Ազատ մամուլի դէմ ծանր հարուած մը եւս

ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆ

 

Թուրքիոյ գրա­ւոր մա­մու­լը վեր­ջերս յա­ճախա­կի կեր­պով կ՚ապ­րի շատ կա­րեւոր ցնցումներ։ Այդ ցնցումնե­րէն վեր­ջի­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կի հնա­գոյն թեր­թե­րէն «Ճումհու­րի­յէթ»ի մօտ։ Թեր­թի սե­փակա­նատէ­րը հա­մարո­ւած հիմ­նադրա­մի նոր վար­չութիւ­նը որ­պէս առա­ջին որո­շում պաշ­տօ­նանկ ըրաւ հրա­տարա­կու­թեան տնօ­րէն Մու­րատ Սա­պունճուն եւ պա­տաս­խա­նատու խմբա­գիր­ներ՝ Ֆա­րուք Էրեն եւ Պիւ­լենթ Էօզ­տո­ղանը։ Նոյնպէս թեր­թի Ան­գա­րայի գրա­սենեակի ներ­կա­յացու­ցիչ Էր­տեմ Կիւլ ելեկտրո­նային նա­մակագ­րութեամբ պաշ­տօ­նանկ եղաւ։ Այս զար­գա­ցումնե­րէն ետք թեր­թի յօ­դուա­ծագիր­ներ, թղթա­կից­ներ կամ խմբա­գիր­նե­րէ բաղ­կա­ցող բազ­մանդամ խումբ մըն ալ հրա­ժարե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Բո­լոր այս զար­գա­ցումնե­րու մա­սին զրու­ցե­ցինք թեր­թի պա­տաս­խա­նատու խմբա­գիր­նե­րէն Ֆա­րուք Էրե­նի հետ։

Ֆա­րուք Էրեն կա­տարո­ւածը թեր­թին ուղղո­ւած կա­րեւոր գոր­ծո­ղու­թիւն մը ըլ­լա­լով կը գնա­հատէ, որ իրա­կանու­թեան մէջ գոր­ծող կու­սակցու­թեան մա­մու­լը չէ­զոքաց­նե­լու մի­տու­մով կա­տարած­նե­րուն վեր­ջա­կէտը կա­րելի է հա­մարել։ Ան չէ զար­մա­ցած կա­տարո­ւած­նե­րէն։ Իր իսկ խօս­քե­րով ար­դէն գի­տէին թեր­թի անձնա­կազ­մէն մար­դիկ կան, որոնք բո­ղոք կը ներ­կա­յաց­նեն եւ կը մատ­նեն թեր­թի անձնա­կազ­մը։ «Անոնք նոյ­նիսկ մեր դա­տավա­րու­թեան ժա­մանակ ան­գամ մեզ մե­ղադ­րող վկա­յու­թիւններ յայտնած էին դա­տախա­զին։ Ար­դա­րեւ, եթէ մեզ­մէ շա­տեր այդ դա­տական նիս­տե­րու աւար­տին ծանր պա­տիժ­նե­րու դա­տապար­տո­ւեցան, իրենք են մե­ղաւո­րը։ Այս վեր­ջին հա­րուա­ծով ալ կ՚ու­զեն թեր­թը կրկին ձեռք անցնել վերջ տա­լով մեր ազատ լրա­տուու­թեան։ Ես խստա­բար կը պա­խարա­կեմ թեր­թէն հե­ռացո­ւող ըն­կերնե­րուս «լի­պերալ» ըլ­լա­լով ներ­կա­յացո­ւիլը։ Բա­ցար­ձա­կապէս չեմ ըն­դունիր նման պի­տակ մը։ Ճիշդ է, որ մենք ազա­տատենչ ենք, բայց ոչ այդ բա­ռին գոր­ծա­ծուած իմաս­տով լի­պերալ­ներ»։

Պա­տաս­խա­նելով թե­թին աս­կէ վերջ որ­դեգրե­լիք ուղղու­թեան մա­սին հար­ցումին Ֆա­րուք Էրեն կը յայտնէ, թէ այս վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւնով իր աւար­տին հա­սած է իշ­խող կա­ռավա­րու­թեան մա­մու­լի դէմ բե­մադ­րած հա­լածան­քը։

Զրու­ցե­ցինք նաեւ թեր­թի սիւ­նա­կագիր­նե­րէն Ահ­մետ Ին­սե­լի հետ։ Ին­սել ալ նշեց, թէ իր վեր­ջին յօ­դուա­ծը լոյս չէ տե­սած թեր­թին մէջ եւ այս ալ ապա­ցոյց մըն է, որ այ­լեւս այնտեղ գործ չու­նի։ «Կրնա­յին պատ­շա­ճու­թիւնը յար­գել եւ երկտո­ղով մը յայտնել իրենց տրա­մադ­րութիւ­նը։ Մնաց որ, նման վար­չա­կան փո­փոխու­թե­նէ ետք ես ար­դէն պատ­ճառ մը չէի ու­նե­նար այդ թեր­թին մէջ աշ­խա­տելու, բայց գո­նէ յե­տին քա­ղաքա­վարու­թիւնը կը պա­հան­ջէր այդ բա­ցատ­րութիւ­նը, որ իրենք զլա­ցան ինցմէ»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ