Օրակարգը շինծու չէ, այլ բաւական իրական

Ս.Փրկիչ Ազգ. հի­­ւան­­դա­­­նոցի հո­­գաբար­­ձութեան ատե­­նապետ Պետ­­րոս Շի­­րինօղ­­լու եր­­կու թեր­­թե­­­րու մէջ հրա­­պարա­­կեց թրքե­­րէն յայ­­տա­­­րարու­­թիւն մը, որ կը զար­­դա­­­րէր անոնցմէ մէ­­կուն առա­­ջին էջը։ Կարգ մը ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ զար­­մանքի մատ­­նե­­­ցին մեզ։ Շի­­րինօղ­­լու կ՚ըսէ. «Հա­­մայնքա­­յին մա­­մու­­լին մէկ թե­­ւին սնու­­ցած ան­­բախտ նա­­խապա­­շարումնե­­րը եւ ստեղ­­ծած շին­­ծու օրա­­կար­­գը, հա­­սարա­­կու­­թեան լու­­սանցքա­­յին մէկ հա­­տուա­­ծին մա­­կերե­­սային մօ­­տեցումնե­­րուն զու­­գա­­­հեռ կազ­­մա­­­կեր­­պո­­­ւած ստո­­րագ­­րա­­­հաւաք­­նե­­­րը եւ խորհրդա­­տուի մը նման վէ­­ճին մաս­­նակցող կարգ մը ընտրեալ վա­­րիչ­­ներ… Ասոնց մատ­­նանշած տխուր իրա­­կանու­­թիւնը դժբախ­­տա­­­բար կը ստի­­պէ մեզ խորհրդա­­ծելու»։

Ակնյայտ է որ ակ­­նարկը ուղղո­­ւած է «Ակօս»ին։ Պէտք է ընդգծենք, որ շին­­ծու օրա­­կարգ մը գո­­յու­­թիւն չու­­նի։ Շի­­րինօղ­­լու Համ­­բարձման հա­­ւաքոյ­­թին կա­­տարած իր յայ­­տա­­­րարու­­թեան մէջ նշած էր, թէ հի­­ւան­­դա­­­նոցի պիւտճէէն նպաստ պի­­տի չտրա­­մադ­­րո­­­ւի կամ դոյզն օժան­­դա­­­կու­­թիւն մը պի­­տի ըլ­­լայ, եթէ չմիանան Մե­­րամեթ­­ճեան, Էսաեան ու Կեդ­­րո­­­նական վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րը։

Իր այս յայ­­տա­­­րարու­­թե­­­նէն ետք ալ գլխա­­ւորու­­թեամբ Կեդ­­րո­­­նակա­­նի սա­­ներուն՝ հե­­տաքրքիր­­նե­­­րու մաս­­նակցու­­թեամբ ստեղ­­ծո­­­ւեցաւ հա­­կազ­­դե­­­ցու­­թեան ու բա­­նավէ­­ճի մթնո­­լորտ մը։ Կեդ­­րո­­­նական­­ցի­­­ներ գու­­մա­­­րեցին ժո­­ղով մը։ «Ակօս»ի էջե­­րուն տեղ տրո­­ւեցաւ ինչպէս այս, նոյնպէս եւ Շի­­րինօղ­­լո­­­ւի յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րուն ի նպաստ տե­­սակէտ­­նե­­­րու։ Նիւթը դեռ կը քննար­­կո­­­ւի։ Շին­­ծո՞ւ… Հարկ չկայ կրկնե­­լու։ Այս գրու­­թիւննե­­րէն ետք կա­­յացած ՎԱ­­ՏԻՓ-ի ժո­­ղովին Շի­­րինօղ­­լու ջղա­­յին ձե­­ւով մը «Կար­­գը իրեն ալ պի­­տի գայ» ըսած է մեր աշ­­խա­­­տակից Յով­­հաննէս Քը­­լըչ­­տա­­­ղըին։ Այս խօս­­քե­­­րուն մէջ սպառ­­նա­­­լիք մը նկա­­տած հայ հա­­ւաքա­­կանու­­թեան յա­­ռաջա­­տար գրող­­նե­­­րը, արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­նե­­­րը, ակա­­դեմա­­կան­­նե­­­րը Շի­­րինօղ­­լուն հրա­­ւիրած են նե­­րողու­­թիւն խնդրե­­լու Քը­­լըչ­­տա­­­ղըէն։ Ամէն ինչ բա­­ցայայտ է։ Ստո­­րագ­­րա­­­դիր­­նե­­­րուն անունները յայտնի են։ Այ­­սինքն բա­­ւական դժո­­ւար է խօսք ընել «լու­­սանցքա­­յին հա­­տուա­­ծի մը մա­­կերե­­սային մօ­­տեցումնե­­րէն»։

«Ակօ­­ս»ի հետ բա­­նավի­­ճիլը թե­­րեւս որոշ շրջա­­նակ­­նե­­­րու մէջ «պա­­տիւ» մը կը բե­­րէ ձե­­զի, սա­­կայն դուք պէտք է խօ­­սիք մեր հա­­ւաքա­­կանու­­թեան, մեր հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րուն հետ, ուր կայ իրա­կան ու սիրտ ցաւցնող օրա­կարգ մը՝ գլխա­ւորու­թեամբ պատ­րիար­քա­կան ու հա­մայնքա­յին չկա­տարո­ւող ընտրու­թիւննե­րու։

ԱԿՕՍ

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ