ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Արտաւազդի» այս տարուայ մրցանակակիրները

dzovinarlok@gmail.com

Մայիսի 27-ն էր՝ թատ­րո­նի մի­ջազ­գա­յին օրը, որը միշտ նշւում է «Ար­­տա­­­ւազ­­դի» մրցա­­նակա­­բաշ­­խութեամբ։ Այս ան­­գամ հա­­ւաքուել էինք Սունդու­­կեանի անուան ազ­­գա­­­յին ակա­­դեմիական թատ­­րո­­­նում, այ­­սինքն Մայր թատ­­րո­­­նում։

Թատ­­րո­­­նի գե­­ղարուես­­տա­­­կան ղե­­կավա­­րը Ար­­մէն Էլ­­բա­­­կեանն է, իսկ Մար­­տի 7-ին լրա­­ցաւ նրա հօր՝ Էդ­­գար Էլ­­բա­­­կեանի (1927-1988) 90 տա­­րին, եւ այդ հրա­­շալի դե­­րասա­­նի յո­­բելեանին նուիրուեց այս տա­­րուայ «Ար­­տա­­­ւազ­­դը».

- Հայրս ասում էր. փո­­ղի հե­­տեւից մի ըն­­կիր,- փո­­ղը կ՚ընկնի քո հե­­տեւից; փառ­­քի հե­­տեւից մի ըն­­կիր,- փառ­­քը կ՚ընկնի քո հե­­տեւից, բայց երբ փառ­­քը գայ, կա­­րողա­­ցիր դի­­մանալ…

Էլ­­բա­­­կեանի մրցա­­նակին ար­­ժա­­­նացաւ Սունդու­­կեանի անուան դե­­րասա­­նու­­հի Գրե­­տա Մեջ­­լումեանը՝ Ն. Շահ­­նա­­­զարեանի «Վա­­րագոյ­­րը Չի Փա­­կուի» ներ­­կա­­­յաց­­ման մէջ դե­­րասա­­նու­­հու դե­­րակա­­տար­­ման հա­­մար (բե­­մադ­­րութիւն Վա­­հէ Շահ­­վերդեանի)։

Մրցա­­նակա­­բաշ­­խութեանը ներ­­կայ էր մշա­­կոյ­­թի նա­­խարար Ար­­մէն Ամի­­րեանը, որը ար­­դիական խօս­­քով դի­­մեց թա­­տերա­­սէր հան­­րութեանը.

-Կի­­նօն կա­­րող է դարձնել ձեզ հան­­րա­­­յայտ, հե­­ռուստա­­տեսու­­թիւնը՝ հա­­րուստ, անձնա­­կան փոր­­ձից եմ ասում, իսկ թատ­­րո­­­նը՝ բա­­րի ու ազ­­նիւ։

Դժուար է բա­­րի, ազ­­նիւ եւ… անօ­­թի մնալ, ուստի բեմ էին դուրս գա­­լիս թատ­­րո­­­նի դե­­րասան­­ներ, որոնք գո­­յատե­­ւելու եւ ըն­­տա­­­նիք պա­­հելու հա­­մար նկա­­րահան­­ւում էին հե­­ռուստա­­սերիալ­­նե­­­րում եւ կի­­նոյում, որոնք թէեւ դարձնում էին նրանց հան­­րա­­­յայտ, բայց ոչ այն վեհ իմաս­­տով, ինչ դա նախ­­կի­­­նում էր, երբ հան­­դի­­­սատե­­սը կի­­նօդե­­րասա­­նին ներ­­քե­­­ւից վե­­րեւ էր նա­­յում…

«Ար­­տա­­­ւազդ» մրցա­­նակա­­բաշ­­խութիւ­­նը անցկաց­­նում է Հա­­յաս­­տա­­­նի Թա­­տերա­­կան Միու­­թիւնը։ Այս տա­­րի միու­­թեան նա­­խագահ Յա­­կոբ Ղա­­զան­­չեանը եր­­կար տա­­րիներ սպա­­սուած մի լուր հա­­ղոր­­դեց, որը մինչ այժմ հե­­քիաթ էր թւում. 43 տա­­րի սպա­­սելուց յե­­տոյ Մնջա­­խաղի թատ­­րոնն ու­­նե­­­ցաւ իր շէն­­քը։ Այս առի­­թով ՀԹԳՄ-ն նա­­խագա­­հը շնոր­­հա­­­կալու­­թիւն յայտնեց մշա­­կոյ­­թի նա­­խարար Ար­­մէն Ամի­­րեանին։

Շէնք չու­­նե­­­նալը բո­­լորո­­վին չէր խան­­գա­­­րում մնջա­­խաղի դե­­րասան­­նե­­­րին ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծել եւ զար­­մացնել իր հան­­դի­­­սատե­­սին։ Դրա վառ ապա­­ցոյցն է հան­­դի­­­սանում մնջա­­խաղի փայ­­լուն վար­­պետ, Հա­­յաս­­տա­­­նի վաս­­տա­­­կաւոր ար­­տիստ Յու­­րի Կոս­­տա­­­նեանը, որին մրցա­­նակ շնոր­­հե­­­ցին թա­­տերա­­րուես­­տին ար­­ժա­­­նապա­­տիւ ծա­­ռայու­­թեան հա­­մար։ Նա ասաց.

-Ու­­սուցիչ մի փնտռէք դրսե­­րում։ Այստեղ կան… 70 տա­­րեկան դար­­ձայ եւ հի­­մա ես 70 քմ քայ­­լե­­­լով հաս­­նե­­­լու եմ Սե­­ւանի թե­­րակղզին։

Դեռ շատ ու­­րիշ անուանա­­կար­­գե­­­րում «Ար­­տա­­­ւազդ» շնոր­­հե­­­ցին. լա­­ւագոյն երաժշտա­­կան ներ­­կա­­­յացում ճա­­նաչուեց «Տոս­­կան» եւ մրցա­­նակը յանձնե­­ցին բե­­մադ­­րիչ Նա­­րինէ Ստե­­փանեանին, տա­­րուայ լա­­ւագոյն ներ­­կա­­­յացում ճա­­նաչուեց Վա­­հան Պա­­տալեանի «Շեքսպի­­րը»։ Տա­­րուայ լա­­ւագոյն երի­­տասարդ բե­­մադ­­րիչ դար­­ձաւ Լի­­լիթ Էլ­­բա­­­կեանը «Դե­­կամե­­րոն» ներ­­կա­­­յաց­­ման հա­­մար, տա­­րուայ լա­­ւագոյն սցե­­նոգ­­րա­­­ֆիայի հա­­մար մրցա­­նակ շնոր­­հուեց «Մատ­­նա­­­չափիկ» ներ­­կա­­­յաց­­ման հա­­մար Կա­­րինէ Օնա­­նեանին, իսկ Սամ­­սոն Մով­­սի­­­սեանի «Մատ­­նա­­­չափիկ»-ը դար­­ձաւ տա­­րուայ լա­­ւագոյն ման­­կա­­­կան ներ­­կա­­­յացում։ Լա­­ւագոյն դե­­րասա­­նու­­հի այս տա­­րի ճա­­նաչուեց Ջու­­լիետա Ստե­­փանեանը (Ար­­ծուաբոյն» ներ­­կա­­­յացում), իսկ լա­­ւագոյն դե­­րասան՝ Տիգ­­րան Ներ­­սի­­­սեանը («Պե­­պօ» ներ­­կա­­­յացում)։ «Պե­­պօ»-ի զգեստնե­­րի ձե­­ւաւոր­­ման հա­­մար մրցա­­նակի ար­­ժա­­­նացաւ Մե­­րի Սարգսեանը։

Ու թէեւ «Խօ­­սիր Ինձ Հետ» ներ­­կա­­­յաց­­ման (տիկ­­նի­­­կային թատ­­րոն) դե­­րասան­­ներ Տա­­թեւիկ Յո­­վակի­­մեանն ու Դա­­ւիթ Սարգսեանը դար­­ձան տա­­րուայ լա­­ւագոյն երի­­տասարդ դե­­րասա­­նու­­հի-դե­­րասան, այդ օրուայ խոր­­հուրդը ես այ­­նուամե­­նայ­­նիւ տե­­սայ Յու­­րի Կոս­­տա­­­նեանի երի­­տասար­­դութեան մէջ։ Քան­­զի երի­­տասար­­դութիւ­­նը ամե­­նեւին էլ երի­­տասարդ տա­­րիքի մէջ գտնուելը չէ։ Երի­­տասար­­դութեանը պէտք է հաս­­նել եր­­կար տա­­րինե­­րի աշ­­խա­­­տան­­քի ար­­դիւնքում։ Ինչպէս դա յա­­ջող­­ւում է մնջա­­խաղի վար­­պետ Կոս­­տա­­­նեանին։