ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Ես Հայ Եմ» Դանիէլ Դեքերի համերգը Շուշիում

dzovinarlok@gmail.com

Այս համերգի, այս երգչի մասին դեռեւս Սեպտեմբերին էի պատրաստւում գրել, երբ Շուշիի Մշակոյթի եւ Երիտասարդութեան կենտրոնի հա­մեր­գասրա­հում լսե­ցի նրա հա­մեր­գը։ Հրա­ւիրա­տոմ­սի վրայ գրուած էր Դա­նիէլ Դե­քերեան, բայց նա Դա­նիէլ Դե­քերն էր։ Այն եր­գի­չը, ով գրեց Արա Գէոր­գեանի «Ատա­նա» եր­գի անգլե­րէն բա­ռերը եւ եր­գեց այն Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 90-ամեակին։ Եր­գը թարգմա­նուեց 21 լե­զու­նե­րով եւ բուլղա­րացին եր­գեց բուլղա­րերէն, շվե­տու­հին՝ շվե­տերէն, չե­խը՝ չե­խերէն, ֆին­լանտու­հին՝ ֆին­լանտե­րէն, գեր­մա­նացին՝ գեր­մա­ներէն, մոլ­դա­ւացին՝ մոլ­դա­ւերէն… Ցա­ւը դար­ձաւ հա­մընդհա­նուր։ Միայն արուեստն է ըն­դունակ նման ար­դիւնքի բե­րել։ 5 տա­րի անց Դե­քերը թո­ղար­կեց ձայ­նասկա­ւառակ հայ­կա­կան եր­գե­րով։ Շատ եր­գեր լսեց մին­չեւ որ ընտրեց 13 երգ, որոնք չա­փազանց թանկ են հա­յի սրտին. «Կի­լիկիա», «Տլէ Յա­ման», «Մար­տի­կի Եր­գը», «Ատա­նա»… Երե­ւակա­յէք ի՛նչ ջանք էր գոր­ծադրել եւ համ­բե­րու­թիւն՝ սո­վորե­լու հա­մար հայ­կա­կան եր­գե­րը հա­յերէ­նով, որին դե­ռեւս չի տի­րապե­տում, բայց մտա­դիր է սո­վորել։ Նոյ­նիսկ ամուսնա­ցել է հա­յու­հու հետ։ Դե­քերը իրեն հայ է զգում եւ իր ձայ­նասկա­ւառակն անուանել է «Հայ եմ իմ ընտրու­թեամբ»։ Ու­րեմն եթէ մենք հայ ենք Աստծոյ շնոր­հիւ, ապա նա՝ իր ընտրու­թեան շնոր­հիւ։ Դե­քերի կող­քին միշտ կա­րելի տես­նել երա­ժիշտ Արա Գէոր­գեանին։ Նրա «Մուշ»-ը լսե­լիս Դե­քերը զգաց, որ հայ է։

Այսպի­սով Սեպ­տեմբե­րի 3-ին Շու­շիում շքեղ մի հա­մերգ տե­ղի ու­նե­ցաւ՝ «Իմ Ար­ցախ» խո­րագ­րով”։ Բե­մը գրա­ւեց Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին նուագա­րան­նե­րի պե­տական նուագա­խումբը՝ ՀՀ վաս­տա­կաւոր ար­տիստ Նո­րայր Դաւ­թեանի ղե­կավա­րու­թեամբ։ Իսկ այս հա­մոյ­թը բե­մում տես­նել նշա­նակում է տես­նել ու մեռ­նել, որով­հե­տեւ նրա ելոյ­թը խոս­տա­նում է ոչ թէ հայ­կա­կան եր­գի բարձրա­կարգ կա­տարում, այլ հա­մոյ­թը ին­քը հան­դէս է գա­լիս որ­պէս հայ եր­գի սի­րոյ խոս­տո­վանու­թիւն։ Յա­տուկ փայլ Հա­ղոր­դե­ցին հա­մեր­գին եր­գիչներ Համ­լետ Գէոր­գեանը, Լեյ­լա Սա­րիբե­կեանը, Եւա Եգա­նեանը եւ Անա­հիտ Շահ­բա­զեանը, որոնք եր­գե­ցին եւ զու­գերգե­ցին Դա­նիէլի հետ։

«Ես եկել եմ այստեղ, որ­պէսզի դուք տես­նէք, որ ձեր կող­քին կանգնած են նաեւ ու­րիշնե­րը»։ Որ­քա՛ն ջեր­մութիւն եւ պաշտպա­նուա­ծու­թիւն հա­ղոր­դե­ցին մեզ Դա­նիէլի այդ խօս­քե­րը։ Շու­շիում, երբ մենք տօ­նում էինք Ղա­րաբա­ղի ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման 26-րդ տա­րին։ Երբ աշ­խարհը դեռ չի կողմնո­րոշուել՝ ինչպէս վե­րաբե­րուի մեր ան­կա­խաց­մա­նը, բայց ոչ պաշ­տօ­նական յայ­տա­րարու­թիւննե­րում բո­լորը, ով­քեր ծա­նօթ են Ղա­րաբա­ղի խնդրին, ասում են, որ Ատրպէյ­ճա­նը կա­րող է կրկին տես­նել այդ տա­րած­քը իր կազ­մում միայն այն դէպ­քում, երբ կը ոչնչաց­նի Ղա­րաբա­ղի ողջ հա­յու­թիւնը։ Ու մենք այսպէս ապ­րում ենք՝ պաշտպա­նելով եր­կի­րը եւ զո­հուե­լով յա­նուն մեր ան­կա­խու­թեան։ Եւ ահա օտա­րը գա­լիս է հա­մեր­գով քո եր­կիր եւ ասում է, որ դուք մե­նակ չէք։ Ես ձեզ հետ եմ։ Ես էլ եմ հայ։ Ես Դե­քեր չեմ, այլ՝ Դե­քերեան։

Դա­նիէլը ԱՄՆ-ից է, բայց տա­քարիւն է ինչպէս Փոր­տօ-ռի­կացի­ներն են։ Աւար­տել է Նիւ-Եոր­քի երաժշտա­նոցի եր­գե­ցողու­թեան բա­ժինը, այնպէս որ եր­գում է դրուած ու վար­ժուած ձայ­նով։ Սա­կայն եր­գել հո­գով- դա ար­դէն նրա առանձնա­յատ­կութիւնն է եւ դա նշա­նակում է ոչ միայն կա­տարել եր­գը, այլ նաեւ հա­ւատալ նրա գո­յու­թեանը, որով­հե­տեւ երաժշտու­թիւնը արուես­տի այն տե­սակն է, որն աւարտւում է կա­տարու­մից յե­տոյ եւ շա­րու­նա­կում է իր գո­յու­թիւնը միայն հա­զուա­դէպ եր­գիչնե­րի կա­տարու­մից յե­տոյ։ Նրանց եր­գե­րը շա­րու­նա­կում են ապ­րել քո յի­շողու­թեան, քո էու­թեան մէջ։ Ինչպէս շա­րու­նա­կում են ապ­րել իմ մէջ Սեպ­տեմբե­րի 3-ին հնչաց եր­գե­րը, որոնց մա­սին ես գրում եմ Հոկ­տեմբե­րի 23-ին։

Ես յստակ լսում եմ «Ով Հա­յոց Սա­րեր»-ը Խա­չատուր Աւե­տիսեանի, «Հպարտ Գնա­ցէք» Գու­սան Հայ­կա­զու­նի, «Մար­տի­կի Եր­գը» Աշոտ Սա­թեանի։ Իսկ Ար­մէն Մով­սի­սեանի «Վեր Կաց, Եղ­բայր Իմ» եր­գը կա­տարե­լու հա­մար Դե­քերը մօ­տեցաւ դաշ­նա­մու­րին եւ ին­քը նուագեց ու եր­գեց՝ Ճիշդ ին­թո­նացիայով եւ շեշ­տադրու­մով. լսում էինք՝ աչքնե­րիս եւ ականջնե­րիս չհա­ւատա­լով։ Բայց եր­գի­չը հայ եր­գով եւ հայ ոգով մկրտւում էր։ Էդ­կար Յով­հաննի­սեանի «Երե­ւան-Էրե­բու­նի», բայց մինչ այդ «Ատա­նա»-ն, որի մա­սին Դա­նիէլը ասաց.

- Այդ եր­գը փո­խեց իմ կեան­քը։ Այս եր­գով ոչ-հա­յերը պի­տի իմա­նային ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին։ Ամէն տեղ, ուր եր­գում էի, ինձ մօ­տենում էին եւ խոս­տո­վանում, որ եր­բեք նման երգ չեն լսել։ Մի եր­գի մէջ ընդգրկուել է սար­սա­փելի իրո­ղու­թիւնը,- դա կա­րող էր անել գու­ցէ օտա­րը։ Օտա­րը, ով զգա­լով հա­յի ցա­ւը՝ դար­ձաւ այդ ցա­ւի մի­ջոցով հայ։

Հա­մեր­գի աւար­տին չգի­տես ին­չու զգու­շա­նում էինք խօ­սել բարձրա­ձայն եւ խօ­սում էինք շշու­կով…