Ցաւդ տանեմ Յունաստան

ԷՎՐԵՆ ՏԵՏԷ

Յու­նաստա­նի Աթի­քի շրջա­նին մէջ ծա­գած հրդե­հը վե­րածո­ւած է աղէ­տի մը, ուր մեռ­նողնե­րուն թի­ւը վեր­ջին ստու­գումնե­րով հա­սած է 81-ի։ Հա­սած տե­ղեկու­թիւննե­րու հա­մաձայն հի­ւան­դա­նոց­նե­րու մէջ դար­մա­նու­մի տակ են 187 վի­րաւո­րեալ­ներ, որոնց մէկ մա­սը կը տա­ռապին ծանր այ­րուցքնե­րով եւ անոնց մէջ կան մա­նուկներ։ Բա­ցի զո­հուած­նե­րէ կամ հի­ւան­դա­նոց փո­խադ­րո­ւած­նե­րէ աւե­լի քան 100 հո­գի կո­րած են։ Մտա­հոգու­թիւն մը տի­րէ, թէ այդ կո­րած­նե­րու յայտնա­բերու­մով ալ աւե­լի բարձրա­նայ աղէ­տի զո­հերու թի­ւը։ Եր­կուշաբ­թի առա­ւօտ Մա­թի, Զուտլա­յի շրջա­նին մէջ յայտնա­բերո­ւած 26 ած­խա­ցած դիակ­նե­րը իրա­րու փաթ­թո­ւած վի­ճակով գտնո­ւած էին եւ կը կար­ծո­ւի, թէ անոնք իրենց ծնող­նե­րուն փաթ­թո­ւած պա­տանի­ներ ըլ­լան։ Ան­նա­խադէպ այս աղէ­տէն ետք Յու­նաստա­նի կա­ռավա­րու­թիւնը եռօ­րեայ սուգ հռչա­կեց երկրի տա­րած­քին։ Ան­յայտ կո­րած­նե­րէն գէթ լուր մը գտնե­լու յոյ­սով հա­մացան­ցի վրայ բա­ցուե­ցաւ կայ­քէջ մը։ Մեր­ձա­ւոր­նե­րը այդ կայ­քէ­ջին կ՚առա­քեն իրենց հա­րազատ­նե­րուն լու­սանկար­նե­րը եւ ան­հա­տական տե­ղեկու­թիւննե­րը։

Նոյնպէս կոր­սո­ւած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րը աւե­լի կտրուկ լրա­տուու­թեան հա­մար կը դի­մեն հրշէջ­նե­րու 199 հե­ռախօ­սահա­մարին։ Այս աղէ­տէն ան­մի­ջապէս ետք ամ­բողջ Յու­նաստա­նի տա­րած­քին սկսած է արիւն տա­լու եւ սննդամ­թերք առա­քելու ար­շաւ մը։

Միւս կող­մէ սոս­կա­լի է աղէ­տէն փրկուած­նե­րու փո­խան­ցած վկա­յու­թիւննե­րը։ Հրդե­հէն փրկո­ւելու հա­մար այդ գի­շեր ըն­տա­նիքի վեց ան­դամնե­րուն հետ ծով փա­խած Նի­քօս Սթավ­րի­նիտիս պատ­մեց հե­տեւեալը՝ «Միակ բանն է, որ ընել կ՚աշ­խա­տէինք, ջու­րին երե­սը մնալ էր։ Նախ ու­թը հո­գի էինք եւ առա­ջին հեր­թին կորսնցու­ցինք երի­տասարդ մը, որուն մայրը եւ քոյ­րը մեզ հետ էր։ Ապա կորսնցու­ցինք 70 տա­րեկա­նի շուրջ կին մը։ Մօտ մէկ ժամ կողք կող­քի մնա­ցինք դիակի մը հետ»։ Ան նաեւ յայտնեց թէ ծու­խի հե­տեւան­քով ոչ մէկ բան կրնա­յին տես­նել։ «Օդա­կայան իջ­նող ինքնա­թիռ­նե­րուն լոյ­սե­րը եւ յե­տոյ բարձրա­ցող լու­սի­նը մեր նկա­տած միակ լոյ­սի աղ­բիւրնե­րը եղան։ Յե­տոյ ժա­մը գի­շերո­ւայ 22.00-ի սահ­մաննե­րուն ձկնորսնե­րու նա­ւեր եկան ու ազա­տեցին մեզ։ Նոյ­նիսկ եթէ յա­ջողէին մէկ ժամ առաջ գալ, մեզ­մէ եր­կու ըն­կերներ եւս կեն­դա­նի մնա­ցած պիտի ըլլային»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ