութիւ­­նը ափին,

Վեր­­ջին հրա­­ժեշ­­տի հա­­յեացքն ուղղած նրան,

Յու­­ղարկա­­ւորն ինչպէս՝ տխուր հո­­ղաթմբին։

Բա­­նաս­­տեղծու­­թեան վեր­­ջին քա­­ռեակ­­նե­­­րուն, Սա­­րինի ձայ­­նը կը սկսի դող­­դո­­­ղալ։ Ար­­տօ­­­նու­­թիւն կ՚առ­­նէ ու կ՚եր­­թայ երե­­սը լուալու։ Ար­­տա­­­սանու­­թիւնը կը մնայ կի­­սաւարտ։

- Սա­­րեանը ջերմ է, քնա­­րական, մտեր­­միկ։ Գրա­­կան պատ­­կերնե­­րը կը ներ­­թա­­­փան­­ցին ըն­­թերցո­­ղի սրտի ամե­­նախոր ծալ­­քե­­­րը։ Կը ցա­­ւիմ, որ աղջնա­­կը ընկճուեցաւ։ Նե­­րեցէք, որ ձեր ազ­­գին ցաւ պատ­­ճա­­­ռեցի։

- Ճշմար­­տութիւ­­նը... Ճշմար­­տութիւնն է, որ պի­­տի ազա­­տէ մեզ ու ան է որ կրնայ ամո­քել ան­ցեալի վէրքերը։