ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Կեմեռովօ՝ ողբերգութիւն ռուսական ձեւով

dzovinarlok@gmail.com

Մարտի 25-ին աշ­խարհի ու­շադրու­թիւնը սե­ւեռո­ւեց փոք­րիկ սի­պիրեան քա­ղաքի վրայ։

Կե­մեռո­վօ

Ռու­սաստա­նի Կե­մեռո­վօն կէս մի­լիոնա­նոց քա­ղաք է Արեւմտեան Սի­­պիրում, որ­­տեղ ապ­­րում են մաս­­նա­­­ւորա­­պէս հան­­քա­­­փոր­­ներ, քան­­զի դա ած­­խա­­­յին ար­­դիւնա­­բերու­­թեան կեդ­­րոն է։ Կե­­մեռո­­վօ քա­­ղաքում կար հրու­­շա­­­կեղէ­­նի ֆապ­­րի­­­քա, որին մի ձեռ­­նարկա­­տէր աւե­­լաց­­րեց եւս եր­­կու յարկ եւ դարձրեց առեւտրա-ժա­­ման­­ցա­­­յին կեդ­­րոն «Զմե­­ռային բալ»։ Ար­­դիւնքում ստա­­ցուեց վիթ­­խա­­­րի մի տուփ, կա­­ռու­­ցո­­­ւած էժա­­նագին նիւ­­թե­­­րից եւ լե­­ցուած ապ­­րանքնե­­րով եւ մարդկան­­ցով, իսկ տար­­հանման, այ­­սինքն վթա­­րային ել­­քե­­­րը պա­­շարո­­ւած էին աղ­­բով եւ շի­­նանիւ­­թով։ Այդ չա­­րաբաս­­տիկ օրը «Զմե­­ռային բա­­լում» 1500 մարդ կար. կի­­րակի օր էր եւ դպրո­­ցում սկսւում էին գար­­նա­­­նային ար­­ձա­­­կուրդներ։ Գիւ­­ղից առա­­ջին ան­­գամ հին­­գե­­­րորդ դա­­սարան­­ցի­­­ներ եկան քա­­ղաք եւ մտան կի­­նօդահ­­լիճ, որից այ­­լեւս դուրս չե­­կան։ Նոյ­­նիսկ նրանց այ­­րո­­­ւած մար­­միննե­­րը չգտան։ Այդ կի­­նօդահ­­լի­­­ճում իրենց մա­­հը գտան 2-12 տա­­րեկան տաս­­նեակ երա­­խաներ։ Չոր­­րորդ յար­­կում երեք կի­­նօդահ­­լիճ եւ ժա­­ման­­ցա­­­յին խա­­ղասե­­նեակ­­ներ կա­­յին։ Ծնող­­նե­­­րը տոմ­­սակներն առ­­նում էին, թող­­նում երա­­խանե­­րին կի­­նօդահ­­լի­­­ճում եւ իջ­­նում էին առա­­ջին յարկ։ Խա­­ղասե­­նեակ­­նե­­­րից մէ­­կում հրդեհ բռնկո­­ւեց եւ հա­­շուած վայրկեան­­նե­­­րում ծու­­խը տա­­րածո­­ւեց ամէ­­նուր։ Եր­­կու կի­­նօդահ­­լիճնե­­րից կա­­րողա­­ցան դուրս գալ այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րը, սա­­կայն եր­­րորդում դու­­ռը փա­­կեցին, որ­­պէսզի ծու­­խը չմտնի դահ­­լիճ եւ սկսե­­ցին սպա­­սել հրշէջ-փրկա­­րար­­նե­­­րին։ Շու­­տով հաս­­կա­­­ցան, որ դահ­­լի­­­ճը դար­­ձաւ մա­­հուան ծու­­ղակ, եւ սկսե­­ցին խու­­ճա­­­պահար զան­­գել ծնող­­նե­­­րին եւ հա­­րազատ­­նե­­­րին։

Հրա­­ժեշ­­տի խօս­­քեր

Պատ­­մում է Անդրէյ անու­­նով մի կե­­մերով­­ցի. «Մայրս 10 տա­­րեկան թոռ­­նի­­­կի հետ որո­­շեց գնալ ֆիլմ դի­­տելու, քոյրս նոյնպէս միացաւ նրանց»։ Քիչ յե­­տոյ հե­­ռախօ­­սը զան­­գեց. «Հրդեհ է, դահ­­լի­­­ճը ծխի մէջ է, դռնե­­րը պա­­շարո­­ւած են, չենք կա­­րող դուրս գալ»։ Քոյ­­րը. «Անդրէյ, մեզ…»։ Մայ­­րը. «Մենք նրան կորցրե­­ցին»։ Որ­­դին՝ գո­­ռալով. «Ե՞րբ են մեզ փրկե­­լու»…Մայ­­րը սկզբից խու­­ճա­­­պի մէջ էր, յե­­տոյ ձայ­­նը հետզհե­­տէ մա­­րեց. «Վերջ, դուք ար­­դէն չէք հասցնի»։ Եւ այսպէս բո­­լոր հա­­րազատ­­նե­­­րը սրտաճմլիկ զան­­գեր էին ստա­­նում։ Ին­­չու եմ գրու­­թիւնս վեր­­նագրել «Ող­­բերգու­­թիւն ռու­­սա­­­կան ձե­­ւով», որով­­հե­­­տեւ մար­­դիկ զոհ­­ւում էին ոչ թէ հրդե­­հից, այլ այն պատ­­ճա­­­ռով, որ առեւտրա­­կան կենտրո­­նում ի սպառ բա­­ցակա­­յում էր անվտան­­գութեան հա­­մակար­­գը. չաշ­­խա­­­տեց տագ­­նա­­­պի ազ­­դանշա­­նը, տար­­հանման ել­­քե­­­րը պա­­շարո­­ւած էին, կրակ­­մա­­­րիչ­­ներ բա­­ցար­­ձակ չկա­­յին։

Առեւտրա­­կան Կենտրոն­­նե­­­րը խնա­­յողու­­թիւն են անում անվտան­­գութեան հա­­մակար­­գի ծախ­­սե­­­րի վրայ եւ ի սկզբա­­նէ այնպէս են նա­­խատե­­սուած, որ­­պէսզի մտնո­­ղը եր­­կար շրջի եւ ել­­քը չգտնի։ Ծա­­նօթա­­նալով հրդե­­հի պատ­­մութեանը, մար­­դիկ եզ­­րա­­­կաց­­նում էին, որ այ­­սուհետ ԱԿ պէտք է գնալ քլունգն ու կա­­ցինը, ինչպէս նաեւ հա­­կահրշէջ պա­­րագա­­ները ձեռ­­քիդ։ Շա­­տերը դուրս էին նե­­տում իրենց պա­­տու­­հա­­­նից… եւ գետ­­նին նոյ­­նիսկ ցանց չէր փռած։ Քա­­րէ դար, այն չէ՞։ Եւ դա մի երկրում, որի ղե­­կավա­­րը ողջ աշ­­խարհին սպառ­­նում է ու­­նե­­­ցած զէն­­քով…

Պատ­­մում է զո­­հուած աղջկայ հայ­­րը.

«Երբ աղ­­ջիկս ինձ զան­­գա­­­հարեց կի­­նօդահ­­լի­­­ճից, ես մե­­քենա­­յի մէջ էի, սկսե­­ցի կար­­միր լոյ­­սե­­­րի տակ արագ շար­­ժո­­­ւել եւ հա­­սայ ԱԿ, բարձրա­­ցայ չոր­­րորդ յարկ, որ­­տեղ ար­­դէն ծուխ էր երե­­ւում, բայց ինձ հրշէջ­­նե­­­րը թոյլ չտո­­ւեցին մօ­­տենալ փակ դրա­­նը. նրանք ինձ ոտ­­քե­­­րից քա­­շեցին եւ հե­­ռաց­­րին այդտե­­ղից, աղ­­ջիկս հե­­ռաձայ­­նով գո­­ռում էր ինձ. «Պա­­պա, ես մեռ­­նում եմ, շունչս կտրւում է», Ես հրշէջ­­նե­­­րին ասա­­ցի. «Տա­­կանքնե՛ր, 4 հո­­գով կանգնած էք եւ ոչինչ չէք կա­­րող անել»։ Ես գո­­ռում էի, իսկ աղ­­ջիկս ասաց. «Ես քեզ սի­­րում եմ, ես կորցնում եմ գի­­տակ­­ցութիւնս» (լա­­ցում է)… Կը նե­­րէք…»

Իսկ ընդհան­­րա­­­պէս զոհ­­ւում էին մի ըն­­տա­­­նիքից… բո­­լորը. Ծնող­­ներ իրենց երա­­խանե­­րով։

11 տա­­րեկան տղան, որը նե­­տեց իրեն 3-րդ յար­­կից, եւ ծանր վի­­ճակում յայտնուեց վե­­րակեն­­դա­­­նացման բաժ­­նում, մնաց իր տա­­տիկի հետ, որով­­հե­­­տեւ նրա ծնող­­նե­­­րը իր փոքր քոյ­­րի­­­կի հետ չկա­­րողա­­ցան փրկո­­ւել։

Վի­­կա Պո­­չատ­­կի­­­նան գրում է մա­­հուա­­նից առաջ Եւ­­գե­­­նիա Յով­­հաննի­­սեանին.

«Մօրս փո­­խան­­ցի, որ ես նրան սի­­րում էի…»

Մա­­րիա Մո­­րոզը.

«Մենք այրւում ենք, հնա­­րաւոր է սա վերջն է… ես ձեզ սի­­րում եմ»

Սար­­սա­­­փելին այն է, որ երա­­խանե­­րը գի­­տակ­­ցում էին, որ ելք չկայ. նրանք պի­­տի այ­­րո­­­ւեն։

Այս սի­­րոյ պոռթկու­­մը մա­­հուան շե­­մին ցոյց է տա­­լիս, որ երա­­խան ոչ թէ ատե­­լու­­թեամբ էր լե­­ցուած հրդե­­հի, ողջ-ողջ այ­­րո­­­ւելու առ­­ջեւ, այլ սի­­րով։ Վեր­­ջին զգաց­­մունքը սէրն էր։

Ժո­­ղովրդի եւ ղե­­կավա­­րու­­թեան հա­­կազ­­դե­­­ցու­­թիւնը

Հե­­տեւեալ օրը Կե­­մեռո­­վոյի հրա­­պարա­­կում հա­­ւաքո­­ւեցին հա­­րազատ­­նե­­­րը, որ­­պէսզի պար­­զէն, թէ որ­­քան զո­­հեր եղան հրդե­­հի պատ­­ճա­­­ռով։ Պաշ­­տօ­­­նական եզ­­րա­­­կացու­­թիւնն էր 64 զոհ, որից 41-ը երա­­խաներ էին։ 69 հո­­գի հի­­ւան­­դա­­­նոց­­նե­­­րում էին։ Սգօ օր չէին պատ­­րաստւում յայ­­տա­­­րարել, սա­­կայն ողջ Ռու­­սաստա­­նը ինքնա­­բերա­­բար սկսեց սգալ… Եւ Փու­­թի­­­նը ստի­­պուած մեկ­­նեց Կե­­մեռո­­վօ։ Ողջ Ռու­­սաստա­­նը նե­­րողու­­թիւն էր խնդրում զո­­հուած երա­­խանե­­րից, որոնց չփրկե­­ցին կրա­­կից, Կե­­մեռո­­վօ քա­­ղաքի փոխ­­նա­­­հան­­գապե­­տը ծնկի եկաւ ժո­­ղովրդի առաջ եւ նե­­րողու­­թիւն խնդրեց, իսկ նա­­հան­­գա­­­պետ Աման Տու­­լեեւը նե­­րողու­­թիւն խնդրեց… Փու­­թի­­­նից՝ կա­­տարո­­ւածի հա­­մար։

«Վլա­­տիմիր Վլա­­տիմի­­րովիչ, դուք ան­­ձամբ զան­­գա­­­հարե­­ցիք ինձ։ Մեծ շնոր­­հա­­­կալու­­թիւն։ Ձե­­զանից ան­­ձամբ նե­­րողու­­թիւն եմ խնդրում այն բա­­նի հա­­մար, ինչ կա­­տարո­­ւեց մեր տա­­րածու­­թեան վրայ»։

Հէնց այդպէս էլ ասաց, իսկ հրա­­պարա­­կում հա­­ւաքո­­ւած­­նե­­­րի մա­­սին ասաց, որ դրանք բո­­լորո­­վին էլ զո­­հուած­­նե­­­րի հա­­րազատ­­նե­­­րը չեն, այլ դա­­տար­­կա­­­խօս խառ­­նա­­­կիչ­­ներ են։ Զար­­մա­­­նալի չէ, որ նման նա­­հան­­գա­­­պետի առ­­կա­­­յու­­թեամբ նման առեւտրա­­յին կենտրոն պի­­տի բա­­ցուէր եւ հրդե­­հից երա­­խաներ պի­­տի ողջ-ողջ այ­­րո­­­ւէին։ Ապ­­րի­­­լի 1-ին նա հրա­­ժարա­­կան տո­­ւեց։ Սա­­կայն դա դեռ ան­­հե­­­թեթու­­թեան վեր­­ջը չէ։

Սե­­նատոր Մի­­զու­­լի­­­նան հե­­տեւեալ կերպ ար­­ձա­­­գան­­գեց հրդե­­հին.

«Կը ցան­­կա­­­նայի ցա­­ւակ­­ցութիւն յայտնել եւ սա­­տարել մեր առաջ­­նորդ Վլա­­տիմիր Փու­­թի­­­նին։ Նրա հա­­մար դա հա­­րուած էր թի­­կունքից, սար­­սա­­­փելի ցնցու­­թիւն էր, որով­­հե­­­տեւ այն ինչ անում է նա այժմ Ռու­­սաստա­­նի հա­­մար դա անե­­րեւա­­կայե­­լի բա­­ներ են. նա պաշտպա­­նում է Ռու­­սաստա­­նը ար­­տա­­­քին հար­­թա­­­կի վրայ եւ անե­­րեւա­­կայե­­լի բա­­րեփո­­խումներ է անում երկրի ներ­­սում»։

Աւե­­լաց­­նեմ եւս մի ան­­հե­­­թեթու­­թիւն, որը դարձնում է ող­­բերգու­­թիւնը ռու­­սա­­­կան. նրանք, ով­­քեր աշ­­խարհը ըն­­կա­­­լում են ըստ ռու­­սա­­­կան հե­­ռատե­­սիլի ծրագ­­րե­­­րի,(իսկ այնտեղ ամե­­րիկա­­ցինե­­րը թշնա­­միներ են), զգու­­շացնում էին հրա­­պարա­­կում, որ պէտք չէ զո­­հերի իս­­կա­­­կան թի­­ւը բարձրա­­ձայ­­նել. «Մենք գի­­տենք ճշմար­­տութիւ­­նը, բայց պէտք չէ այն հրա­­պարա­­կել, որ­­պէսզի ամե­­րիկա­­ցինե­­րը չու­­րա­­­խանան»։