ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՄՈԽԻՐ (Բ)

Պատմութիւնը կը շարունակէ մխալ...

Զգոյշ պէտք է քալել հայ­­կա­­­կան մո­­խիր­­նե­­­րու վրայ... Ան­­տե­­­ղի քրքրե՞լ զա­­նոնք՝ սրբապղծու­­թիւն է, քան­­զի դեռ կը մխայ այդ սպի­­տակ վեր­­մա­­­կին տակ հանգչած­­նե­­­րուն յի­­շատա­­կը։ Հե­­տեւեալը՝ «մո­­խիր» բա­­ռի դեռ մխա­­ցող պատ­­մութիւնն է։

Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, 5-րդ դա­­րէն մին­­չեւ Սիաման­­թօ եւ մին­­չեւ Պա­­րոյր Սե­­ւակ, հայ ող­­բերգակ­­ներ «մո­­խիր» բա­­ռով է, որ նկա­­րագ­­րեր էին հա­­յոց դա­­տարկ ու խա­­ւար շէ­­ները, երբ մոխ­­րա­­­դէմ աս­­պա­­­տակող­­ներ, վայ­­րե­­­նի աղա­­ղակ­­նե­­­րով մեր լեռ­­նաշխար­­հը կը դարձնէին, Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանի խօս­­քով՝ «մշտա­­կան սեւ ու սու­­գի մի հո­­վիտ» ու մե­­զի կը մնա­­յին «խեղճ ու լալ­­կան եր­­գեր»։ Այդ օրե­­րուն Վա­­հան Տէ­­րեանը իր գլու­­խը եր­­կու ձեռ­­քե­­­րուն մէջ առած պի­­տի հա­­ռաչէր. «... Մո­­խիր եր­­կիրս»։ Հայ­­րե­­­նիքի սրտաճմլիկ պատ­­կերնե­­րը նկա­­րագ­­րե­­­լու հա­­մար մեր գրիչ­­նե­­­րուն ան­­շուշտ պէտք էին բազ­­մա­­­պիսի ածա­­կան­­ներ։ Ուստի «մո­­խիր» երկվան­­կը, գի­­տակ­­ցե­­­լով տե­­ղի եւ ժա­­մանա­­կի անհրա­­ժեշ­­տութիւ­­նը՝ դար­­ձեր էր «մոխ­­րա­­­պատ», «մոխ­­րա­­­թաթախ», «մոխ­­րա­­­թաղ», «մոխ­­րա­­­տարած» եւ «մոխ­­րա­­­մած»։ Բայց, օրեր եղան ու «մո­­խիր»ը որ­­պէս սպե­­ղանի՝ ծած­­կեց մեր վէր­­քե­­­րը, ապա հայ ժո­­ղովուրդը իր մո­­խիր­­նե­­­րէն վե­­րած­­նաւ ու դար­­ձեալ եր­­գեց իր ազատ եր­­գը։ Այն ժա­­մանակ քնա­­րեր­­գակներ մեր պատ­­մութեան մո­­խիր­­նե­­­րուն մէջ գտան յա­­ւեր­­ժութիւն եւ սէր։ Կ՚ու­­զէ՞ք լսել, թէ ինչպէ՛ս կը հնչէր այդ եր­­գե­­­րէն մէ­­կը... Ականջ տո­­ւէք Պա­­րոյր Սե­­ւակի «Անլռե­­լի զան­­գա­­­կատուն» բա­­նաս­­տեղծու­­թեան ղօ­­ղան­­ջին.

Թէ այ­­րո­­­ւեց էլ, ո՛չ, չի՜ կոր­­չում...

… Ոգին մեր հա­­յու­­թեան

Աւե­­լի ճիշտ՝ չի՜ մոխ­­րա­­­նում...

Չի մոխ­­րա­­­նում,

Այլ ճախր անում,

Սա­­ւառ­­նում է ոգին հա­­յի։

Կ՚ար­­ժէ յի­­շել նաեւ, թէ նոյն բա­­նաս­­տեղծու­­թեան մէջ ներ­­կայ էր նաեւ Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանը, ներ­­կա­­­յացո­­ւած որ­­պէս՝ «մոխ­­րա­­­կալած հո­­գի»։

Երբ շա­­տեր կը կար­­ծէին, թէ հուր է պէտք մո­­խիր դառ­­նա­­­լու հա­­մար եւ փայտն է որ միայն կ՚այ­­րի, Թիֆ­­լի­­­սի մէջ այ­­րե­­­ցաւ՝ սիրտ մը- Սա­­յաթ-Նո­­վան էր ան։ Եղի­­շէ Չա­­րեն­­ցի «Երազ Տե­­սայ» բա­­նաս­­տեղծու­­թեան մէջ Սա­­յաթ Նո­­վան, սա­­զը ձե­­ռին, կը մօ­­տենայ Չա­­րեն­­ցին ու կ՚ըսէ. «Սիրտս վա­­ռուեց, մո­­խիր դար­­ձաւ»։ Մեր քնա­­րեր­­գութեան մէջ քիչ չեն այ­­րած սիր­­տե­­­րը։ Այ­­րեր է նաեւ Կով­­կա­­­սէն վեր, մո­­գական Ջա­­ւախ­­քի մէջ, Փա­­րուա­­նայ լի­­ճի ափին ծնած Վա­­հան Տէ­­րեանի սիր­­տը։ Խա­­ղաղ օրե­­րուն, բա­­նաս­­տեղծի մտքէն բռնկած են թախ­­ծոտ տո­­ղիկ­­ներ. «Այ­­րի՛ր սիրտս, թող լի­­նի այնտեղ աւեր ու մո­­խիր», «Մո­­խիր է հի­­մա իմ հո­­գում անոյշ երազ­­նե­­­րի տեղ»։ Երբ կա­­րօտած սրտի մո­­խիր­­ներ են ամէ­­նուր, ինչպէ՞ս ան­­տարբեր մնար կիւմրե­­ցի աշուղ Ճի­­ւանին.

Կռունկ, թէ դու գնաս դէպ մեր եր­­կի­­­րը,

Աս­­տո­­­ւած սի­­րես, իմ ծնո­­ղաց բա­­րեւ տար.

Պաշ­­տե­­­լի են նրա հողն ու մո­­խիրը։

Իսկ Պետ­­րոս Դու­­րեանը Պոլ­­սոյ գե­­ղադա­­լար բլրա­­կէ մը Պոս­­ֆո­­­րը դի­­տելով հե­­ծեծեր է հիւ­­ծած եր­­կու խօսք. «Երազ­­նե­­­րու մոխ­­րա­­­կոյտ» եւ «Մո­­խիր դար­­ձան երազ­­ներս»։ Քա­­ռորդ դար անց՝ Կո­­միտաս վար­­դա­­­պետը, չես գի­­տեր հայ­­րե­­­նի ո՛ր գիւ­­ղի մէջ, բայց ան­­կասկած լուսնակ մէկ գի­­շեր ծի­­րանի ծա­­ռի մը ստո­­ւերի տակ նստած, պի­­տի դի­­տէր անցնող-գա­­ցող ամ­­պե­­­րը ու պի­­տի ըսէր՝ «... մո­­խիր ամ­­պեր ժիր եկան դա­­լուկ-դա­­լուկ»։ Մինչ թատ­­րերգակ Լե­­ւոն Շան­­թը, որուն կեն­­սագրա­­կան քար­­տէ­­­զը կ՚ըն­­դարձա­­կուի Պո­­լիսէն Լայփցիկ եւ Էջ­­միածի­­նէն Թիֆ­­լիս, նոր դեր մը պի­­տի տար «մո­­խիր»ին ու 1911 թո­­ւակա­­նին բեմ պի­­տի հա­­նէր զայն. «Հին Աս­­տո­­­ւած­­ներ» թա­­տերա­­խաղն է։ Սե­­ւանի վան­­քի վա­­նահայ­­րը եր­­կընտրան­­քի մէջ է։ Անոր սիր­­տը այ­­րեր է եր­­կու Մա­­րիամ­­նե­­­րէն- Մա­­րիամ իշ­­խա­­­նու­­հիէն եւ Մա­­րիամ Աս­­տո­­­ւածա­­ծինէն։ Կը գե­­րակշռէ հո­­գեւոր կո­­չու­­մը ու վա­­նահայ­­րը հո­­ղեղէն Մա­­րիամին ու աշ­­խարհիկ բո­­լոր կայ­­ծե­­­րուն հրա­­ժեշտ կու տայ, ըսե­­լով՝ «Ի՞նչ միտք ու­­նի այդ հին ու մա­­րած մո­­խիրը խառ­­նե­­­լը»։ Թա­­տերա­­կան այս փոր­­ձա­­­ռու­­թե­­­նէն ետք, բա­­ռը ի՚նքը թա­­տերա­­խաղ դար­­ձաւ։ 1936 թու­­կա­­­նին Երե­­ւանի մէջ լոյս տե­­սաւ Վա­­հան Թո­­թովեն­­ցի «Մոխ­­րա­­­կոյտ»ը։ Ասի­­կա այն 1936-ն էր, երբ Թո­­թովեն­­ցը եւ իր հայ­­րե­­­նասէր գրչըն­­կերնե­­րը զոհ գա­­ցին ստա­­լինեան հա­­լածանքնե­­րուն, ապա մոխ­­րա­­­ցան կա՚մ հե­­ռաւոր երկրա­­մասե­­րու եւ կամ՝ Երե­­ւանի բան­­տին մէջ։

Բայց, բա­­ռը յա­­մառօ­­րէն ու­­զեց կեանք պա­­րու­­նա­­­կել իր մէջ ու չկորսնցնել աւի­­շը։ Ան յա­­ջողե­­ցաւ բու­­սա­­­բանա­­կան բա­­ռարան­­ներ մտնել որ­­պէս հայ­­րե­­­նի դաշ­­տե­­­րը զար­­դա­­­րող եր­­կու ծաղ­­կա­­­նուն՝ «մոխ­­րա­­­ծաղիկ» եւ «մոխ­­րա­­­մոլոր»։ Իսկ Սվե­­տիոյ մէջ (Մու­­սա լեռ) «մո­­խիր» բա­­ռը դար­­ձաւ ժո­­ղովրդա­­կան դար­­ձո­­­ւածք- «Սուրբ Սար­­գի­­­սի մո­­խիր», որ կը նշա­­նակէ «հա­­զուա­­գիւտ բան»։

Իսկ, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, դուք կրնա­­յի՞ք երե­­ւակա­­յել, թէ օր մը մո­­խիրը կրնար ծննդա­­բերու­­թեան օժան­­դակ մի­­ջոց եւ դեղ դառ­­նալ։ Երո­­ւանդ Լա­­լայեանի վկա­­յու­­թեամբ՝ այո։ Թիֆ­­լի­­­սահայ ազ­­գագրա­­գէտը ակա­­նատես եղեր է, թէ Գան­­ձա­­­կի մէջ կը շի­­նեն «մոխ­­րա­­­ջուր»։ Մո­­խիրը ջու­­րի մէջ կը լու­­ծեն ու կը խմցնեն ծննդկան կնոջ, որ­­պէսզի ան հեշ­­տութեամբ ազա­­տուի, կու տան հի­­ւան­­դին, որ առող­­ջա­­­նայ եւ կու տան հա­­ւերուն, որ յա­­ճախ հաւ­­կիթ ածեն։ Տա­­րօնի ժո­­ղովուրդն ալ ու­­նե­­­ցեր է մէկ այլ «մոխ­­րա­­­ծին» հա­­ւատա­­լիք՝ «Կաղ դե­­ւը»... Ըստ աւան­­դութեան Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորի­­չը ջո­­րիի վրայ դրեր է Յով­­հաննէս Մկրտի­­չի մար­­մի­­­նը ու բե­­րեր է Մշոյ դաշ­­տի Քար­­կէ լե­­ռը։ Այնտեղ, ուր ջո­­րին նստեր է, Լու­­սա­­­ւորի­­չը սկսեր է վան­­քը կա­­ռու­­ցել։ Բայց դե­­ւերը ամէն գի­­շեր քան­­դեր են անոր շի­­նածը։ Լու­­սա­­­ւորի­­չը դե­­ւերը բռներ, դրեր է վան­­քի, «զնտա­­նը»։ Դե­­ւերէն կա­­ղը սուրբէն ազա­­տու­­թիւն խնդրեր է, խոս­­տա­­­նալով, մին­­չեւ աշ­­խարհի վեր­­ջը վան­­քի կրա­­կարան­­նե­­­րուն մո­­խիրը մաք­­րել ու թա­­փել Պաթ­­ման գե­­տի կա­­մուրջէն վար։ Ժո­­ղովուրդը կը պատ­­մէ, թէ այդ մո­­խիր­­նե­­­րէն գո­­յացեր է գե­­տեզ­­րի մոխ­­րա­­­գոյն հո­­ղակոյ­­տը։

Մէկ այլ այ­­րած սիր­­տը Շի­­րազն էր։ Ըստ անոր կտա­­կին, աճիւննե­­րը, եօթը բուռ մո­­խիր, պէտք էր տա­­նիլ Հա­­յաս­­տա­­­նի եօթը ան­­կիւննե­­րը։ «... Սրտիս մոխ­­րի չոր­­րորդ բու­­ռը տա­­րէ՛ք ծո­­վակն իմ Վա­­նայ… Վե­­ցերորդ բուռն իմ մո­­խիրի, դուք շաղ տո­­ւէք հա­­զարա­­գանձ աւե­­րակում Անիիս, որ մո­­խիրս շա­­ղախ դառ­­նայ... Եօթ­­նե­­­րորդ բուռն իմ մո­­խիրի… լցրէ՛ք աչ­­քը կոյր մարդկու­­թեան, որ իմ վիշ­­տը չէր կի­­սում»։

Հի­­մա խա­­ղաղ օրեր են։ Եւ գե­­ղեցիկ է լսել, թէ հայ­­րե­­­նի նոր ձայն մը, Լի­­լիթ Յով­­հաննի­­սեանը, «Ես եմ յօ­­րինել» եր­­գի մէջ «մո­­խիր»ը կը վե­­րադարձնէ, հայ­­կա­­­կան եր­­գա­­­րուես­­տին՝ իր աւան­­դա­­­կան պատ­­կե­­­րով։ Լսե­­լով այդ եր­­գը, բո­­լորս ալ մաղ­­թենք, թէ բա­­ռը միշտ մնար եր­­գե­­­րէն ներս.

Աչ­­քե­­­րումս ծով ար­­ցունք ու ցաւ,

սէ­­րը իմ մո­­խիր դար­­ձաւ։

Իմ սէ­­րը ես եմ, ես եմ յօ­­րինել,

Դու ինձ եր­­բեք էլ չես սիրել։