ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՎԻՇԱՊ

Զովացնող բարեկա՞մ,
թէ՝ հրաշունչ ոսոխ

Վիշապ։ Կարդալով այս բառը դող մը պատե՞ց ձեր մարմինը։ Ինչո՛ւ զարմանալ։ Ձեր մօտ անկասկած արթնցաւ ամպրոպային փոթորիկներ յառաջացնող, երկինք բարձրացող, ապա երկիր սուրացող, արե­ւը խա­փանող, խա­ւարու­մի պատ­ճառ դար­ձող, ջրա­յին, այ­լանդակ ու ան­հե­թեթ հրա­շունչ թե­ւաւոր օձի մը սար­սա­փեց­նող մտա­պատ­կե­րը։ Ամ­բողջաց­նենք պատ­կե­րը. վի­շապը նաեւ տար­բեր կեն­դա­նինե­րու այ­լանդակ հա­մադ­րութիւն մըն է, գերբնա­կան էակ մը հրէ­շադէմ։ Բա­րեբախ­տա­բար, մա­նուկնե­րուն մղձա­ւանջ պատ­ճա­ռող վի­շապա­յին հե­քիաթ­նե­րը կը վեր­ջա­նան հե­տեւեալ ձե­ւով. դիւ­ցազնի քա­ջու­թեամբ կը սպան­նուի այդ անա­սու­նը, անոր հսկած գան­ձե­րը կ՚ազա­տին ու զո­հաբե­րու­թեան հա­մար անոր մա­տու­ցուած կոյ­սը կը փրկուի նոյն դիւ­ցազնի ձեռ­քով։ Սա­կայն, լե­զուա­բանա­կան եւ պատ­մա­կան հա­կիրճ ակ­նարկ մը «վի­շապ» բա­ռին՝ ու կը տես­նենք, թէ որ­քան խորհրդա­ւոր է վի­շա՛պը, նոյնքան ալ խորհրդա­ւոր եւ առաս­պե­լախառն է «վի­շապ» բա­ռը։

«Վի­շապ» բա­ռը, -հա­մաձայն են բո­լոր լե­զուա­բան­նե­րը, բա­ռարա­նագէ­տերը, իրա­նագէ­տերը եւ արե­ւելա­գէտ եւ­րո­պացի­ները-, ու­նի իրա­նական ծա­գում, բու­նը vešāp, աւես­տե­րէն višāpa։ Ար­մատն է «վի­շա», թոյն։ Այս ար­մա­տով ալ սե­ռած են օձի այ­լե­ւայլ անուններ. վի­շանի, վի­շադան­տա­քա, աչի­վիշաս, վի­շարա, մա­հավի­շա... Այս վեր­ջիննե­րը չեն հա­մար­ձա­կած յար­ձա­կիլ հայ­կա­կան լեռ­նաշխարհ ու մնա­ցեր են իրա­նական լե­զու­նե­րու եւ տա­փաս­տաննե­րու մէջ։ Հա­յաս­տա­նի մէջ, մինչդեռ, վի­շապը հաս­տա­տեր է բո­լորո­վին տար­բեր՝ բա­րի եւ ազ­նիւ, «զո­վաց­նող» բնա­կու­թիւն։ Բուն հայ­կա­կան։ Եւ այդ մէ­կը տես­նե­լու հա­մար պէտք է ճամ­բորդել... Վի­շապա­լիճ։

Հա­յաս­տա­նի մէջ, Գե­ղամայ լեռ­նե­րու վրայ թագ­նուած է գե­ղատե­սիլ Վի­շապա­լիճը։ Ան շրջա­պատուած է եր­կու վիթ­խա­րի լեռ­նե­րով։ Այդ լեռ­­նե­­­րուն անուննե՞րը... Վի­­շապա­­սար եւ Աժ­­դա­­­հակ։ Իսկ լի­­ճի մօտ կանգնած են երե­­քու­­կէս մեթր բարձրու­­թիւն ու­­նե­­­ցող, ձու­­կի տես­­քով քան­­դա­­­կուած եր­­կու «վի­­շապա­­քար»։ Այո, պար­­զուած է, թէ վի­­շապը Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ պաշ­­տուած է որ­­պէս ջու­­րը, անձրե­­ւը եւ առա­­տու­­թիւնը պար­­գե­­­ւող ոգի։ Վի­­շապա­­քարե­­րը, այդ քա­­րակո­­թող յու­­շարձան­­նե­­­րը յա­­տուկ են Հա­­յաս­­տա­­­նին ու տե­­ղադ­­րուած են գե­­տերու ակունքնե­­րու, բնա­­կան աղ­­բիւրնե­­րու, լի­­ճերու, ջրա­­ւազան­­նե­­­րու մօտ։ Անոնց վրայ քան­­դա­­­կուած կ՚ըլ­­լան արա­­գիլ, ցուլ, օձ, ձուկ եւ այլ կեն­­դա­­­նիներ։ Յայտնա­­բերուած է, թէ Հայ­­կա­­­կան լեռ­­նաշխար­­հի վրայ կայ 150 վի­­շապա­­քար, 90 հա­­տը Հա­­յաս­­տա­­­նի հան­­րա­­­պետու­­թեան սահ­­մաննե­­րէն ներս։ Կայ վի­­շապա­­քար, որուն բարձրու­­թիւնը կը հաս­­նի հինգ մեթ­­րի, իսկ հնու­­թիւնը՝ Ք.Ա. 7-րդ հա­­զարա­­մեակի։ Այս բո­­լոր տուեալ­­նե­­­րու հա­­մար երախ­­տա­­­պարտ պէտք է ըլ­­լալ Ատրպե­­տին, Ղար­­սի զա­­ւակ, պատ­­մա-բա­­նասի­­րական հե­­տազօ­­տու­­թիւննե­­րու հե­­ղինակ եւ արեւմտա­­հայ գիւ­­ղաշխար­­հի նուիրեալ ար­­ձա­­­կագի­­րին, որ առա­­ջին ան­­գամ 1880-ական թուական­­նե­­­րուն սկսաւ վի­­շապա­­քարե­­րը ու­­սումնա­­սիրել։

Այդ թուական­­նե­­­րուն «վի­­շապ» բա­­ռը նախ դար­­ձաւ քննա­­կան գործ. «Վա­­հագն վի­­շապա­­քաղը…» (Մկրտիչ Էմին, 1873), ապա՝ գիր­­քե­­­րու անուն. «Վի­­շապ. Պատ­­կերներ տաճ­­կա-հայ պան­­դուխտ մշակ­­նե­­­րի կեան­­քից», «Վի­­շապա­­մայր», «Վի­­շապ­­նե­­­րի աշ­­խարհում», «Հե­­քիաթ դարբնի որ­­դու եւ եօթգլխա­­նի վի­­շապի մա­­սին», «Վի­­շապ­­ներ կո­­չուած կո­­թող­­ներն իբ­­րեւ Աստղիկ- Դեր­­կե­­­տօ դի­­ցու­­հու ար­­ձաններ»։

Վի­­շապը, որ կե­­նարար էր եւ առա­­տաձեռն, նպաս­­տի բա­­ժին մըն ալ շնոր­­հեց մեր բա­­ռապա­­շարին։ Ու­­նե­­­ցանք «վի­­շապ» ար­­մա­­­տով ստեղ­­ծուած բա­­ռերու հա­­մեստ, բայց պատ­­կե­­­րալից հա­­ւաքա­­ծոյ մը։ Շատ չեն անոնք։ Ըն­­դա­­­մէնը 47 բառ։ Սա­­կայն, երբ սկսինք նա­­յիլ այդ գո­­յական­­նե­­­րուն եւ ածա­­կան­­նե­­­րուն, կը յայտնուի, թէ վի­­շապը ո՛չ միշտ դի­­տուած է որ­­պէս ազ­­նիւ եւ բա­­րեացա­­կամ արա­­րած։ (Եթէ այս յօ­­դուա­­ծը կը կար­­դաք բարձրա­­ձայն եւ ձեր մօտ կան դե­­ռատի­­ներ, կրնաք ըսել, թէ ու­­րիշ սե­­նեակ անցնին)։ Ահա քա­­նի մը գո­­հար. Վի­­շապագ­­լուխ, վի­­շապա­­շունչ, վի­­շապաս­­պան, վի­­շապաօձ, վի­­շապա­­րիւն, վի­­շապա­­մարտ, վի­­շապա­­ձեւ, վի­­շապա­­ծին, վի­­շապա­­կերպ, վի­­շապա­­զուն, վի­­շապա­­զօրք, վի­­շապա­­կոր­­ծան, վի­­շապա­­գալար, վի­­շապոտն... Եւ ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ. «վի­­շապ թա­­գաւոր», «վի­­շապ ձուկ», «վի­­շապ քա­­մի», «վի­­շապ օձ»։

Թէ ինչպէ՞ս եղաւ, որ աւե­­լի ուշ ժա­­մանակ­­նե­­­րուն, մեր վի­­շապը դար­­ձաւ ահե­­ղու­­թեան, հու­­րի եւ բո­­ցի, իշ­­խա­­­նու­­թեան եւ անիշ­­խա­­­նու­­թեան խորհրդա­­նիշ՝ չենք գի­­տեր։ Երբ չենք գի­­տեր՝ կը հարցնենք բա­­նաս­­տեղծին։ Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանը ու­­նի չորս տող պա­­տաս­­խան.

Լենկթե­­մուրն եկաւ, հուրն ու սուրն եկաւ,

Անօ­­րէնն եկաւ, եկա՜ւ ու եկա՜ւ.

Հա­­ւաքեց, կի­­տեց մեր ազ­­գը Հա­­յոց,

Փա­­թաթեց, պա­­տեց, ինչպէս վի­­շապ-օձ։

Իսկ Եղի­­շէ Չա­­րեն­­ցը, մեր «անոյշ»

Հա­­յաս­­տա­­­նը նկա­­րագ­­րե­­­լու հա­­մար յար­­մար գտաւ մէկ այլ սի­­րելի ածա­­կան... «վի­­շապա­­ձայն».

Սի­­րում եմ մեր եր­­կինքը մուգ,
ջրե­­րը ջինջ, լի­­ճը լու­­սէ,

Արեւն ամ­­րան ու ձմե­­ռուայ վի­­շապա­­ձայն բու­­քը վսեմ։

Հա­­կառակ իր բա­­ցասա­­կան ակ­­նարկու­­թիւննե­­րուն, «վի­­շապ» բա­­ռը հա­­ւատար­­մօ­­­րէն շա­­րու­­նա­­­կեց մեր ստեղ­­ծա­­­գործ ոգիի ար­­տա­­­յայ­­տութեան մի­­ջոց դառ­­նալ։ Ան մե­­զի տուաւ հա­­մաշ­­խարհա­­յին ար­­ժէք ներ­­կա­­­յաց­­նող եզա­­կի բառ... «վի­­շապա­­գորգ». բնիկ հայ­­կա­­­կան, Արա­­րատեան դաշ­­տի որ­­դան կար­­մի­­­րով ներ­­կուած, վի­­շապի ոճա­­ւորուած կեր­­պա­­­րով զար­­դա­­­րուած, հայ իգա­­կան տա­­ղան­­դի գե­­ղեց­­կա­­­գոյն եւ ամե­­նաըն­­տիր կտոր­­ներ։

Վի­­շապը եթէ վե­­րածուեցաւ հրա­­շունչ ոսո­­խի, դիւ­­ցազնը ան­­շուշտ պի­­տի գլխա­­տէր զայն- թէ­­կուզ ան ըլ­­լար միագլխա­­նի, թէ եօթգլխա­­նի։ Իսկ դուք կը հա­­ւատա՞ք, թէ մա՛րդը կրնար դառ­­նալ «եօթգլխա­­նի վի­­շապ»։ «Դրօ­­շակ» թեր­­թի 28 Փետ­­րուար 1898-ի թի­­ւին մէջ կը կար­­դանք. «Ապստամ­­բուած ժո­­ղովուրդը առաս­­պե­­­լական եօթգլխա­­նի վի­­շապ է»։

Մեր դի­­ցաբա­­նու­­թեան մէջ Վա­­հագ­­նը, պա­­տերազ­­մի եւ քա­­ջու­­թեան այդ վառվռուն, խար­­տեաշ պա­­տանին «վի­­շապա­­քաղ», մարտնչե­­ցաւ վի­­շապ­­նե­­­րու դէմ ու վե­­րահաս­­տա­­­տեց լոյ­­սը։ Եւ յաղ­­թա­­­նակի այդ դիւ­­ցազնը, Երե­­ւանի մէջ, Մա­­լաթիա-Սե­­բաս­­տիա վար­­չա­­­կան շրջա­­նէն ներս, Իսա­­կովի պո­­ղոտա­­յի եւ Սե­­բաս­­տիա փո­­ղոցի խաչ­­մե­­­րու­­կի վրայ, 1968 թուակա­­նին, քան­­դա­­­կագործ Կառ­­լէն Նու­­րի­­­ճանեանի ճար­­տար ձեռ­­քով փա­­ռաւո­­րապէս դար­­ձաւ... ար­­ձան։

Վի­­շա՛պ, բնա­­կու­­թիւնդ հա­­յոց լե­­զուի եւ լի­­ճերու մէջ ի՛նչ ցան­­կա­­­լի է, երբ դուն պաշտպան ոգի ես եւ առա­­տու­­թեան հո­­վանա­­ւոր։ Ին­­չո՞ւ չա­­րանալ, երբ գի­­տես արուեստ դառ­­նալ, բառ դառ­­նալ։ Այդ շունչը որ ու­նիս բո­ցավառ, թող կայ­ծա­կէ ստեղ­ծա­գործ միտ­քե­րը մեր ու ծնունդ տաս նոր գան­ձե­րու։