ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԿՂԶԻ

Մեր բառերուն
ամենէն կղզիացածը

Դիւրին չէ, հազարամեակներ կ՚առնէ։ Բայց վերջապէս ամէն բառ կ՚ունենայ, բնական է, ընտանիք, մարդու պէս։ Ար­մատ բա­ռէն կը սե­ռին նոր բա­ռեր բարդ եւ ածանց, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ իմաս­տի զար­գա­ցում, ծնունդ կ՚առ­նեն ասա­ցուածքներ, դար­ձուածքներ ու իր հա­սու­նութեան օրե­րուն, բազ­մա­դարեան ու­ղե­ւորու­թիւննե­րէ ետք՝ ար­մատ բա­ռը, ալե­հեր ծե­րու­նի մը իմաս­տուն, նա­խահայ­րը գեր­դաստա­նին, իր շուրջ կը վա­յելէ բազ­մանդամ ըն­տա­նիքի մը ջեր­մութիւ­նը, հարստու­թիւն մը իս­կա­կան ու կ՚ար­ժա­նանայ բո­լորի յար­գանքին եւ ակ­նա­ծան­քին։

Վե­րոյի­շեալ կեն­սագրու­թիւնը չու­նե­ցաւ «կղզի» բա­ռը։ Բա­ցառու­թիւն մը յու­զիչ։ Կղզի բա­ռը, ինչպէ՞ս փո­խել բնա­ւորու­թիւնը, մնաց մե­նակեաց, մե­կու­սա­ցած, իր խօս­քով՝ «կղզիացած»… Այ­սօր կ՚ու­զենք «կղզի» բա­ռի մա­սին զրու­ցել։ Եւ քա­նի որ շատ մեծ տա­րածու­թիւն մը չի ներ­կա­յաց­ներ հայ­կա­կան մեր «կղզի»ն, կա­րելի է մին­չեւ բլրա­գագա­թը բարձրա­նալ ու տես­նել հա­մայ­նա­պատ­կե­րը։

«Կղզի» բա­ռի ծա­գումնա­բանու­թիւնն իսկ, սի­րելի ըն­թերցող, մշու­շա­պատ է, խորհրդա­ւոր։ Քա­նի՜ քա­նի հմուտ լե­զուա­գէտ­ներ նա­ւար­կած են անոր շուրջ եւ փոր­ձած են խարսխել, ափ­սոս, ան­մերձե­նալի գտած են զայն ու հե­ռացած։ Աճա­ռեանը մէկն է անոնցմէ։ Տես­նե­լով բա­ռի նմա­նու­թիւնը արա­բերէն «ճէ­զիրա» եւ ասո­րերէն «կա­զար­տա» բա­ռերուն հետ, հա­մարած է, թէ մեր «կղզի»ն ասու­րա­կան ծա­գում պէտք է որ ու­նե­ցած ըլ­լայ։ Իսկ հունգա­րացի բա­նասէր եւ հա­յագէտ Պատ­րուբա­նին 1906 թուակա­նին վճռած է, թէ բա­ռը կապ ու­նե­նալու է «ըն-կղմ» եւ «ըն-կլնում» ձե­ւերու հետ։ Այս տե­սու­թիւնը լոյս տե­սած է Հան­դէս Ամ­սօ­րեայի մէջ։ (Վեր­ջին հաս­տա­տու­մը մե­զի ծա­նօթ է Աճա­ռեանի փո­խան­ցումով)։ Ըստ եր­րորդ տե­սու­թեան մը, բա­ռը բնիկ հնդ-եւ­րո­պական է եւ ու­նի լե­հերէն, մի­ջին-վե­րին-գեր­մա­ներէն եւ հին իս­լանդե­րէն սերնդա­կից­ներ։

Գա­լով շա­ռաւիղ­նե­րուն. աւե­լի նուազ քան ձեռ­քի մը մատ­նե­րը- հա­զիւ եօթը հատ. թե­րակղզի, կղզեակ, կղզեբ­նակ կամ կղզիաբ­նակ, կղզիական, կղզիանալ, կղզիաց­նել, կղզիացում։ Կը թեր­թենք հա­յերէ­նի մաս­նա­գիտա­ցած բա­ռարան­նե­րը, դար­ձուածքներ եւ ասա­ցուածքներ որո­նելու նպա­տակով, ինչպէս՝ «Հա­յերէ­նի դար­ձուածքնե­րի ըն­դարձակ բա­ցատ­րա­կան բա­ռարան», «Հա­յոց լե­զուի բար­բա­ռային բա­ռարան», «Հա­յոց լե­զուի դար­ձուածա­բանա­կան բա­ռարան», «Հա­զար ու մէկ բառ ու բան հա­յոց խօ­սից բար­բա­ռէն», «Բառ­գիրք արա­րատեան բար­բա­ռի»… Ո՛չ մէկ ակ­նարկու­թիւն։ Հայ­կա­կան լեռ­նաշխար­հը, որ ու­նէր Լիմ, Կտուց, Աղ­թա­մար եւ Առ­տէր կղզի­ները Վա­նայ լի­ճին մէջ հան­դերձ իր վան­քե­րով, մա­տուռնե­րով եւ ար­քունի պա­լատ­նե­րով՝ ան­տե­սած ըլ­լալ կ՚երե­ւի «կղզի» բա­ռը։ Հա­կառակ անոր որ չորս կող­մը ջու­րով շրջա­պատուած էր, ցա­մաք մնաց «կղզի» բա­ռը։ Նոյ­նիսկ Նա­րեկա­ցին, որ իր ամ­բողջ կեան­քը ան­ցուց Վա­նայ լի­ճի վրայ ու անոր «Մա­տեան Ող­բերգու­թեան» աշ­խա­տասի­րու­թեան կը դի­մենք ցոյց տա­լու հա­մար մեր բա­ռապա­շարի հարստու­թիւնն ու գու­նա­գեղու­թիւնը, մէ՛կ ան­գամ, միայն մէ՛կ ան­գամ գոր­ծա­ծած է «կղզի» բա­ռը. «ի ծոցս ջուրց բազ­մութեան ծո­վուց եւ կղզեաց նո­ցա»։

Հայ մտքին մէջ եւ մտա­ւորա­կանու­թեան, կղզին, վեր­ջին երեք­հա­րիւր տա­րինե­րուն, շատ հե­ռացաւ հայ­­րե­­­նի բնաշ­­խարհէն։ Ան բնա­­կու­­թիւն գտաւ Վե­­նետի­­կի մէջ։ Ս. Ղա­­զար «կղզի»ն է, որ իր դրոշ­­մը դրաւ հայ տպա­­գիր գիր­­քի պատ­­մութեան մէջ ու երե­­ւաց Մխի­­թարեան հայ­­րե­­­րու հրա­­տարա­­կած բո­­լոր գիր­­քե­­­րու անուանա­­թեր­­թե­­­րուն վրայ։ 1800-ական թուական­­նե­­­րուն փոքր աշ­­խուժու­­թիւն մը կամ ալե­­կոծում մը տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ «կղզի» բա­­ռի գոր­­ծա­­­ծու­­թեան մէջ։ 1852 թուակա­­նին ան առա­­ջին ան­­գամ հա­­յերէն գիր­­քի մը անուն դար­­ձաւ. «Աշ­­խա­­­տալի գի­­շեր կամ ըն­­տա­­­նեկան պատ­­մութիւն հա­­րաւա­­յին ով­­կիանո­­սի կղզի­­ները առ­­ջի խրկուած քա­­րոզիչ­­նե­­­րուն աշ­­խա­­­տու­­թեան­­ցը»։ Դժբախ­­տա­­­բար այս գիր­­քը լոյս տե­­սաւ ո՛չ Վա­­նի, ո՛չ ալ Երե­­ւանի մէջ, այլ՝ Փոքր Ասիոյ արեւմտեան ծայ­­րը, Եգէակա­­նի ջեր­­մացնող արե­­ւուն տակ, Զմիւռնիա քա­­ղաքին մէջ։ Երկրորդ մը լոյս տե­­սաւ մեր մտա­­ւոր աշ­­խարհագ­­րութեան արե­­ւելեան ծայ­­րը, Կաս­­պից Ծո­­վու ափե­­րուն, Պա­­քու քա­­ղաքի մէջ, 1872 թուակա­­նին. «Հնդկաց­­ւոյ անցքը ան­­մարդաբ­­նակ կղզի­­ներում»։ 1876-78 թուական­­նե­­­րուն Զմիւռնիա քա­­ղաքն էր որ հրա­­պարա­­կագիր եւ թարգմա­­նիչ Մատ­­թէոս Մա­­մու­­րեանի ղե­­կավա­­րու­­թեամբ դար­­ձեալ կը նա­­ւար­­կէր կղզի­­ներու բա­­ռաշ­­խարհին մէջ՝ Ժիւլ Վեռ­­նի երե­­ւակա­­յու­­թեամբ. «Խորհրդա­­ւոր կղզի», հա­­տոր Ա., Բ. Եւ Գ.։ 1885-ին Վե­­նետի­­կը երե­­ւաց. «Ամա­­յի կղզին»։ Թիֆ­­լի՞սը… Կը յի­­շենք ու­­շա­­­ցու­­մով, որով­­հե­­­տեւ այս քա­­ղաքը, իր աշ­­խարհագ­­րա­­­կան դիր­­քի պատ­­ճա­­­ռով կ՚երե­­ւի, 19-րդ դա­­րու մէջ, «կղզի» բա­­ռը իր հրա­­տարա­­կու­­թիւննե­­րու վրայ գոր­­ծա­­­ծող քա­­ղաք­­նե­­­րու մէջ ամե­­նավեր­­ջի­­­նը եղաւ։ 1898-ին Միր­­զա­­­յան­­ցի թարգմա­­նու­­թեամբ եւ Ռո­­տինեան­­ցի հրա­­տարա­­կու­­թեամբ հոն լոյս տե­­սաւ Վալ­­թէր Սքո­­թի մէկ վէ­­պը. «Կղզի­­ների Լոր­­տը»։

«Կղզի» բա­­ռը, եթէ անոր ու­­շադրու­­թիւն չդարձնէին հայ նկա­­րիչ­­ներն ու բա­­նաս­­տեղծնե­­րը, որոնք թի­­ւով շատ չեն, բո­­լորո­­վին ան­­տե­­­սանե­­լի կը մնար, ինչպէս Սե­­ւանի կղզին՝ մութ գի­­շեր­­նե­­­րուն։ Բայց 1884 թուակա­­նին, շնոր­­հիւ Գէորգ Բա­­շին­­ջա­­­ղեանի նկա­­տող աչ­­քին եւ երան­­գապնա­­կին, այդ կղզին մար­­մին եւ գոյն առաւ, դար­­ձաւ գե­­ղան­­կար. «Սե­­ւանայ լիճն ու կղզին գի­­շերով»։ Իսկ Աւե­­տիք Իսա­­հակեանը, նոյն կղզիի գրող­­նե­­­րու տան պատշգա­­մէն նա­­յելով շշնջաց. «Ախ չմեռ­­նէի, թե­­րակղզին նո­­րից կղզի դար­­ձած տես­­նէի…»։ Իսկ Յով­­հաննէս Այ­­վա­­­զովսքին նկա­­րեց Լորտ Պայ­­րը­­­նը եւ օտար կղզի­­ներու ամե­­նէն հայ­­կա­­­կանը ու զայն անու­­նեց՝ «Ճորճ Պայ­­րը­­­նի այ­­ցը Սուրբ Ղա­­զար կղզի» (1899)։ Բա­­նաս­­տեղծներն ալ պա­­տուե­­ցին բառս։ Առա­­ջինը Թու­­մա­­­նեանն էր, իր «Ախ­­թա­­­մար»ով. «Խա­­ւար կղզուց մարզ ու պայ­­ծառ, մի լոյս կան­­չում է նրան», «Այն օրուանից սրա հա­­մար կղզին կո­­չուեց Ախ­­թա­­­մար»։ Մինչդեռ, Ե. Չա­­րեն­­ցի հա­­մար կղզիի վրայ չէր իրեն սպա­­սող գե­­ղեց­­կուհին, ան դար­­ձած էր կղզի։ «Կնոջս Ար­­փե­­­նիկ Չա­­րեն­­ցի Յի­­շատա­­կին» բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնն է. «Կա­­րօտ­­նե­­­րիս ծո­­վի կղզի­­ներում ան­­ցած, դու իմ կղզին եղար միակ ոս­­կէ»։ Իսկ Վ. Թէ­­քէքեանի պղա­­տոնա­­կան եւ խորհրդան­­շա­­­պաշտ գրի­­չի տակ, «Բաց ծո­­վուն մէ­­ջ» ինքնաքննա­­դատա­­կան բա­­նաս­­տեղծու­­թեան տո­­ղերէն ներս «կղզի» բա­­ռը դար­­ձաւ՝ չմարմնա­­ւորուած սէ­­րեր.

«Ես պզտիկ ու մեծ շատ մը սէ­­րերու

- Ար­­շի­­­պեղա­­գո՛ս - նա­­ւելով մէ­­ջէն,

Առանց ոչ մէ­­կուն քով խարսխե­­լու

- Ի՜նչ խենթ, խենթ էի - հա­­սած եմ բաց ծով…»

Գե­­ղապաշտ վի­­պասա­­նու­­թիւննե­­րու եւ գե­­ղատե­­սիլ կտաւ­­նե­­­րու շրջա­­նը ան­­ցաւ։ Ինչպէ՞ս գի­­տենք։ Հայ­­կա­­­կան մա­­մու­­լէն։ Մե­­րօրեայ քա­­ղաքա­­կան պայ­­մաննե­­րու մէջ «կղզի»ն դար­­ձած է ան­­հանգստաց­­նող բառ։ Ահա մէկ եր­­կու մէջ­­բե­­­րում. «Հա­­լէպը դար­­ձեալ կղզիացած- Խա­­նասէր-Հա­­լէպ ճա­­նապար­­հի փա­­կու­­մով», «Մի փոքր կղզիացած է մեր դի­­ւանա­­գիտու­­թիւնը», «Պէտք է դա­դարենք կղզիացած եր­կիր լի­նել», «Մար­տի­րոսուած գիւ­ղը հայ­րե­նի՝ կղզիացած եւ ամա­յացած»։

Բայց օր մը, Պա­րոյր Սե­ւակը ամե­նաբարձր պա­տուան­դա­նի վրայ դրաւ «կղզի» բա­ռը։ Եւ այդ օր, ողջ Հա­յաս­տա­նը իր լեռ­նա­գագաթ­նե­րով եւ լի­ճերով, սա­րերով եւ ձո­րերով դար­ձաւ… կղզի. Այսպէս պէտք է միշտ յի­շել եւ յար­գել մեր կղզիացած բա­ռը.

Երկնքից առ­կախ մի լեռ­նակղզի՝

Հա­յաս­տան Աշ­խարհ։

Երկնքից առ­կախ այդ լեռ­նակղզու ու­ղիղ կենտրո­նում՝

եր­կու զանգ հսկայ եւ ան­ձե­ռագործ։

... Անունն՝ Արա­րատ

կամ