Դիւանագէտ Մարտիրոսեան աւարտած է իր պաշտօնավարութեան շրջանը

Դի­ւանա­գիտա­կան յա­րաբե­րու­թիւննե­­րու բա­­ցակա­­յու­­թեան պայ­­մաննե­­րուն Թուրքիոյ եւ Հա­­յաս­­տա­­­նի մի­­ջեւ դի­­ւանա­­գիտա­­կան միակ կապն է Սեւ ծո­­վեան տնտե­­սական հա­­մագոր­­ծակցու­­թեան կազ­­մա­­­կեր­­պութեան սահ­­մա­­­նու­­մով Հա­­յաս­­տա­­­նի մշտա­­կան ներ­­կա­­­յացուցչու­­թիւնը։ Կազ­­մա­­­կեր­­պութիւ­­նը կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ Ար­­սէն Աւա­­գեան, իր կող­­քին ու­­նե­­­նալով տե­­ղակալ տիար Իկոր Մար­­տի­­­րոսեանը։ Ար­­դա­­­րեւ Աւա­­գեան եւ Մար­­տի­­­րոսեան անցնող ժա­­մանա­­կի ըն­­թացքին յա­­ջողած են քա­­ղաքի հա­­յու­­թեան հետ շատ սերտ կա­­պեր հաս­­տա­­­տել եւ անոնց հա­­մար, (հոգ չէ թէ ոչ պաշ­­տօ­­­նական) դառ­­նալ Հա­­յաս­­տա­­­նի հան­­րա­­­պետու­­թեան ներ­­կա­­­յացուցչու­­թիւն։ Սա­­կայն դի­­ւանա­­գիտա­­կան կար­­գով նման աշ­­խա­­­տու­­թիւններ կը պա­­հան­­ջեն, որոշ հեր­­թա­­­փոխու­­թիւն։ Այդ հի­­ման վրայ պա­­րոն Մար­­տի­­­րոսեան բո­­լորած է այս քա­­ղաքին մէջ իր պաշ­­տօ­­­նավա­­րու­­թեան շրջա­­նը եւ այժմ կը պատ­­րաստո­­ւի մեկ­­նիլ Հա­­յաս­­տան, իր աշ­­խա­­­տու­­թիւնը շա­­րու­­նա­­­կելու հա­­մար ՀՀ Ար­­տա­­­քին գոր­­ծոց նա­­խարա­­րու­­թեան կազ­­մին մէջ։

Այս առ­­թիւ պա­րոն Իկոր Մար­տի­րոսեան փափ­կա­վարա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ «Ակօս»ի խմբագ­րութիւն, ուր առիթ ու­նե­ցանք յա­ռաջի­կայ աշ­խա­տանքնե­րուն մէջ յա­ջողու­թիւն մաղ­թել իրեն, որ­պէս ար­դէն իսկ հա­րազատ բա­րեկամ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ