ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Որո՞ւն Պատրիարքարանը

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայյիպ Էրտողան վերջերս բա­ւական խիստ ելոյթնե­րով եւ յա­ճախ ալ գորշ գայ­լե­րու յա­տուկ ազ­գայնա­կան պատ­գամնե­րով կը սպառ­նար Սու­րիոյ հիւ­սի­սային հա­տուա­ծին մէջ որոշ ինքնա­վարու­թիւն ապա­հոված քիւրտե­րու դէմ։ Ինք հա­մոզուած էր եւ ժո­ղովուրդն ալ կը փոր­ձէր հա­մոզել, որ այդտեղ ինքնա­վարու­թիւն ապա­հովող­նե­րը ահա­բեկիչ­ներն են։ Ան­ցեալին բա­ւական ցա­ւալի փոր­ձա­ռու­թիւններ ապ­րած էր իր այս հաս­տա­տու­մին պատ­ճա­ռաւ։ Օրի­նակի հա­մար ԱՄՆ-ի իշ­խա­նու­թեան հար­ցուցած էր. «Ո՜վ Ամե­րիկա, ե՞ս եմ քու դաշ­նա­կիցը, թէ ոչ այդ ահա­բեկիչ­նե­րը»։ Ամե­րիկա այս հար­ցումին պա­տաս­խա­նած էր. «ՏԱԻՇ-ի դէմ մարտնչող քիւրտ խմբակ­նե­րուն մեր զի­նուո­րական օժան­դա­կու­թիւնը պի­տի շա­րու­նա­կուի» ըսե­լով։ Փոր­ձա­ռու­թեամբ գի­տեմ, թէ վտան­գա­ւոր հար­ցադրում մըն է այս ոճը։ Ան­ցեալին որ­սորդի մը ոդի­սակա­նը կը պատ­մուէր։ Կի­նը ձանձրա­ցած էր ամուսնոյն ամէն օր ցե­խերու թաթ­խուած տա­րազ­նե­րը մաք­րե­լէ եւ օր մըն ալ խիստ սպառ­նա­կան ոճով դի­մեց ամուսնոյն, որ կը պատ­րաստուէր վա­րազ որ­սա­լու, «կամ խո­զը, կամ ես»։ Որ­սորդը առանց վա­րանու­մի պա­տաս­խա­նած էր «խո­զը»։

Առա­ջին հեր­թին այնպէս կը թուար, որ Էր­տո­ղան այդ մար­տահրա­ւէրին մէջ առան­ձին է եւ պո­ռալ ու կան­չե­լէն աւե­լին չի կրնար ընել։ Ար­դա­րեւ Սու­րիոյ քիւրտե­րու նախ­կին ղե­կավար Սա­լիհ Մուսլիմ ալ հա­ւանա­կան չէր տես­ներ զի­նեալ մի­ջամ­տութիւն մը «գեր­տէ­րու­թիւննե­րը չեն ար­տօ­ներ» կար­ծե­լով։

20 Յու­նուարին թրքա­կան զի­նեալ ու­ժե­րը նախ աւե­լի քան 70 կոր­ծա­նիչ ինքնա­թիռ­նե­րով ռմբա­կոծե­ցին որոշ թի­րախ­ներ ու ապա ցա­մաքա­յին ու­ժե­րով, հրա­սայ­լե­րով ներ­խուժեց սահ­մա­նի հան­դի­պակած կող­մը։

Այդ օր երկրի բազ­մա­հազար մզկիթ­նե­րու մէջ Կրօ­նից տես­չութեան հրա­հան­գով կա­տարուեցաւ ար­շա­ւի յա­տուկ աղօթք (Ֆե­թիհ տուասը)։

Թուրքիոյ մէջ ապա­տեղե­կատուու­թիւնը աւան­դութիւն մըն է։ Ամե­նավայ­րագ գոր­ծո­ղու­թիւննե­րը կը մկրտուին շատ իմաս­տա­լից անուննե­րով։ Օրի­նակի հա­մար բա­նակը 1974-ին, երբ կ՚ար­շա­ւէր Կիպ­րո­սի ան­կախ պե­տու­թեան հիւ­սի­սային հա­տուա­ծը, կա­տարուածը կո­չած էին «Խա­ղաղու­թեան գոր­ծո­ղու­թիւն»։ Նմա­նապէս 19 Դեկ­տեմբեր 2000 թուակա­նին Թուրքիոյ 20 բան­տե­րու մէջ հա­ցադու­լի դի­մած բան­տարկեալ­նե­րու դէմ զի­նեալ յար­ձա­կում գոր­ծուեցաւ, որուն հե­տեւան­քով մա­հացաւ 30 անձ։ Այս գոր­ծո­ղու­թիւնն ալ կո­չած էին «Վե­րադարձ դէ­պի կեանք»։ Այս վեր­ջինն ալ նոյն աւան­դութեան հա­մաձայն կո­չուե­ցաւ «Ձի­թենիի ճիւղ»։ Հա­մաշ­խարհա­յին մարդկու­թեան հա­մար ձի­թենիի ճիւ­ղը խա­ղաղու­թեան խորհրդա­նիշն է։

Կիպ­րա­կան թերթ մը եղա­ծը բնու­թագրեց «Կիպ­րո­սէն ետք Թուրքիոյ երկրորդ ար­շա­ւը» խո­րագի­րով։ Նա­խագահ Էր­տո­ղան շատ զայ­րա­ցաւ այդ ար­տա­յայ­տութեան եւ հա­լածեց թերթի խմբա­գիրը։ Նոյն օր Թուրքիոյ զա­նազան քա­ղաք­նե­րու մէջ դա­տախազ­ներ իս­կոյն շարժման ան­ցան եւ այս կա­տարուածին դէմ ար­տա­յայ­տուող բազ­մա­թիւ լրագ­րողնե­րու, քա­ղաքա­կան գոր­ծիչնե­րու, ակա­դեմա­կան­նե­րու կամ արուես­տա­գէտ­նե­րու ձեր­բա­կալու­թեան դի­մեցին։ Ներ­կայ դրու­թեան մէջ խա­ղաղու­թիւն փա­ռաբա­նելը հա­մազօր է ահա­բեկ­չութիւն քա­րոզե­լու։ Իշ­խա­նամէտ մա­մու­լը իր էջե­րը լայն բա­ցած է պա­տերազմ փա­ռաբա­նող­նե­րու դի­մաց։ Ազ­գայնա­կան կու­սակցու­թեան պետ Պահ­չե­լի կա­տաղի կեր­պով կը հրա­հան­գէ՝ «Կոր­ծա­նեցէ՛ք քա­ղաք­նե­րը, կո­տորե­ցէ՛ք ձեր դի­մաց ել­լո­ղը»։

Ի վեր­ջոյ Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րանը եւ Հրէից ռա­բու­նա­պետը կը միանան այս արիւ­նարբու հար­բա­ծու­թեան հո­սան­քին, յա­ջողու­թիւն մաղ­թե­լով խա­ղաղ բնա­կիչ­ներ կո­տորող «ասկյար»ին։

Դժուար չէ կռա­հել, թէ որոշ շրջա­նակ­ներ ճնշում բա­նեցու­ցած ըլ­լան Պատ­րիար­քա­րանին, նման յայ­տա­րարու­թիւն մը ապա­հովե­լու հա­մար։ Սա­կայն կը տես­նենք, թէ Յու­նաց Տիեզե­րական Պատ­րիար­քը ըն­թացք չէ տուած այդ ճնշումնե­րուն։ Մնա­ցած է իր վե­հու­թեան մէջ։

Միայն սե­փական եր­կի­րը պաշտպա­նող զի­նուորն է օրհնու­թեան ար­ժա­նի, այլ ո՛չ թէ ու­րի­շին եր­կի­րը կոր­ծա­նելու գա­ցողը։

Այս տո­ղերը կը գրուին պա­տերազ­մի հին­գե­րորդ օրին։ Չոր­րորդ օրուայ երե­կոյեան լրա­տու գոր­ծա­կալու­թիւննե­րը կը հա­ղոր­դէին, թէ թրքա­կան բա­նակը սկսած է ռմբա­կոծել նաեւ Քո­պանիի մեր­ձա­կայ գիւ­ղե­րը։ Այն Քո­պանին, որուն հա­մար Էր­տո­ղան ըսած էր. «հա ին­կաւ, հա կ՚իյ­նայ»։ Քո­պանի չէր ին­կած թշնա­մու ահ­ռե­լի յար­ձա­կու­մին դի­մաց եւ ի սպառ հա­նած էր Թուրքիոյ նա­խագա­հի երա­զը։ Իսկ Աֆ­րին մի­ջազ­գա­յին վեր­լուծա­բան­նե­րու հա­մաձայն Սու­րիոյ մէջ խա­ղաղու­թիւն տի­րած միակ վայրն էր։

Թող Քո­պանիի, Ղա­միշ­լիի, Հա­լէպի հա­յերը իմա­նան թէ Պատ­րիար­քա­րանը իր այս յայ­տա­րարու­թեամբ կորսնցու­ցած է հայ ժո­ղովուրդի անու­նով խօ­սելու յատ­կութիւ­նը։ Ապա թէ ոչ մենք այս ամօ­թով չենք կրնար ապ­րիլ։ 

pakrates@yahoo.com