ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Իզուր տեղ մի՛ սպասէք ժողովուրդի յարգանքը

Մօտ ան­ցեալին ար­դէն բա­ւակա­նին մե­լան հո­սեցու­ցած էինք անդրա­դառ­նա­լով եկե­ղեցիին եւ յատ­կա­պէս ալ եկե­ղեցա­կանին հա­ւաքա­կանու­թեան մէջ ու­նե­ցած դե­րակա­տարու­թեան շուրջ։ Սա­կայն զար­գա­ցումնե­րը կը թե­լադ­րեն եւս բա­ներ մը ըսել այս նիւ­թի վե­րաբե­րեալ։ Ամ­բողջ հա­յաշ­խարհը մեծ ու­շադրու­թեամբ կը հե­տեւի Հայ Առա­քելա­կան եկե­ղեց­ւոյ բարձրա­գոյն գա­հակա­լը դէ­պի հրա­ժարում ուղղող գոր­ծընթա­ցին։ Ոմանք այս զար­գա­ցումնե­րը կը դի­տեն մեծ ընդվզու­մով, քա­նի որ իրենց հա­մար պա­տահած­նե­րը եկե­ղեց­ւոյ խորհրդան­շած սրբու­թեան դէմ անար­գանք է։ Սա­կայն բո­լորը չէ որ կը բաժ­նեն այս հա­մոզու­մը։ Ու­րիշներ ալ կը պնդեն, թէ դժգո­հու­թիւնը ո՛չ թէ եկե­ղեցիին ուղղեալ է, այլ իր առա­քելու­թեան մէջ թե­րացող հո­գեւո­րակա­նին։

Հայ քրիս­տո­նէական աւան­դութեան մէջ կը սի­րենք եկե­ղեցին ժո­ղովուրդ կո­չել։ Այս կ՚ընենք նկա­տի ու­նե­նալով անոր ժո­ղովուրդը հա­մախմբե­լու կա­րողու­թիւնը։ Այս մէ­կը շատ յա­ճախ որ­պէս պատ­գամ կ՚օգ­տա­գոր­ծենք եւ շատ vնո­ւազ նոյ­նիսկ բա­ցառիկ պա­հերուն է, որ կ՚ար­դա­րաց­նենք այդ հաս­տա­տու­մի թե­լադ­րա­ծը։ Ու­րեմն եթէ խու­սա­փինք եկե­ղեց­ւոյ պա­հան­ջած պար­տա­կանու­թիւննե­րուն մէջ, կը դժո­ւարա­նանք նաեւ այդ հաս­տա­տու­թեան հա­ւաս­տիու­թիւնը փաս­տե­լու։

Այ­սօր Հայ Առա­քելա­կան եկե­ղեց­ւոյ գա­հակալ­նե­րը հե­ռացած կ՚երե­ւին ժո­ղովուրդի նա­խասի­րու­թիւննե­րէն։ Թէ Գա­րեգին կա­թողի­կոս եւ թէ պատ­րիար­քա­կան փո­խանորդ Աթէ­շեան եկե­ղեցիէն, այ­սինքն ժո­ղովուրդէն աւե­լի հա­ւատա­րիմ կը մնան իշ­խա­նու­թիւննե­րուն։ Աւե­լին, ով որ կը ներ­կա­յաց­նէ այդ իշ­խա­նու­թիւնը չեն վա­րանիր ան­մի­ջապէս անոր փէ­շերուն տակ տեղ գրա­ւելու։ Հա­յաս­տա­նէ ներս շատ կա­րեւոր յե­ղափո­խու­թիւն մըն էր, որ ապ­րե­ցանք։ Ժո­ղովուրդը որ­դեգրե­լով միաս­նա­կան անհնա­զան­դութեան փորձ մը իշ­խա­նու­թիւնը պար­տադրեց գա­հըն­կէց ըլ­լա­լու։ Այ­սօր Կա­թողի­կոսին կող­քին կանգնող­նե­րը, այդ ժա­մանակ ալ իրենց բո­լոր ձայ­նով նախ­­կին մե­­ղադ­­րո­­­ւած իշ­­խա­­­նու­­թեան կող­­քին կանգնող­­ներն էին։ Երբ դէպ­­քե­­­րը ըն­­դա­­­ցան իրենց հա­­մար անսպա­­սելի ար­­դիւնքնե­­րու հաս­­նե­­­լով , իս­­կոյն դադ­­րե­­­ցու­­ցին իրենց հա­­կակե­­ցուած­­քը այս կա­­րեւոր իշ­­խա­­­նափո­­խու­­թեան դէմ։ Մինչդեռ կա­­տարո­­ւածը ճիշդ ալ այդ իշ­­խա­­­նափո­­խու­­թեան շա­­րու­­նա­­­կու­­թիւնն էր։ Յի­­շենք ամե­­նու­­րէք հնչած կար­­գա­­­խօսը՝ «Նոր Հա­­յաս­­տան, նոր հայրապետ»։

Ան­­ցած է լոկ հո­­գեւո­­րական ըլ­­լա­­­լու բեր­­մամբ սրբա­­դասո­­ւելու ժա­­մանակ­­նե­­­րը։ Ներ­­կա­­­յիս սրբա­­դասու­­թիւնը միայն հո­­գեւո­­րական­­նե­­­րուն ճշդե­­լիք բա­­նը ըլ­­լա­­­լէ դադ­­րած է։ Ժո­­ղովուրդն է որ պի­­տի սրբա­­դասէ եւ ան­­շուշտ այդ հան­­գա­­­ման­­քը պի­­տի շնոր­­հէ միայն ու միայն իր ար­­ժա­­­նի գտած­­նե­­­րուն։ Թող բո­­լորը հան­­գիստ ըլ­­լան ու խա­­ղաղ։ Այս բո­­լորին մէջ եկե­­ղեց­­ւոյ դէմ ո՛չ մէկ բո­­ղոք կամ նա­­խատինք, այդ բո­­լորը եթէ կան ուղղո­­ւած է միայն ու միայն կա­­թողի­­կոսի ան­­ձին։ Ո՞ւր էր կա­­թողի­­կոսը, երբ «Սաս­­նայ Ծռեր»ը կը գոր­­ծադրէին ապստամ­­բութիւ­­նը։ Այդ խնդրին խա­­ղաղ եղա­­նակ­­նե­­­րով լուծման հա­­մար ի՞նչ պաշ­­տօն ստանձնեց Ամե­­նայն Հա­­յոց Կա­­թողի­­կոսը։ Կրցա՞ւ միջ­­նորդի դեր կա­­տարել կող­­մե­­­րու մի­­ջեւ, որ­­պէսզի դէպ­­քը իր աւար­­տին հաս­­նի առանց ոեւէ քա­­ղաքա­­ցիին վնաս տես­­նե­­­լուն։ Ընդհա­­կառա­­կը ան շա­­րու­­նա­­­կեց մնալ իր գա­­հին վրայ հա­­զիւ հե­­ռուէն հե­­տեւե­­լով բո­­լոր ան­­ցուդար­­ձե­­­րուն։ Համ­­բե­­­րու­­թեամբ սպա­­սեց, որ գո­­յացած խո­­չըն­­դո­­­տը գտնէ իր լու­­ծումը եւ ինք հա­­զիւ այդ հանգրո­ւանէն ետք բեմ ել­լէ բա­րեխօ­սու­թիւննե­րով։

Թէ կա­թողի­կոսը եւ թէ պատ­րիար­քա­կան փո­խանոր­դը պատ­րաստի կեր­պով պի­տի չտի­րանան եկե­ղեց­ւոյ ապա­հոված ան­ձեռնմխե­լիու­թեան։ Պար­տին նախ ար­դա­րաց­նել իրենց առա­քելու­թիւնը եւ հա­զիւ ան­կէ ետք է որ պա­հան­ջեն իրենց հա­մար ար­ժա­նի տե­սած­նին, բայց յի­շենք որ այս մա­սին պա­հան­ջելն ալ ի զուր է։ Ժո­ղովուրդը իր իմա­ցակա­նու­թեամբ կը դա­տէ, կը կշռէ եւ հա­զիւ ան­կէ ետք է, որ կ՚ըն­ծա­յէ սրբա­զանի կո­չու­մը։

pakrates@yahoo.com