ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՈՐԴԻ

Յոյսի բառը


Դարեր ան­ցան... Մեր եր­կը հա­զարա­մեայ «որ­դի» բա­ռը աճե­ցաւ ու դար­ձաւ վե­րին աս­տի­ճանի ներ­կա­յանա­լի։ Հա­յոց լե­զուին շնոր­հեց սրտա­ռուչ շա­րական­ներ ու քեր­թուած­ներ, պատ­կե­րալից դար­ձուածքներ եւ ար­տա­յայ­տութիւններ։ «Որ­դի»ն իր հա­սու­նութեան օրե­րուն նաեւ հայ­րա­ցաւ։ Ծնունդ տուաւ տե­սակա­ւոր նոր բա­ռերու, ինչպէս՝ «ար­քա­յոր­դի», «քա­ջոր­դի» եւ «ազա­տոր­դի»։ Վեր­ջիննե­րը պա­տիւ եւ հպար­տութիւն բե­րին մեր ազ­գին, որ ծա­նօթ էր որ­պէս նաեւ «Որ­դիք Թոր­գո­մայ»։ Իսկ այ­սօր, ժա­մը հին­գին, այս ալե­հեր երի­տասար­դը, հայ­կա­զու­նեաց ան­թիւ իրա­գոր­ծումնե­րուն դե­րակա­տարը, բեմ պի­տի ել­լէ ու պի­տի տայ իր պատ­գա­մը։ Ի՛նքը ընտրած է վայ­րը. «Հա­յոր­դեաց Տուն»- Երե­ւանի Արաբ­կիր թա­ղամա­սի այն կրթա­րանը, որ ազ­գա­յին 
ոգի եւ ներշնչում կու տայ հա­յոր­դի­ներուն։

Հայ­րե­նիք այ­ցե­լող մեր 35 աշա­կերտնե­րու հետ կ՚անցնինք նրբանցքնե­րէն, փոր­ձի սե­նեակ­նե­րու առ­ջե­ւէն ու կը հաս­նինք հա­մեր­գասրահ։ Առա­ւել խան­դա­վառ է Մհե­րը, ան, որ օր մը առաջ Պան­թէոնի եւ Եռաբ­լուրի մէջ սպի­տակ մե­խակ­ներ խո­նար­հե­ցու­ցած էր ազ­գի ամե­նանուիրեալ որ­դի­ներու շի­րիմ­նե­րուն վրայ։

- Պա­րոն, յայ­տա­գիրը ձե­զի ծա­նօ՞թ է։

- Եր­բեք նոյ­նը չէ, ամէն տա­րի կը հարստա­նայ։

- Երէկ, Կո­միտա­սին ձեռ­քը բռնե­ցի։

- Տե­սայ։ Գի­տե՞ս Մհեր, այդ ար­ձա­նին նա­յելով կը տես­նեմ տա­սը տա­րեկան մա­նուկ մը, որ իր սրին­գով տխուր եղա­նակ մը կը նուագէ։

- Ին­չո՞ւ տխուր։

- Պա­րոյր Սե­ւակի խօս­քե­րը թող բա­ցատ­րեն. «Գէթ հայ­րը մնար... Բայց հայրն էլ գնաց, երբ որ­դին չկար տա­սը տա­րեկան»։

Յայ­տա­գիրը կը սկսի։ Յի­սուն պա­տանի­ներ, եռա­գոյն շա­պիկ­ներ հա­գած ու դրօ­շակ­ներ բռնած, կ՚եր­գեն երգ մը, որ կը խօ­սի հիւր տա­րեկից­նե­րու սրտե­րուն.

«Հա­յոր­դիք՝ որ կ՚ապ­րիք դուք հե­ռուն

Մի մոռ­նաք մեր անոյշ մայր լե­զուն»։

- «Որ­դի» բա­ռը, Մհեր, սի­րեց բա­նաս­տեղծու­թիւն դառ­նալ, հէ­քիաթ դառ­նալ։ Շի­րազը, որ այ­սօր Վար­դա­պետին քով հան­գիստ կ՚ընէ, գրեց՝ «Որ­դիս, քեզ ի՞նչ կտա­կեմ…», Վա­հան Թո­թովեն­ցը՝ «Յով­նա­թան՝որ­դի Երե­միայի», Մու­րա­ցանը՝ «Հա­սարա­կաց որ­դե­գիրը», Աւե­տիք Իսա­հակեանը՝ «Որ­դիական սէր», Պա­րոյր Սե­ւակը՝ «Մայր ու որ­դի», իսկ Սիաման­թօն՝ «Հա­յոր­դի­ներ», բա­նաս­տեղծու­թիւննե­րու շարք, որուն հե­րոսն է Հա­յոր­դին։ Սիլ­վա Կա­պու­տի­կեանն ալ ու­զեց իր պատ­գա­մը տալ ու խրա­տեց. «Ու տե՛ս, որ­դիս, ուր էլ լի­նես... քո մայր լե­զուն չմո­ռանա՛ս»։ Բա­նաս­տեղծու­թեան անո՞ւնը՝ «Խօսք իմ որ­դուն»։ Գի­տե՞ս Մհեր, Մխի­թար Սե­բաս­տա­ցին ինչպէս կո­չած էր իր միաբա­նու­թիւնը… «Որ­դե­գիր կու­սին վար­դա­պետք ապաշ­խա­րու­թեան»։ Խա­չաձեւ յա­պաւու­մը անոր՝ «ՈԿ­ՎԱ», զար­դա­րեց Մխի­թարեան հրա­տարա­կու­թիւննե­րու տիտ­ղո­սաթեր­թե­րը, ինչպէս նաեւ՝ Պոլ­սոյ Փան­կալթի թա­ղամա­սի եկե­ղեց­ւոյ ճակ­տո­նը։

Բեմ կու գայ աղջնակ մը ու «մայ­րա­կան» ձայ­նով կ՚եր­գէ օրօ­րոցա­յին մեղ­մութիւն ու­նե­ցող երգ՝ «Զարթնիր որ­դեակ»։

- Մհեր, «որ­դի» բա­ռը, Վե­նետի­կէն Պո­լիս, Զմիւռնիայէն Թիֆ­լիս՝ դար­ձաւ նաեւ գիրք. «Տե­ղեկա­գիր հո­գատար- որ­բախնամ ըն­կե­րու­թեան Զմիւռնիոյ», «Գրի­գոր Լու­սա­ւորիչ եւ իւր որ­դի­քը», «Հայ­րը եւ որ­դին»։ Յայտնուեցան տպագ­րա­կան ըն­կե­րու­թիւններ, հայր ու որ­դի­ներ շատ ան­գամ, ինչպէս՝ «Ար­շակ Յա­կով­բեան­ցի եւ որ­դիք», «Յ. Ասա­տու­րեան եւ որ­դիք», «Կ. Քէ­շիշեան որ­դի», «Օն­նիկ Բար­սե­ղեան եւ որ­դի», «Նշան Պէր­պէ­րեան եւ որ­դի»։ Մհեր, կրնա՞ս պատ­կե­րաց­նել, որ «որ­դի» բա­ռը օր մը, 1200 թուական­նե­րուն մօ­տաւո­րապէս, դառ­նար անձնա­նուն։ Սա­նահի­նի վան­քի առաջ­նորդն էր ան, յայտնի մա­տենա­գէտ Գրի­գոր «Որ­դի» Աբա­սան, այն թուական­նե­րուն երբ Վար­դան Այ­գեկցին գրի կ՚առ­նէր առակ մը՝ «Այ­րի կին եւ որ­դի» ու հա­յոց լեռ­նե­րու մէջ դեռ բնա­կու­թիւն ու­նէին «Արե­ւոր­դի­ներ», հա­յեր, որոնք քրիս­տո­նէու­թեան տար­բեր ըմբռնում մը ու­նէին։

Բե­մէն հի­մա կը լսուի Տիգ­րա­նակեր­տի հա­յու­հի­ներուն յա­տուկ հին օրօ­րոցա­յին մը.

«Նե­նի ըսիմ, քնցնիմ որ­դի, նե­նի՜,

Անուշ քը­նեն թռցնիմ որ­դի, նե­նի՜

Պագ­նիմ անուշ բե­րանը, որ­դի...»

Մհեր, պէտք է յի­շել նաեւ երե­ւան­ցի­ներու իմաս­տուն խօս­քը. «Մի մար­դի գոր­ծը Աս­տուած յա­ջողի, ադա­մոր­դին ի՞նչ կա­րող ա անել»։ Պատ­մութիւ­նը կը յի­շէ, թէ 24 Դեկ­տեմբեր 1917 թուակա­նին, ի՛նչ ծի­ծաղե­լի բան, մա­գի մը, իր գառ­նուկը ախոր­ժա­կով կուլ տուած Յով­հաննէս Թու­մա­նեանին յան­դի­մանեց զայ­րա­ցած. «Աս­տուած պա­հի քո որ­դին, ո՞նց էր հա­մը իմ ձա­գի…»։ Բա­ռը ան­շուշտ նաեւ առաւ փո­խաբե­րական իմաստ։ «Որ­դի» կո­չեցինք գա­ղափա­րի կամ ուսմունքի մը հե­տեւորդնե­րը, հայ­րե­նիքի զա­ւակ­նե­րը, ժա­ռան­գորդնե­րը, ներ­կա­յացու­ցիչնե­րը։ Տա­րեց­նե­րը, մտեր­մա­կան եղա­նակով «որ­դի» կո­չեցին ան­ծա­նօթ երի­տասարդնե­րը։ Իսկ օր մը, կա­րօտի եւ վհա­տու­թեան մէջ Եղի­շէ Չա­րեն­ցը յի­շեց իր մայ­րը.

«Եւ յի­շում ես քո որ­դուն, որ հե­ռացել է վա­ղուց

Ո՞ւր է ար­դեօք հե­ռացել, մայր իմ անուշ ու ան­գին»

Վա­հան Տէ­րեանը իր «Հրա­ժեշ­տի գա­զել»ին մէջ «որ­դի» բա­ռին տուաւ հա­մամարդկա­յին ար­ժէք.

«Տան­ջուած ու որբ ադա­մոր­դուն ասում եմ ես՝ մնաս բա­րով»

Յայ­տա­գիրը կը մօ­տենայ իր աւար­տին։ «Որ­դի» բա­ռը, մար­մին առած որ­պէս յու­սա­լի հա­յոր­դի­ներ, բեմ կը վե­րադառ­նայ, մինչ մեր աչ­քե­րուն առ­ջե­ւէն կը սա­հի եր­կը հա­զարա­մեայ ոդի­սական մը. ան մերթ մռայլ էր, մերթ ժպտուն, մերթ խո­հուն էր, մերթ խօ­սուն, բայց միշտ իմաս­տուն։ Բարձրա­վիզ։ Ծա­ռայա­սէր։ Լու­սա­ւոր։ Ազա­տատենչ։ … Հա­յոր­դեաց Տան մէջ, սփիւռքի եւ հայ­րե­նիքի հա­յոր­դի­ները յոտնկայս սկսած են միաբե­րան եր­գել. «… իւր որ­դի­քը արդ կան­չում է, ազատ ան­կախ Հայաստան… »