Մտքի հարթակի ժողով

Մտքի հար­թա­կը 12 Նո­յեմ­բեր 2018 եր­կուշաբ­թի Ֆե­րիգիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ ժո­ղով մը կը գու­մա­րէ նիւթ ու­նե­նալով փոք­րա­մաս­նութիւննե­րու հաս­տա­տու­թիւննե­րու չի­րակա­նացած ընտրու­թիւննե­րը։ Ինչպէս ծա­նօթ է կա­ռավա­րու­թիւնը նոր կա­նոնագ­րի մը պատ­րաստո­ւելու պատ­ճա­ռաբա­նու­թեամբ ար­գելք կը հան­դի­սանայ հաս­տա­տու­թիւննե­րու վար­չութեան ընտրու­թիւննե­րուն։

Ժո­ղովը պի­տի վա­րեն Սե­ւան Չա­ւու­շեան եւ Գրի­գոր Սա­հակօղ­լու։ Իսկ ելոյթ պի­տի ու­նե­նան իրա­ւապաշտպան­ներ Սե­պուհ Աս­լանկիլ եւ Ռի­թա Էն­տեր։ «Փոք­րա­մաս­նութիւննե­րուն ամե­նաար­դար իրա­ւունքն է իր հաս­տա­տու­թիւննե­րու վա­րիչ­նե­րը ընտրե­լը։ Այդ իրա­ւունքէն զրկո­ւած ենք եր­կար տա­րինե­րէ ի վեր։ Անե­լէն դուրս գա­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պած ենք խորհրդակ­ցա­կան ժո­ղով մը, որուն հա­մար կը խնդրենք բո­լոր հե­տաքրքրո­ւող­նե­րու մաս­նակցու­թիւնը» կ՚ըսո­ւի Մտքի հար­թա­կի յայ­տա­րարու­թեան մէջ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ