Բարի Երթ Լուսեղէն Առագաստով

Պոլ­սա­հայ առօ­րեան յան­կարծա­կիօրէն կ՚ապ­րի խոր ցնցում մը իր հո­վուա­պետի՝ Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեանի վախ­ճա­նու­մով։ Թէեւ Պատ­րիարք սրբա­զանը իր մատ­նո­ւած ծանր հի­ւան­դութեան բե­րու­մով աւե­լի քան տա­սը տա­րիներ է, որ կը բա­ցակա­յէր Պատ­րիար­քա­կան աթո­ռէն սա­կայն ի դէմ այդ ճշմար­տութեան կը տես­նենք, որ հա­սարա­կու­թիւնը անակնկա­լի մը բնոյ­թով կը դի­մաւո­րէ այս մեծ կո­րուստը։ 8 Մարտ ուրբաթ օր հա­սաւ Պատ­րիար­քի մա­հուան բօ­թը եւ այդ պա­հէն սկսեալ կար­ծես սո­վորա­կան եր­թը դադ­րե­ցաւ տեղ տա­լով այս ծանր կո­րուստի ար­ձա­գանգնե­րուն։ Ար­դա­րեւ ցա­ւակ­ցա­կան առա­ջին պատ­գա­մը հա­սաւ Թուրքիոյ հան­րա­պետու­թեան նա­խագահ Ռե­ճեփ Թայ­յիպ Էր­տո­ղանէ։ Էր­տո­ղան «թո­ւիթըր»եան իր գրա­ռու­մին մէջ կ՚ըսէր հե­տեւեալը. «Խոր վշտով տե­ղեկա­ցայ Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիարք յար­գե­լի Մես­րոպ Մու­թա­ֆեանի մա­հը։ Այս կա­պակ­ցութեամբ կը ցա­ւակ­ցիմ իր ըն­տա­նիքին, հա­րազատ­նե­րուն եւ մեր հայ քա­ղաքա­ցինե­րուն»։

Միւս կող­մէ Հ.Հ. Նա­խագահ Ար­մէն Սարգսեան, Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շինեան եւս ցա­ւակ­ցա­կան գրու­թիւննե­րով կի­սեցին պոլ­սա­հայոց մատ­նո­ւած սու­գը։ Յու­նաց Տիեզե­րական Պատ­րիարք Բար­թո­ղոմէոս սրբա­զան լսե­լով Մես­րոպ Պատ­րիար­քի վախ­ճանման մա­սին փու­թաց Պատ­րիար­քա­րան եւ ցա­ւակ­ցութիւն յայտնեց Տի­րամայր Մա­րի Մու­թա­ֆեանին եւ Հայ Առա­քելա­կան եկե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յացու­ցիչնե­րուն։ Հա­յաս­տա­նեայց Առա­քելա­կան եկե­ղեց­ւոյ նո­ւիրա­պետա­կան աթոռ­նե­րու գա­հակալ­նե­րը հրա­պարա­կեցին ցա­ւակ­ցա­գիր­ներ։ Նոյնպէս Հայ Կա­թողի­կէ հա­մայնքի վի­ճակա­ւոր Ար­հիապա­տիւ Լե­ւոն Արք. Եպիս­կո­պոս Զէ­քիեան եւս փու­թաց Պատ­րիար­քա­րան իր ցա­ւակ­ցութիւ­նը յայտնե­լու հա­մար։ Պատ­րիար­քա­րանը մա­հուան բօ­թի լսո­ւելէն ան­մի­ջապէս ետք ըն­դունեց զա­նազան հիւ­րեր, որոնք եկած էին Մես­րոպ Պատ­րիար­քի յի­շատա­կը յար­գե­լու եւ կո­րուստին հա­մար ցա­ւակ­ցե­լու նպա­տակով։ Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լող­նե­րու մէջ կա­րեւոր հա­մեմա­տու­թիւն մը կը կազ­մէին նաեւ քա­ղաքա­կան գոր­ծիչներ եւ մա­նաւանդ մօ­տակայ քա­ղաքա­պետա­կան ընտրու­թիւննե­րու իրենց թեկ­նա­ծու­թիւնը առա­ջադ­րած մար­դիկ։

17 Մարտ կի­րակի օր կա­յանա­լիք յու­ղարկա­ւորու­թեան եւ դաղ­ման կար­գե­րու ըն­դա­ռաջ թեր­թիս այս հա­մարը ամ­բողջո­վին կը տրա­մադ­րենք եր­ջանկա­յիշա­տակ Պատ­րիար­քին ձօնուած գրութիւններու։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ