ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԿԱԹ

Բառերուն ամենէն մայրականը

Դադրեցան նորածինին լացը, ար­ցունքը եւ ճի­չը։ Մօր գիր­կի ջեր­մութեան մէջ ան փա­կեց իր աչուկնե­­րը ու սկսաւ կաթ ծծել։ Լուռ է հի­­մա սե­­նեակը։ Խա­­ղաղա­­ցած ման­­կի­­­կը կը պրկէ իր շրթունքնե­­րը ու ամէն ներ­­քա­­­շու­­մին՝ վար­­դա­­­գոյն թու­­շե­­­րուն վրայ հեղ մը ու­­ռեցք, հեղ մը փո­­սիկ կը գո­­յանայ։ Մօր կաթ­­նա­­­գեղ­­ձե­­­րու մէջ ար­­տադրուած այդ հրա­­շալի հիւ­­թը, զոր սի­­րեր ենք կո­­չել «մայ­­րա­­­կան կաթ», կ՚անցնի կաթ­­նա­­­գիծե­­րէն, կը հաս­­նի մայ­­րութեան այդ օրե­­րուն առա­­ւել մի­­գացած պտու­­կին, ապա անոր գա­­գաթը բա­­ցուած տաս­­ներկու կաթ­­նա­­­ծորան­­նե­­­րու մի­­ջոցաւ կը փո­­խադ­­րուի նո­­րածի­­նին։ Մա՞յրը անոր... Ժպի­­տով կը դի­­տէ երե­­խային ու կը շո­­յէ անոր մա­­զերը... Չենք ու­­զեր զա­­նոնք խան­­գա­­­րել։ Կ՚առա­­ջար­­կեմ լռու­­թեամբ դուրս ել­­լել եւ կա­­մաց մը ծած­­կել դու­­ռը։ Անոնք թող վա­­յելեն ան­­դորրու­­թեան այդ պա­­հը, իսկ մենք, որ կը սնա­­նինք մայ­­րե­­­նիէն կա­­թած բա­­ռերով, խօ­­սինք «կաթ» բա­­ռի մա­­սին։

«Կաթ» բա­­ռը բնիկ հայ­­կա­­­կան է, մեր մայ­­րե­­­նիի ան­­խառն ար­­տադրու­­թիւնը։ Գրա­­բարեան ձե­­ւը «կաթն»։ Հա­­սակա­­կից­­ներն են յոյ­­նե­­­րու «ղա­­լա» եւ լա­­տին­­նե­­­րու «lacte» բա­­ռերը։ Այս հա­­մեստ ու ջինջ վան­­կը Ե. դա­­րուն, գրա­­ւոր հա­­յերէ­­նի խան­­ձա­­­րու­­րա­­­յին օրե­­րէն սկսաւ սնու­­ցա­­­նեց մեր լե­­զուն։ Բա­­ռը Աս­­տուածա­­շունչի թարգմա­­նու­­թեան մէջ 49 ան­­գամ տեղ գտաւ։ Նոյն դա­­րաշրջա­­նին յայտնուեցան «կաթ­­նա­­­կեր», «կաթ­­նա­­­բեր», «կաթ­­նա­­­սուն», «կաթ­­նա­­­բոյծ» եւ «կաթ­­նա­­­ծուծ» բա­­ռերը։ Այ­­նուհե­­տեւ, մեր մա­­տենա­­գիր­­նե­­­րու եւ բա­­նաս­­տեղծնե­­րու գրիչ­­նե­­­րէն կա­­թեցան կաթ­­նա­­­բոյր նոր բա­­ռեր, 269 հատ։ Գե­­ղեց­­կա­­­գոյն օրի­­նակ­­նե­­­րը. կա­­թիլ, կաթկթել, կաթ­­նա­­­բուխ, կաթ­­նա­­­լոյս, կաթ­­նա­­­ծաղիկ, կաթ­­նա­­­ծառ, կաթ­­նա­­­ծոր, կաթ­­նամշուշ, կաթ­­նա­­­շունչ, կաթ­­նա­­­սուն, կաթ­­նա­­­վաճառ, կաթ­­նա­­­տամ, կաթ­­նա­­­տերե­­ւիկ, կաթ­­նա­­­տուն, կաթ­­նարբու, կաթ­­նա­­­փոշի, կաթ­­նափրփուր, կա­­թըն­­կեր, կաթնքոյր եւ կաթ­­մայր։ (Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, այս պա­­հուն պէտք է յի­­շել երա­­նելի կաթ­­մայր մը, Զմրուխտը, որ­­բա­­­ցած Սո­­ղոմոն Սո­­ղոմո­­նեանի՝ մեր ապա­­գայ Կո­­միտաս վար­­դա­­­պետի հօ­­րեղ­­բօր կի­­նը, որ դար­­ձաւ անոր կաթ­­մայրը)։ Մեր գրիչ­­նե­­­րու սուր երե­­ւակա­­յու­­թեան շնոր­­հիւ ու­­նե­­­ցանք «կաթ­­նա­­­բերան պա­­տանի­­ներ», «կաթ­­նա­­­մորթ ման­­կիկներ», «կաթ­­նա­­­թոյր ու­­սեր» եւ «կաթ­­նա­­­դէմ լա­­կոտ­­ներ»։ Մեր մայ­­րե­­­րու խո­­հանոց­­նե­­­րէն ելան ախոր­­ժա­­­բեր կաթ­­նե­­­ղէն­­ներ, ինչպէս՝ կաթ­­նաբրդոշ, կաթ­­նա­­­թան, կաթ­­նաթթու, կաթ­­նա­­­հաց, կաթ­­նա­­­ձուա­­ձեղ, կաթ­­նա­­­ճաշ, կաթ­­նա­­­մածուն, կաթ­­նա­­­նոյշ, կաթ­­նա­­­շիլա, կաթ­­նա­­­շոռ, կաթ­­նա­­­պուր եւ կաթ­­նա­­­սեր։ Նաեւ խմե­­ցինք «կաթ­­նաօղի»։ (Այո, կա­­թէ շի­­նուած ոգե­­լից ըմ­­պե­­­լի մը գո­­յու­­թիւն ու­­նի։) Իսկ այս խրախ­­ճանքը կ՛ար­­ժէ աւար­­տել կաթ­­նա­­­համ բա­­ռով մը՝ կաթ­­նա­­­սուրճ։ Հա­­կառակ իր փոքր հա­­սակին, «կաթ»ը ար­­տադրեց եր­­կա­­­րաշունչ բար­­դութիւններ, ինչպէս՝ կաթ­­նա­­­րանա­­տիրու­­հի, կաթ­­նա­­­նաս­­նա­­­պահու­­թիւն, կաթ­­նաար­­դիւնա­­բերու­­թիւն եւ կաթ­­նաանաս­­նա­­­բու­­ծութիւն։ Յայ­­տա­­­րարենք նաեւ «կաթ»ով շի­­նուած ամե­­նաեր­­կար բա­­ռը. կաթ­­նաար­­տադրո­­ղակա­­նու­­թիւն։ «Կաթ»ով աճե­­ցան նաեւ ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ. «շի­­ճուկ կա­­թին», «կաթն տալ», «դիէլ կաթն», «Ծիր կա­­թին», «ան­­ջա­­­տել ի կա­­թանէ», «կա­­թամբ բու­­ծա­­­նիլ», «կաթ կտրել», «մօր կա­­թը քի­­թէն բե­­րել», «կաթն ու կո­­րեկ դառ­­նալ»։

Օրեր եղան, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, կար­­ծե­­­ցինք, թէ մեր երկրէն կաթ կը ծո­­րի։ Ու ներշնչուած այդ անուրջէն՝ սկսանք հայ­­րե­­­նի գիւ­­ղե­­­րուն եւ գե­­տակ­­նե­­­րուն կաթ­­նա­­­յին անուններ տալ։ Առա­­ջինը «Կաթ­­նաղբիւր» տե­­ղանունն է, որ­­մով այժմ կան երեք գիւղ, երեք գետ, մէկ աղ­­բիւր եւ մէկ յու­­շաղբիւր։ Ու­­նինք նաեւ «Կաթ­­նա­­­ջուր» գիւ­­ղը եւ գե­­տակը, «Կաթ­­նա­­­գետ» գե­­տը, «Կաթ­­նա­­­ռատ» գիւ­­ղը եւ «Կաթ­­նաբլուր» բլու­­րը։ Իսկ Ջա­­ւախ­­քի մէջ կայ «Կաթ­­նա­­­տու» գիւ­­ղը, ուր Կով­­կա­­­սեան լեռ­­նե­­­րու կաթ­­նա­­­ծորան երկնքի տակ կ՚ապ­­րին երեք­­հա­­­րիւր հա­­յոր­­դի­­­ներ։

«Կաթ» բա­­ռը բո­­լոր դա­­րերուն ներշնչեց հայ գրի­­չը։ Նախ յայտնուեցաւ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին։ Ան բռնած էր եր­­կու անօթ, մէ­­կը արիւ­­նով լե­­ցուած, իսկ միւ­­սը՝ կա­­թով. «Ըմ­­պա­­­նակք եր­­կու յեր­­կո­­­սին ձե­­ռին, մինն՝ արեամբ, եւ միւսն՝ կա­­թամբ»։ Ներ­­սէս Շնոր­­հա­­­լիի գրչին տակ Եդե­­սիա քա­­ղաքը դար­­ձաւ կաթնտու մայր. «Ես մայր էի բազ­­մորդու­­թեան, ան­­թիւ ծնայ դուստր եւ որ­­դի զորս մայ­­րա­­­բար դիեցու­­ցի ի ստեանց իմոց կաթն ար­­բուցի... Քան­­զի եր­­կիր պա­­րարտ էի, աղ­­բիւր կա­­թին յորդ բղխէի»։ Եդե­­սիա քա­­ղաքը գո­­վեր­­գած մէկ այլ բա­­նաս­­տեղծ է տա­­ղասաց Արիս­­տա­­­կէս Խար­­բերդցին. «Եդե­­սիայ մայր բազ­­մորդի... Յստեանց քոց կաթն ար­­բուցա­­նես... Աղ­­բիւր կա­­թին ի քէն բղխես»։ Սե­­րունդներ շա­­րու­­նա­­­կեցին կաթ­­նա­­­համ բա­­նատո­­ղեր յօ­­րինել. «Սպի­­տակ, կաթ ու մազ­­տա­­­քէ բու­­րող ծա­­ղիկ, անունդ ի՞նչ է», Մի­­սաք Մե­­ծարենց, «Կա­­պո՜յտ աղ­­ջիկ, ակա­­թի ու կա­­թի պէս հո­­գեթով», Եղի­­շէ Չա­­րենց, «Յա­­ւեր­­ժա­­­հար­­սը կաթ­­նա­­­մար­­մին, մերկ ոտ­­քե­­­րով՝ Յոյ­­սը ձեռ­­քին՝ կը մօ­­տենայ», Սիաման­­թօ, «Լու­­սինն... կաթ­­նա­­­ծոր լոյ­­սի շո­­ղեր է մա­­ղում», Շու­­շա­­­նիկ Կուրղի­­նեան, «Կը պար­­պէ Յարդգողն իր կա­­թը սա­­փոր առ սա­­փոր», «Դոյ­­լե­­­րուդ մէջ մակրդի կա­­թը՝ ար­­ծաթ, դալն՝ ոս­­կի», Դա­­նիէլ Վա­­րու­­ժան, «Ջուխտակ շա­­մամ­­ներդ դրախտ ծո­­ցիդ մէջ կաթ­­նաղբիւր են եղել ինձ հա­­մար, մայ­­րիկ», Ջի­­ւանի, «Թէ քո սէ­­րը թե­­ւեր տայ ինձ, քեզ ար­­ծուի կաթ կը բե­­րեմ», Շի­­րազ։ Շի­­րազը «Հա­­յոց ամե­­նասի­­րակա­­նը» քեր­­թուածին մէջ նկա­­րագ­­րեց նաեւ Տիգ­­րան Մե­­ծի հօր՝ Տիգ­­րան ար­­քա­­­յի երեք զա­­ւակ­­նե­­­րը, որոնցմէ միջ­­նեկն էր՝ «կաթ­­նա­­­ձայն»։ Իսկ Եղի­­շէ Չա­­րեն­­ցը, դժգո­­հելով մեր ժո­­ղովուրդի ան­­ցած քա­­ռու­­ղի­­­ներէն՝ գան­­գա­­­տեցաւ «թշուառ կա­­թով» եւ «ան­­հո­­­ղու­­թեան կա­­թով» սնուած չնչին իշ­­խաննե­­րու մա­­սին։

Իսկ դուք տե­­սա՞ծ էք «կաթ» բա­­ռը ջեր­­մա­­­չափի վրայ... Այս մէ­­կը պա­­տահե­­ցաւ 1896 թուակա­­նին, երբ պոլ­­սա­­­հայ դե­­ղագործ Վեն­­սան Գա­­սապեանի յօ­­րինած ջեր­­մա­­­չափի «-2» սան­­թիկրա­­տի վրայ փո­­րագ­­րուած է՝ «Սա­­ռելն կա­­թի եւ մի­­զոյ»։ Ան­­շուշտ ու­­նե­­­ցանք կա­­թի մա­­սին բազ­­մա­­­թիւ հրա­­տարա­­կու­­թիւններ, ինչպէս՝ «Կաթ­­նատնտե­­սու­­թիւն եւ զա­­նազան գի­­տելիք», Յ. Մե­­լիք-Բախ­­տա­­­մեանց, Թիֆ­­լիս, 1889, «Կաթ­­նա­­­բանու­­թիւն։ Կաթն եւ կաթ­­նե­­­ղէնք», Մ. Քա­­ջու­­նի, Վե­­նետիկ, 1901, «Անաս­­նա­­­պահու­­թիւնը եւ կաթ­­նատնտե­­սու­­թիւնը մեր եւ ու­­րիշ երկրնե­­րում», Ս. Զա­­ւարեան, Թիֆ­­լիս, 1902, «Ընտրու­­թիւն կաթ­­նա­­­տու­­նե­­­րի կամ կաթ­­նոտ կո­­վերը ճա­­նաչե­­լու մի­­ջոց­­նե­­­րը», Գ. Մե­­ծատու­­րեան, Յ. Արա­­մեան, Ս. Պե­­տեր­­բուրգ, 1904։ 1844 թուակա­­նին Պոլ­­սոյ մէջ լոյս տե­­սած «Ման­­կա­­­տածու­­թիւն» գիր­­քը ու­­նի մայ­­րա­­­կան կա­­թին նուիրուած տա­­սը յօ­­դուած, ինչպէս՝ «Մայր մը ի՛նչ կազ­­մուած­­քի ու ի՛նչ վի­­ճակի մէջ ըլ­­լայ նէ կաթ կրնայ տալ» եւ «Աղէկ ծծմար մը ի՛նչ կազ­­մութիւն ու­­նե­­­նալու է ու իր կա­­թը ի՞նչպէս կը ճանչցուի»։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, երբ կը խօ­­սինք մայ­­րա­­­կան կա­­թի եւ մեր մայ­­րե­­­նիի ամե­­նէն մայ­­րա­­­կան բա­­ռի մա­­սին, պէտք է յի­­շել Հայ­­րի­­­կը։ Այո, Խրի­­մեան Հայ­­րիկն էր, որ «Դրախ­­տի ըն­­տա­­­նիք» գիր­­քի «Մայր եւ դա­­յեակ» բաժ­­նին մէջ 49 ան­­գամ գո­­վեր­­գեց մայ­­րա­­­կան կա­­թը։ Հայ­­րի­­­կի խօս­­քով՝ «Ման­­կան անդրժե­­լի իրա­­ւունքն է՝ կաթ խնդրել։ Եւ մօր բնա­­կան պարտքն է, կաթ տալ։ Վասն զի մե­­ծագութ Արար­­չա­­­պետը... զկաթն ման­­կան հետ կը ստեղ­­ծէ եւ այն պա­­հուն կը սկսին մօր ստինքնե­­րուն եր­­կու աղ­­բե­­­րակ­­նե­­­րը բղխել, կաթ­­նա­­­ծարաւ մա­­նու­­կը իւր բե­­րանը կա­­թի աղ­­բե­­­րակ­­նե­­­րու դէմ կը բա­­նայ»։

Նո­­րածի­­նը այժմ անուշ քու­­նի մէջ է։ Մայ­­րը զայն քնքշու­­թեամբ կը շրջէ կա­­թի մէկ անօ­­թէն միւ­­սը։ Քա­­նի մը վայրկեանէն ալ ան­­կո­­­ղին պի­­տի դնէ։ Ի՞նչ եր­­գով հրա­­ժեշտ տալ այս հեշ­­տա­­­գին պատ­­կե­­­րին. «Մախ­­մուր աղ­­ջիկ»։ Յար­­մա­­­րագոյն ընտրու­­թիւնը։ «Մախ­­մուր աղ­­ջիկ, քիչ տխուր աղ­­ջիկ... Ով որ կանգնի քո դրան, ջուրդ խմի կաթ­­նաղբիւր աղ­ջիկ»։