ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՏԱԿԱՌ

-Բառ, որ կը պարունակէ
1000 քիլոկրամ կեանք-

- Տիգ­րան Մե­ծից յե­տոյ հա­յերը հող չեն վերցրել, միշտ տուել են։ Կորցրել ենք, էլի։ Էս տա­կառ­նե­րը, ո՞նց բա­ցատ­րեմ, վերցնող ա։ Մենք հա­յերս միշտ տուել ենք… Եթէ հա­յերը սրանց խայ­սիաթը (բնա­ւորու­թիւնը, ար­ժա­նապա­տուու­թիւնը) ու­նե­նան… Տա­կառը ամէն տա­րի վերցնում ա… Սպիր­տից իր փա­յը (բա­ժինը) տա­նում ա։

Հե­ռատե­սիլի վա­ւերագ­րա­կան-հա­ղոր­դումի մէջ խօ­սողը տա­կառա­գործ Լե­ւոն Բի­շարեանն է, -Հա­յաս­տա­նի սա­կաւա­թիւ տա­կառա­գոր­ծե­րէն մէ­կը։ Ան գո­նեակի գոր­ծա­րանի հա­մար տա­կառ­ներ վե­րանո­րոգող եւ շի­նող վար­պետ է, նաեւ՝ փի­լիսո­փայ մը, որ կը սի­րէ տա­կառ­նե­րու մի­ջոցով վեր­լուծել կեան­քը, ինչպէս նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան ըն­կե­րային-քա­ղաքա­կան վի­ճակը։ Երբ ան կը շա­րու­նա­կէ տա­կառա­գոր­ծութեան մա­սին բա­ցայայ­տումներ կա­տարել, կը բա­ցուի նաեւ «տա­կառ» բա­ռի կա­փարի­չը, կ՚ար­ձա­կուի հա­զարա­մեայ գո­լոր­շին ու կը յայտնուի անոր զգլխիչ պա­րու­նա­կու­թիւնը։

Ըստ մեր լե­զուա­բան­նե­րու, «տա­կառ» բա­ռը, որ նաեւ կը նշա­նակէ 1000 քի­լոկ­րամ, իրա­նական փո­խառու­թիւն է։ Ան կը հա­մեմա­տուի մի­ջին պարսկե­րէն takār եւ պարսկե­րէն taγār բա­ռերու հետ։ Վեր­ջիննե­րը, շնոր­հիւ իրենց բո­լորա­ձեւ կա­ռու­ցուած­քին, գլո­րեր գա­ցեր են մին­չեւ Վրաս­տան ու հոն դար­ձեր՝ «տա­գարի»։

Նկա­տի ու­նե­նալով, թէ խա­ղողի եւ գի­նեգոր­ծութեան հայ­րե­նիքը Հա­յաս­տանն է, բնա­կան է մտա­ծել, «տա­կառ» բառն ալ ու­նե­նար վաղնջա­կան պատ­մութիւն։ Մին­չեւ Ե. դար ար­դէն ու­նե­ցեր ենք «տա­կառ»ով հա­մեմուած բա­ռեր. տա­կառա­գործ, տա­կառա­գոր­ծութիւն, տա­կառա­պետ, տա­կառա­պետու­թիւն… Աս­տուածա­շունչի մէջ «տա­կառա­պետ» բա­ռը յի­շուած է 12 ան­գամ, ինչպէս՝ «տա­կառա­պետ ար­քա­յին Եգիպ­տացւոց…», «եւ պատ­մեաց տա­կառա­պետն զե­րազն իւր Յով­սէ­փայ…»։ Յի­շենք, թէ հին դա­րերուն տա­կա­ռա­­պե­տը պա­­լատա­­կան այն պաշ­­տօ­­­նեան էր, որ ար­­քունա­­կան սե­­ղանի ըմ­­պե­­­լիք­­նե­­­րը մա­­տակա­­րարե­­լու գոր­­ծը կը ղե­­կավա­­րէր։ Հա­­յոց պատ­­մութեան ամե­­նայայտնի տա­­կառա­­պե՞տը… Գնել Գնու­­նին, Տիգ­­րան Մեծ թա­­գաւո­­րի տա­­կառա­­պետը, ան, որ չենք գի­­տեր հար­­բա՞ծ գլու­­խով, թէ՝ ար­­թուն, գնաց առաւ Երու­­սա­­­ղէմը։ Տա­­կառա­­պետ Լե­­ւոնը կը շա­­րու­­նա­­­կէ.

- Տա­­կառա­­գոր­­ծութիւ­­նը աշ­­խարհի 100 լաւ «պիզ­­նեսնե­­րից» ա։ Լաւ գործ ա, գե­­ղեցիկ գործ ա։ Տղա­­մար­­դու գործ ա։ Տղա­­մար­­դը գե­­ղեց­­կացնող գործ ա։ Յե­­տոյ, որ խմիչ­­քի հետ ա…

Պատ­­մութիւ­­նը կը վկա­­յէ, թէ տա­­կառը, խմիչքնե­­րէն բա­­ցի, ու­­նե­­­ցեր է շատ ար­­տա­­­սովոր պա­­րու­­նա­­­կու­­թիւններ։ Ամե­­նայայտնին՝ յոյն նշա­­նաւոր իմաս­­տա­­­սէր Դիոգե­­նէսն էր, Սի­­նոփ­­ցի Դիոգե­­նէսը, որ կ՚ապ­­րէր տա­­կառի մէջ։ Ըստ երե­­ւոյ­­թին, այդ օրե­­րէն սկսեալ մեր լե­­զուի եւ մտա­­ծողու­­թեան մէջ ու­­նե­­­ցած ենք «տա­­կառ»ով կազ­­մուած ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ, ինչպէս՝ «դա­­տարկ տա­­կառ», ոչինչ հասկցող, դա­­տար­­կա­­­խօս, մե­­ծախօս մարդ։ Անոր բնա­­կան յա­­ջորդն է, ան­­շուշտ, «պա­­րապ տա­­կառը շատ ձայն կը հա­­նէ» առա­­ծը։ Իսկ երա­­զի մէջ «պա­­րապ տա­­կա՞ռ» տես­­նել… Սա, լրջու­­թեան, սա­­կաւա­­խօսու­­թեան ու ան­­տե­­­ղի առա­­տաձեռ­­նութեան նշան է։ Իսկ ո՞ր աշա­­կեր­­տը իր թուաբա­­նու­­թեան գիր­­քին մէջ տա­­կառ­­նե­­­րու հետ չէ պայ­­քա­­­րած «տա­­կառով խնդիր» մը լու­­ծե­­­լու հա­­մար։

Հե­­ռատե­­սիլի պաս­­տա­­­ռի վրայ Լե­­ւոնը, որ­­պէս քա­­ղաքա­­կան վեր­­լուծող, այժմ կը խօ­­սի ար­­տա­­­գաղ­­թի վրայ, տա­­կառա­­գոր­­ծի տե­­սան­­կիւնէն ան­­շուշտ.

- Տա­­կառա­­գործներս մեր վար­­չա­­­պետ­­նե­­­րից քիչ ենք… Շատ քիչ ենք, շատ քիչ… Աշ­­խա­­­տում եմ մտա­­ծեմ, որ քիչ մտա­­ծեմ։ Մարդ չմնաց… Վար­­պետ չկայ, իս­­կա­­­կան վար­­պետ չկայ։ Մաս­­նա­­­գէտ­­ներ չկան։ Բո­­լորը փախ­­նում են։

Նոյնքան տխրահռչակ է, «դա­­նայեան տա­­կառ»ը, ա՛ն որ հուն-յա­­տակ չու­­նի։ Ուստի, «Դա­­նայեան տա­­կառ» կը կո­­չուին ծայր ու վերջ չու­­նե­­­ցող աշ­­խա­­­տանքնե­­րը, ապար­­դիւն գոր­­ծե­­­րը։ Գրի­­գոր Զոհ­­րապն էր, որ գրի առաւ անոր պատ­­մութիւ­­նը «Ճի­­տին Պարտքը» նո­­րավէ­­պին մէջ. «Սեւ կա­­շիէ մեծ­­կակ պա­­յու­­սակ մըն էր, զոր առ­­տու իրի­­կուն իր ձեռ­­քը բռնած կ՚եր­­թար փո­­ղոց­­նե­­­րէն։ Իր կեան­­քին ան­­բա­­­ժան ըն­­կերն էր այս տո­­կուն կա­­շիէ պար­­կը… Այս մար­­դուն բո­­լոր յոգ­­նա­­­ջան վաս­­տա­­­կը ու քրտնա­­թոր գոր­­ծունէու­­թիւնը անոր մէջն էր, դա­­նայեան տա­­կառ, զոր կը լեց­­նէր շա­­րու­­նակ երե­­սուն տա­­րինե­­րէ ի վեր առանց յա­­ջողե­­լու»։ Իսկ վեր­­ջերս հայ­­րե­­­նի մա­­մու­­լի մէջ լուր տա­­րածուեցաւ, թէ Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան կրթու­­թեան հա­­մակար­­գը «դա­­նայեան տա­­կառ» է ու գու­­մարնե­­րը ինքնան­­պա­­­տակ կը ծախ­­սուին։

Բայց «տա­­կառ» բա­­ռը մեր­­ժեց սնա­­մէջ մնալ։ Երբ գի­­նեգոր­­ծութիւ­­նը զար­­գա­­­ցաւ, մեր տա­­կառը սկսաւ ողո­­ղուիլ մա­­ճար բա­­ռերով. «տա­­կառակ», «տա­­կառա­­համ», «տա­­կառա­­ձեւ», «տա­­կառա­­յին», «տա­­կառա­­շերտ», «տա­­կառա­­չափ», «տա­­կառա­­պատիւ», «տա­­կառա­­սայլ», «տա­­կառա­­տախ­­տակ», «կի­­սատա­­կառ», «լայ­­նա­­­բերան տա­­կառ», «տա­­կառի փո­­րը», «տա­­կառի բե­­րանը», «տա­­կառա­­գոր­­ծա­­­կան փայտ»… Ան­­շուշտ դեռ կա­­րելի էր հա­­յերէ­­նի մրգաս­­տա­­­նի մէջ այ­­գե­­­կութք կա­­տարել ու քա­­ղել բազ­­մա­­­թիւ հիւ­­թեղ եւ ոգե­­լից բա­­ռեր, ինչպէս՝ «լիատա­­կառ», ածա­­կան մը, որ կրնար նկա­­րագ­­րել մին­­չեւ բե­­րանը լե­­ցուն տա­­կառը, «տա­­կառա­­նուէր» կամ «տա­­կառա­­մոլ», այս ածա­­կան­­նե­­­րով կրնա­­յինք ակ­­նարկել գի­­նեմո­­լը, «բազ­­մա­­­տակառ»՝ այն մա­­ռանը, որ տա­­կառ­­նե­­­րով լե­­ցուն է… Իսկ յա­­տուկ օրե­­րու կամ հան­­դի­­­սու­­թիւննե­­րու հա­­մար վե­­րապա­­հուած տա­­կառը կա­­րելի էր կո­­չել… «ծի­­սատա­­կառ»։ Տա­­կառա­­գործ Լե­­ւոնը ու­­նի մէկ այլ ար­­տա­­­յայ­­տութիւն, «տա­­կառ ամուսնաց­­նել».

- Օրէնք կայ, կո­­նեակա­­գործնե­­րի մէջ օրէնք կայ, որ խմիչ­­քը տա­­կառի հետ պէտք է որ ամուսնա­­նայ։ Աշ­­խա­­­տում ենք մենք լաւ տղայ սար­­քենք, իրենք ալ աշ­­խա­­­տում են լաւ աղ­­ջիկ սար­­քեն։ Ամուսնաց­­նում ենք։ Չբա­­ժանուեն եր­­բեք։ Բա­­ժանուեն ժա­­մանա­­կին… Խմիչ­­քը պէտք է ան­­պայման գնայ իրա խմո­­ղի մօտ, շշալը­­ցուի, գնայ՝ նո­­րը գայ։

Այ­­սօր Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ «տա­­կառ» բա­­ռը կ՚ապ­­րի ան­­նա­­­խըն­­թաց վե­­րելք ու կը վա­­յելէ մի­­ջազ­­գա­­­յին համ­­բաւ։ Որ­­պէս գի­­նիի նոր անուն, «Տա­­կառ»ը սկսած է ճա­­նաչե­­լի դառ­­նալ բազ­­մա­­­թիւ եր­­կիրնե­­րու մէջ։ Իսկ Կո­­նեակի գոր­­ծա­­­րանի նկուղնե­­րու մէջ կը հնե­­ցուի տա­­կառ­­նե­­­րու ամե­­նէն դի­­ւանա­­գիտա­­կանը. «Խա­­ղաղու­­թեան տա­­կառ»։ Ան նուիրուած է Ար­­ցա­­­խեան հա­­կամար­­տութեան զի­­նադա­­դարի ստո­­րագրման։ ԵԱԽԿ Մինսկի խումբի հա­­մանա­­խագահ­­նե­­­րուն կող­­մէ ստո­­րագ­­րուած այս տա­­կառը պի­­տի բա­­ցուի հա­­կամար­­տութեան կար­­գա­­­ւոր­­ման տօ­­նական օրը։

Տա­­կառա­­գործ Լե­­ւոնը հա­­ղորդման աւար­­տին ու­­նի կեն­­սուրախ պատ­­գամ. «Որա­­կով լի­­նենք։ Տխուր մե­­ռելի երգ չլսենք... Ու­­րախ լսենք, ո՛չ թէ վատ՝ լաւ երգ, լաւ սի­­րուն Կո­­միտաս…»։ Ըն­­դա­­­ռաջե­­լով փի­­լիսո­­փայ-ար­­հեստա­­ւորի թե­­լադ­­րութեան՝ մեր ականջնե­­րը լեց­­նենք Բամ­­բիռ նուագա­­խումբի լիատա­­կառ եր­­գա­­­ցան­­կէն յոր­­դած փրփրա­­լից ու զո­­վաց­­նող եր­­գով մը, «Գա­­րեջուր».

Երեք հո­գով խմում ենք հաշտ, երեք հո­գով՝ մի տա­կառիկ,

Նման քէ­ֆեր շատ ենք արել, ու մո­ռացել հոգս ու կա­րիք։

Չէ, հար­բած չենք, չէ, հար­բած չենք, մի քիչ էն­պէս, ծի­րան-ծի­րան,

Երեք հո­գով խմում ենք հաշտ, երեք հո­գով մի տակառիկ։