ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՄԱԶ

Մայրենիի ոսկի թելը

- Պարոն, նայեցէ՛ք, աղջիկ­­նե՛րը ի՛նչ կ՚ընեն։

- Տե­­սայ, Ներ­­սէս։ Ի՞նչ ու­­նիս տու­­փի­­­կի մէջ։

- Աւազ, ափ մը աւազ Սե­­ւանէն։

Սե­­ւանէն Երե­­ւան վե­­րադար­­ձող ճամ­­բու վրայ, հան­­րա­­­շար­­ժի մէջ յի­­շատա­­կելի տե­­սարան. աշա­­կեր­­տուհի­­ները մազ կը հիւ­­սեն... Ալի­­քը Բա­­րինին, Բա­­րինը Կա­­թիլին, Կա­­թիլը Տե­­րեւին մա­­զը։ Տղա­­ները ծի­­ծաղե­­լով կը լու­­սանկա­­րեն կա­­տարո­­ւածը։ Իսկ ես կը մտա­­բերեմ 1861 թո­­ւակա­­նին Թիֆ­­լի­­­սի «Կռունկ Հա­­յոց Աշ­­խարհին» ամ­­սագրի մէջ թարգմա­­նիչ Բար­­սեղ Աթա­­մանեանի հե­­ղինա­­կած այն յօ­­դուա­­ծը, ուր հայ­­կա­­­կան բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը նման է գե­­ղեց­­կուհիի մը մա­­զը... Այո, ըստ Աթա­­մանեանի պատ­­կե­­­րացու­­մի՝ բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը մայ­­րե­­­նիի «ու­­սե­­­րուն վրայ կո­­հակ կո­­հակ տա­­րածո­­ւած ձգո­­ւած փա­­ռաւոր մա­­զ» է։ Նոյնպէս եւ մենք կ՚որո­­շենք հա­­յոց լե­­զուի քնա­­րական խո­­պոպ­­նե­­­րը, անոր մե­­տաք­­սեայ ոլոր­­նե­­­րը թել-թել հա­­ւաքել, քնքշու­­թեամբ սանտրել, ապա հիւ­­սել եւ մա­­զակա­­լով ապ­­րացնել, որ­­պէսզի մեր մտքի գե­­ղեց­­կա­­­գոյն յղա­­ցու­­մը՝ մայ­­րե­­­նին, լե­­զու­­նե­­­րու խմբան­­կա­­­րին մէջ աշ­­խարհին ներ­­կա­­­յանայ իր ան­­զուգա­­կան եւ նա­­խան­­ձե­­­լի գե­­ղեց­­կութեամբ։

- Ներ­­սէս, դուն տե­­սա՞ծ ես Հայր Աս­­տուծոյ մա­­զերը։

- Այդ բախ­­տա­­­ւորու­­թիւնը դեռ չեմ ու­­նե­­­ցած։

- Վա­­ղը կէ­­սօրին կը տես­­նես։ Ներ­­սէ՛ս, հին­­գե­­­րորդ դա­­րուն մեր մայ­­րե­­­նին ար­­դէն ու­­նէր սա­­ղար­­թա­­­խիտ, յոր­­դա­­­ռատ ոս­­կե­­­փայլ մա­­զեր։ Մեր մա­­տենա­­գիր­­նե­­­րը «մազ»ի միակ վան­­կով ստեղ­­ծեր են բազ­­մա­­­թիւ բա­­ռեր, ինչպէս՝ մա­­զագործ, մա­­զեղէն, սպի­­տակա­­մազ, թա­­ւամազ, դեղ­­ձա­­­նամազ եւ այլն։ Մեր նախ­­նի­­­ները, վեր­­ջին թե­­լը հա­­սածին, այ­­սինքն հո­­գեվար­­քի հա­­մար հնա­­րեր են «մազկռինչ» բա­­ռը։ Նոյնքան հին է նաեւ «մա­­զապուր, կամ՝ մա­­զապուրծ»ը։ Նոյն դա­­րերուն մեր մշակ­­նե­­­րը թե­­լաւոր ար­­մատնե­­րու հա­­մար գոր­­ծա­­­ծեր են «մազմզուկ» բա­­ռը։ Եւ, ի՛նչ որ բա­­րակ է՝ «մա­­զի չափ» է։

- «Մազ»ին ար­­մա­­­տը ի՞նչ է։

- Անոր թե­­լերը, դժբախ­­տա­­­բար, գզգզո­­ւած մա­­զերով ստու­­գա­­­բան­­նե­­­րու մտքին մէջ խճճո­­ւած կը մնան, ան­­լուծե­­լի թնճուկ մը ստեղ­­ծե­­­լով։ Դեռ լաւ մը պէտք է ու­­սումնա­­սիրել։ Ըստ գեր­­մա­­­նացի հա­­յագէտ Հիւբշմա­­նի ասո­­րական ծա­­գում ու­­նի։ Բու­­նը «մեզ­­զէ» է՝ բա­­րակ մազ։ Ու­­րիշներ առա­­ջար­­կած են այլ կա­­պակ­­ցութիւններ. պահ­­լա­­­ւերէն նոյ­­նի­­­մաստ «մա­­զիա» բա­­ռը եւ յոյ­­նե­­­րու «մոս­­հոս» բա­­ռը։ Վեր­­ջի­­­նը կը նշա­­նակէ «ճիւղ, ոստ, ըն­­ձիւղ»։

- Մա­­զերու գե­­ղեց­­կութիւ­­նը, պա­­րոն, դա­­սըն­­կե­­­րու­­հի­­­ներէս լսած եմ, թէ կա­­խում ու­­նի ջու­­րի որա­­կէն։

- Կաս­­կած չկայ։ Տե՛ս, մեր «մազ»ը, սնած՝ հայ­­կա­­­կան լե­­զուաշ­­խարհի ջինջ եւ ազ­­նիւ ջու­­րե­­­րէ, մնա­­ցեր է կեն­­սունակ ու դա­­րեր շա­­րու­­նակ աճեր է։ Փաս­­տը այն է, որ հա­­յերէ­­նը ու­­նի «մազ»ով հիւ­­սո­­­ւած 150-ի չափ բառ, ինչպէս՝ մա­­զապա­­րան, մա­­զեայ, մա­­զազ­­գեստ, մա­­զաթոկ, մա­­զայար­­դար, մա­­զափնջիկ, մա­­զար­­մատ, մա­­զաչափ, մազ­­մա­­­նօթ։ Իսկ կան պա­­րոն­­ներ, որոնք յա­­ճախ պէտք կ՚ու­­նե­­­նան հե­­տեւեալ բա­­ռերու. մա­­զաթափ, մա­­զազերծ, մա­­զազուրկ, մա­­զամերկ, մազ­­կա­­­րօտ, սա­­կաւա­­մազ եւ մա­­զապա­­կաս։ Ներ­­սէս, կ՚ու­­զե՞ս, որ ու­­տի­­­լիքիդ մէջ մազ ըլ­­լայ...։

- Մեծ հայրս պի­­տի ըսէր, «Ու­­տի­­­լեն մէյջ մուզ կու»։

- «Ու­­տե­­­լիքին մէջ մազ կայ»... Մու­­սայ Լեռ­­ցի­­­ները այդպէս կը խօ­­սին։ Իսկ Զէյ­­թունցի­­ները եւ հա­­ճըն­­ցի­­­ներն մա­­զին «մոզ» կ՚ըսեն։ Ղար­­սի, Եւ­­դո­­­կիոյ եւ Ատա­­նայի թուրքե­­րը այ­­ծի մազ մա­­նող եւ ան­­կէ պար­­կեր գոր­­ծող ար­­հեստա­­ւորին կ՚ըսեն «մազ­­ման»։ Վրա­­ցիներն ալ որ­­դեգրած են մեր բա­­ռը- չո­­ւան շի­­նողը «մազ­­մա­­­նի» է։ Ներ­­սէս, մենք հա­­յերս սի­­րած ենք մեր զրոյցնե­­րը «մազ»ով փար­­թա­­­մաց­­նել։ Պատ­­կե­­­րալից դար­­ձո­­­ւածքներ ու­­նինք, «մա­­զոտ» ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ եւ բա­­ռակա­­պակ­­ցութիւններ։ Փոր­­ձա­­­ռու մար­­դիկ կ՚ըսեն, «Մա­­զերս զուր տե­­ղը չեն սպի­­տակա­­ցած»։ Գրա­­կանու­­թեան եւ մամ­­լոյ մէջ յա­­ճախ կը կար­­դանք, «Խո­­զէ, կամ՝ շու­­նէ մազ պո­­կելն ալ օգուտ է», «Հա­­լալը [ար­­դար] որ մազ դառ­­նայ, չի կտրո­­ւիր, հա­­րամը խար­­դախ, որ գե­­րան դառ­­նայ՝ կը կոտ­­րո­­­ւի», «Հա­­րամի վրան լեռ է, տա­­կը մազ», «Կեղծ մազ», «Ի մա­­զէ ոչ վրի­­պիլ», «Մազ մնալ», եւ այլն։ Եթէ մէ­­կը անզգամ, լիրբ կամ անա­­ռակ է՝ կ՚ըսենք «մազ կտրած», եթէ շատ նի­­հար է՝ «մա­­զը երե­­սին չոր­­ցած», ան­­ձը եթէ սաս­­տիկ վախ­­ցած է՝ «մա­­զը բիզ-բիզ, կամ՝ ցից-ցից կանգնած է», եթէ աչ­­քա­­­բաց է եւ ու­­շիմ՝ «մա­­զը մա­­զէ ջո­­կել»։ Իսկ մա­­զի տե­­սակ­­նե՞րը, այնքան շատ են. թուխ, շէկ, խար­­տեաշ, շա­­գանա­­կագոյն, կար­­միր, վա­­յելուչ, աղե­­բեկ, սպի­­տակ, գան­­գուր, բա­­րակ, կա­­կուղ, եր­­կայն, յար­­դա­­­րեալ, մա­­նեկա­­ւոր, ոլո­­րեալ, գա­­լարուն, դի­­զացեալ, խառ­­նափնթոր... Մա­­զը գե­­ղեց­­կուհիի մը գե­­ղեց­­կա­­­գոյն ու­­նե­­­ցուածքն է։ Եւ հայ աշու­­ղը հիացու­­մով գնա­­հատած է զայն։ Տե՛ս, մեր սի­­րահար տղա­­ները ի՛նչ ածա­­կան­­ներ կա­­պած են անոր ծայ­­րին։ Յով­­հաննէս Թլկու­­րանցին ըսեր է, «Մազն է դեղ­­ձան ոս­­կի թե­­լէն», Նա­­հապետ Քու­­չակն ու Երե­­միա Քէօմիւրճեանը յա­­ջոր­­դա­­­բար ձայ­­նակցեր են անոր, «Թուխ աչք ու թուխ ունք ու­­նիս, թուխ մա­­զեր», «Մա­­զերդ է դեղ­­ձան, սա­­մու­­րի նման»։ Սա­­յաթ Նո­­վան եր­­գեր է, «Մա­­զիրըդ ռե­­հան՝ փաթ­­թած է վար­­դի մի­­ջումն», «Մա­­զիրդ սիր­­մա սիմ իս անում», «Տա­­րին տա­­սէր­­կու ամիս մա­­զիրդ հիւ­­սած կու լի»։ Միջ­­նա­­­դարը, Ներ­­սէս, մա­­զի ոս­­կե­­­թել կա­­մուրջով կա­­պուած է նոր օրե­­րուն։ Տե՛ս, Պետ­­րոս Դու­­րեանը ի՛նչ հիացու­­մով կը խօ­­սի իր սի­­րածի մա­­զերու մա­­սին.

«Ա՜հ, իցի՛ւ թէ լի­­նէի ես ճա­­ռագայթ...

«Ւ՚անու­­շա­­­բոյր մա­­զերուդ մէջ մա­­րէի»։

Հայ­­կա­­­կան եր­­գա­­­րուես­­տի մէջ կը փայ­­լի մա­­զը. «Թուխ-թուխ մա­­զերիդ շա­­ղերը առ­­նեմ», «Մա­­զերդ շո­­ղերի պէս փռես իմ ճամ­­բին», «Ցո­­րեն մա­­զերդ, ցո­­րեն մա­­զերդ, փռէիր վրաս, փռէիր վրաս»։ Բայց Ներ­­սէս, չկար­­ծես, թէ մա­­զը միշտ ալ գե­­ղեց­­կուհիի մը ամե­­նագե­­ղեցիկ ու­­նե­­­ցուածքն է։ Մա­­զը, դուն քիչ վերջ կը լսես, Վա­­րու­­ժաննե­­րու, Սիաման­­թօ­­­ներու, Սա­­հեան­­նե­­­րու գրչին տակ դար­­ձեր է տխրու­­թիւն, վիշտ, մոր­­մոք, կա­­րօտ եւ... ամօթ։ Բայց այժմ ընդմի­­ջենք մեր զրոյ­­ցը ու ականջ տանք ձայ­­նասփիւ­­ռէն հնչող Գու­­սան Աշո­­տի քաղցրա­­լուր «Սա­­րի սի­­րուն եար» եր­­գին.

Հա­­զար մի ծաղ­­կի մէջ ես մե­­ծացել,

Ծաղ­­կանց ցո­­լերով մա­­զերդ թա­­ցել,

Մա­­զերիդ բոյ­­րը հե­­ռուից է գալիս...