ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ոսկէ ծիրան-2018 Բացման ֆիլմը եւ նշանաւոր հիւրերը

dzovinarlok@gmail.com

Յուլիսի 8-ին մեկ­­նարկեց 15-րդ մի­­ջազ­­գա­­­յին կինօփա­­ռատօն «Ոս­­կէ ծի­­րան»-ը։ Վար­­դա­­­վառով հան­­դերձ։ Այս ան­­գամ ջրով մկրտո­­ւեցին բո­­լորը անխտիր. շար­­քա­­­յին քա­­ղաքա­­ցինե­­րից մին­­չեւ բարձրաս­­տի­­­ճան պաշ­­տօ­­­նեաներն ու ոս­­տի­­­կան­­նե­­­րը։ Նոր Հա­­յաս­­տա­­­նում խտրա­­կանու­­թիւն այ­­լեւ չկայ։ Օրէն­­քի եւ ջրո­­ցիի առաջ բո­­լորը հա­­ւասար են (վար­­դա­­­վառին մենք ասում ենք նաեւ ջրո­­ցի)։

Այժմ անդրա­­դառ­­նանք փա­­ռատօ­­նի մեկ­­նարկին։ «Մոս­­կո­­­ւա» կի­­նօթատ­­րո­­­նում ցու­­ցադրո­­ւեց բաց­­ման ֆիլ­­մը, որն էր Ռո­­պէր Կե­­տիկեանի «Առանձնա­­տուն»-ը («La villa»)։

Տա­­րիներ առաջ հայ հա­­սարա­­կու­­թիւնը ծա­­նօթա­­ցաւ Կե­­տիկեանի կի­­նոյի հետ։ Սո­­վորա­­կան ֆիլ­­մեր չէին։ Երե­­կուայ ֆիլ­­մից էլ հան­­դի­­­սատես­­նե­­­րը դուրս էին գա­­լիս։ Եւ դա նշա­­նակում էր, որ դա նրանց սպա­­սուած կի­­նօն չէր։ Որով­­հե­­­տեւ Կե­­տիկեանը պատ­­մութիւններ չի պատ­­մում։ Նա մտո­­րում է, եւ ստեղ­­ծել իր մտո­­րումնե­­րի կի­­նօն։ Ըն­­դունակ են միայն շատ մեծ արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­ներ, ինչպի­­սին է նաեւ Կե­­տիկեանը։ Նա ծնո­­ւել է 1953-ին Մար­­սե­­­լում։ Մայ­­րը գեր­­մա­­­նացի է, իսկ հայ­­րը՝ հայ, բայց Կե­­տիկեանը (Robert Guediguian) ֆրան­­սիացի ռե­­ժիսոր է։ Իր ֆիլ­­մե­­­րի հա­­մար նա ընտրել է դե­­րասա­­նական կազմ, որն ան­­փո­­­փոխ է, ինչպէս դա լի­­նում է թատ­­րո­­­նում։ Կազ­­մի մէջ է նաեւ նրա կի­­նը՝ Արիան Աս­­կա­­­րիդը։ 2015-ին Կե­­տիկեանը գլխա­­ւորեց «Ոս­­կէ ծի­­րան»-ի «խա­­ղար­­կա­­­յին ֆիլ­­մե­­­րի մի­­ջազ­­գա­­­յին մրցոյ­­թի» ժիւ­­րին, եւ այդ տա­­րի ցու­­ցադրո­­ւեց նրա «Խենթ պատ­­մութիւն մը» ֆիլ­­մը։ Իսկ այս տա­­րի նա Քան­­նի կի­­նօփա­­ռատօ­­նի ժիւ­­րիի կազ­­մում էր։

«Առանձնա­­տու­­նը» ցու­­ցադրո­­ւել է Վե­­նետի­­կի կի­­նօփա­­ռատօ­­նում, Թո­­րոն­­թո­­­յի, որ­­տեղ ճա­­նաչո­­ւել է որ­­պէս լա­­ւագոյն ֆիլմ։ Պատ­­մել ֆիլ­­մը անհնար է, որով­­հե­­­տեւ այն ոչ միայն նա­­յում ես, այլ զգում ես, քայ­­լե­­­լով Մար­­սե­­­լի մօ­­տակայ­­քում գտնո­­ւող այս ծո­­վախոր­­շում։ Զգում ես արե­­ւը, ծո­­վի շնչա­­ռու­­թիւնը, փո­­ղոց­­ներն ու տնե­­րը։ Առանձնա­­տու­­նը, ուր մէկ­­տե­­­ղուե­­ցին հի­­ւանդ հօր շուրջ նրա զա­­ւակ­­նե­­­րը (եր­­կու եղ­­բայր եւ մէկ քոյր), որոնք ան­­ցել էին իրենց կեան­­քի ճա­­նապար­­հը… Ճիշդ թէ սխալ էին ան­­ցել, ի՞նչ էին կորցրել եւ ի՞նչ հաս­­կա­­­ցել… Մի պահ մենք տես­­նում ենք մահ­­ճա­­­կալում պառ­­կած տա­­րեց զոյգ. նրանք այնքան էին սի­­րում մի­­մեանց, որ որո­­շեցին միասին կեան­­քից հե­­ռանալ։ Որ­­քան էլ դա տա­­րօրի­­նակ չթո­­ւայ, բայց այդ դրո­­ւագը կեան­­քի կո­­չեց մնա­­ցած­­նե­­­րին։ Նրանք ան­­տա­­­ռում գտան երեք ան­­տէր արաբ երե­­խաներ (եր­­կու եղ­­բայր եւ մէկ քոյր) եւ բե­­րեցին նրանց տուն։ Ի՞նչ կը լի­­նի այդ երե­­խանե­­րի հետ, եթէ նրանց գտնեն պատ­­կան մար­­միննե­­րը. գու­­ցէ նրանց յետ ու­­ղարկեն, որ­­տե­­­ղից փա­­խել էին ծնող­­նե­­­րի հետ, գու­­ցէ որ­­բա­­­նոց յանձնո­­ւեն… Ֆիլ­­մը հո­­յակապ է աւարտւում. բո­­լորը բա­­ցական­­չում են անուններ, որ­­պէսզի լսեն ար­­ձա­­­գան­­գը։ Նաեւ երեք արաբ երե­­խանե­­րը։ Ինչ ճիշդ է. միշտ լսե­­լի պի­­տի լի­­նեն ար­­ձա­­­գանգնե­­րը։

Եւ­­րո­­­պա ներ­­գաղթող արաբ­­նե­­­րի հոս­­քը փո­­խում է եւ­­րո­­­պացի­­ների կեան­­քը, այդ նիւ­­թը ներ­­թա­­­փան­­ցում է բազ­­մա­­­թիւ ֆիլ­­մե­­­րում։ Սա­­կայն կար­­ծում եմ ամե­­նահ­­զօ­­­րը դա վա­­ւերագ­­րա­­­կան կի­­նոյի մե­­ծագոյն ռե­­ժիսոր Ջանֆրան­­կո Ռո­­զիի «Ծո­­վը կրա­­կի մէջ» (2016) ֆիլմն է, որն ար­­ժա­­­նացել է «Օս­­քար» եւ Եւ­­րո­­­պական կի­­նօակա­­դեմիայի մրցա­­նակ­­նե­­­րի որ­­պէս լա­­ւագոյն վա­­ւերագ­­րա­­­կան ֆիլմ։ Փախստա­­կան­­նե­­­րը Աֆ­­րի­­­կա մայրցա­­մաքից խար­­խուլ մա­­կոյկնե­­րով Մի­­ջերկրա­­յին ծո­­վով փախ­­նում են դէ­­պի Սի­­ցիլիայի մօտ գտնո­­ւող Լամ­­պե­­­դու­­զա կղզի, որը հան­­դէս է գա­­լիս որ­­պէս Եւ­­րո­­­միու­­թեան մուտք։ Յայտնի է նրանց թի­­ւը՝ 400,000, որոն­­ցից 15,000 զո­­հուել են ճա­­նապար­­հին։ Ֆիլ­­մում տես­­նում ենք ջրազրկու­­թիւնից եւ նա­­ւամ­­բա­­­րի տո­­թից կի­­սամեռ մարդկանց եւ լսում ենք նրանց անե­­լանե­­լի վի­­ճակի մա­­սին. պա­­տերազմ, փա­­խուստ, անա­­պատ, որ­­տեղ ջրի բա­­ցակա­­յու­­թիւնից ստի­­պուած էին իրենց մէ­­զը խմել… Այ­­նուհե­­տեւ Լի­­բիայի բան­­տը, որ­­տեղ փախստա­­կան­­նե­­­րը մատ­­նո­­­ւած էին սո­­վի եւ ծե­­ծի…

«Ոս­­կէ ծի­­րանը» միշտ ռե­­ժիսոր- աստղեր է հրա­­ւիրում, եւ այս տա­­րուայ հիւ­­րե­­­րից են իտա­­լացի վա­­ւերա­­գիր Ջանֆրան­­կո Ռո­­զին, ավստրիացի Ուլրիխ Զայդլը, ամե­­րիկա­­ցի Դա­­րեն Արո­­նոֆսկին, վեր­­ջա­­­պէս, աշ­­խարհահռչակ իրա­­նական ռե­­ժիսոր, եր­­կու ան­­գամ «Օս­­քար» մրցա­­նակի ար­­ժա­­­նացած Աս­­ղար Ֆար­­հա­­­դին, որը գլխա­­ւորում է «Ոս­­կէ ծի­­րան» 2018-ի խա­­ղար­­կա­­­յին ֆիլմերի ժիւրին։