ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Անահիտ Ապատի «Եւա» ֆիլմը

dzovinarlok@gmail.com

2017-ի Հոկտեմբերի 7-ին Հա­յաս­տա­նի Կի­նեմա­տոգ­րա­ֆիստնե­րի Միութեան նա­խագահ ընտրո­ւեց Յա­րու­թիւն Խա­չատ­րեանը, եւ այդ պա­հից Միու­թեան փոքր դահ­լի­ճում սկսե­ցին ցու­ցադրո­ւել եւ քննար­կո­ւել հայ­կա­կան ար­տադրու­թեան կի­նօգոր­ծեր։ Մի ան­գամ ես էլ գնա­ցի։ Չէի հա­ւատում, որ լաւ ֆիլմ կը դի­տեմ։ Նոյ­նիսկ երբ յայտնե­ցին, որ «Եւա»-ն ներ­կա­յացո­ւել է «Օս­կար» մրցա­նակա­բաշ­խութեան «Լա­ւագոյն օտա­րալե­զու ֆիլ­մե­րի» անո­ւանա­կար­գի ցան­կում, դա ինձ վրայ ո՛չ մի տպա­ւորու­թիւն չթո­ղեց, քան­զի մինչ այդ Հա­յաս­տա­նի կի­նօակա­դեմիան քո­ւէար­կեց ցա­ծորակ հայ-ռու­սա­կան «Երկրա­շարժ» ֆիլ­մի օգ­տին՝ «Օս­կա­րի» մրցա­նակա­բաշ­խութեան հա­մար, պատ­ճա­ռաբա­նելով, որ մաս­նակցու­թիւնը շատ կա­րեւոր է։ Աւե­լի կա­րեւոր, քան ֆիլ­մի որա՞կը, յար­գե­լի կի­նօգէտ­ներ։ Բա­րեբախ­տա­բար սխա­լուե­ցի։ «Եւա»-ն իրա­նայ-հայ­կա­կան հա­մատեղ ֆիլմ էր։ Իրան­ցի­ների կող­մից նկա­րահա­նուած եւ հայ դե­րասան­նե­րի մաս­նակցու­թեամբ իրա­կանա­ցուած չա­փազանց ազ­դե­ցիկ մի ֆիլմ։ Չնա­յած ֆիլ­մի ստեղծմա­նը մաս­նակցում են բազ­մա­թիւ ան­ձինք, այ­նո­ւամե­նայ­նիւ ֆիլ­մի հե­ղինա­կը ռե­ժիսորն է։ «Եւա» ֆիլ­մը Անա­հիտ Ապա­տի ֆիլմն է։ Առա­ջին ան­գամն էր, որ նա հան­դէս եկաւ ոչ թէ որ­պէս երկրորդ ռե­ժիսոր կամ վա­ւերագ­րա­կան, կամ կար­ճա­մեթ­րաժ ֆիլ­մե­րի ստեղ­ծող, այլ՝ լիամեթ­րաժ խա­ղար­կա­յին ֆիլ­մի հե­ղինակ։ Վա­ղուց էր ու­զում նման ֆիլմ ստեղ­ծել, այդ միտ­քը Անա­հիտ Ապա­տի մօտ ծա­գեց դե­ռեւս 1999-ին, երբ նա ճար­տա­րապետ Ար­մէն Հախ­նա­զարեանի հրա­ւէրով եկաւ Ար­ցախ եւ նկա­րահա­նեց «Ար­ցա­խի պատ­մա­կան յու­շարձան­նե­րը» վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մը։ Այդ ֆիլ­մում գլխա­ւոր դե­րակա­տար­նե­րը յու­շա­կոթող­ներն էին, եւ այդ ժա­մանակ Անա­հիտ Ապա­տը որո­շեց պատ­մութիւն գրել, սցե­նար գրել, որ­պէսզի Ար­ցա­խում մար­դիկ դառ­նան գլխա­ւոր հե­րոս­ներ։ Գրեց սցե­նար մի կնոջ մա­սին, որը բժշկու­հի էր, Ար­ցա­խեան պա­տերազ­մում կեան­քեր էր փրկում եւ, ինչպէս լի­նում է միայն պա­տերազ­մի ժա­մանակ, երբ ճա­կատագ­րի անի­ւը սրըն­թաց պտոյտ է ու­նե­նում, մահն ու սէ­րը խառ­նո­ւեցին իրար։ Սի­րահա­րուեց, աղ­ջիկ ու­նե­ցաւ, բայց ամուսնուն կորցրեց, յե­տոյ կրկին ամուսնա­ցաւ եւ ոչ դի­տաւո­րեալ սպան­նեց այդ երկրորդ ամուսնուն եւ ստի­պուած եղաւ փախ­չել Երե­ւանից եւ հաս­տա­տուել Ար­ցա­խի Դա­դիւանք գիւ­ղում, թագցնե­լով իր մաս­նա­գիտու­թիւնը։ Բայց բժշկու­թիւնը թագցնել անհնա­րին է, եթէ աչ­քիդ առաջ ակա­նի պայ­թիւնից վի­րաւոր­ւում է երա­խայ։

Ֆիլ­մում նկա­րահա­նուել էին Նա­րինէ Գրի­գորեանը, Մար­ջան Աւե­տիսեանը, Ռո­զի Աւե­տիսո­վան, Շանթ Յով­հաննի­սեանը, Վրէժ Քա­սու­նին, Տիգ­րան Դաւթեանը, Սեր­կէյ Թով­մա­սեանը, Մա­րատ Դաւթեանը… Խօ­սում էին ար­ցա­խեան բար­բա­ռով եւ դա շին­ծու չէր։ Խա­ղում էին այնպէս, որ դա խաղ չէր։ Հա­ւատում էիր։ Որ­քան էլ տա­րօրի­նակ չթո­ւայ, բայց չէիր հա­ւատում միայն գլխա­ւոր դե­րակա­տար Նա­րինէ Գրի­գորեանի խա­ղին։ Այստեղ ստի­պուած եմ խօ­սել ֆիլ­մի թե­րու­թեան մա­սին։ Գու­ցէ հէնց սցե­նարի մէջ էր թագ­նո­ւած թե­րու­թիւնը, չգի­տեմ, բայց գլխա­ւոր դե­րակա­տարու­հու խա­ղը հա­մոզիչ չէր։ Ընդհան­րա­պէս նո­րագոյն շրջա­նի հայ­կա­կան ֆիլ­մե­րի հա­մար հե­րոսու­հի այ­լեւս չեն փնտռում, որով­հե­տեւ դա պար­տա­դիր Նա­րինէ Գրի­գորեանն է։ Բազ­միցս գրել եմ նրա տա­ղան­դի մա­սին, դի­տելով նրա խա­ղը թատ­րո­նում, բայց արի՛ ու տես, որ կի­նոյում նա բա­ցար­ձակ չի դիտ­ւում, կի­նօկեր­պար չի ստեղծւում նրա մի­ջոցով. նրա խա­ղը չի հա­մոզում։ Եւ եթէ ֆիլ­մը այ­նո­ւամե­նայ­նիւ կա­յացաւ, ապա շնոր­հիւ միւս հե­րոս­նե­րի, յատ­կա­պէս դե­ռահաս­նե­րի։ Մի տղայ կար ֆիլ­մում եւ մի աղ­ջիկ… նրանց պատ­մութիւ­նը ստի­պեց հան­դի­սատե­սին կա­տար­սիս (catharsis- մաք­րա­գոր­ծում) ապ­րել։ Ֆիլ­մի դի­տու­մից յե­տոյ պի­տի քննար­կում լի­նէր։ Բայց շա­տերը չմնա­ցին. բա­ժակը լցո­ւել էր։