ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Ցասման մէջ ես համբերատար եմ»

dzovinarlok@gmail.com

3տարի առաջ այս օրե­­րին ու­­նե­­­ցանք քա­­ղաքա­­ցիական շար­­ժում, որը մտաւ պատ­­մութեան մէջ որ­­պէս «Էլեկտրիկ Երե­­ւան» (Electric Erevan)։ Հեր­­թա­­­կան ան­­գամ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը ձեռ­­քը էր գցել քա­­ղաքա­­ցու գրպա­­նը, բարձրաց­­նե­­­լով էլեկտրաէներ­­գիայի սա­­կագի­­նը 6.93 դրա­­մով։ Երի­­տասարդնե­­րը, հա­­մախմբո­­ւած «Ոտ­­քի, Հա­­յաս­­տան» եւ «Ո՛չ թա­­լանին» նա­­խաձեռ­­նութիւննե­­րի շուրջ, ընդվզե­­ցին։ Օր ու գի­­շեր ցոյ­­ցեր- նստա­­ցոյցներ արե­­ցին Բաղ­­րա­­­մեան պո­­ղոտա­­յում։ Իրա­­վիճա­­կը չա­­փազանց լա­­րուած էր, քան­­զի հա­­կամար­­տող կող­­մե­­­րը ան­­հա­­­ւասար էին։ Ցու­­ցա­­­րար­­նե­­­րը խա­­ղաղ էին եւ ապ­­շեցնում էին իրենց քա­­ղաքա­­կիրթ պա­­հուած­­քով, մինչդեռ ոս­­տի­­­կանա­­կան խմբե­­րը, որոնք սպա­­սար­­կում էին իշ­­խա­­­նու­­թեան շա­­հերը, բռնու­­թիւններ էին կի­­րառում։ Սկզբից ջրցա­­նով փոր­­ձե­­­ցին ցրել երի­­տասարդնե­­րին։ Ծի­­ծաղե­­լի էր, որով­­հե­­­տեւ երի­­տասարդնե­­րը հա­­յազ­­գի սե­­րուցքն էին եւ սպա­­սում էին այս պա­­հին գու­­ցէ 1,000 տա­­րի ի վեր։ Նրանք ընդվզել էին ոչ թէ յա­­նուն այս 6-7 դրա­­մի հա­­մար, այլ ընդհան­­րա­­­պէս ապօ­­րինու­­թեան դէմ, որը թոյլ էր տա­­լիս իրեն իշ­­խա­­­նու­­թիւնը։ Նա­­խագա­­հը լե­­գիտիմ չէր (օրի­­նական էր). նա ընտրո­­ւել էր ընտրա­­կեղ­­ծիքնե­­րի շնոր­­հիւ։ Երի­­տասարդնե­­րը դե­­ռեւս դուրս չէին եկել իշ­­խա­­­նու­­թեան դէմ։ Դուրս էին եկել նրանց գրպա­­նահա­­տու­­թեան դէմ։

Շատ հան­­րա­­­հաւաք­­ներ էինք տե­­սել, որոնք կազ­­մա­­­կեր­­պո­­­ւած էին լի­­նում ընդդի­­մադիր կու­­սակցու­­թիւննե­­րի կող­­մից, սա­­կայն այդ հա­­ւաք­­նե­­­րը միշտ պա­­րու­­նա­­­կում էին իրենց մէջ դժգո­­հու­­թիւն։ Ժո­­ղովրդի սպա­­սումնե­­րը խա­­բուած եւ հիաս­­թա­­­փուած էին մնում։ Իսկ 2015-ի Յու­­նիս-Յու­­լիս ամիս­­նե­­­րի ընդվզման մէջ չկար դժգո­­հու­­թիւն եւ խռո­­վու­­թիւն։ Որով­­հե­­­տեւ խաբ­­ւում եւ հիաս­­թափւում ես, երբ ինչ-որ բան ես սպա­­սում։ Իսկ եթէ դա քո ընտրած նա­­խագա­­հը չէ, ապա հիաս­­թա­­­փու­­թիւն էլ չկար։ Ցա­­սում էլ չկայ։ Այս գրու­­թեան վեր­­նա­­­գիրը «Ցաս­­ման մէջ ես համ­­բե­­­րատար եմ» բել­­գիացի աշ­­խարհահռչակ գրող Ժորժ Սի­­մենո­­նի վէ­­պերի գլխա­­ւոր հե­­րոս՝ ոս­­տի­­­կանու­­թեան կո­­միսար Մեգ­­րեի խօսքն է, որը ես յի­­շեցի «Էլիկտրիկ Երե­­ւանի» առի­­թով։ Բայց ի տար­­բե­­­րու­­թիւն Մեգ­­րէի մեր երի­­տասարդնե­­րը ցա­­սում չու­­նէին։ Միայն իմաս­­տութիւն, որը ապ­­շեցրեց աւագ սերնդի հա­­յաս­­տանցի­­ներին։ Որ­­տե­­­ղի՞ց այս իմաս­­տութիւ­­նը։ Ի հար­­կէ դա­­րերից եկած իմաս­­տութիւն էր։ Եւ ագա­­հու­­թեամբ տա­­րուած իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րին վա­­խեց­­րեց երի­­տասարդնե­­րի բա­­րոյա­­կան այս բարձր մա­­կար­­դա­­­կը։ Մի ուժ, որը մար­­դու ներ­­սում է, այլ ոչ թէ դրա­­մատ­­նե­­­րում՝ մի­­լիառ­­նե­­­րի տես­­քով։ Իմ կար­­ծի­­­քով կա­­տարո­­ւեց հե­­տեւեալը։ Երեք նա­­խագահ­­նե­­­րի օրով տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ թա­­լան, որով­­հե­­­տեւ Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնից մի աւան­­դութիւն էր մնա­­ցել. պե­­տական պաշ­­տօ­­­նը պե­­տու­­թեանը ծա­­ռայե­­լու աթոռ չէր, այլ անձնա­­կան հարստաց­­ման գոր­­ծիք։ Սո­­վետա­­կան Միու­­թեան փլու­­զումից յե­­տոյ մենք ու­­նե­­­ցանք մութ ու խա­­ւար տա­­րիներ։ Կի­­նոյի մէջ դա մթու­­թեան պաու­­զան է, որին յա­­ջոր­­դում է հե­­տեւեալ կադ­­րը։ Երբ իշ­­խա­­­նու­­թեան եկան մեր ան­­կա­­­խու­­թեան սերնդի երի­­տասարդնե­­րը, նրանք մեր­­ժե­­­ցին ոչ միայն ռե­­ժիմը, այլ նաեւ աւագ սերնդի փոր­­ձա­­­ռու եւ բա­­նիմաց փրո­­ֆեսիոնալ­­նե­­­րին։ Սա խիստ հիաս­­թա­­­փու­­թիւն առա­­ջաց­­րեց նրանց մէջ, լի­­նի դա քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծիչ կամ այլ ոլոր­­տի փայ­­լուն մաս­­նա­­­գէտ։ Սա­­կայն իրա­­վիճա­­կի տէ­­րը դար­­ձան յե­­ղափո­­խական­­նե­­­րը, իսկ տա­­րիներ շա­­րու­­նակ տե­­ւացող քննա­­դատու­­թիւնն ու պայ­­քա­­­րը խօս­­քից այն կողմ չքայ­­լե­­­ցին եւ ար­­դիւնքի չբե­­րեցին։

Այժմ վեր­­լուծա­­բան­­ներն եւ փոր­­ձա­­­գէտ­­նե­­­րը, քա­­ղաքա­­գէտ­­ներն ու քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծիչնե­­րը կրկին մեկ­­նա­­­բանում են ար­­դէն ներ­­կա­­­յիս երի­­տասարդ կա­­ռավա­­րութեան գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րը։ Շա­­տերը գտնում են, որ յան­­ցա­­­գոր­­ծութիւննե­­րի դէմ ձեռ­­նարկած պայ­­քա­­­րի հա­­մար չի բա­­ւակա­­նաց­­նի աշ­­խա­­­տակից­­նե­­­րի հա­­մապա­­տաս­­խան քա­­նակը։

Հա­­յաս­­տա­­­նի պե­­տական գան­­ձա­­­րանը վե­­րականգնե­­լու, գո­­ղերին բռնե­­լու եւ պատ­­ժե­­­լու, տնտե­­սու­­թիւնը ստո­­ւերից հա­­նելու սրբա­­զան գոր­­ծին լծո­­ւել են ՊԵԿ–ն (Պե­­տական Եկա­­մուտնե­­րի Կո­­միտէ), ՀՔԾ-ը (Յա­­տուկ Քննչա­­կան Ծա­­ռայու­­թիւն), ԱԱԾ-ը։

ԱԱԾ-ը գլխա­­ւորեց Ար­­թուր Վա­­նեցեանը։ Փայ­­լուն կեր­­պով է ԱԱԾ-ն իրա­­կանաց­­նում կա­­շառա­­կերու­­թեան եւ յան­­ցա­­­գոր­­ծութեան հետ պայ­­քա­­­րը։ Իսկ քա­­նի որ եր­­կի­­­րը ամ­­բողջո­­վին ղե­­կավար­­ւում էր յան­­ցա­­­ւոր խմբով, ապա դժո­­ւար չէ գտնել յան­­ցա­­­գործնե­­րին։ Նրանք հան­­րութեան աչ­­քի առաջ ահ­­ռե­­­լի առանձնատ­­ներ են կա­­ռու­­ցել. դա­­տարկ, ան­­մարդաբ­­նակ, ինչպէս Հիւ­­սի­­­սային պո­­ղոտան, որի կա­­ռուցման պատ­­ճա­­­ռով հա­­րիւ­­րա­­­ւոր մար­­դիկ զրկո­­ւեցին իրենց տնե­­րից եւ դի­­մեցին եւ­­րո­­­դատա­­րան­­ներ։ Իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րի գո­­յատե­­ւելը, ու­­տե­­­լը,չկշտա­­նալը, գու­­մա­­­րած պաշ­­տօ­­­նավա­­րու­­մը դար­­ձել էին վտան­­գա­­­ւոր Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան հա­­մար։ Սա է պատ­­ճա­­­ռը, որ նրանց յան­­ցանքնե­­րի բա­­ցայայտմամբ զբաղ­­ւում է ԱԱԾ-ն՝ Վա­­նեցեանի ղե­­կավա­­րու­­թեամբ։ Սո­­վետա­­կան շրջա­­նում ԱԱԾ-ը կոչ­­ւում էր Պե­­տական Անվտան­­գութեան Կո­­միտէ, որն աւե­­լի յայտնի էր իր ռու­­սե­­­րէն տար­­բե­­­րակով՝ ԿԳԲ։ Կո­­միտէն զբաղ­­ւում էր երկրի ներ­­սում թշնա­­միներ որո­­նելով եւ թոյլ չտա­­լով, որ­­պէսզի սո­­վետա­­լամ քա­­ղաքա­­ցին Աս­­տո­­­ւած մի առ աս­­ցէ, շփուէր Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնից դուրս որե­­ւէ մի ար­­տա­­­սահ­­մանցու հետ։ Իսկ մինչ այ­­սօր ԱԱԾ-ը զբա­­ղուած էր քա­­ղաքա­­կան հա­­կառա­­կորդնե­­րի վնա­­սազերծմամբ։

Բա­­ցի ԱԱԾ-ից ու­­նենք Պե­­տական Վե­­րահսկո­­ղու­­թեան Ծա­­ռայու­­թիւն, որը գլխա­­ւորում է Դա­­ւիդ Սա­­նասա­­րեանը։ Այդ կա­­ռոյ­­ցը սկսել է ստու­­գումներ նա­­խարա­­րու­­թիւննե­­րում։ Առա­­ջինը՝ պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարա­­րու­­թիւնում։

«Եթէ խախ­­տումներ, չա­­րաշա­­հումներ, կա­­շառա­­կերու­­թիւն չլի­­նէր, մենք հի­­մա կ՚ու­­նե­­­նային տար­­բեր եր­­կիր եւ չէր լի­­նի յե­­ղափո­­խու­­թիւն։ Իսկ հի­­մա մենք պի­­տի մաք­­րենք ՊՆ-ը։ Սա սիւ­­ռեալիզ­­մի ժան­­րից է, բայց այ­­սօր նա­­խարար­­նե­­­րը իրենք են խնդրում, որ մենք ստու­­գենք իրենց նա­­խարա­­րու­­թիւնը»,- ասում է Դա­­ւիդ Սա­­նասա­­րեանը։

Իր ֆեյսբու­­կեան էջում Դա­­ւիդ Սա­­նասա­­րեանը գրում է.

«Այ­­սօր էթի­­կայի յանձնա­­ժողով ներ­­կա­­­յաց­­րե­­­ցի պաշ­­տօ­­­նատար ան­­ձի պաշ­­տօ­­­նը ստանձնե­­լու յայ­­տա­­­րարա­­գիր, որ­­տեղ իմ ու­­նե­­­ցուած­­քի, դրա­­մական եւ այլ մի­­ջոց­­նե­­­րի դի­­մաց գրո­­ւել է, որ ոչ մի բան չու­­նեմ, ոչ դրա­­մական, ոչ սե­­փակա­­նու­­թիւն։

Ես իմ օրի­­նակով ցոյց կու տամ, որ պաշ­­տօ­­­նատար ան­­ձը չպէտք է հարստա­­նայ ժո­­ղովրդի հա­­շուին, ու իմ հա­­շուին կ՚աւե­­լանայ միայն աշ­­խա­­­տավար­­ձը։

Պե­­տական բարձրա­­գոյն պաշ­­տօ­­­նը խո­­պան չի, որ գանք ու հարստա­­նանք, սա պե­­տու­­թեանն ու քա­­ղաքա­­ցուն ծա­­ռայե­­լու սուրբ առա­­քելու­­թիւն է։

Ծա­­ռայում եմ Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեանը, սի­­րում եմ բո­­լորիդ, Հա­­յաս­­տա­­­նի հպարտ քա­­ղաքա­­ցիներ եւ հա­­յու­­թիւն»։

Այո՛, ապ­­րում ենք ան­­հա­­­ւատա­­լի ժա­­մանակ­­ներ։ Աս­­տո­­­ւած համ­­բուրեց հայ ժո­­ղովրդի ճա­­կատը։ Չկայ աւե­­լի մեծ սե­­փակա­­նու­­թիւն, քան սե­­փական եր­­կիր, պե­­տու­­թիւն ու­­նե­­­նալը, մայ­­րե­­­նի լե­­զուով խօ­­սել եւ մտա­­ծելը։ Վեր­­ջա­­­պէս իշ­­խա­­­նու­­թեան գլուխ եկան այս պարզ ճշմար­­տութիւ­­նը գի­­տակ­­ցողնե­­րը։

Այս լու­­սանկա­­րը դար­­ձաւ «Էլեկտրիկ Երե­­ւան» շարժման խորհրդա­­նիշը։ Երեք տա­­րի անց միայն իմա­­ցայ, որ ջրցա­­նի դէմ­­յանդի­­ման կանգնա­­ծը այս հա­­մակ­­րե­­­լի երի­­տասարդ յե­­ղափո­­խական Կա­­րօ Ղու­­կա­­­սեանն էր։