ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԳԻՆԻ

Մեր բառերուն ամենէն արեւափայլը

- Բարի էք եկել հայ­­րե­­­նիք, պա­­րոն։

- Բա­­րեւ, Անի։ Վեր­­ջա­­­պէս, դար­­ձեալ տես­­նո­­­ւեցանք։ Անի՛, ծա­­նօթաց­­նեմ, մեր բա­­րեկամ­­ներն են։ Առա­­ջին ան­­գամ Հա­­յաս­­տան կու գան։ Բո­­լորն ալ ու­­զե­­­ցին այս օրը ձե­­զի տրա­­մադ­­րել, այ­­սինքն՝ հայ­­կա­­­կան գի­­նիին։ Ծրա­­գիրը ի՞նչ է։

- Պա­­րոն, մի քիչ կը քայ­­լենք, ձեզ մեր այ­­գի­­­ները ցոյց կը տամ, կը պատ­­մեմ խա­­ղողի տե­­սակ­­նե­­­րի մա­­սին, յե­­տոյ հիւ­­րասրա­­հում ու­­նե­­­նալու ենք ճաշ եւ գի­­նու համ­­տե­­­սու­­թիւն։

Անին ըն­­տա­­­նիքի հետ Հա­­յաս­­տան ներ­­գաղթած նախ­­կին աշա­­կեր­­տուհի է։ Տա­­սը տա­­րի առաջ, Երե­­ւանէն ո՚չ շատ հե­­ռու Սա­­սու­­նիկ գիւ­­ղի մօտ հաս­­տա­­­տած են նոր այ­­գի­­­ներ ու սկսած են գի­­նեգոր­­ծութեամբ զբա­­ղիլ։ Չա­­փազանց ու­­րախ է։ Կ՛աւե­­տէ նաեւ, թէ ամուսնա­­ցած է եւ ամու­­սինն ալ գի­­նեգործ է։

- Պա­­րոն, մի լուր եւս. շա­­հել ենք մեր եր­­րորդ մի­­ջազ­­գա­­­յին մրցա­­նակը։ Սկսե՞նք... Յար­­գե­­­լի հիւ­­րեր, բա­­րի էք եկել հայ­­րե­­­նիք։ Նախ ու­­զում եմ ձեզ ասել, որ Հա­­յաս­­տա­­­նը խա­­ղողի մշակ­­ման եւ գի­­նեգոր­­ծութեան բնօր­­րանն է, այն օրո­­ւանից, երբ Նոյ նա­­հապե­­տը ջրհե­­ղեղից յե­­տոյ Արա­­րատի ստո­­րոտին տնկել է խա­­ղողի առա­­ջին որ­­թը։ Մեր եր­­կի­­­րը ու­­նի գի­­նեգոր­­ծութեան 6000 տա­­րուայ պատ­­մութիւն... Ասեմ նաեւ, թէ աշ­­խարհի վեց հա­­զար խա­­ղողի տե­­սակ­­նե­­­րից եր­­կու հա­­զարը Հա­­յաս­­տա­­­նում է գտնւում։ Մեր բարձր լեռ­­նա­­­յին երկրում դեռ աճում են խա­­ղողի այնպի­­սի տե­­սակ­­ներ, որոնք ու­­նեն հա­­զարա­­մեակ­­նե­­­րի ծա­­գումնա­­բանու­­թիւն։

Երբ Անին որ­­թա­­­տունկե­­րու եր­­կար գի­­ծերու ուղղու­­թեամբ հայ­­կա­­­կան գի­­նեգոր­­ծութեան մա­­սին կը խօ­­սի, անոր զու­­գա­­­հեռ կը սկսի հո­­սիլ նաեւ «գի­­նի» բա­­ռի անա­­պակ ծա­­գումնա­­բանու­­թիւնն ու պատ­­մութիւ­­նը։

«Գի­­նի» բա­­ռը բնիկ հայ­­կա­­­կան է։ Ի՞նչու զար­­մա­­­նալ, երբ առա­­ջին խա­­ղողը, առա­­ջին գի­­նին եւ առա­­ջին գի­­նեգոր­­ծը սկզբնա­­ւորո­­ւած են Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ։ Երբ գի­­նիի մա­­սին կը խօ­­սինք, նախ պէտք է խօ­­սիլ տե­­ղանուննե­­րու մա­­սին, քան­­զի հա­­յերէ­­նի մէջ չկայ բառ մը, որ մայ­­րե­­­նի հո­­ղին այնքան կա­­պուած ըլ­­լայ, որ­­քան «գի­­նի» բա­­ռը։ Հայր Ղե­­ւոնդ Ալի­­շանը իր ու­­սումնա­­սիրու­­թիւննե­­րու մէջ նշած է Արա­­րատ լե­­րան լան­­ջին կանգնած երեք հնա­­գոյն տե­­ղան­­քի անուն. Գի­­նեբ­­լուր, Գի­­նեհո­­վիտ եւ Գի­­նեգետ։ Ու­­նե­­­ցեր ենք Վան նա­­հան­­գի մէջ, Ար­­ճէ­­­շի մօտ, Մե­­ծոփ եւ Սի­­փան լեռ­­նե­­­րու մի­­ջեւ Գի­­նաբեր Սուրբ Նշան վան­­քը, որ յայտնի է եղած նաեւ Գի­­նաբե­­րի վանք եւ Գի­­նաբե­­րոյ վանք անուննե­­րով։ Մեր լեռ­­նաշխար­­հը գի­­նով­­ցեր է նաեւ Գի­­նա վտա­­կով, Գի­­նուոյ գե­­տով, Գի­­նոյ բլու­­րով եւ Գի­­նոյ լե­­ռով։

Որ­­պէս հա­­յերէ­­նի հնա­­գոյն բառ, «գի­­նի»-ն հան­­դարտօ­­րէն հա­­սուննա­­լու ժա­­մանակ ու­­նե­­­ցաւ։ Անոր ար­­մա­­­տէն ճիւ­­ղա­­­ւորո­­ւած բարդ եւ ածանց բա­­ռերը, ար­­տա­­­յայ­­տութիւններն ու դար­­ձո­­­ւածքնե­­րը հայ­­րե­­­նի արե­­ւուն տակ դար­­ձան քաղցրա­­համ։ Եթէ կ՚ու­­զէք ձեր բա­­րեկա­­մը «գի­­նով» կամ «գի­­նեմոլ» կո­­չել, բայց միեւ­­նոյն ժա­­մանակ ըլ­­լալ աւե­­լի պատ­­կե­­­րալից՝ գոր­­ծա­­­ծեցէք «գի­­նի սպունգ», «գի­­նին գլուխն ընկնած», «գի­­նի գլխին խփած», «գի­­նու տոպ­­րակ», «գի­­նիի կա­­րասը ին­­կած» դար­­ձո­­­ւածքնե­­րը, ինչպէս նաեւ՝ «գի­­նեգիժ» եւ «գի­­նեճան» ըն­­տիր ածա­­կան­­նե­­­րը։ Նկա­­տի կրնաք առ­­նել նաեւ «գի­­շեպաշտ» եւ «գի­­նար­­բու» բա­­ռերը։ Իսկ յա­­ջորդ օրը երբ արթննաք, գոր­­ծա­­­ծեցէք «գի­­նին թա­­փել» կամ «գի­­նին գլխից թա­­փել» ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րը, որոնք կը նշա­­նակեն՝ գի­­նովու­­թե­­­նէ, հար­­բա­­­ծու­­թե­­­նէ սթա­­փիլ, զգաս­­տա­­­նալ։ Հա­­յերէ­­նը ու­­նի նաեւ խրատ մը. «Ինչ տեղ գի­­նի՝ ըն­­տեղ քնի»։ Ըստ երե­­ւոյ­­թին, որ­­քան շատ խմեր ենք այդ հե­­ղու­­կը, այնքան բարձր տրա­­մադ­­րութիւն ու­­նե­­­ցեր ենք անոր մա­­սին խօ­­սելու եւ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծե­­­լու։ Հա­­յերէ­­նը «գի­­նի» ար­­մա­­­տով շի­­նուած հա­­րիւ­­րէ աւե­­լի բառ ու­­նի։ Գանձ մը իս­­կա­­­կան։ Կ՚առա­­ջար­­կեմ հայ­­րե­­­նի բա­­ռերու տա­­կառին մէջ մխրճել ձեր գի­­նեթա­­սը ու համ­­տե­­­սել քա­­նի մը ումպ ըն­­տիր բառ. Գի­­նետկճոր, գի­­նախում, գի­­նահարբ, գի­­նառատ, գի­­նար­­բե­­­ցու­­թիւն, գի­­նեբուրմունք, գի­­նեզո­­ւարճ, գի­­նեթա­­թախ, գի­­նելից, գի­­նեկոն­­ծութիւն, գի­­նեհա­­րու­­թիւն, գի­­նեղեգ, գի­­նեն­­կուղ, գի­­նետօն, գի­­նետու, գի­­նեբուխ եւ գի­­նեփրփուր։ Իսկ մեր քաղցրա­­համ այդ հարստու­­թիւնը վստա­­հեր ենք եր­­կու հա­­ւատա­­րիմ պաշ­­տօ­­­նեանե­­րու. «գի­­նեպան» եւ «գի­­նեպետ»։ Ըստ հայ­­կա­­­կան հին մա­­տենագ­­րութեան, «վստա­­հելիու­­թիւն» բա­­ռը կա­­րելի չէր գոր­­ծա­­­ծել գի­­նեվա­­ճառ­­նե­­­րու հա­­մար։ Միջ­­նա­­­դարեան մա­­տեանի մը մէջ կը հան­­դի­­­պինք հե­­տեւեալ տո­­ղին. «Գի­­նեվա­­ճառք ձեր խառ­­նեն ջուր ընդ գի­­նի»։ Չա­­փազանց հա­­զուա­­գիւտ է նաեւ «գի­­նեկի­­զու­­թիւն» բա­­ռը, նշա­­նակեր է- «Կի­­զումն եւ տո­­չորումն ՚ի գին­­ւոյ. Ար­­բե­­­ցու­­թիւն. Գի­­նովու­­թիւն, հար­­բա­­­ծու­­թիւն»։

Անին կը խօ­­սի խա­­ղողի տե­­սակ­­նե­­­րու՝ արե­­նիի, կա­­խեթի եւ ոս­­կե­­­հատի մա­­սին։ Ապա մե­­զի հա­­մար հան­­րա­­­գիտա­­րանի մը ճշգրտու­­թեամբ կը դա­­սաւո­­րէ սե­­ղանի գի­­նինե­­րը՝ ըստ շա­­քարի պա­­րու­­նա­­­կու­­թեան. անա­­պակ, կի­­սաանա­­պակ, կի­­սաքաղցր, քաղցր, աղան­­դե­­­րային...

Ինչպէս ամէն այ­­գի կու տայ իր գի­­նին, նոյնպէս ամէն գա­­ւառ ու­­նե­­­ցեր է իր «գի­­նի» բա­­ռը։ Տիգ­­րա­­­նակերտցին եւ ռո­­տոս­­թո­­­ցին խմեր են «քի­­նի», ագու­­լիսցին «կյի­­նի», համ­­շէնցին եւ ար­­ցախցին «կի­­նի», իսկ զէյ­­թունցին «գի­­նէ»։ 1820 թո­ւակա­­նին Վա­­նի մէջ երբ ծնաւ Խրի­­մեան Մկրտի­­չը, բա­­ժակ­­նե­­­րու մէջ լե­­ցուե­­ցաւ «գյի­­նի»։ 15 տա­­րի ետք նոյ­­նահնչիւն բա­­ռը Սալ­­մաստի Փա­­յաճուկ գիւ­­ղի մէջ լե­­ցուե­­ցաւ բա­­ժակ­­նե­­­րու մէջ եւ ու­­րա­­­խու­­թիւն պար­­գե­­­ւեց յայտնի առեւտրա­­կան եւ կա­­լուա­­ծատէր Մե­­լիք-Յա­­կոբեան­­նե­­­րուն, երբ այդ հա­­րուստ եւ ազ­­նո­­­ւական ըն­­տա­­­նիքը բախ­­տա­­­ւորո­­ւեցաւ 13րդ զա­­ւակով՝ Յա­­կոբով։ Ու­­րա­­­խու­­թեան օրե­­րուն հայ­­կա­­­կան «գի­­նի»-էն բա­­ժակ մըն ալ հրամ­­ցուցինք մեր հիւ­­սի­­­սային դրա­­ցինե­­րուն։ Այ­­սօր վրա­­ցերէ­­նը կը վա­­յելէ «ղվի­­նի», «ղվի­­նօ» եւ «ղւնօ» բա­­ռերը, իսկ լա­­զերէ­­նը՝ ««ղի­­նի» եւ «ղվի­­նի» բա­­ռերը, որոնք հա­­յերէն փո­­խառու­­թիւններ են։ Հայ­­կա­­­կան ամէն գա­­ւառ ու­­նե­­­ցեր է նաեւ իր տե­­ղական խօ­­սելա­­ձեւը։ Սե­­բաս­­տիոյ մէջ «գի­­նի քա­­մել» կը նշա­­նակէր խա­­ղողը ճմլել, իսկ Վա­­յոց Ձո­­րի մէջ հարսնիք­­նե­­­րուն գի­­նեկա­­րաս­­նե­­­րէն գա­­ւերու մէջ գի­­նի լեց­­նե­­­լու արա­­րողու­­թիւնը կը կո­­չուի «գի­­նաթա­­փէք»։ Ար­­ցախցին կ՚ըսէ. «Տղա­­մարդ գի­­նի՝ կի­­նի», նկա­­տի ու­­նե­­­նալով լաւ տե­­սակի բնա­­կան գի­­նին, որու մէջ ոգիի տո­­կոսը բարձր է եւ եր­­կար կը մնայ։ Եւ­­դո­­­կիոյ մէջ գի­­նեմո­­լի խօսք էր՝ «Առ­­տո­­­ւան ցօ­­ղուն, ցե­­րեկո­­ւան շո­­ղուն, իրի­­կուան հո­­վուն», ար­­դա­­­րաց­­նե­­­լու հա­­մար օրո­­ւայ ամէն ժա­­մի գի­­նի խմե­­լը։

Կը վեր­­ջա­­­նայ այ­­գի­­­ներու մէջ ճե­­մելը ու Անին բո­­լոր հիւ­­րե­­­րուն գի­­նեսե­­ղան կը հրա­­ւիրէ՝ մէջ­­բե­­­րելով Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանէ բա­­նատող մը. «Ի՞նչը կը յաղ­­թի կեան­­քում հե­­րոսին, թէ չլի­­նեն կինն ու գի­­նին»։ Քիչ վերջ այդ սե­­ղանի շուրջ պի­­տի ալե­­կոծին գի­­նեխառն զրոյցներ, պի­­տի բարձրա­­նան երգ ու ծի­­ծաղ։ Ըստ երե­­ւոյ­­թին, գի­­նիի չափ սի­­րեր ենք գո­­վեր­­գել զայն ու եր­­գել անոր մա­­սին։ Գալ շա­­բաթ, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, դուք «գի­­նի» բա­­ռը երկրորդ ան­­գամ պի­­տի համ­­տե­­­սէք միջ­­նա­­­դարեան աշուղնե­­րու եւ մե­­րօրեայ բա­­նաս­­տեղծնե­­րու մա­­տու­­ցումով։ Մինչ նոր տե­­սու­­թիւն, մնա­­ցէ՚ք զգաստ։