ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Վան Կոկի Կրքերը» Երեւանում

dzovinarlok@gmail.com

Ինքնադիմանկարից մեզ վրայ է նայում նկարի­չը։ Մե՞զ վրայ է նա­յում թէ՞ ինքն իր վրայ։ Նա ինքն իր վրայ է նա­յում, երբ նկա­րում է, բայց պատ­­րաստի նկա­­րից՝ ար­­դէն մեզ վրայ… Ստաց­­ւում է, որ մարդ՝ նա­­յելով ինքն իր վրայ, նա­­յում է միաժա­­մանակ աշ­­խարհին։ Արուես­­տի աշ­­խարհում յայտնի են ան­­թիւ ինքնա­­դիման­­կարներ, սա­­կայն այ­­սօր մենք կանգ ենք առ­­նե­­­լու մէ­­կի վրայ՝ հո­­լան­­դա­­­կան նկա­­րիչ Վի­­սենթ Վան Կո­­Կի (1853-1890)։

Համ­­ճար լի­­նելը, հան­­ճա­­­րեղու­­թիւն կրե­­լը դա անա­­սելի բեռ է, քան­­զի դա նոր­­մալ չէ։ Եւ քա­­նի որ շուրջդ նոյն հան­­ճարնե­­րը չեն, այլ՝ սո­­վորա­­կան մար­­դիկ, ապա երե­­ւակա­­յէք որ­­քա՛ն դժուար է լի­­նում կեան­­քը հան­­ճա­­­րեղ մար­­դու հա­­մար։ Սա­­կայն կայ կեանք, որը մարդն ապ­­րում է իր օրով, եւ կայ այն կեան­­քը, որ սկսւում է մա­­հից ան­­դին եւ ապրւում է կրկին ու կրկին տար­­բեր ժա­­մանակ­­նե­­­րում ար­­դէն մարդկու­­թեան կող­­մից։

Արուես­­տի պատ­­մութեան մէջ չկայ աւե­­լի ցայ­­տուն օրի­­նակ, երբ արուես­­տա­­­գէտը նման մասշտա­­բի համ­­բաւ ձեռք բե­­րի մա­­հից յե­­տոյ, չկայ մի ու­­րիշ նկա­­րիչ, որի նկա­­րի հա­­մար վճա­­րէին աւե­­լի մեծ գին, քան պատ­­րաստ են վճա­­րել Վան Կո­­կի նկա­­րի հա­­մար։ Սա­­կայն կեան­­քի օրով նրա գէթ մէկ նկա­­րը վա­­ճառուեց, եւ երբ նրա մա­­սին գրուեց լուրջ մի յօ­­դուած, Վան Կո­­կը վա­­խեցաւ։ Վա­­խեցաւ յա­­ջողու­­թիւնից, որով­­հե­­­տեւ յա­­ջողուած նկա­­րիչը չէր նկա­­րի այդքա՛ն կրքոտ, այդքա՛ն ներ­­քին ու­­ժով. Ար­­տա­­­քին բա­­րեկե­­ցու­­թիւնը արուես­­տա­­­գէտի թշնա­­մին էր, որո­­վեհե­­տեւ թու­­լացնում էր նրա կիր­­քը։ Ան­­հա­­­ւատա­­լի է, բայց նա նոյ­­նիսկ հրա­­ժարուեց ժա­­ռան­­գութեան իր բաժ­­նից հօր մա­­հից յե­­տոյ՝ 1885-ին։

Վան Կո­­կը մա­­հացաւ Փա­­րիզից ոչ հե­­ռու գտւող Օվեր Սիւռ Ուազ վայ­­րում։ Նրա մա­­հուան օրը, օրուայ քրո­­նիկը հաս­­տա­­­տուած է. 27 Յու­­լիս 1890 էր, նա վերցրեց ներ­­կե­­­րը եւ գնաց դաշ­­տեր, որ­­պէսզի նկա­­րի, այնտեղ նա ինքն իր վրայ կրա­­կեց ատրճա­­նակով։ Միան­­գա­­­մից չմա­­հացաւ։ Արիւ­­նա­­­հոսող վէր­­քով որո­­վայ­­նում նա վե­­րադար­­ձաւ հիւ­­րա­­­նոց։ Վեր­­ջին ժա­­մերին նրա հետ էր եղ­­բայր Թեօն։ Նա քա­­ջալե­­րում էր եղ­­բօ­­­րը, ասե­­լով, որ կա­­պաքի­­նուի եւ նրա հո­­գեկան տագ­­նա­­­պը կը յաղ­­թա­­­հարուի, բայց Վին­­սենթը ու­­զում էր մա­­հանալ եւ ասաց, որ նրա տխրու­­թիւնը կը մեռ­­նի միայն իր հետ։ Մա­­հացաւ Յու­­լի­­­սի 29-ի կէ­­սօրին։ Վեր­­ջին խօս­­քերն էին «Հէնց այսպէս ես կը ցան­­կա­­­նայի մա­­հանալ»։ Սա­­կայն մի ու­­րիշ վար­­կա­­­ծով նրա վեր­­ջին խօս­­քերն էին «Որ­­քան եմ տուն ու­­զում վե­­րադառ­­նալ»։ Կար­­ծում եմ, տուն բա­­ռը այս հա­­մատեքստում նշա­­նակում է՝ վե­­րադառ­­նալ այնտեղ, որ­­տե­­­ղից մարդն աշ­­խարհ է գա­­լիս։ Ո՞րտեղ է դա։ Ոչ ոք գի­­տի։ Գու­­ցէ միայն մեռ­­նո­­­ղը՝ մեռ­­նե­­­լիս։

Վան Կո­­կը այն նկա­­րիչն է, որին մա­­հից յե­­տոյ հե­­տազօ­­տում են մի կող­­մից հո­­գեբոյժնե­­րը, իսկ միւս կող­­մից՝ արուես­­տա­­­բան­­նե­­­րը, որոնք նրա նո­­րարա­­կան նկար­­չա­­­կան լե­­զուն ամե­­նեւին էլ չեն կա­­պում նրա հո­­գեկան ինչ-ինչ տագ­­նապնե­­րի հետ։ Նրա նո­­րարա­­րու­­թիւնը կա­­յանում էր նկար­­չա­­­կան բնոյ­­թի մէջ. մինչ ակա­­դէմիկ նկա­­րիչ­­նե­­­րը փոր­­ձում էին նմա­­նակել բնու­­թեանը, նա մեծ վրցնա­­հարուած­­նե­­­րով ցու­­ցա­­­բերում էր ոչ թէ բնու­­թեան նմա­­նակու­­մը, այլ՝ նկար­­չութեան բնու­­թիւնն ու էու­­թիւնը, որը դե­­ռեւս դժուար էր ըն­­կալւում նրա օրով։

Շա­­տերը բա­­ցատ­­րում են նրա հան­­ճա­­­րը իր հո­­գեկան հի­­ւան­­դութեամբ, բայց նա գրել էր եղ­­բօ­­­րը. «Եթէ չլի­­նէր այս հի­­ւան­­դութիւ­­նը, ին­­չե՛ր կա­­րող էի ես նկա­­րել»։ Այ­­սինքն նրա հան­­ճա­­­րը բա­­ցատրւում է ոչ թէ հի­­ւան­­դութեամբ, այլ հա­­կառակ հի­­ւան­­դութեան… Ու­­րիշ կերպ ասած եթէ նոյ­­նիսկ հի­­ւան­­դութիւ­­նը նպաս­­տում էր հան­­ճա­­­րեղու­­թեանը, ապա նոյն հի­­ւան­­դութիւնն էլ խան­­գա­­­րում էր հան­­ճա­­­րին։

Նկար­­նե­­­րից զատ Վին­­սենթը թո­­ղեց մի մեծ նա­­մակա­­նի, որը ուղղուած էր իր եղ­­բօր Թեոյին եւ որ­­տեղ Վին­­սենթը նկա­­րագ­­րում է ար­­դէն ոչ միայն իր հո­­գեկան, այլ՝ հո­­գեւոր վի­­ճակ­­նե­­­րը. «Սկզբից ես նկա­­րում եմ այն, ինչ թաք­­նուած է աչ­­քից, յե­­տոյ այն, ինչ տե­­սանե­­լի է բո­­լորին»։

Ին­­չո՞ւ էին նրա գոյ­­նե­­­րը այդքան վառ։ Ահա նրա բա­­ցատ­­րութւնը. «Որ­­քան ես աւե­­լի սար­­սա­­­փելի, ծեր, չար, հի­­ւանդ եւ աղ­­քատ եմ դառ­­նում, այնքան իմ գոյ­­նը հո­­յակապ, վառ ու փայ­­լուն է դառ­­նում… Աստղե­­րով ես յոյսն եմ ար­­տա­­­յատում, հո­­գուս կրա­­կը՝ մայ­­րա­­­մու­­տի փայ­­լով»։

Վան Կոկն ապ­­րեց ըն­­դա­­­մէնը 37 տա­­րի, նկա­­րել սկսեց 27 տա­­րեկա­­նից, թո­­ղելով աւե­­լի քան 1600 աշ­­խա­­­տանքներ, ինքնաս­­պան եղաւ, թէեւ գո­­յու­­թիւն ու­­նի նաեւ վար­­կած, որ նրան սպան­­նե­­­ցին։ Հէնց այդ վար­­կա­­­ծի վրայ է հիմ­­նուած նոր մի անի­­մացիոն ֆիլ­­մի բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւնը, որը դար­­ձաւ սեն­­սա­­­սիոն ողջ աշ­­խարհում…

Վան Կո­­կի մա­­սին ան­­թիւ ֆիլ­­մեր են նկա­­րահա­­նուել. վա­­ւերագ­­րա­­­կան, գի­­տա-հե­­տազօ­­տական, 1956-ին Քըրք Տուկլա­­սի դե­­րակա­­տարու­­թեամբ նկա­­րահա­­նուեց «Կեան­­քի Ծա­­ռաւ» ամե­­րիկեան գե­­ղարուես­­տա­­­կան ֆիլ­­մը, որի կար­­գա­­­խօսն էր «Դրա­­մա մի մար­­դու մա­­սին, որն ապ­­րում էր ան­­կուշտ կիր­­քով»։ Եւ ահա 2016-ին մեծ էք­­րան բարձրա­­ցաւ անի­­մասիոն “Loving Vincent” անու­­նով ֆիլ­­մը, որը դար­­ձաւ արուես­­տի մե­­ծագոյն իրո­­ղու­­թիւն ողջ աշ­­խարհում։ Հա­­յերէն կոչ­­ւում է «Վան Կո­­Կի Կրքե­­րը»։ ֆիլ­­մում մենք տես­­նում ենք Վան Կո­­կի 125 նկար­­նե­­­րը, որոնք սկսում են «շար­­ժուել» ու”«խա­­ղալ»”շնոր­­հիւ 65,000 նկար­­նե­­­րի (կադ­­րե­­­րի), արուած յիւ­­ղա­­­ներ­­կով 125 գե­­ղան­­կա­­­րիչ­­նե­­­րի կող­­մից։ Առա­­ջին ֆիլմն է կի­­նոյի պատ­­մութեան մէջ, որը ստեղ­­ծուել է յիւ­­ղա­­­ներ­­կով։

Հա­­յաս­­տանն էլ ան­­մասն չմնաց աշ­­խարհից եւ Հոկ­­տեմբե­­րի 28-ին, ճիշդ անի­­մացիայի մի­­ջազ­­գա­­­յին օրը եւ ճիշդ “«ՌէԱնի­­մանիա» 9-րդ մի­­ջազ­­գա­­­յին անի­­մացիոն ֆիլ­­մե­­­րի փա­­ռատօ­­նի բաց­­ման օրը «Մոս­­կուա» կի­­նօթատ­­րո­­­նում ցու­­ցադրուեց այդ սեն­­սա­­­սիոն ֆիլ­­մը։ Բա­­ցեց փա­­ռատօ­­նը «ՌէԱնի­­մանիայի» հիմնդա­­դիր-տնօ­­րէն Վրէժ Քա­­սու­­նին։ Նա պատ­­մեց, որ պրո­­դիւ­­սեր Ճոն Բո­բիթը այս նա­խագի­ծը սկսեց կար­ճա­մեթ­րաժ ֆիլ­մով, այ­նուհե­տեւ մտա­ծեց լիամեթ­րաժ ֆիլ­մի մա­սին։ Բեմ դուրս եկաւ ին­քը՝ ֆիլ­մի պրո­դիւ­սեր Ճոն Բո­բիթը՝ ասե­լով, որ ֆիլ­մի նպա­տակն էր դպչել մարդկա­յին սրտե­րին։

Ֆիլ­մի հե­ղինակ­նե­րին դա յա­ջողուեց։ Եւ ինչպէ՞ս կա­րող էր ձա­խողուել, եթէ խօսքը գնում էր մի նկարչի մասին, որն աշխատում էր սրտով։ Այն էլ այրուող սրտով։