ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՁԵՌՆ

Հայոց բառերու ամենէն համբուրելին

Ձեռք... Մեր բա­­ռերու ամե­­նէն ձեռ­­նե­­­րէցն ու ձեռնհա­­սը եւ ան, որ իր տա­­սը մատ­­նե­­­րուն վրայ ու­­նէր տա­­սը ու­­նա­­­կու­­թիւն։ Այ­­սօր կը շա­­րու­­նա­­­կենք Հաղ­­պա­­­տի մէջ սկսած մեր մտո­­րումնե­­րը, ձեռ­­քէն եկած չա­­փով ներ­­կա­­­յաց­­նե­­­լու հա­­մար այս միավան­­կի պատ­­մութիւ­­նը։

Վան­­քի Ս. Նշան եկե­­ղեց­­ւոյ գա­­ւիթին մէջ խորհրդա­­ւոր ստո­­ւեր մը հրա­­պու­­րեր էր մեզ։ Սա­­յաթ-Նո­­վան էր ան, մէկ ձեռ­­քին քա­­ման­­չա բռնած, միւս ձեռ­­քին՝ Աս­­տո­­­ւածա­­շունչ մա­­տեան։ Կար­­ծես «ձեռք» բա­­ռի եր­­կու բնու­­թիւններն ըլ­­լա­­­յին ու­­րո­­­ւագ­­ծո­­­ւած՝ աշ­­խարհի­­կը եւ հո­­գեւո­­րը։ Խաչ եւ սաղ­­մո­­­սագիրք բռնած մեր մա­­տենա­­գիր­­նե­­­րը, ինչպէս Սա­­հակ Պար­­թեւն ու Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին՝ ըմբռնե­­ցին անոր հո­­գեւոր բնու­­թիւնը։ Սուրբ Սա­­հակը Ծաղ­­կա­­­զար­­դին նո­­ւիրո­­ւած օրհներ­­գին մէջ գրեց. «Փրկեաց զմեզ ի ձե­­ռաց մա­­հու»։ Իսկ «ձեռք»ի ըն­­տիր բա­­ռակա­­պակ­­ցութիւննե­­րը գտանք «Նա­­րեկ»ի մէջ. «ձեռն մա­­քուր», «ձեռն գթու­­թեան», «ամե­­նապար­­գեւ ձեռք», «օրհնու­­թեան ձեռք», «բա­­րեմա­­տոյց ձեռք», «ձեռք փրկու­­թեան», «երկնաս­­տեղծ ձեռք», «նո­­րոգող ձեռք», «ար­­դա­­­րակ­­շիռ ձեռք»։ Կը յի­­շէ՞ք Սա­­յաթ-Նո­­վայի պատ­­կե­­­րը։ Անոր բնօ­­րինակն ալ Նա­­րեկա­­ցիի մտայ­­ղա­­­ցումն էր, ինքնան­­կար մը, ուր բա­­նաս­­տեղծը բռնած է եր­­կու թաս, մէ­­կը արիւ­­նով լե­­ցուն, միւ­­սը՝ կա­­թով. «Ըմ­­պա­­­նակք եր­­կու յեր­­կո­­­սին ձե­­ռին, մինն՝ արեամբ եւ միւսն՝ կա­­թամբ»։

Սա­­կայն, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, 1200-ական թո­­ւական­­նե­­­րուն տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ յե­­ղափո­­խու­­թիւն մը։ Հա­­յոց լեռ­­նե­­­րու վրայ, ձո­­րերու մէջ, գիւ­­ղե­­­րէ ներս սկսան շրջա­­գայիլ տա­­ղասաց­­ներ, որոնք կը սի­­րէին բռնել՝ շա­­քար շրթունք, լու­­սին երես, ճեր­­մակ ծոց եւ այն ամէ­­նը, որ երկրա­­յին հա­­ճոյքներ էին սրտագ­­րաւ։ «Ձեռք»ը այդ օրե­­րուն մօ­­տեցաւ եարին, գրկեց զայն, կա­­մուրջը ան­­ցաւ ու առա՜ւ «պախ­­չէ»ներ տա­­րաւ։ Այդ տա­­ղասաց­­նե­­­րէն մէկն էր Սար­­գիս Հա­­լէպ­­ցին։ Ան նկա­­րագ­­րեց գաղցրա­­տես գե­­ղեց­­կուհի մը.

Աջ ձեռն ու­­նի մոմ վա­­ռած, 
վիզն եւ ծոցն եւ սիրտն է ի բաց,

Ի միւս ձեռն իլի գի­­նի ապա­­կի ամա­­նով լցած։

Աշ­­խարհիկ աւան­­դոյթը սիր­­տեր այ­­րեց նաեւ Վան քա­­ղաքի մօտ, Այ­­գեստա­­նի մէջ։ Կո­­միտաս Վար­­դա­­­պետի ձայ­­նագրու­­թեան կը պար­­տինք այդ շրջա­­նի «Վարդն ի բա­­ցուէ» եր­­գի այս տո­­ղիկը. «Իմ եար պախ­­չէն կայ­­նէ՝ եր­­կու ձեռն ի ծոց»։ Վար­­դա­­­պետը սի­­րահա­­րուած՝ ի՛նքն ալ գրեց տո­­ղիկ մը. «Տե­­սայ կար­­միր փշոտ վարդ, աւա՜ղ, ձեռքս ծա­­կոտեց»։ Վար­­դի գրա­­կան պատ­­կե­­­րէն տպա­­ւորո­­ւած ըլ­­լալ կ՛երե­­ւի նաեւ Աւե­­տիք Իսա­­հակեանը. «Տե­­սայ եարըս վար­­դը ձե­­ռին»։ Մեր բա­­նաս­­տեղծնե­­րու ամե­­նէն քնա­­րակա­­նի, Վա­­հան Տէ­­րեանի սի­­րային բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րու մէջ տե­­սանք «քնքոյշ», «ան­­ծա­­­նօթ», «թոյլ» եւ «մա­­հաբեր» ձեռ­­քեր։ Իսկ Դա­­նիէլ Վա­­րու­­ժա­­­նը, «Հար­­ճը» բա­­նաս­­տեղծու­­թեան նա­­խաբան ընտրեց, Մով­­սէս Խո­­րենա­­ցիէն մէջ­­բե­­­րում մը. «Յոյժ գե­­ղեցիկ էր, եւ եր­­գէր ձե­­ռամբ»։ Մինչ, բա­­ռը ծնունդ կու տար ան­­թիւ դար­­ձո­­­ւածքնե­­րու։ Կ՚ար­­ժէ յի­­շել այդ հնա­­գոյն օրի­­նակ­­նե­­­րը, որոնք այ­­սօր իսկ գոր­­ծա­­­ծելի են. «առ ձեռն», «եր­­կուց ձե­­ռաց աջո­­ղակ», «ձեռն հա­­ւանու­­թեան», «ձեռն մխել», «լո­­ւանալ զձեռս», «ձե­­ռին կա­­տակ՝ գռեհ­­կաց կա­­տակ»։ Իսկ ժա­­մանա­­կակից դար­­ձո­­­ւածքնե­­րը, որոնց թի­­ւը 250-ի կը հաս­­նի՝ «ձեռք անցնել», «ձեռք բարձրաց­­նել», «ձեռք քա­­շել», «ձեռ­­քը բաց», «ձեռ­­քը ծուռ», «ձեռ­­քը խնդրել», «ձեռ­­քը-ոտ­­քը թու­­լա­­­նալ», «ձեռ­­քէն գալ»՝ մեր աշ­­խարհա­­բարի հա­­մեմ­­ներն են։ Հա­­րուստ ենք նաեւ այն գիր­­քե­­­րով, որոնք կը կո­­չուին «Ցու­­ցակ ձե­­ռագ­­րաց», գրո­­ւած՝ համ­­բուրե­­լի ձեռ­­քե­­­րու կող­­մէ։ Նկա­­տեցի՞ք, թէ «ձեռք»ը, առա­­տաձեռն բառ, շնոր­­հիւ ժո­­ղովուրդի երե­­ւակա­­յու­­թեան, նշա­­նակեց ոյժ, մար­­դուժ, կա­­րողու­­թիւն, օգ­­նութիւն, ամուսնա­­կան հա­­ւանու­­թիւն, իշ­­խա­­­նու­­թիւն, զօ­­րու­­թիւն, զի­­նուոր, տի­­րապե­­տու­­թիւն, հո­­վանա­­ւորու­­թիւն, գրե­­լաձեւ (Ասի­­կա Ալի­­ծին ձեռքն է), առար­­կա­­­ներու ամ­­բողջու­­թիւն (Մէկ ձեռք հա­­գուստ), բախ­­տա­­­թուղթի տրցակ, ան­­գամ (Եր­­կու ձեռք խա­­ղացինք), եւ դաշ­­նակ նո­­ւագո­­ղի աջ կամ ձախ ձեռ­­քի գրուածք (Այս եր­­գի ձախ ձեռ­­քը խրթին է)։

Բայց, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, օր մը օտար ձեռ­­քեր, ան­­հա­­­ղորդ մեր հո­­գիին՝ կոյ­­սի եւ գե­­ղեցի­­կի բոյ­­րէն խեն­­թա­­­ցած, մո­­լուցքով յօ­­շոտե­­ցին մեր սրբու­­թիւննե­­րը։ Ո՞վ էր ան։ Ի՞նչ ուղղու­­թիւն ու­­նէր։ Պա­­տաս­­խա­­­նեց Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանը.

Ձեռ­­քերն ար­­նոտ գը­­նում է 
նա դեռ կամ­­կար,

Ու հե­­ռու է մին­­չեւ Մար­­դը իր ճամ­­փան։

Նոյն օրե­­րուն Սիաման­­թօն, հո­­գեւոր աշա­­կեր­­տը Նա­­րեկա­­ցիի, «ձեռք» բա­­ռին տո­­ւաւ դժո­­խային պաշ­­տօն մը. որ­­դեսպա­­նու­­թիւն։ «Խեղ­­դա­­­մահը» բա­­նաս­­տեղծու­­թեան մէջ Կի­­լիկե­­ցի հա­­յու­­հի մըն է, որ կ՚աղա­­ղակէր. «Սա ձեռ­­քերս կը տես­­նէ՞ք, կը տես­­նէ՞ք սա ձեռ­­քերս. Ես էի որ ասոնցմով նկու­­ղին մէջ, իմ նո­­րածի­­նըս խեղ­­դե­­­ցի... Դուք ալ գո­­նէ զի՛ս խեղ­­դե­­­ցէք, իմ ձեռ­­քերս ան­­զօր են»։ Երբ վե­­րադար­­ձան խա­­ղաղ օրե­­րը, հայ բա­­նաս­­տեղծը վերսկսաւ գո­­վեր­­գել ձեռ­­քե­­­րը՝ «Մօր ձեռ­­քե­­­րը»։ Պա­­րոյր Սե­­ւակն էր ան։ «Այս ձեռ­­քե­­­րը՝ մօ՜ր ձեռ­­քե­­­րը, հի­­նաւուրց ու նո՜ր ձեռ­­քե­­­րը»։ Իսկ Պոլ­­սոյ մէջ, մե­­րօրեայ բա­­նաս­­տեղծու­­հի մը, Նո­­ւէր Սի­­լահ­­լըն, «ձեռք»ին վե­­րադար­­ձուց սէ­­րը. «Աջ ձեռքս ու ձախ ձեռքս ձեռք ձեռ­­քի տո­­ւին ու քու ձեռ­­քերդ բռնե­­ցին»։

Մեր միտ­­քը թռիչք մը եւս կը կա­­տարէ։ 1759 թո­­ւականն է։ Սա­­յաթ-Նո­­վան ձեռք կը քա­­շէ աշ­­խարհիկ կեան­­քէն, կը ձեռ­­նադրո­­ւի քա­­հանայ, կը դառ­­նայ Տէր Ստե­­փանոս, կը կար­­գո­­­ւի վան­­քի լու­­սա­­­րար, կը ձե­­ռագ­­րէ եր­­կու մա­­տեան, մէ­­կը՝ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցիի «Մա­­տեան Ող­­բերգու­­թեան»ը։ Ի՞նչ փոյթ, թէ ան «Արու­­թին» էր ծնած, «Սա­­յաթ-Նո­­վա» էր աշու­­ղա­­­ցած եւ «Տէր Ստե­­փանոս» էր ապաշ­­խա­­­րած։ Ցմահ եր­­գեց ձեռ­­քով ու եր­­գեց սէ­­րը։ Ազ­­նո­­­ւագոյն խօս­­քե­­­րը եկան Եղի­­շէ Չա­­րեն­­ցէն.

Երազ տե­­սայ. Սա­­յաթ-Նո­­վէն մօտս էկաւ սա­­զը ձե­­ռին,

Հը­­րի նման վառ­­ման գի­­նու օս­­կե­­­ջըրած թա­­սը ձե­­ռին,

Նըս­­տեց, անոյշ եր­­գեր ասաւ՝ հին քա­­ման­­չի մա­­սը ձե­­ռին,

Էն­­պէս ասաւ, ասես ու­­նէր եր­­կընքի ալ­­մա­­­սը ձե­­ռին։

Գիւ­­ղի մուտքին, կը յի­­շէ՞ք, հան­­դի­­­պեր էինք սե­­ղանիկ­­նե­­­րու վրայ ձե­­ռահիւս կտոր­­ներ վա­­ճառող տի­­կին­­նե­­­րու։ Անոնց խոս­­տա­­­ցեր էինք առեւ­­տուր ընել։ Ան­­շուշտ, թէ Հաղ­­պա­­­տէն ձեռ­­նունայն պի­­տի չհե­­ռանա­­յինք։ Ուստի, ել­­լենք դուրս, մօ­­տենանք ձեռ­­նոցնե­­րուն եւ ան­­ձե­­­ռոց­­նե­­­րուն, մէկ ձեռք առ­­նենք, ապա «ձեռ­­նունակ» այդ տի­­կին­­նե­­­րուն եւ մեր համ­­բուրե­­լի բա­­ռին ըսենք՝ «Ձեռ­­քերդ դա­­լար»։