ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՐԴ

Մեր բառերուն ամենէն յարդարունը

Ընդունիլ պէտք է. ճաշակաւոր յարդարեալ մըն է ան։ Կը սի­րէ շէնք-շնորհքը։ Անոր զար­դա­սէր նկա­րագի­րը թէեւ չէ հա­սած պճնա­մոլու­թեան, սա­կայն լաւ գի­տէ հան­րութեան առ­ջեւ գրա­ւիչ երե­ւիլ։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, ո՛չ, գե­ղեց­կուհիի մը մա­սին չէ, որ կը խօ­սինք, այլ՝ «արդ» բա­ռի մա­սին։ Հա­կառակ անոր, որ ան­շուք միավանկ մըն է ան, միշտ ու­նե­ցաւ մեծ­նա­լու զօ­րաւոր կիրք։ Բազ­մա­զան օժան­դակ տար­րե­րու, ածան­ցումնե­րու եւ բար­դութիւննե­րու շնոր­հիւ, յա­ջողե­ցաւ աւե­լի ճոխ եւ փար­թամ երե­ւալ, քան իր իս­կութիւ­նը։ «Արդ» բա­ռին հո­գեբա­նու­թիւնը վեր­լուծե­լու հա­մար, այ­սօր պի­տի խո­րանանք անոր ար­մատնե­րուն, որ­մէ յե­տոյ կա­րելի պի­տի ըլ­լայ հասկնալ, թէ ուրկէ՛ կու գայ զար­դա­րան­քի հան­դէպ անոր հե­տաքրքրու­թիւնը։

Բառս բուն հնդեւ­րո­պական է։ Ու­նի յու­նա­րէն, լա­տինե­րէն եւ սանսկրիտ ծննդա­կից բա­ռեր։ Բո­լորն ալ կը նշա­նակեն «կար­գա­ւորու­թիւն, կազ­մութիւն, յօ­րինուածք, սարք, կարգ, կա­նոն, ձեւ»։ Այս ստու­գա­բանու­թիւնը կը բա­ւէ ապա­ցու­ցա­նել, թէ ան հա­յոց լե­զուի ամե­նէն բա­րեկարգ բառն է։ Ինչպէս հին դա­րերուն երի­տասար­դուհի­ները առան­ձին չէին տես­նուիր հան­րութեան մէջ ու միշտ կ՚ու­նե­նային ու­ղե­կից պա­ռաւ դա­յեակ մը՝ նոյնպէս ալ «արդ» բա­ռի ամէն քայ­լա­փոխին անոր հե­տեւե­ցան «յ» եւ «զ» մաս­նիկնե­րը։ Առանց անոնց, հա­զուա­դէպ էր, որ այս անարդ բա­ռը տես­նուէր հայ­կա­կան գրա­կանու­թեան մէջ, բա­ռարան­նե­րէն ներս։ Սա­կաւա­թիւ են այն բա­ռերը, որոնց մէջ «արդ» ար­մա­տը անշպար է, ինչպէս՝ «ար­դել»- ձեւ տալ, «անարդ»- տձեւ, տգեղ, ան­ձեւ, ան­կազմ, «ար­դուած»- ձե­ւաւո­րուած, «ծոր­ծո­րարդ» գո­գաւոր, «վի­մարդ» քա­րի պէս ամուր, «ար­դուկ», այն գոր­ծի­քը, որ տա­րազ­նե­րուն հար­թութիւն եւ բա­րեձե­ւու­թիւն կու տայ, ինչպէս նաեւ՝ խո­րանի եւ հաւ­կի­թի ձե­ւեր ու­նե­ցող եր­կու բառ, խո­րանարդ եւ ձուարդ։ Մաս­նա­ւոր ու­շադրու­թեան ար­ժա­նի է «գմբէ­թարդ» բա­ռը, միանաւ կամ եռա­նաւ եկե­ղեցի­ներու խո­րանը հո­վանա­ւորող այն կի­սաշրջա­նաձեւ կա­ռու­ցուած­քը, ուր տեղ գտած կ՚ըլ­լան Քրիս­տո­սի, Աս­տուածա­մօր կամ սուրբե­րու խճան­կարնե­րը կամ որ­մանկար­նե­րը։ Ամէն արուես­տա­սէր պի­տի ու­զէր տես­նել անոնց տպա­ւորիչ մէկ օրի­նակը՝ Արու­ճի Ս. Գրի­գոր եկե­ղեց­ւոյ նկա­րազար­դուած գմբէ­թար­դը, որ ու­նի 7 մ. բարձրու­թեամբ պատ­կե­րուած Քրիս­տոս, ձախ ձեռ­քին մա­գաղա­թագա­լարով։

«Արդ» բա­ռին բազ­մանդամ ըն­տա­նիքը գոր­ծա­ծու­թեան մէջ տես­նե­լու հա­մար, յար­գե­լի ըն­թերցող, կը բա­ւէ Յու­նիս ամ­սուան եր­րորդ շա­բաթ օրը Սե­ւանայ լիճ ճամ­բորդած ըլ­լալ, բարձրա­նալ Ս. Մա­րիամ Աս­տուածա­ծին եկե­ղեց­ւոյ բա­կը, նստիլ քա­րի մը վրայ կամ խո­տերուն, ու դի­տել «Հին Աս­տուած­ներ» թա­տերա­խաղի աշա­կեր­տա­կան ու խիստ սի­րողա­կան այն ներ­կա­յացու­մը, զոր ամէ­նամեայ աւան­դութեան վե­րածեր ենք։ Այս տա­րի պատ­րաստած ենք Մա­րիամ իշ­խա­նու­հիին եւ Յով­հաննէս վա­նահօր տե­սարա­նը։ Քրիս­տի­նան «իշ­խա­նու­հի» է, Շան­թը՝ «վա­նահայր»։ Եր­կու պա­տանի­ները եկե­ղեց­ւոյ մէջ են հի­մա։ Զբա­ղած են իրենց ար­դուզար­դով։ Լո­րենին մեր դի­մայար­դարն է, կը բա­րեզար­դէ «իշ­խա­նու­հիի» յօն­քերն ու այ­տե­րը, թե­թեւ կարմրու­թիւն մը կու տայ անոր դէմ­քին։ Իսկ մեր բե­մայար­դա­րը աշ­խարհի առա­ջին եւ ամե­նէն ստեղ­ծա­գործ արուես­տա­գէտն է- ի՛նքը արա­րիչը, ան որ մեր խա­ղի հա­մար պատ­րաստեր է բարձրա­դիր կա­պոյտ լիճ մը, կղզի մը անոր մէջ ու չորս կող­մը ձիւ­նա­զարդ լեռ­ներ։ Ու­շագրաւ են նաեւ տե­սարա­նը ամ­բողջաց­նող կա­նան­չա­զարդ բլուրնե­րը, տե­սակա­ւոր թռչուննե­րը, լուռ սա­հող ամ­պե­րը եւ յետ­մի­ջօրէի զո­վաց­նող զե­փիւ­ռը։

«Արդ»ը «յ» մաս­նի­կով մեր լե­զուին տուաւ բազ­մա­թիւ բա­ռեր։ Առա­ջինը կը մտա­բերեմ, երբ աչ­քերս բարձրաց­նեմ դէ­պի խո­րան, «խո­րանա­յար­դար»։ Ապա մի առ մի կը յայտնուին ու­րիշներ. «խա­չայար­դար» ոս­կե­րիչ­ներ, «նուագա­յար­դար» ար­հեստա­ւոր­ներ, «փո­ղոցա­յար­դար» եւ «քա­ղաքա­յար­դար» շի­նարար­ներ, «մար­տա­յար­դար» սպա­րապետ­ներ, «սե­ղանա­յար­դար» նա­ժիշտներ։ «Եր­գա­յար­դար» երա­ժիշտնե­րու շնոր­հիւ ու­նե­ցանք հո­գեպա­րար շա­րական­ներ, «գմբէ­թայար­դար» եւ «տա­ճարա­յար­դար» վար­դա­պետ­նե­րու շնոր­հիւ ու­նե­ցանք վա­յելուչ տա­ճար­ներ։ Ան­շուշտ պի­տի յի­շենք «դի­մայար­դար»ն ու «բե­մայար­դար»ը, ինչպէս նաեւ՝ «վար­սա­յար­դար», «մատ­նա­յար­դար», «հան­դի­սայար­դար» եւ «ճա­կատա­յար­դար» բա­ռերը։ Պի­տի չմոռ­նանք նաեւ «ար­տաքնա­յար­դար» ածա­կանը, որ ըստ երե­ւոյ­թին ար­դէն ժա­մանա­կավ­րէպ դար­ձեր է։ Սա­կայն, այս հա­զուա­գիւտ բա­ռը, որ կը նշա­նակէ «դուրսէն զար­դա­րուած, դուրսէն մա­քուր», մեր գրա­կանու­թեան էջե­րուն մէջ ու­նի պատ­կե­րալից ար­տա­յայ­տութիւններ. «ար­տաքնա­յար­դար առա­քինու­թիւն», «ար­տաքնա­յար­դար ձե­ւակեր­պութիւն», «ար­տաքնա­յար­դար բա­ցատ­րութիւն», «ար­տաքնա­յար­դար բա­րեկար­գութիւն»։ Գրի­գոր Նա­րեկա­ցիի գրի­չին կը պատ­կա­նի այն ար­տա­յայ­տութիւ­նը, զոր յօ­րիներ է մե­ղաւոր կեանք մը նկա­րագ­րե­լու հա­մար. «ար­տաքնա­յար­դար բա­ժակ ան­մա­քուր»։

Պատ­րաստ են դե­րասան­նե­րը։ Կ՚ել­լենք դուրս։ Ամ­բողջ դա­սարա­նը նստած է գե­տին։ Պի­տի ներ­կա­յաց­նենք պատ­մութիւն մը, որ 1000 տա­րի առաջ տե­ղի ու­նե­ցեր է ճիշդ այս վայ­րի վրայ, այս տա­ճարի շի­նարա­րու­թեան օրե­րուն։ (Կը նկա­տենք նաեւ, թէ մեր Բե­մայար­դա­րը տե­սարա­նի մէջ փո­փոխու­թիւն մը կա­տարած է- կղզին վե­րածեր է թե­րակղզիի)։ Կը սկսի խա­ղը.

- Աս­տուծոյ օրհնու­թիւնը քու վրադ, իշ­խա­նու­հի։

- Եւ քո՛ւ, հայր սուրբ։ Ի՞նչ լու­րեր վան­քէն…

- Օր օրի կը լրա­նայ ու կը դառ­նայ տուն աղօթ­քի…

Երբ հե­թանոս էին այս լեռ­ներն ու կղզին, մեր լե­զուն ար­դէն ու­նէր «արդ»ով ճո­խացած բա­ռապա­շար. ար­դակ, ար­դա­կագոյն, ար­դա­կել, ար­դուած, ար­դիւնք, ար­դար, ար­դա­րեւ, անար­դի...

Իշ­խա­նու­հին, ար­դա­րամիտ կին, ու­նի խոս­տո­վանու­թիւն մը. «Ճշմար­տութի՛ւնը, վար­դա­պե՛տ։ Մենք այս եկե­ղեցին չենք շի­նած քու բարձրեալ Աստծոյդ հա­մար, ինչպէս որ միշտ կրկներ ես. մի՛ խա­բեր քեզ. Այդ եկե­ղեցին շի­ներ ենք մենք մե­զի հա­մար, մեր սի­րոյ Աստծոյն հա­մար»։

Աս­տուածա­շունչի թարգմա­նու­թեան օրե­րուն, մեր «արդ»ուած բա­ռերը ար­ձա­նագ­րուեցան մա­գաղա­թի վրայ, յա­ւերժ զար­դա­րելու հա­մար հա­յոց լե­զուն։ Աս­տուածա­շունչի թարգմա­նու­թեան մէջ «արդ» ար­մա­տը գոր­ծա­ծուած է 1118 ան­գամ, «ար­դա­րու­թիւն»՝ 479 ան­գամ, «ար­դար»՝ 423 ան­գամ, «յար­դա­րեալ»՝ 4 ան­գամ։

Լուռ է վա­նահայ­րը։ Իշ­խա­նու­հին ար­դար պա­տաս­խան կը սպա­սէ. «Այո՛. Այդ քու եկե­ղեցիդ նուիրուած է ո՛չ թէ Մա­րիամ Աս­տուածած­նին, այլ քու Մա­րիամ իշ­խա­նու­հիիդ։ Ըսէ՛, ճիշդ չէ՞»։

Այս յան­դի­մանու­թե­նէն ետք պատ­մութիւ­նը գալ շա­բաթ պի­տի ու­նե­նայ անակնկալ ան­կիւնա­դարձ մը, պա­ռակ­տում մը։ Իսկ «արդ» բառը պիտի գտնէ նոր գործակիցներ, ինչպէս «զ» տառը ու այդ համագործակցութիւններէն պիտի ծնին հարիւրաւոր զարդարուն գաղափարներ եւ անձեր։

(Շարունակելի)