ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Ես նկարում եմ այն, ինչ նուագում եմ» Յակոբ Խալաթեանը ընտրում է Շուշին

dzovinarlok@gmail.com

Երբ նա քայ­լում է Շու­շիում, նրան ճա­նաչում են մե­ծից փոքր, ոմանք էլ ետե­ւից ասում են Սա­յաթ-Նո­վա։ Որով­հե­տեւ Յա­կոբ Խա­­լաթեանը քա­­ման­­չայ է նուագում։ Եւ նրա հետ շա­­րու­­նակ հար­­ցազրոյցներ են անում. առա­­ջին հար­­ցը սո­­վորա­­բար լի­­նում է «Ին­­չո՞ւ քա­­ման­­չա»։ Մենք Յա­­կոբի հետ ու­­նե­­­ցանք հե­­տեւեալ զրոյ­­ցը.

- Ծնուել եմ Երե­­ւանում 1956-ին։ Սա­­կայն ես մշե­­ցի եմ։ Նախ­­նի­­­ներս Մշոյ Հա­­ցեկաց (Մես­­րոպ Մաշ­­տո­­­ցի ծննդա­­վայր) գիւ­­ղից են գաղ­­թել 1830-ին, եւ այն ինչ ես ներ­­սում ու­­նեմ,- դա Մշոյ օդ ու ջրից է։ Աւագ քոյրս՝ Կա­­րինէն նուագում էր քա­­նոն. նրա նուագի ատեն ես սե­­ղանի վրայ էի խփում։ Այդ տես­­նե­­­լով հայրս սեւ շու­­կա­­­յից ինձ դհոլ գնեց։ Նա աշ­­խա­­­տում էր գոր­­ծա­­­րանում, իսկ այնտեղ ինքնա­­գործ խումբ կար, որի ղե­­կավա­­րը՝ Մար­­տին Խա­­չատ­­րեանը, քա­­ման­­չա­­­հար էր եւ սքան­­չե­­­լի ման­­կա­­­վարժ։ Նա ինձ քա­­ման­­չա­­­յի մաս­­նա­­­ւոր դա­­սեր տուեց։ Եւ անվճար։ Երաժշտա­­կան դպրոց­­նե­­­րում մին­­չեւ 1975-ը քա­­ման­­չա­­­յի դա­­սարան չկար։ Հէնց Մար­­տին Խա­­չատ­­րեանն է բա­­ցել այդ դա­­սարա­­նը Տ. Չու­­խա­­­ջեանի եւ Ալ. Սպեն­­դիարո­­վի երաժշտա­­կան դպրոց­­նե­­­րում 1974-1975 թթ., երբ ես ար­­դէն աւար­­տե­­­ցի Ռո­­մանոս Մե­­լիքեանի անուան երաժշտա­­կան ու­­սումնա­­րանը, որ­­տեղ սո­­վորե­­ցի 1972-1975 թթ-ին նոյն Մար­­տին Խա­­չատ­­րեանի դա­­սարա­­նում։


- Դաշ­­նա­­­մու­­րը պար­­տա­­­դիր է բո­­լոր նուագա­­րան­­նե­­­րի հա­­մար, այնպէս չէ՞։

- Այո, բո­­լոր ժո­­ղովրդա­­կան եւ դա­­սական նուագա­­րան­­ներ սո­­վորե­­լու հա­­մար անցնում էին «ընդհա­­նուր դաշ­­նա­­­մուր» առար­­կան։ Ցա­­ւօք, այս դրոյ­­թը հի­­մա պար­­տա­­­դիր չէ։

- Կար­­ծեմ սոլ­­ֆեժն էլ այ­­սօր պար­­տա­­­դիր չէ, թէեւ դժուար է երե­­ւակա­­յել՝ ինչպէս կա­­րելի է ծա­­ռի ճիւղ դառ­­նալ առանց ծա­­ռի ար­­մա­­­տի։ Իսկ երաժշտա­­նոց ե՞րբ ըն­­դունուեցիք։

- 1981-ին, սա­­կայն ես հա­­մարում եմ, որ կրթու­­թիւն կո­­չուա­­ծը հիմ­­նուած է հիմ­­նա­­­կանում ինքնակրթու­­թեան վրայ։

- Յա­­կոբ, քա­­ման­­չան ժո­­ղովրդա­­կան նուագա­­րան է, ի՞նչ զգաց­­մունքներ կա­­րելի է ար­­տա­­­յայ­­տել քա­­ման­­չա­­­յով։

- Ես նուագում եմ, կար­­ծես եր­­գում եմ։ Սա երգ է. մարդկա­­յին ձայ­­նի ար­­տա­­­բերում գոր­­ծի­­­քով։

- Ու­­րեմն քա­­ման­­չան կա­­րելի է դա­­սել նաեւ որ­­պէս վո­­քալ գոր­­ծիք։

- Բայց սա այն գոր­­ծիքն է, որը չի հնչում ու­­տե­­­լու պա­­հերին։

- Իսկ կին է թէ՞ տղա­­մարդ քա­­ման­­չան։

- Կին է…

- Եւ նրան կա­­րելի է զար­­դա­­­րել ինչպէս կնո­­ջը։

- Եթէ վար­­պե­­­տը գոհ էր մնում իր պատ­­րաստած գոր­­ծի­­­քից, ապա ան­­պայման զար­­դա­­­րում էր սա­­դափով եւ սեւ-սպի­­տակ էբո­­նիտով։

- Իսկ ի՞նչ գոր­­ծեր կան գրուած քա­­ման­­չա­­­յի հա­­մար։

- Շատ քիչ…Մին­­չեւ 80-ական­­նե­­­րը հիմ­­նա­­­կանում դրանք փո­­խադ­­րումներ էին՝ ջու­­թա­­­կի հա­­մար գրուած եր­­կե­­­րի։

- Քա­­ման­­չա­­­յի հա­­մար գրուած­­նե­­­րի տե­­ւողու­­թիւնը 3-5 րո­­պէ է, դա չի կա­­րող բա­­ւարա­­րել երաժշտին եւ դուք կա­­տարել էք գոր­­ծեր, ստեղ­­ծուած ջու­­թա­­­կի հա­­մար։

- Ես միշտ նա­­խան­­ձել եմ ջու­­թա­­­կահար­­նե­­­րին, որոնք նուագում էին մի ամ­­բողջ կէս ժա­­մանոց կոն­­ցերտ նուագախմբի հետ։ Ես կա­­տարե­­ցի Արամ Խա­­չատու­­րեանի ջու­­թա­­­կի կոն­­ցերտը քա­­ման­­չա­­­յով՝ առանց փո­­խադ­­րումի, որ­­պէսզի ցու­­ցադրեմ քա­­ման­­չա­­­յի հնա­­րաւո­­րու­­թիւննե­­րը։ 1976 թուականն էր, այդ ժա­­մանակ պատ­­ճէ­­­նահա­­նում չկար եւ ես ձեռ­­քով եմ ար­­տագրել կոն­­ցերտը։

- Յա­­կոբ, դու դա ար­­տագրել ես ոչ միայն որ­­պէս երա­­ժիշտ, այլ՝ ձե­­ւաւո­­րել ես ար­­դէն որ­­պէս նկա­­րիչ, սա­­կայն նախ­­քան քո նկար­­չութեան մա­­սին խօ­­սելը, շա­­րու­­նա­­­կենք մեր խօս­­քը քա­­ման­­չա­­­յի եւ ջու­­թա­­­կի մա­­սին։ Աւետ Տէր­­տէ­­­րեանի մօտ սիմ­­ֆո­­­նիայում հնչում է քա­­ման­­չա, բայց ով­­քե՞րն են գրել գոր­­ծեր քա­­ման­­չա­­­յի հա­­մար քո խնդրան­­քով եւ յա­­տուկ քեզ հա­­մար։

- Ռու­­բէն Ալ­­թունեանը գրեց «Ան­­տունի»-ն քա­­ման­­չա­­­յի եւ կա­­մերա­­յին նուագախմբի հա­­մար, որը ես կա­­տարե­­ցի առա­­ջին ան­­գամ 2002-ին Երե­­ւանում։ Վա­­չէ Շա­­րաֆեանի եր­­կը, որ­­տեղ մե­­նակա­­տարը քա­­ման­­չա­­­հարն է եւ նուագում է լա­­րային քա­­ռեակի, դհո­­լի եւ դաշ­­նա­­­մու­­րի հետ։ Վեր­­ջա­­­պէս, նշեմ մեր ճա­­զային կոմ­­պո­­­զիտոր Ստե­­փան Շա­­քարեանին…

- Սպա­­սէ՛ք, Յա­­կոբ, ես յի­­շեցի ձեր Էդուարդ Բաղ­­դա­­­սարեանի «Ռապ­­սո­­­դիա»-ի կա­­տարու­­մը։ Ան­­հա­­­ւատա­­լի՛ էր։ Դուք ապա­­ցու­­ցե­­­ցիք, որ քա­­ման­­չան ի վի­­ճակի է նման բարդ գործ կա­­տարել։ Բայց մի՞թէ դժուար չէր։

- Քա­­ման­­չան յար­­մա­­­րեցուած չի դա­­սական գոր­­ծեր նուագե­­լու հա­­մար՝ տեխ­­նի­­­կական խնդիր­­նե­­­րի պատ­­ճա­­­ռով։ Ջու­­թա­­­կի վե­­րեւը նեղ է, ներ­­քե­­­ւը՝ լայն, իսկ քա­­ման­­չա­­­յի մօտ՝ հա­­կառակն է, ուստի տեղ չկայ մատ­­ներ դնե­­լու հա­­մար։ Առա­­ջին ան­­գամ այդ տեխ­­նի­­­կական խնդի­­րը վե­­րաց­­րեց կոմ­­պո­­­զիտոր եւ երաժշտա­­գէտ Աշոտ Պետ­­րո­­­սեան­­ցը, որը կա­­տարե­­լագոր­­ծում էր նուագա­­րան­­նե­­­րը եւ քա­­ման­­չա­­­յի կո­­թի դիր­­քը փո­­խեց (նե­­ղից դէ­­պի լայն)։ Ար­­դիւնքում ու­­նե­­­ցանք քա­­ման­­չա­­­յի 2 տե­­սակ. 1. ժո­­ղովրդա­­կան աւան­­դա­­­կան ար­­տա­­­քինով, 2. պրո­­ֆեսիոնալ երա­­ժիշտնե­­րի հա­­մար, որոնք ու­­զում են նուագել դա­­սական գոր­­ծեր եւ որոնք ան­­գամ աղեղն են բռնում ջու­­թա­­­կահա­­րի նման։ Հի­­մա ար­­դէն մեր վար­­պետնե­­րը նոյնպէս լայ­­նացնում են կո­­թի հա­­տուա­­ծը։

- Ին­­չի՞ց են պատ­­րաստում քա­­ման­­չան։

- Ըն­­կուզե­­նուց։ Դու­­դուկը՝ ծի­­րանե­­նուց, թա­­ռը՝ թու­­թից. ծի­­րանը ծանր է, իսկ թթի խտու­­թիւնը թե­­թեւ է։ Օրի­­նակ, պարսկա­­կան թա­­ռերը մեծ են եւ գրկել չի լի­­նում եւ ծնկնե­­րին են դնում ի տար­­բե­­­րու­­թիւն հա­­յերի, որոնք կրծքին են պա­­հում. իսկ սի­­թառը Հնդկաս­­տա­­­նում գետ­­նին են դնում…

Յա­­կոբ Խա­­լաթեանը նուագել է տար­­բեր հա­­մոյթնե­­րում, հիւ­­րա­­­խաղե­­րով շրջել բո­­լոր մայրցա­­մաք­­նե­­­րը եւ՝ դառ­­նա­­­լով 60 տա­­րեկան, որո­­շել է այ­­լեւս կտրուկ փո­­խել իր կեան­­քը եւ ընտրել է Շու­­շին որ­­պէս ապ­­րե­­­լու եւ աշ­­խա­­­տելու վայր։ Քա­­նի-քա­­նիսը զո­­հուե­­ցին յա­­նուն Շու­­շիի ազա­­տագրմա­­նը եւ ահա ես հան­­դի­­­պեցի մէ­­կին, ով ցան­­կա­­­նում է ապ­­րել յա­­նուն Շու­­շիի։ Վե­­րականգնել Շու­­շիի քա­­ման­­չա­­­յի եւ թա­­ռի դպրո­­ցը։ Երբ նրան տրա­­մադ­­րեն թա­­ռահար Բա­­լա Մե­­լիքեանի (1888-1935) տու­­նը, նա այստեղ բա­­ցելու է երաժշտա­­կան ան­­կիւն եւ այդ տա­­նը զբա­­ղուե­­լու է գոր­­ծի­­­քաշի­­նու­­թեամբ եւ ման­­կա­­­վար­­ժութեամբ։ Յա­­կոբ Խա­­լաթեանը այն հա­­զուա­­դէպ երա­­ժիշտնե­­րից է, ով ոչ միայն նուագում է գոր­­ծի­­­քի վրայ, այլ նաեւ հաս­­կա­­­նում է նրա անա­­տոմիան, տի­­րապե­­տում գոր­­ծի­­­քի բո­­լոր գաղտնիք­­նե­­­րին։ Կայ մի հան­­գա­­­մանք էլ, որի պատ­­ճա­­­ռով Յա­­կոբը հիւ­­րա­­­խաղե­­րին նա­­խընտրում է նստա­­կեաց ապ­­րե­­­լաձեւ։ Նա նաեւ նկա­­րիչ է եւ խոս­­տո­­­վանում է, որ նկա­­րում է այն, ինչ նուագում է։ Մենք եր­­կար խօ­­սեցինք նկար­­չութեան մա­­սին եւ ես հա­­սայ այն եզ­­րա­­­կացու­­թեան, որ նկար­­չութիւ­­նը արուես­­տի ամե­­նադ­­ժուար տե­­սակն է։ Իսկ Յա­­կոբը աւե­­լաց­­րեց, որ հենց նկար­­չութիւնն է պա­­հան­­ջում ամե­­նաշատ տա­­ղանդ։

Օրեր առաջ գրել էի Դա­նիէլ Դե­քերի մա­սին, որն իրեն հայ էր հա­մարում իր ընտրու­թեամբ։ Ժա­մանակն է, որ­պէսզի ծնունդով հա­յը Հա­յաս­տանն ընտրի իր հա­մար որ­պէս աշ­խարհըն­կալման վայր, առա­ւել՝ Ար­ցա­խը, որը, վեր­ջա­պէս դար­ձաւ Հա­յաս­տան։

7

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ