Արա Կիւլերի առասպելը վաւերագրականի կը վերածուի

Հայաստանի ֆիլմ արտադրիչ Տիգրան Դանիէլեան կը պատրաստէ հանրածանօթ լուսանկարիչ Արա Կիւլերի կեանքն ու վաստակը վաւերական ֆիլմի մը ձեւով ներկայացնելու։ Կը նախատեսուի ֆիլմը աւարտին հասցնել անմիջապէս յառաջիկայ օրերուն, որպէսզի ան ցուցադրուի մեծ վարպետի ծննդեան տարեդարձին։ Այս մասին հարցումներ ուղղեցինք ֆիլմի արտադրիչին, որուն պատասխանները կը ներկայացնենք ստորեւ։

ՎԱՐԴԱՆ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

estukyan@gmail.com

ՎԱՐԴԱՆ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ- Երբ եւ ինչպէ՞ս լսած էք Արա Կիւլերի մասին։ Ինչպէ՞ս ձեւաւորուեցաւ անուանի լուսանկարչի մասին վաւե­րագ­րա­կան մը նկա­րահա­նելու գա­ղափա­րը։

ՏԻԳ­ՐԱՆ ԴԱ­ՆԻԷԼԵԱՆ- Արա Կիւ­լե­րի մա­սին լսած էի տա­րիներ առաջ։ Յե­տոյ մաս­նակցե­ցայ անոր Երե­ւանեան ցու­ցա­հան­դէ­սին, հի­մա այդ աշ­խա­տանքնե­րը Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հի 9-րդ յարկն են ու հնա­րաւո­րու­թեան դէպ­քին կ՚այ­ցե­լեմ այնտեղ։ Առա­ջին ան­գամ լու­սանկար­չի մա­սին լսած եմ իմ լու­սանկա­րիչ ըն­կերնե­րէս, որոնք մեծ հիաց­մունքով կը պատ­մէին լե­գեն­դար պոլ­սա­հայի մա­սին։ Քա­նի որ այս տա­րի Օգոս­տո­սին կը լրա­նայ վար­պե­տի 90 ամեակը, Հան­րա­յին հե­ռուստաըն­կե­րու­թեան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան թի­մով որո­շեցինք հե­ռուստա­ֆիլմ պատ­րաստել պա­րոն Կիւ­լե­րի մա­սին։

Վ.Է.- Արա Կիւ­լեր լու­սանկա­րիչը ո՞րքան ծա­նօթ է Հա­յաս­տա­նի հա­սարա­կու­թեան։

Տ.Դ.- Արա Կիւ­լե­րին Հա­յաս­տա­նի մէջ շա­տեր գի­տեն։ Վստա­հաբար բո­լոր լու­սանկա­րիչ­ներն ու անոնք որոնք հե­տաքրքրո­ւած են լու­սանկար­չութեամբ կամ Իս­թանպու­լով։ Հա­յաս­տա­նի մէջ կը սի­րեն խօ­սիլ անո­ւանի հա­յերու մա­սին, հնա­րաւո­րու­թեան դէպ­քին անոնց յար­գանքի տուրք մա­տու­ցել, իսկ պա­րոն Կիւ­լե­րը ինչպէս թուրքա­կան այնպէս ալ հա­մաշ­խարհա­յին լու­սանկար­չութեան մէջ անգնա­հատե­լի դեր ու­նի։

Վ.Է.- Ի՞նչ ծա­նօթու­թիւննե­րով պի­տի հիւ­սո­ւի ֆիլ­մը։ Օրի­նակի հա­մար պի­տի ծա­նօթա­նա՞նք Կիւ­լէ­րի կեն­սագրու­թեան, թէ ո՞վ է իր ծնող­նե­րը, ուրտե­ղացի են, ո՞ւր ու­սա­նած է։ Իր հետ հար­ցազրոյց կա՞յ ֆիլ­մին մէջ, կամ իր ծա­նօթ­նե­րու վկա­յու­թիւննե­րը եւլն.։

Տ.Դ.- Շատ չեմ սի­րեր խօ­սիլ ֆիլ­մի վե­րաբե­րեալ, այս ան պա­րագա­ներէն է, որ աւե­լի լաւ է մէկ ան­գամ տես­նել, քան հա­րիւր ան­գամ լսել այդ մա­սին։ Ֆիլ­մի մէջ կը ներ­կա­յաց­նենք զինք, որ­պէս լու­սանկա­րիչ, հե­տաքրքիր ու հան­ճա­րեղ մարդ, կը խօ­սինք մաս­նա­գիտա­կան գաղտնիք­նե­րու, անձնա­կան հար­ցե­րու ու անոր ըն­կերնե­րու հետ նաեւ։ Կրնամ ըսել, թէ ֆիլ­մը ընդհա­նուր առու­մով ճա­նաչո­ղական է։

Վ.Է.- Ֆիլ­մը ի՞նչ գոր­ծընթա­ցի մէջ է։ Ե՞րբ կ՚աւար­տի, ո՞ր մի­ջոց­նե­րով պի­տի ցու­ցադրո­ւի։

Տ.Դ.- Կը նա­խատե­սենք ֆիլ­մը հե­ռար­ձա­կել վար­պե­տի ծննդեան օրը, դեռ մի քա­նի հար­ցազրոյցներ կան որ պէտք է ընենք անոր ըն­կերնե­րուն հետ Ֆրան­սա, Յու­նաստան եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Յու­սամ՝ կը հասցնենք։

Վ.Է.- Ին­չե՞ր կը պատ­մէք բո­լոր այն նիւ­թե­րու մա­սին, որոնք չեմ հար­ցուցած բայց դուք կ՚ու­զէք ար­տա­յայ­տո­ւիլ։

Տ.Դ.- Վստահ եմ, որ լե­գենդնե­րուն իրենց կեն­դա­նու­թեան օրօք գնա­հատե­լը, շնոր­հա­կալու­թիւն յայտնելն ու անոնցմէ սո­րուի­լը չա­փազանց կա­րեւոր է։ Յու­սով եմ, որ մեր ֆիլմը կ՚օգնէ բազմաթիւ մարդկանց ճանաչելու եւ գնահատելու կենդանի լեգենդ Արա Կիւլերին։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ