ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՀԱՐՍ

Բառերու ամենէն պտղաբերը

Հարս։ Ի՛նչ երազային բառ։ Կուսագեղ միավանկ մը, որուն ժպի­տին եւ սե­ռին տի­րանա­լու երա­զով ի՜նչ ան­քուն գի­շեր­ներ ան­ցուցեր են սի­րահար տղա­ներ։ Լայ­նա­լանջ կտրիճ­ներ պայ­քար մղեր, փա­փաքեր են իրենց ազ­գա­նու­նը անոր տալ՝ ցան­կա­ցեր են այդ գե­ղեց­կուհին իրենց սրտե­րուն մէջ ամ­փո­փել... Յար­գե­լի ըն­թերցող, այս տո­ղերը իրենց մէջ կը պա­րու­նա­կեն «հար­ս» բա­ռի նախ­նա­կան իմաս­տը. «ու­զել, փա­փաքիլ, հայ­ցե­լ»՝ «ձեռ­քը ու­զե­լ» իմաս­տով։ Եւ ան­շուշտ, այս հեշ­տա­լուր բա­ռին տի­րանալ պի­տի ու­զէին նաեւ մեր բա­նաս­տեղծներն ու երա­ժիշտնե­րը, ինչպէս՝ աս­տուածա­բան, եր­գա­հան եւ պատ­միչ Ս. Ներ­սէս Շնոր­հա­լի ամե­նայն հա­յոց կա­թողի­կոսը։ Ս. Հռիփ­սի­մէին նուիրուած տա­ղի մը մէջ տե­սէք, թէ կա­թողի­կոսը ինչպէ՛ս կը դի­մէ սրբու­հիին. «Հարսն արե­գականն ար­դա­րու­թեան», «Հարսն Քրիս­տո­սի ընտրեալ», «Հարսն ան­մահ փե­սային կոյս անա­րատ», «Հարսն Որդւոյ թա­գաւո­րի գե­ղեց­կութեամբ պճնեալ»։ Յի­շենք, թէ Շնոր­հա­լիէն եր­կու հա­րիւր տա­րի առաջ Գրի­գոր Նա­րեկա­ցին «հար­ս» բա­ռը ար­դէն պսա­կած էր բազ­մա­թիւ բա­ռակա­պակ­ցութիւննե­րով. «Ճաշ հար­սա­նեաց», «Զզարդ հար­սա­նեաց­ն», «Բերկրու­թիւն հար­սա­նեաց», «Պար հար­սա­նեաց», «Անա­րատ հար­ս», «Գո­վեստ հար­սի­ն», «Հարսնա­պաճոյճ պան­ծա­նօք»։ Միջ­նա­դարեան հո­գեւոր գրա­կանու­թեան մէջ ըն­դունուած էին հե­տեւեալ այ­լա­բանու­թիւննե­րը. Քրիս­տո­սը «փե­սայ» էր, Մա­րիամ Աս­տուածա­ծինը «վար­դ», Գաբ­րիէլ հրեշ­տա­կապե­տը «սո­խակ», իսկ եկե­ղեցին՝ «հար­ս»։

Աւե­լի մօտ ժա­մանակ­նե­րուն «հար­ս» բա­ռէն ներշնչուած ըլ­լալ կ՚երե­ւի Վա­հան Տէ­րեանը։ Հիւ­սի­սի մեր քնա­րեր­գակ տղուն հա­մար հար­սը լու­սա­ւոր գա­ղափար էր, ներշնչող մու­սայ մը.

«Միակ իմ հուր, իմ սուր, իմ զարդ,

Հարս իմ լու­սէ, քոյր իմ հպարտ»

«Հար­ս»ի ներշնչու­մով ստեղ­ծուած ըլ­լալ կ՚երե­ւի նաեւ «Ծաղ­կած Բա­լենի»եր­գը, որուն մէջ Խա­չատուր Աւե­տիսեանի նա­զելի մե­ղեդին կը միանայ Լու­դվիկ Դու­րեանի խօս­քե­րուն.

«Հար­սի նման ճեր­մակ հա­գած, ծաղ­կած բա­լենի»։

Նոյն ներշնչու­մով գրա­ռուե­ցաւ նաեւ 100 եր­գե­րու շարք մը, Կո­միտաս վար­դա­պետի թան­կա­գին հա­ւաքա­ծոն՝ Հար­սա­նեկան եր­գե­րը։ Ըստ երաժշտա­գէտ­նե­րու, լայն է մեր հար­սա­նեկան եր­գե­րու յու­զա­կանու­թիւնը. անոնք ջեր­մե­ռանդ աղօթ­քի նման են, կը պա­րու­նա­կեն բա­րեմաղ­թութիւններ, սրա­միտ կա­տակ­ներ, կ՚ար­տա­յայ­տեն խո­րունկ վիշտ (տու­նէն հե­ռանա­լու միտ­քը), ան­շուշտ նաեւ ու­րա­խու­թիւն եւ խրախ­ճանք։ Ահա, թէ ի՛նչ մե­ղեդի­ներ հնչած են մեր լեռ­նաշխար­հին մէջ.

«Հարս եմ գնում, տա­նից հե­ռանու­մ

Եկան, եկան Մո­կաց հարսներ, հա­րալօ, հա­րալօ

Մշու հարսներ ջուխտէ ջուխտ

Հարսնուկ եմ, կ՚ուզեմ մէկ մայ­րիկ, կու լամ-կու լամ հա­տիկ-հա­տիկ»

Ականջ տալ կ՚ար­ժէ նաեւ բա­նահա­ւաք, ազ­գագրա­գէտ Գա­րեգին Սրուանձտեան­ցին։ Երբ Ակն կ՚այ­ցե­լէ վար­դա­պետը, ունկնդիր կ՚ըլ­լայ հարս առ­նե­լու գա­ցող հա­յու­հի­ներուն։ «Ակ­նայ ժո­ղովրդա­յին եր­գեր, հարսնառ գնա­ցող կա­նայք առ հարսն ասե­ն» խո­րագ­րին տակ ա­նմի­ջապէս գրի կ՚առ­նէ հե­տեւեալ տո­ղերը.

«Քա­լէ, հարսնուկ, քա­լէ, հարսնուկ,

Վը­րայ խա­լուն քա­լէ, հարսնու­կ»

Ինչպէս ամէն հարս ու­նի իր իւ­րա­յատուկ գե­ղեց­կութիւ­նը, նոյնպէս ալ «հար­ս» բա­ռը, Հրա­չեայ Աճա­ռեանը ական­ջա­լուր եղած է անոր, ամէն բար­բա­ռի մէջ ու­նե­ցեր է իր տե­ղական հնչիւ­նը. Ագու­լի­սի մէջ «հօռս՝ կամ հօռսնը», Համ­շէ­նի մէջ «հայ­ս», Զէյ­թունի եւ Հա­ճընի մէջ «հօյ­ս», Մու­սա Լե­րան մէջ «հուրս», Վա­նի, Ջու­ղա­յի եւ Սալ­մաստի մէջ «խար­ս», Մոկ­քի մէջ «խառ­ս»։ Իսկ հարսնի՞քը... Եւ ինչպէս տհոլն ու զուռնան տար­բէր կը հնչէին ամէն գիւ­ղի մէջ, նոյնպէս ալ «հարսնի­ք» բա­ռը հնչէր է տե­ղական շեշ­տե­րով. Երե­ւանի մէջ «հար­սա­նիք», Մու­սա Լե­րան մէջ «հարսնա­ք», Համ­շէ­նի մէջ «հայսնի­ք», Զէյ­թունի մէջ «հայսնը­ք», Ար­ցա­խի մէջ «հրսա՛նէ­ք», Ագու­լի­սի մէջ «հռսա­նիք», Հա­ճընի եւ Սե­բաս­տիոյ մէջ «հաշ­նի­ք»։ Տանք նաեւ ան­հա­տական օրի­նակ­ներ. Մկրտիչ Վա­նեցին իր Այ­գեստա­նին մէջ տե­սաւ շատ «խարսնի­ս»ներ, Ղրի­մի մէջ 1883 թուակա­նին «հար­սինք» բա­ռը միացուց Յով­հաննէս Այ­վա­զովսքիի եւ Ան­նա Սար­գի­սովա-Բուռնա­զեանի կեան­քե­րը, իսկ Սալ­մաստի մէջ «խառ­նի­ս» բա­ռը օգ­նեց, որ Ռաֆ­ֆին իր կեան­քը միաց­նէ Ան­նա Հոր­մուզին հետ։

Որ­պէսզի բո­լոր հարսնիք­նե­րը հա­սարա­կաբար կա­նոնա­ւորուին, Պոլ­սոյ պատ­րիար­քը, աս­տուածա­բան ար­քե­պիս­կո­պոս Յով­հաննէս Կոնստանդնու­պոլսե­ցին 1811 թուակա­նին տպագ­րութեան ար­ձա­կեց իւ­րա­յատուկ մէկ կոն­դակ. «Կա­նոնա­կան կոն­դակ հար­սա­նեաց», որուն մէջ սահ­մա­նուած է 29 կա­նոն։ Հա­ճելի է կար­դալ մէկ եր­կու հա­տը. «Պսա­կելի փե­սային պարտ է լի­նել տասն եւ հինգ տա­րեկան, եւ հարսն տաս­ներկու տա­րեկան. եւ աս­տի փոքրն մի՛ պսա­կես­ցի», «Հարսն ի մէջ բա­ղանեաց սոր­ղուճիւ խե­նէշ հան­դի­սիւ մի՛ շրջե­ցուսցեն. զի խայ­տա­ռակու­թիւն է առա­ջի ամե­նեցու­ն», «Ի հարսնառ­նուլ եր­թալն ի տուն հար­սին՝ դռնչէք ըն­ծայ ամե­նեւին մի՛ տայ­ցեն փե­սայի­ն»։

Ու­նե­ցանք պատ­մութեան դա­ժան օրեր, խախ­տուեցան օրէնքն ու կա­նոնը։ Եւ մեր հար­սը, իր պա­տիւը վե­րականգնե­լու հա­մար, այդպէս հրա­մայած էին լեռ­նե­րու աս­տուած­նե­րը, դար­ձաւ երկրա­պահ մայր, ֆէ­տայիի կին, նոյ­նիսկ... «հե­րոսի այ­րի»։ Բայց օր մը, այդ համ­բե­րատար եւ չար­քաշ հար­սը սրբեց իր ար­ցունքը, թօ­թափեց իր սու­գը եւ ու­նե­ցաւ պան­ծա­լի հարսնիք։ Խօս­քը Շու­շիի, մեր «հարս քա­ղաք»ի ազա­տագրման գոր­ծո­ղու­թեան մա­սին է, որ կա­տարուեցա 8 Մա­յիս 1992 թուակա­նին։ Ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն մը, որ կո­չուած էր... «Հար­սա­նիք լեռ­նե­րու­մ»։ Իսկ 16 Հոկ­տեմբեր 2008 թուակա­նին, նոյն քա­ղաքի ազատ երկնքի տակ, հար­սի նման սպի­տակա­զարդ Ս. Ամե­նափրկիչ Ղա­զան­չե­ցոց մայր տա­ճարին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­մա­կան «Մեծ հար­սա­նիք», որու ըն­թացքին ամուսնա­ցաւ 550 զոյգ։ Այդ տա­րինե­րուն աշ­խարհի արե­ւելեան կող­մը եղաւ պտղա­բեր, շատ պտղա­բեր. Այդ ամուսնու­թիւննե­րէն ծնաւ՝ 615 երե­խայ։

Մեր գե­ղանի բա­ռը կը շա­րու­նա­կէ մնալ պտղա­բեր ու հա­յոց լե­զուին տալ նո­րանոր բա­նաւոր երե­խաներ։ Այ­սօր ու­նինք «Հար­սա­նեկան տոր­թ» (կար­կանդակ), «Հար­սի փունջ, ծաղ­կե­փունջ», «Հար­սա­նեկան զամ­բիւղ», «Հար­սա­նեաց սրա­հ», «Բա­ցօթեայ հար­սա­նիք», «Հար­սա­նիքի նկա­րահա­նու­մ», «Հար­սա­նիքի կազ­մա­կեր­պում»... Եւ մեր բա­րի բա­ռը շռայ­լօ­րէն կը շա­րու­նա­կէ իր շնորհնե­րը մեզի բաժնել։ Շնորհակալութիւն «հարս»։